Weperpolder

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Weperpolder huize Nieuw Weper.JPG

Buurtschap Weperpolder, Hoeve Nieuw Weper

Buurtschap Weperpolder, Hoeve Nieuw Weper

Weperpolder

Terug naar boven

Status

- Weperpolder is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Weperpolder valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterwolde.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam van de buurtschap verwijst naar de ligging NO van de - oudere - buurtschap Weper.

Oudere vermeldingen
Tot begin 20e eeuw staat deze omgeving nog als onontgonnen gebied op de kaarten en heet het hier de Weper venen. Nadien zien we het gebied verkaveld worden en verschijnt ook de doorgaande weg tussen Veenhuizen en Oosterwolde op de kaarten. Een van de panden aan deze weg krijgt de naam Nieuw-Weper. Vanaf de jaren vijftig verschijnt dit tevens als plaatsnaam en daarmee buurtschapsnaam op de kaarten voor het huizengroepje aan deze weg, voor zover gelegen NO van buurtschap Weper. Rond 1990 wijzigt de plaatsnaam op de kaarten in Weperpolder.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Weperpolder ligt rond de gelijknamige weg (dat is de provinciale weg N919 naar Veenhuizen, die ter plekke deze naam heeft), NO van Oosterwolde en buurtschap Weper, en grenst in het O aan de provincie Drenthe (zijnde het grondgebied van het dorp Veenhuizen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Weperpolder heeft ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het Z van buurtschap Weperpolder, Z van de provincialeweg N919, ligt de voomalige vuilstortplaats de Weperbult. Hier werd huisvuil uit de provincie Friesland gestort. De vuilstort is van 1970 tot 1994 in gebruik geweest. Nadat hij buiten gebruik is gesteld, is hij op natuurlijke wijze ingepast in het landschap. Boven op de bult is in 2004 het kunstwerk 'Útsjochpunt' van beeldhouwer Ids Willemsma geplaatst. Naast de bult staat een waterzuivering, die het water uit de bult zuivert. Daar wordt ook het afgevangen afvalgas verbrand in een gasturbine, waarna de geproduceerde elektriciteit in het net wordt teruggevoerd. De warmte wordt gebruikt om de gebouwen te verwarmen. Bij helder weer heb je vanaf de Wepebult een weids uitzicht; in het noordoosten is het Fochteloërveen te zien met daarachter Assen; in het oosten is de televisietoren van Smilde te zien; in het noordwesten het Gasuniegebouw in Groningen en in het zuiden de bebouwing van Fochteloo en Oosterwolde.

- Overzicht van waargenomen diersoorten in buurtschap Weperpolder (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Duurzaamheid: - Sinds de jaren zeventig wint de firma Oenema zand in het N puntje van buurtschap Weperpolder, N van de provinciale weg N919. Inmiddels is daar een flinke zandwinningsplas ontstaan. Anno 2016 wilde de firma de locatie al langere tijd uitbreiden, met 6 hectare ten westen van de huidite locatie, omdat er in de regio nog altijd behoefte is aan zand voor bouwprojecten. In genoemd jaar hebben de provincie en het college van B&W van de gemeente aangegeven hier, onder een aantal randvoorwaarden, in beginsel medewerking aan te willen verlenen. Met de omwonenden zijn goede afspraken gemaakt over de zandwinningslocatie en de beoogde uitbreiding. Deze afspraken hebben in hoofdzaak betrekking op het nathouden van het zanddepot en het schoonhouden en onderhouden van de omgeving.

Een belangrijke randvoorwaarde van de gemeente voor de uitbreiding was een verantwoorde en zorgvuldige landschappelijke inpassing. In mei 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met deze (laatste) uitbreiding van de zandwinlocatie. Vanuit de provincie - die een ontgrondingsvergunning en een 'verklaring van geen bedenkingen tegen de milieuvergunning' voor de uitbreiding moet verstrekken - is aangegeven dat dit wel de laatste uitbreiding is, omdat de zandwinput niet nog groter mag worden. Over de uitbreiding van de zandwinlocatie lezen wij het volgende op de site van de firma Oenema: "Bij de uitbreiding van onze zandwinlocatie in de Weperpolder komt heel veel woudzand en teelaarde vrij van uitzonderlijke kwaliteit. W) dzand of dekzand is geelbruin tot roodbruin gekleurd en wordt droog gewonnen bij de eerste stap van de uitbreiding op deze zandwinlocatie. Woudzand wordt veel gebruikt voor aanleg van bijvoorbeeld straatwerk, bos-, ruiter-, koepaden en vulling voor paardenbakken. Het woudzand is voorzien van de juiste keuringen en is vrij van PFAS. Ook de zwarte grond is vrij toepasbaar."

Een belangrijke randvoorwaarde van de provincie is dat de locatie uiteindelijk achtergelaten moet worden met een multifunctioneel karakter en openbaar toegankelijk moet zijn. Dat kan door middel van een herbestemming tot bijvoorbeeld recreatieplas en/of zonnepanelenpark. De zandwinlocatie is ook in het 'Facetbestemmingsplan Zonnepaneelvelden Ooststellingwerf' (2016) van de gemeente reeds opgenomen als mogelijke c.q. gewenste locatie voor zonnepanelen. Dat geldt overigens ook voor de hierboven beschreven voormalige vuilstortplaats in het Z uiteinde van buurtschap Weperpolder.

Voor de herinrichting van de zandwinplas na afronding van de winning heeft de firma Oenema gekozen voor een drijvend zonnepark. Op de site van de firma GroenLeven, die het zonnepark heeft ontwiikkeld, lezen daarover wij het volgende nieuwsbericht, gedateert 28-1-2019: "GroenLeven heeft een unieke pilot aangelegd met Drijvend Zonnepark Oosterwolde, op de zandafgraving aan de Weperpolder. Het zonnepark is op dit moment het grootste drijvende zonnepark van Europa. Met 5.500 zonnepanelen levert het genoeg groene stroom op voor zo’n 500 huishoudens. Innovatief is de toepassing van een drijvend transformatorhuis, dat onder andere het gebruik van kabels reduceert. Het ontwikkelen van zonne-energie op water is een goed voorbeeld in de energietransitie. Doordat de zandwinning op deze plas grotendeels is afgerond krijgt deze met de zonnepanelen een dubbele en duurzame functie. De inzet van bruikbare oppervlakte voor duurzame energie wordt hierdoor vermeden. Mede door landschapsontwikkeling, flora en fauna heeft deze industriële locatie een bijzondere invulling gekregen. Het zonnepark is daar een mooie toevoeging op.

Vanaf de start van de ontwikkeling van de pilot voeren we constructieve gesprekken met provincie, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Onze missie is om de wereld beter te maken. GroenLeven werkt met veel respect voor de natuur. Wij willen het goede doen. Duurzaam werken betreft niet alleen de ontwikkeling van groene energie, die essentieel is voor het behoud van flora en fauna, maar ook oog en respect hebben voor de natuur en de omgeving. Om ervoor te zorgen dat deze pilot op alle aspecten, dus ook met het oog op ganzen en vogels, succesvol is, monitoren wij het zonnepark in de zandwinplas van Weperpolder en de omgeving van het zonnepark continu. Met 24/7 cameratoezicht en door vogeltellingen uit te voeren houden we de vogelpopulatie nauwlettend in te gaten. We zien dat vogels en ganzen ook met een drijvend zonnepark de plas goed weten te vinden."

Reactie toevoegen