Naaldwijk

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

Naaldwijk-MSD-20130304-286186.jpg

Naaldwijk, voormalig station van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij

Naaldwijk, voormalig station van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij

Naaldwijk-MSD-20130304-286205.jpg

Naaldwijk, voormalig gemeentehuis

Naaldwijk, voormalig gemeentehuis

Naaldwijk-MSD-20130304-286200.jpg

Naaldwijk, Openbare Begraafplaats Geestweg

Naaldwijk, Openbare Begraafplaats Geestweg

naaldwijk_pkn_oude_of_grote_kerk_gemeente_westland_zuid_holland.2.jpg

Naaldwijk, Protestantse (PKN) Oude Kerk of Grote Kerk

Naaldwijk, Protestantse (PKN) Oude Kerk of Grote Kerk

ZH gemeente Naaldwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Naaldwijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Naaldwijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Naaldwijk

Terug naar boven

Status

- Naaldwijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2003. Het is de hoofdplaats van de gemeente Westland.

- Onder de gemeente Naaldwijk vielen naast het gelijknamige dorp ook de dorpen Honselersdijk en Maasdijk.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Baakwoning.

- Wapen van de voormalige gemeente Naaldwijk.

- Koning Willem-Alexander is o.a. Heer van Naaldwijk.

Terug naar boven

Naam

In het Westlands
Naluk of Nalek.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp heet een Naaldwijker, of in het lokale dialect een Naaleker.

Oudere vermeldingen
1156 kopie 13e eeuw Nadelwich, 1198 Naltwic, 1220 Naldewich, 1280-1287 Naelduiich, ca. 1342 Naeldwijc, 1351-1356 Naeldewijc, 1573 Naeldijck6, 1846 'Naaldwijk, ook wel Naaltwijk of Naalwijk'.

Naamsverklaring
Samenstelling van wijk 'hoeve, nederzetting, dorp' en nadel 'naald' (met metathesis van -l-), vermoedelijk naar een langwerpige, spits toelopende vorm. Sommigen gaan uit van naald in de betekenis 'naaldboom'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Naaldwijk ligt ZW van Den Haag, W van Delft.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Naaldwijk 404 huizen met 3.517 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 222/2.163 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Honselersdijk 140/1.016, Honderd-Land 18/196 en Oranje-Polder of 't Hoenderland 24/142. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 8.000 huizen met ca. 19.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Bij de herinrichting van het Wilhelminaplein in Naaldwijk in 2018 hebben archeologen een verhard pad uit ca. 1400 aangetroffen. Dat was een onverwachte vondst, omdat in de middeleeuwen de meeste wegen nog onverharde karrensporen waren.

Heemkunde
Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze voormalige gemeente kun je terecht bij de in 1999 opgerichte Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk. "We zijn een vereniging, gericht op het enthousiast verspreiden van kennis over de historie van onze dorpen, met een actieve inbreng van de leden, en waarbij elkaar ontmoeten een bindend element is. We werken vanuit 3 doelstellingen: Objectenbescherming. Het in kaart brengen, onderzoeken en actief beschermen van historisch waardevolle gebouwen, terreinen, waterwegen, zaken en goederen, alsmede de restanten hiervan, zowel boven als onder het maaiveld. Kennisontwikkeling. Het verzamelen van historische gegevens en documenten, ontwikkelen van kennis, én beschikbaar stellen van die kennis, gefocust op door de vereniging vastgestelde thema’s. Het gedocumenteerde materiaal wordt na afronding van een thema zoveel mogelijk ondergebracht bij het Westlands Museum en het Historisch Archief Westland. Kennisverspreiding. Het geven van voorlichting en informatie over historisch relevante zaken van zowel eigen ontwikkelde kennis, als van kennis, ontwikkeld door derden."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Naaldwijk heeft 23 rijksmonumenten.

- Naaldwijk heeft 29 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Oude Kerk, die ook wel Grote Kerk wordt genoemd (Wilhelminaplein 5) heeft een deels 13e-eeuwse toren met een 15e-eeuws koor. De Oude Kerk kent een rijke historie. Het gebouw mag worden gerekend tot de belangrijkste middeleeuwse kerken van Zuid-Holland. Zijn bouwgeschiedenis en menig historisch detail doen de kenners watertanden. Ook de ligging binnen een kerkring is hoogst interessant en van grote historische betekenis voor het dorp. Als we naar de vorm kijken, herkennen we een kruiskerk, die voor een dorp als dit van enorme proporties is, met een fraai eiken tongewelf, dat overal even hoog is. Het oudste gedeelte is de laatromaanse toren, die in het begin van de 13e eeuw is gebouwd. Opvallend zijn het fraaie laatgotische koorhek met koperen spijlen en speels traceerwerk. De kerk dankt zijn aanzienlijke afmetingen aan de rijkdom van de Heren van Naaldwijk. Toen de kerk in 1472 door brand werd verwoest, kon men dankzij de inzet en steun van een van deze Heren snel tot herbouw overgaan. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

- De huidige RK Sint Adrianuskerk (Molenstraat 29) dateert uit 1929. De parochie van Sint Adrianus gaat terug tot zeker het begin van de 14e eeuw. De huidige kerk verving een eerdere Sint Adrianuskerk uit 1868 op een andere plaats, die op zijn beurt een voorganger had uit 1790. Ook de huidige Hervormde kerk in Naaldwijk was voor de reformatie een Sint Adrianuskerk. Het huidige orgel is in 1969 aangekocht en in 1972 geplaatst door de firma Verschueren uit Heythuysen. Het is een mechanisch instrument met 18 registers en 1216 sprekende pijpen. Hiervan zijn er 824 afkomstig uit het ‘Witte-orgel’ uit 1890, dat gestaan heeft in de Sint-Jacobskerk in Den Haag. De overige pijpen zijn door Verschueren gemaakt. Bij de renovatie van de kerk (2001) is er een compromis gesloten tussen het bisdom Rotterdam en de parochie. Het verplaatsen van het orgel terug naar de zangzolder was om technische gronden maar ook om financiële redenen niet haalbaar. En daarom bevinden het orgel en koor zich nog steeds achter het altaar op het voormalig priesterkoor. De kerk valt onder Parochie Sint Adrianus. - De parochie maakt deel uit van de Parochiefederatie Sint Franciscus 'tussen duin en tuin'.

- De RK Adrianusparochie wilde in augustus 2020 starten met het ruimen van vrijwel alle - ca. 400 - graven op het RK kerkhof aan de Dijkweg. Terebinth, een landelijke organisatie die zich inspant voor behoud van oude begraafplaatsen, heeft de voorgenomen ruiming via de rechtbank laten stilleggen. Volgens Terebinth heeft de begraafplaats uit 1828 namelijk grote sociaalhistorische en funeraire waarde. "De geschiedenis van Naaldwijk ligt hier begraven. Er dreigt een historisch monument te worden vernietigd dat uniek is voor de geschiedenis van de katholieke kerk in het dorp. Het gaat niet alleen om het behoud van de priestergraven - die niet geruimd worden -, het gaat ook om een kleine vierhonderd middenstanders, kinderen, tuinders en anderen, die hier begraven liggen. Het zijn de mensen die de parochie vormden, die het dorp groot maakten. Daarom moet deze plek behouden worden, inclusief een restauratie en een herinrichting van het groen, die het respect laat zien dat het kerkhof verdient", aldus Terebinth.

Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en Terebinth hebben bij de gemeente een gezamenlijk voorstel ingediend om de begraafplaats de status van gemeentelijk monument te geven en aldus te beschermen. Iedereen die wil meewerken aan behoud en restauratie van het kerkhof - op welke manier dan ook - kan zich melden bij Korrie Korevaart, woordvoerder van werkgroep Behoud RK Begraafplaats Dijkweg (tel. 06 24173646, e-mail bureau@terebinth.nl). (bron: Stichting Terebinth, augustus 2020) Zie ook het persbericht van Terebinth d.d. 2-9-2020.

De gemeente Westland heeft in september 2020 een omgevingsvergunning afgegeven voor de herinrichting van de begraafplaats aan de Dijkweg. Dit houdt in dat er ca. 400 graven geruimd zouden gaan worden. In augustus 2020 is een werkgroep opgericht die nadenkt over alternatieven. Het College van B&W heeft acht bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren komen van Genootschap Oud-Westland, van groenorganisaties en van een aantal nabestaanden. Om er achter te komen hoe groot het maatschappelijke draagvlak is voor behoud, is een petitie gestart. Heemschut: “Er dreigt een historisch monument vernietigd te worden dat belangrijk is voor het sociale katholieke leven in Naaldwijk. Het kerkhof verdient een glorieuze restauratie als groene dorpsoase.” Naar aanleiding van dit alles is de gemeente Westland in januari 2021 toch een procedure gestart om de RK Begraafplaats aan de Dijkweg aan te wijzen als gemeentelijk monument.

- De rijksmonumentale 40,8 meter hoge watertoren (Grote Woerdlaan) uit 1930 is ontworpen door de bekende watertorenontwerper Hendrik Sangster. De toren heeft een expressionistische baksteenarchitectuur. - Studie naar mogelijke herbestemmingen van de watertoren van Naaldwijk door studenten van de Hogeschool Rotterdam (2004). Zij achtten een combinatie van restaurant, hotel en klimwand het meest geschikt. De watertoren is in 2012 uiteindelijk verbouwd tot appartementencomplex. Naast de watertoren is een nieuw trappenhuis gerealiseerd met lift, die op de verschillende vloerniveaus aan de watertoren is gekoppeld. Voor het parkeren is een half verdiepte parkeerbak naast de watertoren aangelegd. Speciale aandacht is bij de constructie uitgegaan naar de stabiliteit van de watertoren en de materialisatie van de nieuwe verdiepingvloeren. De watertoren is in een driedimensionaal rekenmodel ingevoerd om de stabiliteit in de nieuwe situatie te beoordelen. De nieuwe vloeren worden gedragen door de hoofdkolommen in de toren, waarop vroeger de waterbak rustte. (bron: IMd Raadgevende Ingenieurs, die het ontwerp voor de nieuwe bestemming van de watertoren hebben gemaakt)

- Heilige Geest Hofje op gelijknamig adres. Hendrik IV van Naaldwijk liet in 1496 in zijn testament opnemen dat een som geld bestemd was voor de inrichting van een huis voor vijf arme oude mannen. Door het kerkelijk armbestuur werd het houten huis later vervangen door vijf kleine huisjes. Frederik Hendrik van Oranje liet later, als heer van Naaldwijk, vijftien huisjes bouwen in de vorm van een hofje. Daarvan waren er vijf voor mannen en tien voor vrouwen. Niet iedereen mocht er wonen. Men moest afkomstig zijn uit 's-Prinsen-heerlijkheden, oftewel heerlijkheden van de prins en men moest behoren tot de Hervormde gemeente. Vanaf 1795 werden er ook mensen van andere gezindten toegelaten. In 1955 nam de gemeente het beheer over het hofje over. In 1961 is er gerestaureerd, waarbij het aantal woningen door samenvoeging is verkleind tot elf. In 2009 is het hofje gerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser die sinds 2006 de eigenaar is. De 17e-eeuwse kapel van het hofje fungeert tegenwoordig als trouwzaal van de gemeente.

- Het Oude Raadhuis (Herenstraat 6) dateert uit 1561. In dat jaar schonk Willem Koorszoon grond voor de bouw van een gemeenraet of dynghuys. Rond 1852 is de hoofdingang verplaatst van het Wilhelminaplein naar de Herenstraat. Boven de toen nieuwe ingang is een van elders afkomstige gevelsteen die Vrouwe Justitia afbeeldt ingemetseld. De belangrijkste functie in de eerste eeuwen van het bestaan van het raadhuis was de rechtspraak. In 1934 zijn de (familie-)wapens van het geslacht Van Naaldwijk (bovenaan), Frederik Hendrik (midden) en Willem III (onderaan) aangebracht. In dat jaar vond ook een gevelrestauratie plaats en zijn een viertal glas-in-loodramen aangebracht. Deze staan voor de verschillende aspecten van het gemeentelijke leven, zoals huwelijk, tuinbouw, de zorg voor ouderen en de geschiedenis van het dorp.

- Het rijksmonumentale voormalige tramstation in Naaldwijk (Verspycklaan 1) was een tramstation van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. Het pand dateert uit 1907. Het tramstation heeft tot 1968 dienstgedaan en werd gesloten doordat het vervoer over het spoor werd overgenomen door het wegtransport. Het station is gebouwd in eclectische stijl met jugendstil- en chaletstijlelementen. Het verving het oude stationsgebouw op Dijkweg 12, dat in 1895 was geopend. Dat is tegenwoordig een appartementengebouw. De reden van de bouw van het nieuwe station slechts twaalf jaar na opening van het oude was de verlenging van het spoor in zuidelijke richting.

- Beelden in Naaldwijk.

- Gevelstenen in Naaldwijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nieuwjaarsparty New Years Eve in de Balleringhal.

- Culinair Westland (1e weekend van september).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Naaldwijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Naaldwijk van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Naaldwijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Muziek: - "Muziekvereniging Fusica is een gezellige en dynamische muziekvereniging uit Naaldwijk bestaande uit 2 harmonieorkesten, een talentenorkest, een slagwerkgroep en een Streetband. Fusica is in 1971 ontstaan uit een fusie tussen de muziekverenigingen St. Adrianus en Crescendo. Rond 1973 is de drumband met het trompetterkorps samengegaan en is het een drumfanfare geworden. In deze periode zijn de natuurinstrumenten vervangen door ventielinstrumenten. Rond 1986 is de drumfanfare ook als Egerländerkapel gaan optreden. In 1991 is de Egerländerkapel in haar repertoire overgegaan op meer populaire muziek en is het vervolgens Streetband De Herriemenie geworden. In 2008 is ons leerlingenorkest en Talentenorkest gestart. Een volgende nieuwe loot aan de tak van muziekvereniging Fusica was het in 2010 opgerichte Westlands Dag Orkest (WDO). Het WDO heeft als doel om concerten te verzorgen in de Westlandse regio. Het repertoire van het WDO strekt zich uit van licht klassieke werken tot aan de hedendaagse amusementsmuziek. In 2012 is de Slagwerkgroep opgericht, die is ontstaan vanuit het Musickidsproject, waarmee Fusica al vele jaren de basischolen bezoekt en kinderen enthousiast maakt voor muziekbeoefening."

- Duurzaamheid: - In 2011 zijn boringen verricht voor de aanleg van het kassenwarmtesysteem van nieuwbouwwijk Hoogeland in Naaldwijk. De boringen gaan tot 250 meter diep, waar bronnen de warmte en koude opslaan die de ruim 700 woningen en de Westlandse tomatenkassen van de Prominentgroep met elkaar gaan uitwisselen. De boringen zijn nodig voor de aanleg van de ondergrondse energieopslag in grondwaterbronnen centraal in de wijk. Hier wordt koude en warmte in de bodem opgeslagen. De Westlandse kassen van telersvereniging Prominent hebben in de zomer een overschot aan zonnewarmte. Deze restwarmte wordt afgegeven aan de grondwaterbronnen in de Naaldwijkse wijk Hoogeland. In de winter wordt het verwarmde grondwater opgepompt en gebruikt om via een leidingnet, warmtepompen en vloerverwarming, warmte te leveren aan de woningen en wijkvoorzieningen. Het gebruikte en afgekoelde grondwater wordt opgeslagen om in de zomer zowel de woningen als de kassen te koelen. De gemeente Westland, Vestia en Prominent investeren samen in duurzaamheid en zorgen voor een duidelijke vermindering van de CO2-uitstoot, waar ook de bewoners van profiteren door lagere energiekosten. Dankzij de duurzame energievoorziening, de milieubewuste manier van bouwen en het optimaal isoleren van de woningen, stoot Hoogeland straks 40% minder CO2 uit dan bij conventionele nieuwbouw.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Naaldwijk alg., - idem openbaar groen en - idem RK.

Reactie toevoegen