Oosterwolde

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

oosterwolde FR dorpsgezicht 1916 [640x480].jpg

Oosterwolde, dorpsgezicht, 1916

Oosterwolde, dorpsgezicht, 1916

Oosterwolde

Terug naar boven

Status

- Oosterwolde is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Oosterwolde vallen ook de buurtschappen Bentemaden, Boekhorst (grotendeels), Buttinga, De Knolle (voor de postadressen, praktisch gezien valt deze buurtschap onder het dorp Fochteloo, daar het daar een uitloper van is), Drie Tolhekken (grotendeels), Hoogeduurswoude, Jardinga, Klazinga, Medhuizen, Nanninga, Prandinga, Schrappinga, Venekoten, Weper en Weperpolder. Dit zijn 15 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easterwâlde.

Terug naar boven

Ligging

Oosterwolde ligt ZO van Drachten, NW van Appelscha.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterwolde 106 huizen met 548 inwoners (exclusief de buurtschappen). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners (inclusief de buurtschappen).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 waren er plannen om aan het Jardingapad aan de N dorpsrand een 'landgoed Ter Borgh Esch' met 20 luxe seniorenwoningen te realiseren. Inwoners protesteerden tegen de beoogde aantasting van deze natuurlijke es, zijnde de laatste nog onbebouwde es van Oosterwolde en daarmee een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied. De plannen zijn nu 'opgeschort'. Wat betekent dat de ontwikkelaar wellicht later alsnog een gewijzigd plan gaat indienen. Een voorstel om bebouwing hier definitief onmogelijk te maken is namelijk niet door de gemeenteraad aangenomen. Voor de historie van dit 'dossier' zie Dossier woningbouw Jardinga Oosterwolde op de site van de Nieuwe Ooststellingwerver (alleen voor abonnees).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterwolde heeft 9 rijksmonumenten.

- Oosterwolde heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Oosterwolde.

- De Dorpskerk, zoals deze tegenwoordig heet (PKN voorheen Hervormd), is een in 1735 herbouwd zaalkerkje met klokketorentje boven de westgevel. De Hervormde Gemeente Oosterwolde-Fochteloo is in 2010 gefedereerd met de lokale Gereformeerde Kerk. Samen vormen zij nu de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. In de Dorpskerk wordt maandelijks een ochtenddienst gehouden. Bovendien vinden er met regelmaat avonddiensten plaats. Tevens wordt de kerk vaak gebruikt voor trouw- en rouwdiensten. Daarnaast is er een Werkgroep Activiteiten Dorpskerk die uiteenlopende activiteiten organiseert. Zo doet men regelmatig mee aan Tjerkepaad, worden er orgelconcerten, andere uitvoeringen, lezingen en exposities gehouden en probeert men op andere manieren de Dorpskerk bij evenementen te betrekken.

- Dubbele klokkenstoel uit 1735 (eerste vermelding) met schilddak van gepotdekselde planken. Eén van de klokken dateert oorspronkelijk uit 1492 maar is in 1936 hergoten (met behoud van opschrift en versieringen) door van Bergen te Midwolda. De andere klok, eveneens gegoten door Van Bergen, dateert uit 1948. De klokken worden dagelijks om 9.00 uur geluid en verder bij begrafenissen en kerkdiensten.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Oosterwolde op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterwolde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Bewonersoverleg Oosterwolde-Noord (BOON).

- Gemeenschapshuis: - Activiteitencentrum De Miente, gevestigd in een boerderij uit 1869, biedt sinds 1988 onderdak aan verenigingen en particulieren om er cursussen en andere activiteiten te organiseren. Zo heeft het een belangrijke funktie als ontmoetingscentrum voor de inwoners. Tevens organiseert de Culturele Commissie van De Miente er diverse culturele evenementen.

- Sport: - JVO Oosterwolde Vrouwenvoetbal.

- Duurzaamheid: - De firma GroenLeven uit Heerenveen wil bij Oosterwolde nabij de N381 een groot zonnepark realiseren met een omvang van ca. 45 ha. Een eerdere fase van 6 ha is anno 2018 al uitgevoerd. De Provincie plaats anno oktober 2018 kritische kanttekeningen bij het plan. Zo stelt zij dat het zonnepark vanwege mogelijke schitteroverlast voor het verkeer meer afstand moet houden tot de N381. Verder tast de beoogde hoogte van de panelen (2,3 meter) op ooghoogte de openheid van het landschap aan. Een lagere hoogte is daarom wenselijk. En het zonnepark moet niet alleen binnen de regels passen, maar ook extra waarde toevoegen aan de landschappelijke en waterhuishoudkundige kenmerken van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van het riviertje Kleindiep en de ontwikkeling van vochtige heide. De provincie vindt dat dit onvoldoende gebeurt. Als de beschermde waterspitsmuis wordt aangetroffen, zijn nog aanvullende maatregelen nodig. Onduidelijk is volgens de provincie ook of en hoe de omgeving - inwoners van Oosterwolde en omstreken en bedrijven - vroegtijdig bij de planvorming zijn betrokken. Hoe financiële participatie van de streek vorm krijgt, is ook nog niet helder. Wordt vervolgd dus...

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosterwolde en - idem kerk.

Reactie toevoegen