Kamperveen

Plaats
Dorp
Kampen
Overijssel

gemeente_kamperveen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Kamperveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Kamperveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Kamperveen richtingbord (Kopie).jpg

Kamperveen staat in de omgeving als kennelijke plaatsnaam op richtingborden aangegeven, maar de plaats ligt helemaal nergens; het grondgebied van de streek en voormalige gemeente Kamperveen omvat alleen een zestal buurtschappen...

Kamperveen staat in de omgeving als kennelijke plaatsnaam op richtingborden aangegeven, maar de plaats ligt helemaal nergens; het grondgebied van de streek en voormalige gemeente Kamperveen omvat alleen een zestal buurtschappen...

Kamperveen

Terug naar boven

Status en ligging

- Kamperveen is een streekje en formele woonplaats* in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1936.
* Formeel, d.w.z. voor o.a. het postcodeboek en daarmee ook de in 2009 in werking getreden gemeentelijke basisregistraties BAG, is het een 'woonplaats'. Maar in de praktijk bestaat die plaats(naam) helemaal niet, omdat het ter plekke nergens ligt. Het betreft in de praktijk alleen het grondgebied van de voormalige gemeente Kamperveen, die alleen 6 buurtschappen omvat, zijnde De Heuvels, De Roskam, De Zande (grotendeels), Hogeweg, Posthoorn (grotendeels) en Zuideinde (grotendeels).

Gemeente en PTT hebben er in 1978, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem, namelijk voor gekozen om deze 6 buurtschappen gemakshalve gezamenlijk de 'postale plaatsnaam' Kamperveen toe te kennen. In de praktijk / in de volksmond wordt daarom het hele grondgebied doorgaans gemakshalve als 'dorp Kamperveen' beschouwd. Daarom hebben wij die kwalificatie ook maar toegekend (bovenaan deze pagina). Maar nu weet je in ieder geval dat deze 'plaats'  in werkelijkheid nergens ligt, mocht je ter plekke willen gaan zoeken, dan wel zijn wezen zoeken, en je hebben afgevraagd waarom je ter plekke nergens plaatsnaamborden met deze plaatsnaam bent tegengekomen. Nou hierom dus...

Zuideinde en Posthoorn hebben gezien de ligging veel banden met het Gelderse buurdorp Oosterwolde, De Zande wordt van oudsher gekenmerkt door zijn ligging aan de Hank, een zijtak van de rivier de IJssel; De Zande valt, gezien zijn ligging, in de praktijk onder het dorp Zalk (een heel klein deel van de buurtschap valt ook voor de postadressen onder dat dorp, en dus niet onder de formele woonplaats Kamperveen). Hogeweg en Zuideinde hebben beide een kerk en een school en zijn daarmee als de hoofdplaatsen van het gebied te beschouwen. De Heuvels en De Roskam vallen, gezien de ligging ervan, in de praktijk onder de stad Kampen. Verspreid tussen deze 6 kerntjes bevinden zich veel agrarische ondernemers, die hoofdzakelijk veehouderij bedrijven.

- Wapen van de voormalige gemeente Kamperveen.

- Qua bebording hebben alleen de buurtschappen De Zande en Zuideinde plaatsnaamborden (en wel blauwe, waarmee ze een dus een bebouwde kom hebben). Buurtschap Hogeweg staat alleen in de omgeving met een richtingbordje aangegeven (foutief zwart op wit in plaats van wit op blauw, zoals plaatsnamen horen te worden aangegeven). De overige buurtschappen zijn noch aan plaatsnaamborden, noch aan richtingbordjes te herkennen. In de omgeving staat verder nog een richtingbord naar de 'plaats' Kamperveen (zie afbeelding).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Kamperveen 81 huizen met 499 inwoners, verdeeld in de 3 ongeveer even grote buurtschappen Zuideinde 27/159 (= huizen/inwoners), De Zande 23/157 en Hogeweg 31/183. Tegenwoordig omvatten deze 3 buurtschappen samen ca. 250 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kamperveen is een klei-op-veengebied dat vanaf ca. 1200 n.Chr. is ontgonnen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit gebied, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Gedetailleerde Geschiedenis van Kamperveen in 90 hoofdstukken/webpagina's, door J. Spronk.

- Historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Kamperveen (2010).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kamperveen heeft 4 rijksmonumenten.

- Kamperveen heeft 11 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De opbrengst van de Boerentrekkertrek Kamperveen (op een zaterdag in april) is jaarlijks ca. €15.000 en komt ten goede aan de kankerbestrijding (KWF). Het evenement is altijd een groot succes, dankzij de hechte groep vrijwilligers die zich als één grote familie inzet om het evenement te doen slagen. Daarnaast stellen de landeigenaren ieder jaar weer hun land ter beschikking en blijven de sponsoren ondanks de crisis het evenement trouw.

Naast de reguliere tractorpulling, is er nog een bijzonder evenement op deze dag, namelijk micropulling. Micropulling is precies het zelfde als tractorpulling, alleen op schaal 1 op 10 en radiografisch bestuurd. Deze kleine monsters zijn zeer sterk. Er zijn zelfs pullers die meer dan 10 pk leveren. Al dit geweld zorgt voor een spectaculaire wedstrijd door de grote snelheid en de brute kracht die dan vrij komt. Deze op afstand bestuurde race-auto's zullen, met snelheden oplopend tot wel 60 km/h, door het bochtige circuit racen en vliegend over de spingbulten en soms buitelend over elkaar de grond hoog doen opwerpen. Uiteraard staat dit garant voor spanning en sensatie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de omgeving van Kamperveen zijn in 2008 de Binnenwetering en enkele omliggende weteringen heringericht. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water heeft elke waterbeheerder de opdracht gekregen om zogenaamde waterlichamen aan te wijzen. Voor elk waterlichaam zijn ecologische doelstellingen benoemd, zoals het aantal vissoorten en waterplanten. Omdat het ecologisch wensbeeld voor de Binnenwetering hoger ligt dan de huidige situatie waren maatregelen nodig.

Langs de wetering is een ondiepe oeverzone oftewel een natuurvriendelijke oever aangelegd. Door het ondiepe water valt er meer licht op de bodem en warmt het water sneller op. Dit zijn ideale omstandigheden voor bijvoorbeeld waterplanten, vissen en libellen. Naast natuurvriendelijke oevers zijn ook stabiele oevers gerealiseerd. Deze oevers zijn wat flauwer dan de oude oevers, waardoor ze niet afkalven en een nieuwe, kostbare beschoeiing niet nodig is. Daarnaast geven ze een meer natuurlijk beeld. Het totale werk omvatte ca. 9 kilometer oeverherinrichting, waarvan 1,5 kilometer als natuurvriendelijke oever en het overig deel als stabiele oever.

Terug naar boven

Beeld

- YouTube-kanaal over Kamperveen met ca. 40 filmpjes over verleden en heden.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kamperveen.

Reactie toevoegen