Purmerbuurt

Plaats
Dorp
Purmerend
Waterland
Noord-Holland

purmerbuurt_tankstation_purmerkerk_pastorie_oorlogsmonument.jpg

Alle opvallende objecten in de Purmerbuurt staan op een rijtje naast elkaar. Handig voor de foto. ;-) Van links naar rechts: het tankstation, de Purmerkerk uit 1961, het oorlosgmonument uit 1950 en de pastorie uit 1865. (© Google)

Alle opvallende objecten in de Purmerbuurt staan op een rijtje naast elkaar. Handig voor de foto. ;-) Van links naar rechts: het tankstation, de Purmerkerk uit 1961, het oorlosgmonument uit 1950 en de pastorie uit 1865. (© Google)

purmerbuurt_kaart_ca._1950_met_plaatsnaam_purmer_kopie.jpg

Wat tegenwoordig als dorpje Purmerbuurt op de kaart(en) staat, is in de atlassen lange tijd naamloos geweest. Pas rond 1950 verschijnt ter plekke de plaatsnaam Purmer op de kaarten. Niet geheel onlogisch; het ligt als enige kern in de polder Purmer.

Wat tegenwoordig als dorpje Purmerbuurt op de kaart(en) staat, is in de atlassen lange tijd naamloos geweest. Pas rond 1950 verschijnt ter plekke de plaatsnaam Purmer op de kaarten. Niet geheel onlogisch; het ligt als enige kern in de polder Purmer.

purmerbuurt_plaatsnaam_op_de_kaart_vanaf_ca._1980_kopie.jpg

In een latere editie verdwijnt de plaatsnaam Purmer weer. Rond 1980 verschijnt op kaarten ter plekke de plaatsnaam Purmerbuurt, en verschuift de plaatsnaam Purmer naar de verticale lintbebouwing O van Purmerbuurt rond de Oosterweg.

In een latere editie verdwijnt de plaatsnaam Purmer weer. Rond 1980 verschijnt op kaarten ter plekke de plaatsnaam Purmerbuurt, en verschuift de plaatsnaam Purmer naar de verticale lintbebouwing O van Purmerbuurt rond de Oosterweg.

Purmerbuurt

Terug naar boven

Status

- Purmerbuurt is een dorp* in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend.
* Gezien de geringe omvang van het plaatsje en het ontbreken van een kern, zouden wij eerder geneigd zijn het als 'buurtschap met kerk' te kwalificeren, maar de inwoners en ook anderen hechten kennelijk aan de kwalificatie als dorp, dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp Purmerbuurt valt voor de postadressen onder de stad Purmerend, omdat het dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek.

- Het dorp Purmerbuurt heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je het dorp binnenkomt en weer verlaat. D.w.z. als je er binnenkomt vanuit buurtschap Purmer, staan aan het begin blauwe plaatsnaamborden (komborden) Purmerend. Formeel valt het plaatsje dus binnen de bebouwde kom van Purmerend. In de praktijk ligt het nog net buiten de kern van die stad, welke rand immers langs de Westerweg loopt.

Daarom is het als 'dorp in de stad' te kwalificeren (zoals de inwoners het overigens zelf ook noemen). Om de eigen identiteit en cultuurhistorische bijzonderheid van dit dorpje ter plekke ook zichtbaar te maken, zou wat ons betreft een wit bordje Purmerbuurt onder het blauwe bord Purmerend niet misstaan, evenals een wit plaatsnaambordje aan de Purmerender kant. Nu is immers niemand zich ervan bewust omdat het ter plekke nergens aangegeven staat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 Purmerweg. Aanvankelijk is het buurtje bij de kerk naamloos, althans in de atlassen. Pas rond 1950 verschijnt hier de plaatsnaam Purmer (zie afbeelding). In een volgende editie van de topografische kaarten verdwijnt die naam weer. Pas rond 1980 verschijnt hier weer een plaatsnaam, en wel Purmerbuurt. In latere edities verschijnt daarnaast de plaatsnaam Purmer voor de verticale lintbebouwing O van Purmerbuurt rond de Oosterweg (zie afbeelding).

Naamsverklaring
Buurt bij de kerk en school aan de Purmerenderweg, de weg die van Purmerend zuidoostwaarts door de Purmerpolder voert.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Purmerbuurt ligt rond de Purmerenderweg (ook wel: Purmerenderweg P; het gedeelte van deze weg ZO van het kruispunt met de Westerweg en NW van de Purmerenderweg M, huisnummer 13, in de gemeente Waterland en buurtschap Purmer, NW van het water de Middentocht; de letter P geeft overigens de kern Purmerend aan, en de letter M staat voor Monnickendam, als dichtstbijzijnde kern in de gemeente Waterland, waarbij hier, voor de duidelijkheid, ook nog dient te worden aangetekend, dat buurtschap Purmer niet onder de stad Monnickendam valt, maar een formele woonplaats is, met twee eigen postcodes (twee postcodes wegens de ligging ervan in twee gemeenten) en een eigen plaatsnaam in het postcodeboek). Het dorp Purmerbuurt ligt direct O van de stad Purmerend, ZW van de stad Edam, W van het dorp Volendam, NW van de stad Monnickendam en NO van het dorp Ilpendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Purmerbuurt omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Purmerend zoekt anno 2016 bouwlocaties binnen haar gemeentegrenzen, omdat er nieuwe woningen nodig zijn om de behoefte daaraan te vervullen. Een van de locaties die zij daarbij op het oog heeft, is een kavel tegenover de bestaande lintbebouwing in de Purmerbuurt, aan de kant van de golfbaan. Projectontwikkelaar HSB Bouw wil daar in een groenstrook 31 woningen bouwen. De inwoners protesteren daartegen, omdat in dat geval zowel het groene karakter als het historische karakter van de bebouwingseenheid verloren zou gegaan. Zie ook de zienswijze van de inwoners d.d. 3-4-2016, waarin zij een reeks argumenten aandragen waarom dit geen goed plan is, en waarom het strijdig is met de 'goede voornemens' in allerlei beleidsdocumenten.

Bijvoorbeeld: - De Structuurvisie Noord-Holland 2040 geeft aan dat het uitgangspunt is om de vraag naar woningen zoveel mogelijk te realiseren binnen 'bestaand bebouwd gebied'. Volgens verschillende documenten valt de bewuste strook grond aan de Purmerenderweg daar buiten. - Regiovisie Waterland 2040. Voor de lange termijn heeft de regio een ontwikkelingskader tot 2040 opgesteld. ln deze visie staat behoud en zo mogelijk versterking van het kenmerkende authentieke karakter van de regio Waterland voorop. Nieuwbouw van het beoogde wijkje komt níet overeen met deze visie. - Structuuvisie Purmerend 2005-2020. Punt 4 geeft aan dat Purmerend kiest voor "Bloei in plaats van groei". Beschreven wordt dat het doel níet langer is om nieuwe wijken te ontwíkkelen. Het beoogde nieuwe wijkje past niet binnen de visie.

Verder zitten de inwoners niet te wachten op een toename van verkeer(slawaai) en -onveiligheid (wegens het ontbreken van fiets- en wandelpaden) in het tot heden relatief rustige buurtje, en vreest men risico voor schade aan de huizen, die niet onderheid zijn maar op een stabiele kleilaag zijn gebouwd. Wat ze ook bevreemdt, is dat het kavel buiten het Bestemmingsplan Purmer 2016 is gehouden (dat eind 2016 is vastgesteld en betrekking heeft op de wijken Purmer-Noord, Purmer-Zuid en het landelijk gebied O van de Westerweg, waaronder Purmerbuurt), waardoor de ontwikkelaar daar in eerste instantie geen rekening mee zou hoeven houden. Partijen zijn in overleg over een alternatief, met bijvoorbeeld minder huizen en/of ontsluitingswegen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hervormde Gemeente De Purmer is in 1860 gesticht. Het eerste kerkgebouw is in 1865 in gebruik genomen. In 1959 is de kerk tijdens restauratiewerkzaamheden afgebrand. De huidige kerk is in 1961 gereed gekomen. De architect is Berend Tobias Boeyinga (1886-1969). De kerk is ontworpen naar voorbeeld van de gereformeerde kerk uit 1958 - van dezelfde architect - in Egmond aan Zee. Voor de bouw van de kerk op de oude fundamenten zijn de afgebikte stenen van de verbrande kerk hergebruikt.

De kerk is gebouwd volgens de Griekse kruisvorm. De toren met luidklok is voorzien van koperbeslag. Het gebouw heeft een strakke, sobere vorm. De uitsparingen in de hoeken van de kubusvormen geeft een wat speels karakter. De onderzijde van de buitenkant zijn donkerrode baksteen en daarboven is de gevel witgepleisterd. Kenmerkend zijn de beton-glasramen. Het plafond in de kerk is blauw/wit betimmerd en dat geeft het interieur in licht eiken een bijzondere sfeer. Het orgel is in 1961 gebouwd door de firma D.A. Flentrop (Zaandam). Opmerkelijk is de uitbouw in de buitenmuur, waarin de kansel is geplaatst.

De Purmerkerk is al decennialang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofsovertuigingen zich graag openstellen voor de bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. Wie dan toch een etiket op hen wil plakken: ja, ze zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten etc. in hun gemeenschap. In die grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren zij kracht.

In die traditie gaan ze uit van de volgende elementen: een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen ze dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken ze samen naar wat waardevol is of kan zijn in hun leven.

- Het monumentale pand naast de kerk is de pastorie, die de kerkbrand van 1959 gelukkig heeft overleefd en dus nog wél van 1865 dateert.

- In 1950 is door het kerkbestuur in samenwerking met Purmerbelang voor de kerk een monument opgericht ter nagedachtenis van de gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Het monument is vervaardigd door beeldhouwer H.P. van Iperen (1922-?) die aan de Driesprong in de Purmer woonde.

- Op de kruising, tegenover het oorlogsmonument, staat, enigszins verstopt tussen de verkeerslichten en andere verkeersaanduidingen, een monument voor Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575-1650), onder wiens leiding de Purmer is drooggelegd (gereedgekomen in 1622).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks op 4 mei wordt rondom het oorlogsmonument de Dodenherdenking gehouden en worden er kransen gelegd door vertegenwoordigers gemeente, het kerkbestuur of Purmer Belang en de jeugd van de Purmerkerk. Na afloop is er een korte herdenkingsdienst in de kerk.

Terug naar boven

Beeld

- Oude afbeeldingen uit Purmer en Purmerbuurt.

- Buurman filmt brand in loods bij tankstation Zeilemaker d.d. 25-9-2010.

Terug naar boven

Links

- Sport: - Sportcomplex Purmerbuurt (Westerweg 41) huisvest voetbalvereniging VV Wherevogels.

Reactie toevoegen