De Looi

Plaats
Buurtschap
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

De Looi

Terug naar boven

Status

- De Looi is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gem. Ottersum. Oorspronkelijk viel de buurtschap onder de stad Gennep, maar "door een historische vergissing is zij bij de gemeente Ottersum gaan horen", zo lezen wij ergens. Maar daar staat geen toelichting bij, dus als iemand weet hoe die vork in de steel zit, houden wij ons aanbevolen. De buurtschap heeft wel altijd bij de Gennepse parochie St. Martinus behoord. Tot de bouw van de Oordsebrug - genoemd naar de ZO hiervan gelegen hoeve 't Oord - in de Siebengewaldseweg over de Niers, bestond de curieuze situatie dat de inwoners van De Looi alleen via de stad Gennep hun hoofdplaats Ottersum konden bereiken (bijvoorbeeld als ze naar het gemeentehuis moesten).

- Buurtschap De Looi valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ottersum.

- Buurtschap De Looi heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Looi.

Naamsverklaring
Looi geldt hier als variant van lo in de betekenis 'poel, water', als in looidijk en loodijk 'dijk langs een water'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Looi ligt ZO van het dorp Ottersum en O van de stad Gennep, ongeveer halverwege die stad en de Duitse grens, rond de Looiseweg, voor zover gelegen O van de Siebengewaldseweg. In het Z gaat de Looiseweg over in de Erveseweg. O van die weg loopt het riviertje de Kendel, die in het N uitkomt in de rivier de Niers, en die ter plekke de grens vormt met Duitsland. Daarachter ligt het Duitse dorp Hommersum. De inwoners zijn naast Ottersum en Gennep voor hun voorzieningen dan ook mede op Hommersum georiënteerd.

De buurtschap grenst in het N aan de rivier de Niers, die hier de grens vormt tussen de dorpsgebieden van Ottersum en Ven-Zelderheide (buurtschap Zelder).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Looi 5 huizen met 59 inwoners (dat is dus gemiddeld 12 mensen in een huis!, terwijl in die tijd 6 tot 10 het meest voorkwam). Verder is er in de Volkstelling van dat jaar onder de gemeente Ottersum in deze omgeving nog sprake van een buurtschap Looierheide met 9 huizen en 60 inwoners, en een buurtschap IJsheuvel met 11 huizen en 65 inwoners. Tegenwoordig valt dat allemaal onder buurtschap De Looi. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

IJsheuvel
Vroeger was er sprake van een aparte buurtschap IJsheuvel (1840 IJshövel), gelegen rond de gelijknamige weg, rond het punt waar de Looierweg overgaat in de Erveseweg. Tegenwoordig maakt dit huizengroepje deel uit van de buurtschap De Looi. De naam is ontstaan door het opkruiende ijs van de Niers op deze plek. Er lag een kleine herberg en tot begin 20e eeuw maakte een watermolen alhier gebruik van de stroming van de Kendel. Bij IJsheuvel stak ook het zogeheten Duits Lijntje (de spoorlijn Boxtel - Wesel) de Kendel over.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de atlassen staan de namen Genneperheide en Looierheide als aparte namen. Wij hebben de indruk dat dit in de praktijk als één gebied wordt beschouwd. Soms lezen we ook over 'de Genneper- en Looierheide', maar nergens lezen wij welk gebied zij respectievelijk specifiek omvatten. En dan is er soms ook nog sprake van de Genneper Bergen. Of dat een apart gebied is of ook synoniem voor of onderdeel van de Genneperheide is ons ook nog niet duidelijk. Van oorsprong lag de Looierheide alleen ten oosten van de Siebengewaldseweg. Het gebied O van deze weg valt onder het dorpsgebied van Ottersum, het gebied W van deze weg valt onder het stadsgebied van Gennep. Door dit gebied liep het 'Duits Lijntje'. In 1945 was hier de verbinding van een noodspoorlijn vanuit Nijmegen met het Lijntje, omdat de Maasbrug gedeeltelijk was opgeblazen.

- De Looierheide O van Gennep is in 2013 machinaal geplagd. Daarnaast is een sparrenbos bij de Zeven Morgensiep en de IJsheuvel gekapt en is hakhoutbeheer uitgevoerd. De Looierheide is een complex van voormalige rivierduinen, ontstaan in de laatste ijstijden, met enkele vennetjes. Het bestaat verder uit bosperceeltjes en schrale graslanden. Door deze afwisseling is het gebied niet alleen van belang voor de flora en fauna, maar ook voor recreanten en bewoners van de aangelegen woonwijk. Door het pleksgewijs plaggen van de deels vergraste heide nemen de ontwikkelingskansen toe voor planten en dieren die droge heidegebieden als leefgebied hebben. Dieren als de levendbarende hagedis, maar ook de veldleeuwerik en mogelijk zelfs de nachtzwaluw kunnen profiteren van de verjonging van het heideterrein. (bron: IKL, 11-11-2013)

- De in de regio bekende zorginstelling Maria Roepaan was vanouds gevestigd in het voormalige klooster aan de Kleefseweg 9 direct O van Ottersum (tegenwoordig is dat herbestemd tot congrescentrum en Cultureel Podium). Als dat in de jaren zestig te klein wordt en inmiddels ook niet meer aan de veranderde inzichten op het gebied van gehandicaptenzorg voldoet, wordt een nieuw complex gebouwd op Siebengewaldseweg 9, ZZO van Gennep en vallend onder buurtschap De Looi. In 1997 fuseert Stichting Maria Roepaan met de Sint Augustinusstichting tot Saamvliet. Later komt ook Stichting Wodagg erbij en gaat de instelling Vizier heten, en de locatie aan de Siebengewaldseweg 'Saamvliet Ottersum'. Sinds 2006 valt het complex onder Stichting Dichterbij.

Tot midden jaren negentig biedt het terrein huisvesting aan ruim 600 cliënten. De veranderingen in de maatschappij, zoals deconcentratie en vermaatschappeling van de zorg, leiden de afgelopen jaren tot geleidelijke verkleining van instellingsgerichte zorg en gelijktijdige ontwikkeling van kleinschaliger locaties, geïntegreerd in woonkernen. Veel cliënten hebben inmiddels een plaats gevonden in de gemeenschap van Gennep en omgeving. Hierdoor is het voor Stichting Dichterbij niet meer interessant om het volledige terrein in bezit te houden.

In 2015 is er nieuwbouw gerealiseerd voor ca. 40 ernstig verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen (EVG+). Deze cliënten gedijen beter onder een voorspelbaar en gestructureerd leven. "Er is gekozen voor deze bouwlocatie omdat het er rustig is. De nieuwste ontwikkelingen hebben geen effect op deze cliënten en werkgelegenheid. Het gaat hier om een vervangende huisvesting", aldus een woordvoerder van Stichting Dichterbij.

Voor de rest van het terrein is en wordt gewerkt aan bedrijfsmatig en landschappelijk verantwoorde herbestemmingen. Voor een groot deel van het terrein is daartoe in 2012 een Landschapsvisie opgesteld. "Rekening houdend met de landschappelijke waarde van het terrein, is daarin opgenomen dat in het gebied recreatie, educatie, vormen van zorg en dienstverlenende bedrijvigheid kunnen plaatsvinden. Dat is de basis voor de toekomstige vermarkting van het terrein van ca. 70 hectare, waarvan ongeveer de helft inmiddels verkocht is aan Stichting Het Limburgs Landschap", aldus de woordvoerder. Op of nabij dit terrein bevindt zich ook een voormalig NAVO-kamp.

- In het N van het gebied van Maria Roepaan, direct Z van het vroegere spoorlijntje, ligt het meertje Zeven Morgen Siep. Onder de link vind je er een mooi drone-filmpje van, gemaakt door Frank van den Broecke.

Reactie toevoegen