Gronsveld

Plaats
Dorp
Eijsden-Margraten
Heuvelland
Limburg

gronsveld_harmonie_kopie.jpg

De in 1835 opgerichte Koninklijke Harmonie van Gronsveld speelt op hoog niveau. Zo is zij in 2014 Limburgs kampioen geworden in de 2e divisie.

De in 1835 opgerichte Koninklijke Harmonie van Gronsveld speelt op hoog niveau. Zo is zij in 2014 Limburgs kampioen geworden in de 2e divisie.

LB gemeente Gronsveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Gronsveld in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Gronsveld in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gronsveld

Terug naar boven

Status

- Gronsveld is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. In 1982 over naar gemeente Eijsden, in 2011 over naar gemeente Eijsden-Margraten.

- De gemeente Gronsveld is in 1943 vergroot met de gemeente Rijckholt.

- Voor de postadressen valt ook het dorp Rijckholt onder het dorp Gronsveld.

- Wapen van de voormalige gemeente Gronsveld.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Groêselt.

Oudere vermeldingen
Grondsveld, Gronsele, Groesselt, Grunfelt, 1063 Grueles, 1111 Grule, 673-690 vals 1024-1031 kopie 12e eeuw Groslas, ca. 1089 de Gruosles.

Naamsverklaring
Identificatie van de oudste vorm is twijfelachtig. De naam wordt opgevat als een afleiding van groes, groos, ‘niet omheind grasland, hooiweide’ met een l suffix. In de 14e eeuw wordt de uitgang -elt vervangen door -veld. De oude Waalse vormen 1103 Grules, 1063 Grueles vertonen het wegvallen van s voor l, te dateren in de 11e eeuw en te vergelijken met de door de Normandiërs beïnvloede uitspraak van het Engelse isle.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Gronsveld ligt ZO van de stad Maastricht en het 'dorp in de stad' Heugem, O van de A2, NO van de dorpen Oost-Maarland en Eijsden, N van het dorp Rijckholt, NW van het dorp Sint Geertruid, W van het dorp Eckelrade en ZW van het dorp Cadier en Keer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Gronsveld 328 huizen met 1.593 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 127/607 (= huizen/inwoners), dorp Heugem 116/556, dorp Eckelrade (deels: het N deel) 57/303 en buurtschap Honthem 28/127.

- In 1920 is Heugem door een grenscorrectie naar de gemeente Maastricht overgegaan.

- In 1943 is de gemeente vergroot met de gemeente Rijckholt (122 hectare met ca. 100 huizen en 419 inwoners).

- In 1982 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Eijsden: 413 hectare met ca. 1.000 huizen en 3.055 inwoners (= de dorpen Gronsveld en Rijckholt);
naar de gemeente Margraten: 664 hectare met ca. 150 huizen en 471 inwoners (= de buurtschap Honthem en het Gronsveldse deel van het dorp Eckelrade).
(onder de link vind je kaarten van de gebieden die naar de respectevelijke gemeenten zijn overgegaan. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners (excl. het dorp Rijckholt, dat geen eigen postcode heeft en daarom voor de postadressen ook 'in' Gronsveld ligt, en daardoor soms ten onrechte als deel van dat dorp wordt gerekend).

Terug naar boven

Geschiedenis

Sinds de 11e eeuw ontstaat er een heerlijkheid rond dit dorp. Door het huwelijk van Catharina van Gronsveld met Dirk van Bronkhorst komt de heerlijkheid in het bezit van het adellijke Gelderse geslacht Bronkhorst-Batenburg. Na de dood van Dirk van Bronkhorst in 1451 werden zijn bezittingen onder zijn vier zoons verdeeld, waarbij het dorp aan Hendrik (overleden 1496) toekomt. Onder zijn zoon Dirk wordt de heerlijkheid in 1498 door keizer Maximiliaan tot baronie verheven. Omstreeks 1588 wordr de baronie tot Rijksgraafschap verheven met stem en zetel in de Rijksdag en op de Nederrijns-Westfaalse Kreisdag. Hiermee heeft het dorp dezelfde juridische status als bijvoorbeeld het hertogdom Brabant of het graafschap Holland. Met de komst van de Franse troepen in 1795 worden alle vorsten van de linker Rijnoever verdreven en komt er een einde aan het rijksgraafschap van Gronsveld.

Kerkelijk vormden Gronsveld en Rijckholt tot 1965 één parochie.

Het dorp was vanouds een belangrijk centrum van fruitteelt, met 2 fruitveilingen van regionale betekenins. Deze veilingen zijn verdwenen, evenals de fruitboomgaarden NW van het dorp, die grotendeels hebben moeten plaatsmaken voor de Maastrichtse wijk De Heeg (jaren zeventig).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Gronsveld, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- Heemkundekring Stichting Grueles - genoemd naar de oudst bekende vermelding van de plaatsnaam (1063) en uit te spreken als Groles - kent een negental secties, die zich ieder met specifieke thema's bezighouden. Wij lichten er hier drie uit: "De sectie Historie van Grueles stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis en het wekken van belangstelling in de rijke historie van Gronsveld en Rijckholt en zijn bewoners door de eeuwen heen. Dit beogen wij te bereiken door: onderzoek in o.a. alle soorten archieven. De verkregen informatie wordt door artikelen in ons periodiek voor iedereen toegankelijk gemaakt; het behoud en herstel van historische monumenten, bij overheid en particulieren (voorbeelden hiervan zijn: het uitgraven van de waterput, het opnieuw opbouwen van het puthuisje van de Gronsveldermolen, medewerking verlenen bij het restaureren van woning De Beuk in het Savelsbos, het terugplaatsen in de kerk van de graftombe van Willem van Bronkhorst); het organiseren van tentoonstellingen.

De sectie Streekmuseum van Grueles verzamelt en restaureert oude gebruiksvoorwerpen, in het bijzonder de voorwerpen die betrekking hebben op de (eertijds) voornaamste middelen van bestaan in Gronsveld en Rijckholt: landbouw, veeteelt, fruitteelt en schrijnwerkerij. De collectie bestaat voor een groot gedeelte uit schenkingen van de bevolking. De sectie beschikt over een opslag- en tentoonstellingsruimte en heeft een volledig in oude stijl geoutilleerde werkplaats waar voorwerpen worden hersteld en gerestaureerd. Stichting Grueles heeft in de loop der jaren heel wat spullen verzameld. Wij bieden de faciliteit om voorwerpen uit onze collectie te lenen voor markten, landdagen, toneelstukken, films, spreekbeurten etc.

Na jaren van “omzwervingen” waarin het Streekmuseum in verschillende onderkomens was gehuisvest, hebben we sinds november 2019, met onze verhuizing naar het voormalig schoolgebouw aan de Kampweg in Gronsveld, een museumwaardig onderkomen. Niet alleen kunnen we nu onze gebruiksvoorwerpen binnen tentoonstellen, ook de grotere landbouwwerktuigen kunnen nu buiten in twee open loodsen worden bekeken. Tevens hebben we de beschikking over het buitenterrein gekregen, waarin een boomgaard met oude fruitrassen. Een perceel waar groenten en bloemen werden geteeld en een gedeelte dat als siertuin/park was ingedeeld. Dit alles is weer in oorspronkelijke staat teruggebracht en nodigt uit tot een bezoek. Je bent dan ook van harte welkom, vooralsnog op donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur, of na telefonisch reserveren bij Danny Husson, 06 53241806 of via mail pfcd-husson@hotmail.com, of bij Habbo Veldman, 06 36061576. Er wordt geen entree geheven.

De doelstelling van de sectie Natuur is het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de natuurwaarden in Gronsveld, Rijckholt en directe omgeving. Daarbij heeft het Savelsbos en vooral ook het overgangsgebied tussen de dorpskernen en het Savelsbos de bijzondere aandacht van Sectie Natuur. Kennisoverdracht over deze natuurwaarden behoort eveneens tot de kerntaken, evenals jeugdeducatie. Hiertoe heeft de sectie een aparte afdeling, Jeugd Natuur. Daarnaast staan een aantal natuurtaken steevast op ons programma: het instandhouden van drinkpoelen, heggen, bermen, knotbomen en andere kleine landschapselementen; het plaatsen en jaarlijks onderhouden en controleren van kerkuil- en steenuilnestkasten; het inventariseren van de roofvogelpopulatie in het Savelsbos; planteninventarisaties; de jaarlijkse opschoonactie in het voorjaar; gesprekspartner van de gemeente en andere instanties zoals IKL en Staatsbosbeheer met betrekking tot natuurbeheer; vaste auteur in het periodiek van Grueles."

- Wie alles wil weten van dit dorp in het tijdperk tot ca. 1795, is 'even' zoet met de lijvige scriptie van Theodorus Jacobus van Rensch, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht (2015), getiteld, 'Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het rijksonmiddelijke graafschap', dat via de link ook online te lezen is. "In november 2017 verscheen dit boek als deel 23 in de reeks Werken (van het LGOG). Op wetenschappelijke wijze wordt hierin eerst de middeleeuwse ontginning van het 'land' Gronsveld beschreven. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de adellijke heren die over dit gebied regeerden. Gedetailleerd wordt de kleinschalige, maar zeer gecompliceerde organisatie van bestuur, belastingheffing en rechtspraak binnen dit gebied in kaart gebracht. Het gaat onder andere over de rol van Zuid-Duitse ambtenaren die hier werden ‘geïmporteerd’, corruptie, familiebelangen, en verzet van de bevolking tegen onwelgevallige bestuurders. Samengevat levert het een bij tijd en wijle spannend verhaal op van de politieke cultuur binnen een dorpssamenleving in de 17e en 18e eeuw. De uitkomsten daarvan kunnen ook model staan voor vergelijkbaar onderzoek in andere plaatsen.

Gronsveld was tot aan de Franse Revolutie een klein, maar onafhankelijk gebied ten zuidoosten van Maastricht. Het was rond 1400 als ‘land’ ontstaan uit de oorspronkelijke ‘losse onderdelen’ Gronsveld, Eckelrade, Honthem, Heugem en (tot 1728) Slenaken. Daarnaast bestonden er juridische banden met Vaals, Sint-Martens-Voeren en Oost. Formeel behoorde het gebied tot het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie. De 'heren' van dit gebied erkenden de keizer als hoogste autoriteit binnen het Rijk, maar ontleenden verder hun gezag over land en onderdanen aan God en de zon (vandaar de term ‘zonneleen’). Zij beschikten over uitgebreide bevoegdheden op het terrein van bestuur, rechtspraak en belastingheffing, benoemingsrechten en diverse economische monopolies zoals munt-, molen- en mijnbouwrecht.

De heren van Bronckhorst Batenburg die vanaf omstreeks 1450 over dit gebied regeerden, werden in 1586 verheven tot rijksgraaf. Die titel verschafte toegang tot de kringen van de hoge Europese adel en effende de weg voor belangrijke militaire functies. Het kloeke boek heeft een formaat van 20 x 26 cm, telt 752 pagina’s, is gebonden, heeft een harde omslagkaft en bevat samenvattingen in het Engels en Duits. Het is rijk geïllustreerd met circa 250 afbeeldingen en bevat veel groot afgebeelde kadastrale kaarten. Prijs: € 37,50 (afhalen) / € 47,50 (verzending per post)." (bron: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG))

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gronsveld heeft 29 rijksmonumenten.

- Station Gronsveld is in 1950 gesloten. Het stationsgebouw is bewaard gebleven en is recentelijk gerestaureerd.

- De voorganger van de huidige St. Martinuskerk was een bouwval die in de loop van de 17e eeuw instortte. Aan het begin van de 18e eeuw brak men grote delen van de middeleeuwse kerk af. Wat men voor de afgebroken delen in de plaats stelde, was een tamelijk rijk gedetailleerde eenbeukige kerk met dwarsschip. De vermoedelijk 13e-eeuwse en nogal scheve toren werd gespaard en in de nieuwbouwplannen in de oksel van transept en koor opgenomen. Dit koor is overigens 16e-eeuws en ook een restant van het opgegeven gebouw. Aan het exterieur en binnen domineert de vormentaal der barok en Lodewijk XIV-stijl.

Maar de Martinus is veel strakker vormgegeven dan veel eveneens rond 1700 ge- of verbouwde kerken, zoals de Augustijnenkerk van Maastricht en de Dominicanenkerk van Sittard. Tussen de kunstschatten, zoals de vroeg 18e-eeuwse altaren, communiebanken, preekstoelen en het orgel van de hand van de beroemde Philippe Le Picard, bevinden zich evenwel nog sculpturen uit de 15e en 16e eeuw.(8805) Het orgel, dat nog een groot aantal originele registers uit 1712 heeft, is in 2002 uitgebreid met een nieuw trompetregister. - Site Sint Martinus Parochie.

- Het huidige Kasteel Gronsveld (Rijksweg) stamt uit 1833 en is gebouwd op de resten van het oude kasteel uit de 13e en 15e eeuw. Het poortgebouw van het kasteel ligt schuin achter de kerk en is opgetrokken uit typisch Limburgse speklagen: om en om baksteen en mergellagen. De huidige eigenaren zijn John Froger en Willy van Houtrijve, die er regelmatig lezingen, workshops en exposities organiseren. Zie daarvoor hun site van Kasteel Gronsveld.

- Boven op de Riesenberg (vanuit het dorp de Keerderweg op waarna je op de Gronsvelderweg naar Cadier en Keer komt) kun je genieten van het fraaie uitzicht op hoogstamboomgaarden, het Maasdal en de korenmolen in Heeg. Deze molen is geografisch gezien een bijzonder geval: hoewel zij aan de rand van de wijk De Heeg (Rijksweg) sinds de grenscorrectie van 1970 op Maastrichts grondgebied staat), wordt zij nog steeds aangeduid als de Torenmolen van Gronsveld. Omdat dit type molen vandaag de dag zeldzaam is*, is de molen op de Monumenten Top-100 geplaatst.

De molen dateert uit 1618-1623. De belt rond de molen is in 1766 gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog is de molen na een granaatinslag afgebrand. Het huidige uiterlijk heeft de molen te danken aan restauraties in 1959 en 1972. Bijzonder is verder dat de molen twee in de muur uitgespaarde trappen heeft en twee open haarden op zolder. * In Nederland komen nog slechts drie andere torenmolens voor: in Lienden, Zeddam en Zevenaar.

- Gevelstenen in Gronsveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Zweitlanceers is opgericht in 1958.

- De Supportersvereniging van de Koninklijke Harmonie van Gronsveld organiseert jaarlijks in een weekend in maart en oktober een overdekte Antiek- en Snuffelmarkt.

- Het jaarlijkse grote feest van Gronsveld, de Bronk, op de tweede zaterdag na Pinksteren, heeft als hoogtepunt de processie. Eenmaal in de 4 jaar wordt de Grote Bronk gevierd, een feest waar iedereen zich volledig voor inzet. De organisatie is in handen van de schutterij. De Bronkprocessie verwijst naar de tijd dat de schutters de (katholieke) Spanjaarden ondersteunden tegen de (protestantse) Willem van Oranje.

- Groete Groéselder Zèipkiste Race (op een zondag begin juli).

- Groêselder Quiznight (eind november, in 2018 voor de 8e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Historische Bronkroute Gronsveld (10,5 km) volgt de historische processieroute zoals die vóór 1800 eeuwenlang van toepassing is geweest. Ofschoon hier eens in de vier jaar sprake is van de ‘Groete Broonk’, was de route destijds nog veel langer. Want vroeger werd ook nog Eckelrade aangedaan. Maasdal en plateau liggen ook aan de route, verbonden door het idyllische Savelsbos. Bij de kolonisatie van het plateau werd Eckelrade vanuit het dorp in ontginning gebracht. Rijckholt werd door een erfdeling in 1147 een zelfstandige bestuurseenheid, maar bleef kerkelijk tot Gronsveld behoren. De historische processieroute is daarom ook een weerspiegeling van de toenmalige gezagsverhoudingen. Het is derhalve een tocht door de parochie en door de vrije rijksheerlijkheid van destijds.

- O van Gronsveld ligt het Savelsbos met o.a. prehistorische vuursteenmijnen. Zie verder bij Rijckholt.

- Het Europapark is gelegen aan de rand van het Savelsbos. Dit park, een klein arboretum, is in de jaren 1935-1940 aangelegd onder Engelse tuinarchitectuur. Het herbergt een 25-tal unieke bomen, zowel inheems als uitheems. Bereikbaar via de Voerenweg aan de oostelijke (achter)zijde en via de Duysterstraat - Achterstraat aan de zuidzijde (stenen poort). Hier bevindt zich ook een speelgelegenheid voor kinderen. Het park is het gehele jaar geopend.

- Theatercafé De Grenedeer verzorgt sinds 2003 jaarlijks 7 theatervoorstellingen (oktober t/m april) met een diversiteit van artiesten in hun eigen theater, dat wordt opgebouwd in de zaal van Restaurant De Grenedeer.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Gronsveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- De Groéselder Diksjenèr, oftewel het woordenboek van het Gronsvelds, is via de link online te raadplegen. In dit boek vindt u 11.000 Nederlandse trefwoorden met het overeenkomstige Gronsveldse dialectwoord, en andersom natuurlijk. In het boek vindt u ook ca. 1.000 spreekwoorden, zegswijzen en weerspreuken en veel liedjes, gedichten, versjes en slaapliedjes uit (over)grootmoederstijd.

- Rijmwoordenboek van het Gronsvelds.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gronsveld.

- MFA: - In 2014 is in het dorp de multifunctionele accommodatie (MFA) 'Ién de Bleuj' gerealiseerd (Kerkplein 8). Het complex biedt onderdak aan Basisschool Sint Martinus, Peuterspeelzaal 't Huëpke, BSO Jambo, Heuvelland Bibliotheken, Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus, en 'Martino’s chatcorner' van de Sint Martinusparochie.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op Basisschool Sint Martinus in Gronsveld is elk kind ‘Ién de Bleuj’. Elk kind groeit en bloeit op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo. Net zoals bloemen en bomen dat doen. Een mooie bloei vraagt om verzorging, aandacht en geduld. Dat bieden we op basisschool Sint Martinus. Bij ons kan en mag elke leerling vanuit z’n eigen kracht bloeien. We ondersteunen en stimuleren kinderen. En we dagen ze uit in hun natuurlijke ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs. Door samen te delen, net als Sint Martinus die zijn mantel deelde. En door met elkaar verantwoordelijk en veilig te werken en leren. Basisschool Sint Martinus vormt het hart van een bloeiende gemeenschap. We geven samen met verenigingen rijke tradities en de cultuur uit het dorp door aan de jeugd, zodat deze behouden blijven in de toekomst. De gouden driehoek: kind, ouders, school. Kinderen laten groeien en bloeien, vraagt om goede samenwerking tussen kind, ouders én school. Samen zijn we daarvoor verantwoordelijk, ieder vanuit z’n eigen rol. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom voelt."

- Peuterspeelzaal 't Huëpke. - BSO Jambo. - Kinderdagverblijf Öppendöpke en Buitenschoolse Opvang De Rebbedep.

- Jeugd en jongeren: - Sint Maartengroep Jong Nederland (Scouting).

- De in 1972 opgerichte Jongeren Sociëteit Gronsveld heeft als doel het bevorderen en in stand houden van het jeugd- en jongerenwerk in het dorp. Momenteel komt dit tot uitdrukking in onder andere het organiseren van de volgende activiteiten: wandelingen, Koningsdag, intocht Sinterklaas, thematochten, disco’s, knutselmiddagen, kienmiddag en jeugdcarnaval.

- Muziek: - De in 1835 opgerichte Koninklijke Harmonie van Gronsveld heeft ca. 55 spelende leden. - Drumband KH Gronsveld is opgericht in 1966, bestaat uit meer dan 20 tamboers en behaalde recent de wereldtitel op het WMC Kerkrade in de 1st Division Marching met 92 punten. "In de beginjaren had de harmonie 18 leden. In die jaren was een harmonievereniging in een (klein) dorp nog een grote zeldzaamheid. Nadat in 1966 een drumband aan het korps is toegevoegd, bestaat de vereniging uit meer dan 100 personen, waaronder veel jeugdigen. Sinds haar oprichting neemt de Koninklijke Harmonie een belangrijke plaats in in het openbare leven van het dorp. Naast het verzorgen van concerten en andere muziekuitvoeringen, alsmede het opluisteren van plaatselijke maatschappelijke evenementen, is de harmonie ook nauw betrokken bij een aantal kerkelijke hoogtepunten zoals de processie, die jaarlijks plaatsvindt.

Sinds haar oprichting is de Harmonie een bloeiende vereniging gebleken waar een goede teamgeest heerst en waar sprake is van een uitstekende samenwerking tussen dirigent, bestuur en leden. In de loop der tijd heeft het harmonie-orkest diverse promoties weten te bewerkstelligen. Ook de drumband promoveerde enkele jaren geleden naar een hogere klasse en maakt nog altijd progressie. De Gronsvelde gemeenschap leeft steeds enorm mee met haar Koninklijke Harmonie. Vanuit de gemeenschap is dan ook een zeer actieve Supportersvereniging opgericht, die de Harmonie in vele opzichten steunt. Resumerend kan dan ook worden gezegd dat de Koninklijke Harmonie van Gronsveld in haar lange geschiedenis zeer tastbaar in het dorp aanwezig is en hier in feite een onmisbare vereniging is." Aldus de vereniging op haar site.

- Sport: - SCG (Sportclub Gronsveld) (voetbal) heeft zich sinds haar (her)oprichting in 1945 ontwikkeld tot een gezonde en goed georganiseerde voetbalvereniging die in de regio en ver daarbuiten grote bekendheid geniet. Reeds in 1955 besluiten ze om de jeugd niet bij de seniorenteams onder te brengen maar in aparte jeugdteams te laten voetballen, een juiste gedachte voor die tijd. Sinds de jaren tachtig gaat het, ondanks enkele inzinkingen, gestaag bergop met deze club. Hiervan getuigen de enorme groei van de jeugdafdeling, de opstart en doorstart van een damesteam, de herintreding van de veteranen en een nieuwe accommodatie, zelfs met een eigen door de leden gebouwde zittribune ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.

- Schutterij: - Koninklijke Schutterij 's Aartsbroederschap Sint Sebastianus in Gronsveld is een van de oudste schutterijen in Limburg. Zij is in 1619 opgericht en heeft in 2019 dus het 400-jarig bestaan gevierd. Zie ook deze mooie videoreportage t.g.v. het 400-jarig bestaan van de schutterij, door omroep L1. De tradities rondom deze vereniging leven nog volop in dit dorp en er zijn zelfs wachtlijsten om lid te mogen worden. De schutterij is een bindend element in het dorpsleven. Zij bevordert de saamhorigheid. Er wordt niet afgeweken van eeuwenoude tradities die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Bij hoge uitzondering treedt de schutterij buiten de parochiegrenzen op, bijvoorbeeld ter begeleiding van koninklijk bezoek. - Blaw grenedeers van de sjöttery St. Sebastianus van Groeselt.

- Zorg: - De gemeente heeft een aantal jaren geleden (wanneer precies is ons niet bekend) aan de Kampweg een nieuwe school gebouwd, voor een Biologische School, maar het schoolbestuur LVO is vrij snel daarna uit Gronsveld vertrokken. Het gebouw drukte sindsdien zwaar op de begroting van de gemeente. De gemeente verkocht het terrein later aan discounter Aldi, wat in het dorp op veel weerstand stuitte. Aldi koos daarop voor het retailpark langs de A2. Het schoolgebouw is vervolgens verhuurd aan zorginstelling Talent en heemkundevereniging Gruèles. Gruèles opent medio 2019 op de benedenverdieping een museum. Talent gebruikt de bovenste etage.

Eind 2018 heeft ontwikkelaar Wyckerveste bekendgemaakt dat het perceel achter de sporthal wordt herbestemd tot een kleinschalig verpleeghuis, met maximaal 45 bedden, primair bedoeld voor mensen uit de driehoek Mheer/Sint Geertruid/Gronsveld, die niet naar de stad willen verhuizen als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar in de eigen dorpse omgeving willen blijven wonen. Bij het complex komen aparte woningen voor partners van de ouderen die er verpleegd worden. Dat maakt het project bijzonder: nu worden echtparen nog vaak van elkaar gescheiden als een van de twee naar een verpleeghuis moet. Hier kunnen ze straks bij elkaar blijven.

- "Het in 2019 gestarte Bibihuis in Gronsveld richt zich op kinderen tussen de 12 en 18 jaar (na een eerdere vestiging in Maastricht, die zich richt op kinderen van 4 tot 12 jaar), met ernstige gedragsproblematiek, die binnen de reguliere jeugdzorg niet goed geholpen kunnen worden. Het Bibihuis staat voor zowel 24-uursopvang als voor opvang en verblijf gedurende de weekenden en vakanties. Het streven is om de kinderen een warm, gezellig, geborgen en veilig leefklimaat te bieden. Dit betekent dat er een gezinssfeer wordt gecreëerd in huis. Een bloemetje op tafel, kaarsjes aan en een scala aan huisdieren. Net zoals andere kinderen dat ook hebben en waar ieder kind, naar onze mening, recht op heeft. In het Bibihuis wordt echter ook de nodige structuur en begrenzing geboden. Tevens is een consequente en duidelijke benadering voor deze kinderen van groot belang.

Naast het bieden van een leefklimaat waarin de kinderen weer de kans gaan krijgen zich te ontplooien wordt er specifieke hulpverlening geboden, gericht op de problematiek van het kind. Het uiteindelijke doel is om de kinderen te laten uitgroeien tot stabiele volwassenen die in staat zijn te genieten van hetgeen het leven hen te bieden heeft. Weer in contact komen met je gevoel en in staat zijn anderen je vertrouwen te geven, is een van de belangrijkste doelen van de hulpverlening die er in het Bibihuis worden geboden. De hulpmiddelen die hierbij worden ingezet zijn o.a. wekelijkse individuele begeleiding waarbij het paard als hulpmiddel wordt ingezet. Activiteiten, individueel of in een groepje, in de natuur die het Bibihuis omringt. Hierbij wordt samengewerkt met het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME). Ook beeldende vorming, muziek, drama, zang en dans vormen een wezenlijk onderdeel in de hulpverlening die het Bibihuis biedt, evenals een aan de leeftijd van het kind aangepaste vorm van mindfulness. Daarnaast wordt voor ieder kind afzonderlijk gekeken naar zijn of haar interesses en mogelijkheden. Zo zal het ene kind lid worden van een voetbalclub terwijl het andere kind veel meer gebaat is bij het leren bespelen van een muziekinstrument."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gronsveld kerk en - idem Nieuwe Begraafplaats Voerenweg, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen