Niehove

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

niehove_mooiste_dorp_van_nederland_elsevier_weekblad_kopie.jpg

Radiaal wierdedorp Niehove is in 2019 eerst verkozen tot mooiste dorp van de provincie Groningen en vervolgens door een deskundige jury van Elsevier Weekblad uit de 12 genomineerde mooiste dorpen (1 per provincie) verkozen tot 'Mooiste dorp van Nederland'

Radiaal wierdedorp Niehove is in 2019 eerst verkozen tot mooiste dorp van de provincie Groningen en vervolgens door een deskundige jury van Elsevier Weekblad uit de 12 genomineerde mooiste dorpen (1 per provincie) verkozen tot 'Mooiste dorp van Nederland'

niehove_collage.jpg

Niehove, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Niehove, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Niehove Niehoofsterdiep (Kopie).jpg

Niehove, briefkaart uit 1891 van een firma die zich betitelt als zijnde gevestigd te Niehoofsterdiep. Voor nadere toelichting zie bij Status.

Niehove, briefkaart uit 1891 van een firma die zich betitelt als zijnde gevestigd te Niehoofsterdiep. Voor nadere toelichting zie bij Status.

Niehove.jpg

Niehove

Niehove

Niehove (4).JPG

Het beschermde dorpsgezicht van Niehove

Het beschermde dorpsgezicht van Niehove

Niehove (2).JPG

Niehove, het mooiste wierdedorp van Groningen, zeggen ze zelf. Sterker nog, in september 2019 is Niehove door een deskundige jury van Elsevier Weekblad verkozen tot 'Mooiste dorp van Nederland'!

Niehove, het mooiste wierdedorp van Groningen, zeggen ze zelf. Sterker nog, in september 2019 is Niehove door een deskundige jury van Elsevier Weekblad verkozen tot 'Mooiste dorp van Nederland'!

Niehove (3).JPG

De hervormde kerk uit 1230

De hervormde kerk uit 1230

Niehove

Terug naar boven

Status

- Niehove is een dorp in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland, gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Oldehove. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- Onder het dorp Niehove vallen ook de buurtschappen Balmahuizen, Frytum, Gaaikemaweer, Heereburen en Pama. Merkwaardig is een briefkaart uit 1891 van een firma die zich betitelt als zijnde gevestigd te Niehoofsterdiep (zie afbeelding), wat hij/men toen kennelijk als plaatsje/buurtschap zag. Rond dat diep lag en ligt namelijk alleen een handvol panden die tot de buurtschap Heereburen zijn te rekenen, die in die tijd ook al bestond. Dus de ratio van deze kennelijke toenmalige 'plaatsnaam' ontgaat ons vooralsnog.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Nijhoof.

Oudere vermeldingen
Ca. 1475 Suxwort, 1558 Niehouen, 1579 Niehouen, 1781 Nyehove, 1867 Niehove. In 1392 moet de naam reeds in gebruik zijn geweest, daar toen reeds sprake was van Oldehove.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de nieuwe hofstede'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Niehove ligt ZW van het dorp Oldehove, NW van het dorp Noordhorn, NO van de dorpen Niezijl en Grijpskerk en ONO van het dorp Kommerzijl, aan het Niehoofsterdiep, dat via het Kommerzijlsterdiep en Kommerzijlsterrijt in verbinding staat met het Reitdiep (voorheen Hunze).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Niehove 45 huizen met 310 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 270 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De wierde van Niehove wordt al zo'n 2200 jaar onafgebroken bewoond. Nadat rond 800 de Lauwerszee was ontstaan, kwam de toen nog Suxwort geheten nederzetting op een eiland te liggen: Humsterland. Zo'n 400 jaar later nam het aantal stormvloeden toe, waarna er een ringdijk rond Humsterland werd gelegd. Hierdoor werd het eilandkarakter van Humsterland nog versterkt. Pas vanaf 1500 werd het Humsterland door dijken met het vasteland verbonden, waarna Cisterziënzer monniken uit Aduard grote delen rond het eiland inpolderden. Het Humsterland kwam hierdoor aan het vasteland te liggen. Tegenwoordig ligt het dorp midden op het vasteland van Groningen.

In het (niet meer bestaande) huis de Ipkemaheerd woonde de proost van Humsterland, die vanuit het dorp een groot deel van oostelijk Friesland (Achtkarspelen) en westelijk Groningen (Westerkwartier) bestuurde. Rond 1200 verhuisde de proost zijn zetel naar Hummerze, waar de dorpsoudsten van Humsterland al vanouds bijeenkwamen om te vergaderen en recht te spreken. Nadat de proost in de 14e eeuw weer terug was verhuisd naar Suxwort, richtte men ook hier een rechtsstoel in, de Nieuwe Hof, in tegenstelling tot de Oude Hof in Hummerze. De dorpen Suxwort en Hummerze staan vanaf het eind van de 14e eeuw bekend als respectievelijk Niehove en Oldehove.

Onderwijs
Het onderwijs was in het verleden, evenals de armenzorg, een taak van de kerk. Voor 1594 stond het onderwijs in dienst van de roomse kerk, na de Hervorming is dit in deze omgeving overgegaan naar de Hervormde kerk. De schoolmeester was tegelijk koster. Hij werd, evenals de dominee, aangesteld door de dorpsjonker, die de kerkelijke rechten bezat. Deze zocht iemand uit, die wat lezen en schrijven kon. De uitverkorene moest zich dan verder maar met de jeugd zien te redden, desnoods met behulp van de plak. Evenals in de omliggende dorpen was in Niehove de school aanvankelijk gevestigd in de kosterswoning, die direct ten noorden van de kerk aan het Kerkpad lag. In een soort schuur, in één lokaal, kwamen de kinderen samen. De meester zat, met zijn pruik op en een lange kamerjas aan, achter zijn lessenaar, waar ieder kind op zijn beurt bij hem moest komen om overhoord te worden. Iedere leerling kreeg apart les. Klassikaal onderwijs was er niet.

De school was tegelijk huiskamer. Meesterke, de vrouw van de meester, zat dan ook rustig bij de lessen. In het vrije kwartier verkocht ze koekjes en snoepgoed aan de kinderen. Men stelde aan het onderwijs geen hoge eisen. Het omvatte schrijven en rekenen, maar vooral lezen en zingen. Van een echte opleiding was geen sprake. De leerplicht bestond nog niet en veel kinderen werkten in de zomertijd op het land. In 1826 was de oude school in de kosterswoning van Niehove te klein geworden. Men ruilde de woning tegen een ander huis aan het Kerkpad. In 1827 brachten de Niehoofsters 1000 gulden op voor de bouw van een nieuwe school achter het juist verworven huis. In 1863 bleek ook deze school te klein. Men brak nu het woongedeelte af om de school te kunnen vergroten. De schoolmeester kreeg een nieuwe woning tegenover de school. De school aan het Kerkpad deed tot 1898 dienst. Het dorp kreeg toen een nieuwe onderwijsinstelling aan de Rikkerdaweg: de Koningin Wilhelminaschool met vier lokalen. Na het 40-jarig jubileum in 1938 moest de school sluiten omdat er te weinig leerlingen waren. (bron: dorpssite)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij het volgende boek: "Hoe het dorp de laatste eeuwen reilde en zeilde is nog goed af te lezen aan het huidige dorpsbeeld. Het boek '... en verdold aalmoal een knecht mit rood hoar. De geschiedenis van het wierdendorp Niehove, centrum van het Humsterland' wijst je daarbij de weg. Het voert je aan de hand van een aantal thema’s, afbeeldingen en foto’s door het dorp en zijn geschiedenis. Het boek dient meerdere doelen. Het eerste deel bevat enkele historische beschouwingen. In het tweede deel worden enkele thema’s, die kenmerkend zijn voor wierdendorpen, behandeld aan de hand van teksten en daarbij behorende foto’s van het dorp. Het boek is ook bedoeld voor de Niehoofsters en oud-Niehoofsters, die zichzelf en hun (oud-)dorpsgenoten op de foto’s kunnen en zullen herkennen. Vandaar dat bij de foto’s ook her en der namen worden genoemd van (oud-) Niehoofsters. De schrijver en samensteller van dit boek, inwoner Martin Clobus, verdiept zich al jaren in de geschiedenis van zijn dorp. Zo richtte hij, samen met vormgeefster Annette van Kelckhoven, in de kerk een permanente tentoonstelling in over het wierdendorp. Ook deze tentoonstelling is uitgegeven in de vorm van een klein boekje." Zie daarvoor verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Niehove wilde in 2011 met de inwoners nadenken over en plannen maken voor de toekomst van het dorp. Daarvoor zijn onderzoekers en studenten van Hanzehogeschool Groningen ingeschakeld, die een inwonersonderzoek onder zowel de kinderen als de volwassenen hebben uitgevoerd. Met behulp van een vragenlijst zijn diverse aspecten van de leefomgeving voorgelegd aan de inwoners: Wat vindt u van uw woonomgeving, van de sociale samenhang, van de dorpsactiviteiten, heeft u een goed idee voor het dorp? Alle kinderen zijn ook gevraagd om hun dorp te tekenen. De uitkomsten van het onderzoek zijn met de inwoners besproken.

Uit het inwonersonderzoek bleek dat de kinderen tevreden inwoners van Niehove zijn, ze missen alleen een winkel voor ijs en speelgoed. De 'oudere' inwoners geven het dorp een 7.8. De rust en de ruimte zijn kernkwaliteiten van het dorp. De helft van de inwoners geeft aan de rest van het leven in het dorp te willen blijven wonen. Anno 2011 is 39% van de inwoners ouder dan 50 jaar. De vergrijzing zal de komende jaren nog verder toenemen. Het zal voor jonge mensen die zich in het dorp zelfstandig willen vestigen, moeilijk worden om een huis te vinden. Dat zal een verdere ontgroening tot gevolg hebben.

Inwoners van Niehove redden zich prima zelf. Alle huishoudens hebben een of meer auto's. De veiligheid op de buitenwegen laat te wensen over door het (snelle) verkeersgedrag en het onderhoud aan de wegranden en bermen. Over de dorpsvoorzieningen (activiteiten en dorpshuis) is men redelijk tevreden. De onderlinge relaties in het dorp zijn goed, buren helpen elkaar en inwoners hebben 'vrienden op het dorp'. Er zijn maar heel weinig mensen die alleen in het dorp willen wonen zonder sociale contacten. Er zijn 15 mensen die iets nieuws willen ondernemen, met name voor recreatie/toerisme en duurzame energie. De verenigingsactiviteiten zorgen voor goede binding tussen inwoners en voor een goede naamsbekendheid van het dorp.

Na het vragenlijstonderzoek is met 30 inwoners uit het dorp en het buitengebied gepraat. Op basis van de onderzoeksresultaten en deze interviews zijn adviezen opgesteld voor het bestuur van Dorpsbelangen en de inwoners. Deze adviezen zijn toegelicht in een bijeenkomst met het bestuur en de dorpencoördinator van de gemeente Zuidhorn. We lichten twee adviezen eruit: 1. Maak een dorpswijzer, waarin kort en krachtig wordt aangegeven wat het dorp belangrijk vindt, wat het dorp wil behouden en wat het dorp wil ontwikkelen. Bedenk haalbare en concrete projecten die kunnen rekenen op inzet van voldoende inwoners. 2. Zorg voor een krachtig bestuur van de dorpsverenigingen. Betrek jonge mensen in het bestuur en leid hen op, zodat in opvolging wordt voorzien. Overweeg om verenigingen te bundelen, waardoor een goede bezetting van de besturen gegarandeerd blijft." (bron en voor nadere informatie zie de Hanzehogeschool Groningen-rapporten 'Niehove anno 2011. Hoe waarderen inwoners van dit dorp hun leefomgeving?' en 'Rustig blijven wonen in Niehove. Advies voor het dorp 3.0')

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Niehove heeft 13 rijksmonumenten.

- De hele dorpskern van Niehove is een beschermd dorpsgezicht. Het dorp was onder de naam Suxwort of Suxwerd ("Zuidwierde") de hoofdplaats van het voormalige waddeneiland Humsterland. De oude radiaire wierdestructuur is nog goed te zien. Midden op de wierde staat de kerk. Daaromheen zijn in twee cirkels de huizen van het dorp gebouwd, met de achterkant naar de velden gekeerd. Het kerkhof was tot 1830 van de straat gescheiden door een cirkelvormige gracht, die diende om de geesten op het kerkhof te houden. Vanaf de wierde lopen smalle paden (de zogeheten kerkenpaden) naar de ringweg beneden.

- "Een geweldige verrassing voor het dorp, een eer voor de gemeente Westerkwartier en een impuls die uitstraalt op de hele provincie Groningen." Locoburgemeester Geertje Dijkstra-Jacobi is verguld met de verkiezing door Elsevier Weekblad van Niehove als 'Mooiste dorp van Nederland', in september 2019: “Als monumentaal wierdendorp is dit een van onze parels in het Westerkwartier. Dat nu een landelijk weekblad het als mooiste dorp van Nederland heeft verkozen, is natuurlijk een geweldige erkenning.” Elsevier liet een jury van deskundigen een shortlist van de mooiste dorpen uit heel Nederland beoordelen op uiterlijke schoonheid. Niehove kwam daarin naar voren als meest fotogenieke dorp, dat ‘uitzonderlijk gaaf en intact is’ en het authentieke karakter heeft behouden. Per provincie was een mooist bevonden dorp van die provincie genomineerd. Het dorp streefde dus de elf dorpen uit de andere provincies voorbij.

Volgens locoburgemeester Dijkstra-Jacobi betekent dit een mooie impuls voor de gemeente en de regio: “Niehove is prachtig door de radiale wierdenstructuur en de authentieke huizen, die de bewoners goed verzorgen. Ook de ligging van het dorp in Nationaal Landschap Middag-Humsterland is schitterend. Met de titel van het mooiste dorp kunnen we extra aandacht vragen voor dit nationaal landschap en de hele gemeente Westerkwartier.” De verwachting is dat de verkiezing van mooiste dorp ook meer toeristen trekt naar het gebied. “We gaan snel met de inwoners en andere betrokkenen om tafel om dit zo goed mogelijk te faciliteren,” aldus de locoburgemeester. Op 4 oktober 2019 is een afvaardiging van Elsevier Weekblad naar Niehove afgereisd om de titel 'Mooiste dorp van Nederland' samen met de ruim 250 inwoners en het gemeentebestuur te vieren (video). (bron: gemeente Westerkwartier)

Lees hier in het Dagblad van het Noorden wat inwoners van hun 'Mooiste dorp van Nederland' vinden. Bekijk ook de video in dat artikel. Enkele citaten: 'Een paar jaar geleden was er in Niehove een dorpsontbijt. Alle inwoners zaten gebroederlijk aan een lange tafel naast de kerk. "Het was net een klein Gallisch dorp van Asterix en Obelix, maar dan in Groningen. Alleen het everzwijn ontbrak. Waar maak je dat nog mee in Nederland", zegt Myrabelle Heeroma (40). Zelf woont ze vlak buiten het dorp in de onder het dorp vallende buurtschap Frytum - ‘de mooiste wierde van het land’. Wat het dorp onderscheidt van duizenden andere dorpen in het land is het ontbreken van ‘witte schimmel’; na de oorlog zijn er in tegenstelling tot veel andere dorpen geen nieuwbouwwijken omheen gebouwd. "De vernieuwingszucht is hier gelukkig aan voorbijgegaan", zegt Heeroma. Anne Vos-Van Dijk (46), die er al 20 jaar woont, prijst het plaatje van het dorp: "Een vriendin zegt altijd dat ik in een ansichtkaart woon. Maar wat ik het mooist vind is de sfeer."' - Bekijk hier 24 foto's van Niehove, het Mooiste dorp van Nederland, door Corné Sparidaens.

- De huidige Hervormde kerk van Niehove (Kerkstraat 1) is de opvolger van een van de eerste houten kerken van de provincie Groningen die rond 800 is gesticht in Suxwort, zoals het dorp toen nog heette. Suxwort was de hoofdplaats van het eiland Humsterland, het gebied waaruit de 'roversbende' afkomstig was die in 754 Bonifatius vermoordde bij Dokkum. De opvolger van Bonifatius, Willehad, kwam daarop in 777 naar Suxwort om de inwoners te bekeren. Boze inwoners wilden hem doden, maar enkelen hielden hen tegen en lieten het lot werpen om de goden om advies te vragen; dit bleek hem gunstig gestemd en hij kon vertrekken. Een derde poging door Liudger had wel succes en deze liet er een houten kerkje bouwen, mogelijk op de plek van een oud heidens heiligdom.

De huidige kleine romaanse kerk is rond 1230 gebouwd op de wierde van Niehove, op de plaats van de vroegere houten kerk. Tot de 16e eeuw was dit het enige stenen gebouw van het dorp. In de noordmuur zijn nog romaanse rondboogvensters te zien uit deze beginperiode. In de 15e eeuw is de kerk verlengd en krijgt zij haar huidige uiterlijk met een driezijdig priesterkoor, gesteund door steunberen op de hoeken. Uit die tijd dateren ook de grote gotische spitsboogramen. In 1619 is de westgevel vernieuwd getuige een sluitsteen boven de ingang met dat jaartal. In de noord- en zuidgevel hebben in vroeger tijden rondbogige ingangen gezeten, maar deze zijn later dichtgemetseld. In 1676 is de kleine 14e-eeuwse (mogelijk zelfs 13e-eeuwse) luidklok geplaatst (diameter: 64,4 cm), die in de aan westzijde geplaatste dakruiter met slanke naaldspits hangt en met die van Warfhuizen en Uitwierde tot de oudste kerkklokken van Groningen behoort.

Het eenklaviers orgel is opgebouwd met handgemaakte orgelpijpen en oorspronkelijk binnenwerk en behoort tot de oudste orgels van Nederland. Het dateert namelijk uit 1575 en is toen gebouwd voor de Mariakerk in Uithuizermeeden. Na diverse verhuizingen en verbouwingen is het orgel pas in 1908 in Niehove terechtgekomen. De frontpijpen vallen op door de fraaie bewerking. De vleugelstukken hebben houtsnijwerk in de vorm van de hoorn des overvloeds. Het mechanische torenuurwerk is gemaakt door Bonaventura Eijsbouts uit Asten. In 1994 is de kerk voor het laatst gerestaureerd.

De kerk is tegenwoordig in functie als Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove, met een expositie van voorwerpen die te maken hebben met de historie van het dorp. Onder andere is er een ruitje te zien, in lood gevat. Op het glas is de kerk afgebeeld met midden op het dak op een paal een ooievaarsnest. Dit ooievaarsnest heeft ook in werkelijkheid vele eeuwen lang het dak van deze kerk gesierd. En tot eind 19e eeuw hebben er ook daadwerkelijk jaarlijks ooievaars gebroed. Een mooi verhaal daarover vind je onder de link. "Het bezoekerscentrum is ‘s zomers overdag geopend en vrij toegankelijk (gaarne wel een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van kerk en bezoekerscentrum). ‘s Winters kan het centrum bezocht worden in overleg met de beheerder van de kerk. De kerk is ook te huur voor concerten, tentoonstellingen en huwelijken. Daarbij werken wij voor de catering samen met het naastgelegen café/restaurant Eisseshof. Voor het gebruik van de kerk kun je contact opnemen met beheerder Alida Terpstra, Kerkpad 1, tel 0594-591529.

Het bezoekerscentrum wil de bezoeker behulpzaam zijn bij het herkennen van de eeuwenoude sporen in het dorp van tegenwoordig. Aan de hand van een maquette, tentoonstellingspanelen en historische voor­werpen leidt het bezoekerscentrum je door het dorp en zijn geschie­de­nis. De tentoonstellingspanelen beschrijven aan de hand van een aantal kenmerkende thema’s, afbeeldingen en foto’s de geschiedenis van het Humsterland en zijn vroegere hoofdplaats Niehove. De presentatie in het bezoekerscentrum vormt de introductie voor een wandeling door het dorp en de directe omgeving. Er is een folder beschikbaar die verband legt tussen de geschiedenis van het dorp, de tentoonstelling en de wandeling door het huidige dorp. De tekst en de illustraties op de panelen zijn opgenomen in een fraai vormgegeven boekwerkje, dat in het bezoekerscentrum te koop is.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het platteland in het noordwesten van de provincie Groningen ontbeerde tot 1980 een theater met een structureel cultureel aanbod gedurende het hele jaar. Daarom is er sinds dat jaar Regiotheater Niehove, dat een cultureel programma biedt voor inwoners uit de regio, die in de prachtige ambiance van dit mooie wierdendorp een avond of middag willen genieten van theater of muziek. De stichting heeft daarbij de beschikking over de boven- en benedenzaal van het sfeervolle dorpshuis de Eisseshof en - voor de klassieke concerten - het eeuwenoude dorpskerkje. De gelagkamer van de Eisseshof dient als foyer van het theater. Dat het theater in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat het een vriendenkring heeft opgebouwd met leden vanuit de wijde omgeving, zoals het Westerkwartier, De Marne, Winsum, de stad Groningen en noord en oost Fryslân. Het theater heeft een goede reputatie opgebouwd met aansprekende concerten, voorstellingen en festivals op het gebied van jazz, blues, theater en klassieke muziek.

- Het eerste evenement van enig jaar is in Niehove het zogeheten 'kloksmeren'. De inwoners verzamelen zich in de Nieuwjaarsnacht rond de kerk na de twaalf slagen en het klokluiden. Het kloksmeren is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwjaarswensen te uiten, de handen te verwarmen, eventueel de kerkklok te luiden en een dronk op het nieuwe jaar te nemen. Keuze uit bier, wijn, Beerenburg en fris. Alle Niehoofsters, en hun eventuele gasten, zijn welkom om met elkaar een mooie start van het nieuwe jaar te maken en elkaar, gelijk aan het begin van het nieuwe jaar, te begroeten.

- Paasvuur (1e paasdag).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Niehove, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met dorpsgezichten van Niehove.

- In het programma Dam Op van RTV Noord gaat Wiebe Klijnstra in juni 2014 op bezoek in Niehove, waar hij fruitteler Oudebosch (een van de laatste fruittelers van de provincie Groningen), rietdekker Liekele Terpstra en zanger Sijtse Scheeringa interviewt.

Bijzonder is dat als er in het voorjaar nachtvorst dreigt, je fruitteler Oudenbosch soms de hele nacht zijn kwekerij kunt zien beregenen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar een laagje ijs beschermt de bloesem van de kersen-, pruimen-, appel-, en perenbomen tegen de kou. Een paar graden vorst is namelijk funest voor de pas uitgekomen bloesems. Bij de ijsvorming van de beregening die bevriest, komt veel warmte vrij. De bloesems worden hierdoor niet kouder dan nul graden. En dat kunnen ze goed hebben. De beregening gebeurt met 2 pompen die elk worden aangedreven door een 180 pk sterke, oude vrachtwagenmotor. Per minuut slurpen die 10.000 liter water uit het Niehoofsterdiep. Fotografen grijpen soms hun kans om hier mooie foto's van te maken. Maar ze moeten er dan wel snel bij zijn; als 's ochtends de zon gaat schijnen, is het ijs ook zo weer 'als sneeuw voor de zon' van de bloesem verdwenen. (bron en zie verder: reportage (tekst en video) van RTV Noord, 20-4-2017)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Niehove (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Niehove.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Niehove.

- Dorpshuis: - Het befaamde 17e-eeuwse restaurant-café-dorpshuis Eisseshof is het middelpunt van het lokale dorpsleven. Het is een wijd en zijd bekend café met een prachtige bovenzaal. Het verkeert nog in oorspronkelijke staat. Het is een mooi verhaal hoe de Eisseshof aan zijn verdieping is gekomen. In de 19e eeuw plaatste toenmalig uitbater Cornelis van der Kamp een verdieping op het pand. Het ging de boeren in het dorp voor de wind en zij wilden een aparte bovenruimte om te vergaderen. De boeren dronken daar hun wijn en de arbeiders zaten beneden aan de jenever. Het pand is in 1985 gekocht door Vereniging Dorpshuis Niehove en wordt sindsdien door de vereniging beheerd. Om het onderhoud van het pand te kunnen bekostingen, verhuurt de vereniging de benedenverdieping sinds 2007 aan Husein Goudsmit en zijn vrouw Lisalotte Veen. Husein bereidt Indonesische gerechten waarvoor mensen uit de hele provincie hier naartoe komen.

De Eisseshof is dus een dorpshuis, café, restaurant én concertzaal (voor dat laatste onderdeel: zie het hoofdstuk Natuur en recreatie). "De Eisseshof is heel belangrijk voor het dorp. Het zorgt voor bedrijvigheid. Anders is het hier maar een dooie boel", aldus bestuurslid Annie Pieltjes. In 2017 is de Eisseshof verbouwd om weer aan de eisen des tijds en de wensen van de bezoekers te voldoen. Want ook in Niehove slaat de vergrijzing toe, waardoor sommigen bijvoorbeeld de trap naar boven te steil vinden. Het toilet is ruimer geworden. En wie weet wordt er in de toekomst ruimte gemaakt voor een fysiotherapeut en/of gaan ze er gezamenlijke maaltijden organiseren. (bron)

- Muziek: - Dorpskoor 'Suxwort zingt'. - Ook Sijtse Scheeringa is een in de regio bekende muzikant uit Niehove.

- Duurzaamheid: - In (of t/m) 2017 zijn in Niehove 5 windturbines geplaatst voor de opwekking van stroom voor de boerenbedrijven in kwestie. Het betreft windturbines van 15 meter hoog, van de firma EAZ Wind. Ze zijn veel kleiner dan reguliere windturbines. Toch vindt niet iedereen ze in het landschap passen, zeker in Nationaal Landschap Humsterland. Daarom zijn er door de gemeente voorwaarden gesteld aan de locaties. Voor nadere informatie zie de link.

- In het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland ging minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 16 maart 2019 op bezoek bij melkveehouder Erik van der Velde van de Poppemaheerd in Niehove, waar zij zich liet voorlichten over de duurzame landbouw die dit gezinsbedrijf uitoefent, met veel aandacht voor de bodem en biodiversiteit.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Niehove.

Reacties

(2)

Niehove is in 2019 door Elsevier Weekblad verkozen tot "mooiste dorp van Nederland" en dat is misschien wel een vermelding waard.

Dank voor de tip Lex! Dat is zeker het vermelden waard. Ik had dit nog niet vernomen. Ik heb er een stukje - in het hoofdstuk Bezienswaardigheden - en een afbeelding aan gewijd.

Reactie toevoegen