Oosterwolde (Gelderland)

Plaats
Dorp
Oldebroek
Veluwe
Gelderland

oosterwolde_gl_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oosterwolde is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek. T/m 1973 gemeente Doornspijk.

Oosterwolde is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek. T/m 1973 gemeente Doornspijk.

Oosterwolde (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Oosterwolde is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek. In 1798 werd het dorp opgenomen in de gemeente Nunspeet. In 1806 ging het op in de mairie Doornspijk. Vevolgens was het dorp van 1812 t/m 1817 een zelfstandige gemeente. In 1818 over naar gemeente Doornspijk, in 1974 over naar gemeente Oldebroek. Een klein Z en O deel van het huidige dorpsgebied was vóór 1974 al onderdeel van de gemeente Oldebroek.

- Onder het dorp Oosterwolde vallen ook de buurtschappen Duinkerken, Eekt, Kerkdorp, Posthoorn (deels) en Trutjeshoek en een klein deel van de buurtschap Zuideinde. De andere en grotere delen van de buurtschappen Posthoorn en Zuideinde liggen voor de postadressen 'in' de formele woonplaats Kamperveen (in de gemeente Kampen in de provincie Overijssel), maar zullen, gezien de ligging ervan, samen met de hiervóór bedoelde delen van die buurtschappen in de praktijk tot het dorp worden gerekend.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1265 Ostenwalde, 1296 Oestenwolden, 1298 kopie 14e-17e eeuw Oestenwolde.

Naamsverklaring
De schrijfwijze met r komt het eerst voor in 1434. Betekent bij het oostelijk gelegen wold 'moerasbos, zompig bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosterwolde ligt N van het dorp Oldebroek, NNO van het dorp 't Harde, NO van de stad Elburg en de dorpen Oostendorp, Doornspijk en Nunspeet, O van het Drontermeer en het dorp Biddinghuizen, ZO van het dorp Dronten, ZZO van het dorp Noordeinde, Z van de stad Kampen, ZZW van het dorp IJsselmuiden, ZW van de dorpen Wilsum, Zalk en 's-Heerenbroek en de stad Zwolle, WZW van het dorp Hattemerbroek en de stad Hattem, W van de A28, het dorp Wezep en de A50 en NW van het dorp 't Loo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp 42 huizen met 332 inwoners (het dorp is dan nog gelegen op de huidige plek van de hierboven onder Status bedoelde buurtschap Kerkdorp, N van het tegenwoordige dorp; omstreeks 1845 is de kerk van dit "oude" dorp richting het Z verplaatst naar een locatie binnen de nu verdwenen buurtschap Zandweg, en omstreeks 1870 wordt deze plaats dan Oosterwolde genoemd (en heeft het ook de status van dorp) - dit is het huidige dorp). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 850 huizen met ruim 2.100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In december 2016 heeft Dorpsbelang het plan 'Hart van Oosterwolde' aangeboden aan het college van de gemeente Oldebroek. In het plan wordt een ambitieus toekomstperspectief voor de dorpskern geschetst. Dorpsbelang heeft de handen ineengeslagen met inwoners, verenigingen en organisaties. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om een nieuw dorpshuis en een nieuwe sporthal in de dorpskern te realiseren. Ook willen zij voetbalvelden verplaatsen en nieuwe detailhandel en nieuwe woningbouw realiseren. Op het terrein van VSCO beoogt zo een nieuw dorpshart te ontstaan.

Nanne Schoonhoven, voorzitter van Dorpsbelang, lichtte bij de overhandiging van het plan aan de gemeente toe: "Het is een ambitieus plan dat is opgesteld door en voor inwoners van Oosterwolde. Het plan maakt het mogelijk om een goed voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur in het leven te houden. Daardoor is en blijft ons dorp een aantrekkelijk dorp." Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reageerde: "Het plan is een concreet voorbeeld van 'Oldebroek voor Mekaar'. Veel inwoners, verenigingen en organisaties steken energie in dit plan. Het college ziet dat er veel daadkracht in het dorp aanwezig is." De gemeente gaf aan het plan te gaan beoordelen en te kijken in hoeverre zij kan meewerken aan de realisatie ervan.

Anno 2020 zijn de plannen in een vergevorderd stadium, en is het bestemmingsplan hiervoor door de gemeenteraad gefiatteerd. Het hele project kost ca. 3,5 miljoen euro. Overheden betalen het grootste deel, maar de dorpsgemeenschap van Oosterwolde moet zelf ook 200.000 euro bijdragen. Ze hebben in dat kader in juli 2020 een 'superloterij' opgezet, waarbij mensen voor 33 euro een lot kunnen kopen, met als hoofdprijs een vakantiehuis ter waarde van 150.000 euro. Vermoedelijk zijn zij hierbij geïnspireerd door enkele sportverenigingen elders in het land, die op een dergelijke manier fondsen hebben geworven voor de renovatie van hun sportcomplex, zoals in Oudebildtzijl het geval was. In 2017 heeft een dame uit Arnhem daar een woning in dat dorp mee gewonnen, waar ze vervolgens ook daadwerkelijk naartoe is verhuisd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterwolde heeft 10 rijksmonumenten.

- Gevelstenen in Oosterwolde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "De opbrengsten van de jaarlijkse Run for Joyce in Oosterwolde (op een vrijdag in september, in 2020 voor de 8e keer) komen volledig ten goede aan het werk onder weeskinderen in China. Stichting Run for Joyce ondersteunt kindertehuizen waar gehandicapte weeskinderen onderdak, liefde, voeding en onderwijs ontvangen. Initiatiefnemer Run for Joyce Niels Visser: “Ik ben meerdere keren werkzaam geweest onder gehandicapte weeskinderen in China. En telkens weer werd ik geraakt door deze kinderen die zijn achtergelaten door hun vader en moeder. Een kind dat net zoveel waard is als jij en ik, maar om wat voor reden dan ook verder moet leven zonder papa en mama.” Naast de financiële ondersteuning vanuit de opbrengsten van de jaarlijkse run kun je onze stichting ook helpen door ons op verschillende manieren te sponsoren."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 en 2011 is de Polder Oosterwolde heringericht. Deze polder ligt tussen de Randmeerkust, de Geldersche gracht en het dorp. Er zijn natuurvriendelijke oevers en zogeheten stapstenen aangelegd. De stapstenen worden hoofdzakelijk gevormd door inhammen. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd gebied met open water en poelen langs de Lummerwetering. Tussen de stapstenen zijn zones met natuurvriendelijke oevers ingericht. De inrichting van deze zones heeft geen invloed op het oppervlaktewaterpeil.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in juni 2019 besloten dat voor een deel van de Polder Oosterwolde de kans op een overstroming groter mag zijn dan de afgesproken norm. Voor gebieden die bij extreme regenval kunnen overstromen is in een norm vastgelegd wat de gemiddelde overstromingskans mag zijn. Voor dit gebied is dat een keer in de tien jaar. Het waterschap moet er door het nemen van maatregelen voor zorgen dat die norm wordt gehaald. Uit overleg dat het waterschap heeft gehouden met bewoners van het gebied, bedrijven en andere betrokkenen is gebleken dat zij bezwaar hebben tegen het uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn om die norm te halen.

De bezwaren gaan onder meer over het verlies aan biodiversiteit, versterkte kans op inklinken van de grond in de polder en het afstaan van grond voor waterberging. Uit onderzoek van het waterschap blijkt ook dat de kosten van de schade die kan ontstaan door de wateroverlast veel lager zijn dan de kosten van de eventuele maatregelen. Het waterschap heeft de provincie daarom gevraagd om toe te staan dat voor deze polder een grotere kans - dan de norm - op overstroming blijft bestaan. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd. (bron: Provincie Gelderland, 26-6-2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oosterwolde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Oosterwolde van Dorpsbelang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelang Oosterwolde (DBO) zet zich in voor alle inwoners van het dorp. Wat doen wij zoal?: Woningbouw. Wij hebben ons nadrukkelijk bezig gehouden met de locatie Roezemoes onder de vlag van Collectief Particulier Ondernemerschap. Hier worden 4 woningen gebouwd. En op locatie Eikenhof worden 8 woningen gebouwd. Ook voor de verdere toekomst zijn wij doorlopend in gesprek met de gemeente Oldebroek. Dorpsbelang is intermediair en initiatiefnemer voor de plannen ten aanzien van de huidige gymzaal en een nieuwe sporthal op sportcomplex De Heughte. Veiligheid. We zijn actief betrokken bij het vergroten van de verkeersveiligheid in en rondom de kern, door regelmatig overleg met de gemeente. Ook vinden wij dat verkeersveiligheid een zaak is voor alle inwoners. Laten we op onze snelheid letten, zowel het zakelijk , landbouw- als particulier verkeer!

Vier maal per jaar organiseren we activiteiten voor de senioren in het dorp, o.a. bingo, broodmaaltijd e.d. Burgerparticipatie. In het kader van Oldebroek voor mekaar heeft Dorpsbelang succesvol deelgenomen aan een pilot met de gemeente Oldebroek ten aanzien van het in eigen hand nemen van het groenonderhoud in ons dorp. Inmiddels is afgesproken dat deze pilot wordt verlengd. Alle betrokkenen zoals aannemers, bewoners en gemeente zijn erg tevreden over het resultaat. Ook hebben wij een parkje kunnen aanleggen ter hoogte van de Rabobank. Daarnaast gebruikt de gemeente Oldebroek onze stichting regelmatig als klankbord in voorkomende kwesties. Informatieavonden. Ieder jaar houden we een informatieavond voor Oosterwolde met aansprekende thema’s en sprekers.

Nieuwe inwoners. Alle nieuwe inwoners van ons dorp krijgen een mooie welkomstkaars. Sinterklaas. Dorpsbelang heeft ervoor gezorgd dat de intocht van Sinterklaas in Oosterwolde nog altijd plaatsvindt. Diversen. We zijn betrokken bij het opstellen van een kapplan voor de bomen in de kern van ons dorp. Daarnaast bij de ontwikkeling van een belevingserf op de locatie Op ’t Schroat aan de Oostendorperstraatweg. We zijn plannen aan het ontwikkelen om ons dorp te verfraaien. We hebben meegewerkt aan de Loco film Oldebroek in de Kern. Tenslotte ondersteunen wij financieel diverse projecten en instanties."

"Alle nieuwe inwoners van Oosterwolde ontvangen van Dorpsbelang een welkomstgeschenk. Maar ook de pasgeboren inwoners van ons dorp willen we graag welkom heten als Oosterwoldenaar, met deze prachtige romper. Ties van Loo mocht het eerste exemplaar ontvangen."

- Onderwijs: - "School met de Bijbel 'De Wegwijzer' ligt aan de rand van de dorpskern van Oosterwolde, in het uiterste noordwesten van de provincie Gelderland. Ze heeft een schitterende locatie en is prima te bereiken. Dit is belangrijk met het oog op het uitgestrekte toeleveringsgebied van onze leerlingen. De school wil een school zijn voor het hele dorp. Daarbij rekenen we ook de buitengebieden: het gebied tussen Elburg - Oldebroek - Gelderse Gracht - Kamperveen en Noordeinde. De gymzaal staat schuin tegenover de school. De keuze voor de naam van de school heeft twee duidelijke redenen, die alles met elkaar te maken hebben: - ons onderwijs heeft tot doel kinderen wegwijs te maken in de maatschappij en ze toe te rusten met de benodigde kennis en vaardigheden; - het is de doelstelling om dat te doen vanuit een Bijbelse levensvisie: kinderen te leren als christenen in dit leven te staan, zich te laten leiden door het Woord van God vanuit een persoonlijke geloofsrelatie met God in Christus." De school heeft ruim 200 leerlingen.

- Muziek: - "Muziekvereniging David is opgericht in 1927 en omvat een A-orkest (fanfare), Jeugdorkest en Slagwerkgroep. Alle leerlingen van groep 5 van Basisschool De Wegwijzer te Oosterwolde doen sinds eind 2018 mee met het project ‘’Muziek in de klas’’. Tijdens het project leren de kinderen muziekinstrumenten te bespelen. Trompetten, trommels, hoorns, bugels en baritons. Het project is een samenwerking van Cultuurplein Noord-Veluwe, de basisschool en Muziekvereniging David. David stelt de muziekinstrumenten beschikbaar, en heeft de muziekleraren bereid gevonden vol enthousiasme met de kinderen aan het werk te gaan.

De ca. 30 kinderen leren twee muziekstukken te spelen, en na de lessenserie spelen de leerlingen voor publiek tijdens een groot kinderconcert. En ze treden op met het jeugdorkest van David. Op deze manier krijgen alle kinderen de kans om samen muziek te maken met een echt orkest en aan familie en bekenden te laten horen wat ze hebben geleerd. Nu er landelijk meer aandacht komt voor het belang van muziekeducatie, gebruikt CMV David in Oosterwolde graag de hashtag #muziekmaaktslim. Het is namelijk aangetoond dat het bespelen van een instrument in groepsverband zeer positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. De kinderen leren een instrument te bespelen en naar elkaar te luisteren. Muziek maken kan de verbindingen in de hersenen verbeteren, samenwerking van kinderen stimuleren en emoties uitdrukken. Muziek leren maken is dus niet alleen heel leuk, maar ook zinvol."

- Sport: - " VSCO’61 (Verenigde Sport Club Oosterwolde) is opgericht in 1961. De vereniging speelt na enkele omzwervingen in de beginjaren al sinds 1965 op de huidige locatie aan de Zwarteweg, die sinds 1986 de naam Sportpark De Heughte draagt. Een locatie midden in de samenleving van het dorp en omliggende kernen, waarmee de vereniging zich zeer verbonden voelt. In 2011 is het 50-jarig bestaan groots gevierd. Eind 2012 is het jubileumboek verschenen. De vereniging telt circa 700 leden, die spelen in ca. 9 seniorenteams, 1 vrouwenteam, 2 A-teams, 2 B-teams, 3 C-teams, 2 D-teams, 6 E-teams, 5 F-teams, 2 meidenteams en 2 zaalvoetbalteams. Per seizoen kunnen deze aantallen iets verschillen.

Sterke groei. Al enkele jaren maakt de vereniging een forse groei door, met name bij de dames en de jeugd. Hierdoor was er noodzaak tot uitbreiding van de accommodatie in Oosterwolde. Er is daarom een vierde veld aangekocht en aangelegd. Er is een nieuwe kleedaccommodatie gerealiseerd met 12 kleedkamers, 2 scheidsrechtersruimtes, een fitnessruimte en een massagekamer. Er heeft een uitbreiding van de parkeercapaciteit plaatsgevonden en in 2013 is er op het hoofdveld een kunstgrasveld aangelegd. Alle velden zijn voorzien van een sproei-installatie. Dankzij dit alles zijn de capaciteitsproblemen opgelost.

Voor iedereen. Het beleid van de vereniging is er op gericht een vereniging voor iedereen te willen zijn. Daarnaast wil zij haar verantwoordelijkheid nemen voor haar centrale rol in de samenleving van Oosterwolde en omliggende kernen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld beleid is geformuleerd op het gebied van jeugd, preventie en sportiviteit. Ook werkt de vereniging nauw samen met diverse andere verenigingen en instellingen binnen het dorp. Ook de samenwerking met de andere voetbalverenigingen in de gemeente Oldebroek is goed. Met de gemeente vindt regelmatig overleg plaats. Goed verzorgd. Op sportief vlak wenst de vereniging minimaal een stabiele tweedeklasser te zijn, met de wens om hoger actief te zijn met goed verzorgd voetbal en dito faciliteiten voor alle spelers. VSCO’61 kent een grote en trouwe schare van sponsors. Dit is bijvoorbeeld terug te zien aan de grote hoeveelheid reclameborden rondom het hoofdveld. Zij zorgen er ook voor dat alle elftallen er altijd goed verzorgd bij lopen.

Actieve supportersvereniging. VSCO’61 kent ook een trouwe schare van supporters, verenigd in Supportersvereniging VSCO. Deze heeft in 2017 haar 50-jarig bestaan gevierd. De supportersvereniging is een actieve vereniging, die bijvoorbeeld wekelijks klaverjasavonden organiseert, maandelijks een Bingo, bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal in Oosterwolde loten aan de toegangspoort verkoopt en rondom de feestdagen klaverjas- en dartstoernooien organiseert. Daarnaast is er een onafhankelijke Club van 100. Haar beleid richt zich op het ondersteunen van de vereniging in de breedste zin van het woord. Veel vrijwilligers. Zoals elke vereniging zou ook VSCO’61 niet kunnen functioneren zonder haar vrijwilligers. De vereniging prijst zich gelukkig dat er ruim 200 mensen op een of andere wijze bereid zijn zich in hun vrije tijd in te zetten. Zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de vereniging."

Reactie toevoegen