Roderwolde

Plaats
Dorp
Noordenveld
Drenthe

roderwolde_plaatsnaambord_kopie.jpg

Roderwolde is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

Roderwolde is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

roderwolde_kunstwerk_stobbenven_kopie.jpg

Roderwolde, het in 2013 geplaatste Oerwoldmonument. Zie verder bij Bezienswaardigheden. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Roderwolde, het in 2013 geplaatste Oerwoldmonument. Zie verder bij Bezienswaardigheden. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

roderwolde_rode_blaarkoppen_bij_huize_waalborg_kopie.jpg

Rode blaarkoppen vormen een fotogeniek front voor de fotograaf, bij Huize Waalborg in Roderwolde. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com/2019/06/23/noord-drents-rondje-2)

Rode blaarkoppen vormen een fotogeniek front voor de fotograaf, bij Huize Waalborg in Roderwolde. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com/2019/06/23/noord-drents-rondje-2)

roderwolde_jacobskerk_en_koeien.jpg

Mals gras genoeg op het eigen weiland, maar bij de buren is het gras kennelijk toch nét nog iets groener... Op de achtergrond de Jacobskerk van Roderwolde. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2010/05/05/rondje-midwolde-2)

Mals gras genoeg op het eigen weiland, maar bij de buren is het gras kennelijk toch nét nog iets groener... Op de achtergrond de Jacobskerk van Roderwolde. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2010/05/05/rondje-midwolde-2)

roderwolde_varkens_in_de_wei_kopie.jpg

Gelukkig komen er naast de megastallen met 10.000 of meer varkens ook steeds meer boeren die voorstander zijn van schaalverkléining en hun varkens gewoon lekker in de wei en de modder laten rollebollen, zoals deze boer in Roderwolde. (© Harry Perton)

Gelukkig komen er naast de megastallen met 10.000 of meer varkens ook steeds meer boeren die voorstander zijn van schaalverkléining en hun varkens gewoon lekker in de wei en de modder laten rollebollen, zoals deze boer in Roderwolde. (© Harry Perton)

roderwolde_varken_in_de_wei_kopie.jpg

Kijk, zó hoort een varken erbij te liggen in plaats van in een megastal. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2021/09/23/rondje-peize-paterswolde-2)

Kijk, zó hoort een varken erbij te liggen in plaats van in een megastal. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2021/09/23/rondje-peize-paterswolde-2)

Roderwolde, Hoofdstraat, Het Rode Hert.jpg

Roderwolde, Hoofdstraat, Het Rode Hert

Roderwolde, Hoofdstraat, Het Rode Hert

Roderwolde, Hoofdstraat.jpg

Roderwolde, Hoofdstraat

Roderwolde, Hoofdstraat

Roderwolde, ooievaarsnest.jpg

Roderwolde, ooievaarsnest

Roderwolde, ooievaarsnest

Roderwolde, pad naar begraafplaats.jpg

Roderwolde, de oude kerk is in 1830 afgebroken. Alleen de begraafplaats is er nog van over.

Roderwolde, de oude kerk is in 1830 afgebroken. Alleen de begraafplaats is er nog van over.

roderwolde_woldzigt.jpg

Roderwolde, Olie- en Korenmolen Woldzigt is de enige olie- en korenmolen van ons land, bovendien de enige nog functionerende oliemolen van ons land. En het is ook nog architectonisch een heel bijzondere constructie.

Roderwolde, Olie- en Korenmolen Woldzigt is de enige olie- en korenmolen van ons land, bovendien de enige nog functionerende oliemolen van ons land. En het is ook nog architectonisch een heel bijzondere constructie.

Roderwolde

Terug naar boven

Status

- Roderwolde is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

- Onder de 'schoolkring' Roderwolde vallen ook de buurtschappen Foxwolde, Matsloot en Sandebuur. De twee eerstgenoemde buurtschappen hebben eigen postcodes en bijbehorende postale plaatsnamen en zijn daarmee formele woonplaatsen. De laatstgenoemde valt ook voor de postadressen onder het dorp.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Rowol. Inwoners heten dan ook Rowolmer.

Oudere vermeldingen
Deze plaats is al oud en wordt voor het eerst vermeld in 1139 als Roterwolde. Dit wordt in 1350 reeds Roderwolde, terwijl er ook varianten zijn als Rodenwolde (1460) en Raederwolde (1542).

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van nederzetting in of bij het woud (moeras- of broekbos) bij Roden. In de omgeving komen meerdere plaatsen voor (zoals Foxwolde, Leutingewolde, Peizerwold enz.) die hun oorsprong vinden in dit middeleeuwse woudgebied, dat destijds ontgonnen werd en ontstond als gevolg van eerdere afgravingen en landbewerking.

Bij- en spotnamen
De schimpnaam voor de bewoners is Roodbeinen (= Roodbenen), naar de hier veelvuldig broedende ooievaars.

Terug naar boven

Ligging

Roderwolde ligt ca. 3 km. noordelijk van Roden, ten zuiden van het Leekster- of Zulthemeer, zuidwestelijk van Hoogkerk (Gr.), en een geheel vormende met het bebouwingslint van Foxwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Roderwolde 28 huizen met 142 inwoners. Tegenwoordig heeft het postale dorpsgebied (d.w.z. het dorp plus buurtschap Sandebuur) ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners. Als je de in de praktijk ook tot het dorpsgebied behorende buurtschappen Foxwolde en Matsloot meerekent, het verzorgingsgebied/werkgebied zou je kunnen zeggen, in het kader van het verenigingsleven en anderszins sociale leven, school etc., komen er nog ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners bij, en omvat het geheel dus ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds in de 12e eeuw wordt vanuit Roden het veengebied ontgonnen en Roderwolde is dan ook ontstaan als veenontginning op een zandrug en enkele veenterpen temidden van het lager gelegen moeras (thans ca. -0,5 m. NAP). De plaats ontwikkelt zich meer dan de omliggende nederzettingen en er vindt extensieve hooiwinning plaats. Reeds in de 12e eeuw splitst de parochie Roderwolde zich af van Roden. De ligging nabij de stad Groningen biedt goede mogelijkheden voor vetweiderij en ossenhandel en ook is het dorp een belangrijk roggeproducent. In de late middeleeuwen is het een geliefd jachtgebied, hieraan komt pas een einde als in 1563 beperkingen worden opgelegd ten aanzien van de wolvenjacht.

Aanvankelijk bevindt de bewoning zich op een noordelijker gelegen pleistocene zandrug, waar zich thans de begraafplaats nog bevindt. Dit is de voortzetting van de rug waarop de buurtschap Sandebuur is gelegen en gaat door tot aan de Waalborg, bij het bos Groot Waal. De Achtersteweg is hier deels op gelegen. Ter bevordering van de afwatering van het gebied zijn dwars op de west-oost liggende bewoningsas sloten afgegraven, zogenoemde gouwen, die uitmondden in het Leekster- of Zulthemeer. Oude toponiemen als Bolmertsche gouwe en Middelgouwe herinneren hier nog aan. Uiteindelijk leidde de afwatering alsmede de intensivering van de landbouw tot een dermate sterke inklinking van het veen en uitbreiding van eerder genoemd meer, dat de wateroverlast te zeer toenam.

De oude kerk van Roderwolde is omstreeks 1830 afgebroken en slechts het kerkhof rest als relict. Een kleine kilometer zuidelijker, op het vervolg van de dekzandrug waarop ook Foxwolde is gelegen, wordt een nieuwe nederzetting gesticht, tegelijk met de bouw van het huidige kerkje uit 1831. Later verrijst hier ook molen Woldzigt aan de Roderwolderweg, die thans in het dorp Hoofdstraat heet. Van hieruit wordt het land opnieuw in stroken verkaveld en ontwikkelt het zich tot een relatief welvarend veeteeltgebied, geconcentreerd rond enkele grotere bedrijven. In de 19e eeuw wordt benoorden het dorp de Polder Matsloot - Roderwolde aangelegd, tegenwoordig deels een belangrijk vogelbroedgebied.

De nederzetting Roderwolde bood plaats aan buitenplaatsen van enkele welgestelde Groningers, zoals de Waalborg. De bebouwing heeft zich eigenlijk altijd geconcentreerd aan de noordkant van de Hoofdstraat. Vanaf de jaren tachtig heeft zeer bescheiden nieuwbouw plaatsgevonden, waardoor naast de oorspronkelijke lintbebouwing aan de Hoofdstraat nabij de kerk een bescheiden dorpskern is ontstaan*. Recentelijk is het dorp heringericht en is het asfalt vervangen door klinkerbestrating, waardoor het rustieke karakter nog is versterkt. Het dorp kent een zeer rijk verenigingsleven, dat een geheel vormt met de bijbehorende buurtschappen Foxwolde, Sandebuur en Matsloot. Dit uit zich o.a. in het jaarlijkse Openluchtspel en de fanatieke plaatselijke korfbalvereniging. (© Robert Kemkers) * De meest recente uitbreiding is aan de noordkant van de dorpskern, dat is de bebouwing aan de weg Bovenland. Voorheen mocht het dorp één huis per jaar bouwen van de provincie. In overleg met de gemeente is toen onderzoek gedaan naar de werkelijke woonbehoefte in het dorp. Die bleek groter te zijn, waardoor er aan de weg Bovenlan 10 woningen bij kwamen.

De laatste decennia komt er steeds meer 'import' in Roderwolde wonen, zoals in veel dorpen het geval is. Bij het ene dorp pakt dat - qua integratie met de oorspronkelijke bewoners - beter uit dan bij het andere dorp. Jan Visser, voorzitter van Dorpsbelangen, vertelt (in een onder Links > Belangenorganisatie gelinkt interview) dat dat in 'zijn' dorp wél soepel verloopt: "Je ziet dat mensen zich snel aanpassen. Dat ligt aan henzelf, maar ook aan ons." Daarmee doelt hij op het feit dat iedere nieuwe inwoner direct bij allerlei verenigingen wordt gevraagd. "Vanuit Dorpsbelangen gaat er dan iemand langs de deur met een fles wijn. En ja, dan vragen we ze ook gelijk lid te worden van de dorpsbelangenvereniging. Dan volgen de toneelclub, de tennisvereniging en de ijsvereniging al snel. Ook een abonnement op dorpskrant De Wolmer is direct af te sluiten." Van opdringen is geen sprake: "De mensen geven zelf aan het te waarderen. Het is namelijk een goede manier om snel in het dorp te worden opgenomen."

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp kun je terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- 'Landschapsgeschiedenis van Roderwolde. Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese van een woldgebied in de Kop van Drenthe en de kolonisatie en ontginning in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.' (Jeroen Zomer, masterscriptie aan de RuG, 2009).

- Stichting Rowolmer Archief beheert een archief over Roderwolde en omgeving en haar bewoners. De archiefruimte bevindt zich in dorpshuis De Doefkamp. Zij richten zich op papier (verenigingsarchieven, familiedocumenten, landkaarten, tekeningen en dergelijke), beeldmateriaal (foto, film en video) en geluidsopnamen (tape, cassette of CD). Al deze zaken kun je aan het archief schenken of in bruikleen afstaan.

- Uitgeverij De Kleibosch is een kleinschalige uitgeverij. Zij brengen artikelen en boeken uit die in nauwe relatie staan met het noorden van Drenthe en in het bijzonder met Roderwolde en omgeving. Ook verstrekken zij graag informatie over de cultuurhistorie van deze streek en werken ze mee aan speciale projecten in de regio. Op hun site vind je diverse artikelen over de geschiedenis van plaatsen en objecten in de regio.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 1947 opgerichte Korfbalvereniging ODA (Oefening Doet Alles) uit Roderwolde baarde eind jaren zeventig nog opzien met de titel Nederlands Kampioen van de destijds 11 afdelingen voor de senioren. Nadien is de belangstelling voor deze sport in het dorp geleidelijk afgenomen. Anno 2017 waren er geen seniorenteams meer, waardoor ook het kader voor een groot deel wegviel. De 5 jeugdleden waren de laatste jaren actief in een combinatieteam met het eveneens in 1947 opgerichte OWK in het Groningse buurdorp Oostwold. Met ingang van seizoen 2017-2018 is ODA opgeheven en in OWK opgegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roderwolde heeft 7 rijksmonumenten.

- Protestantse (PKN, voorheen hervormd) Jacobskerk uit 1831, gelegen aan de Hoofdstraat, ter vervanging van een eerder exemplaar dat gelegen was aan het einde van de Pastorielaan, bij de huidige begraafplaats. Deze gemoedelijke kerk heeft deels de inventaris van het oude kerkje, zoals een doopvont uit 1560, de kerkklok uit 1634 en een kelk uit 1651. Een dakpan bevindt zich in molen Woldzigt. Oorspronkelijk was de luidklok met een balkconstructie tegen de kerk geplaatst, later werd deze opgehangen in een klokkenstoel en ten slotte in de toren geplaatst.

- Koren- en oliemolen Woldzigt is een achtkantige stellingmolen uit 1852, vernoemd naar een voomalig herenhuis, en de hoogste van dit type in Nederland. De molen is gesticht door plaatselijke landbouwers voor het slaan van olie en veekoeken uit oliehoudende zaden, zoals kool- en lijnzaad. De grondstoffen werden aangevoerd over het Peizerdiep en de Schipsloot. Tegelijk bevinden op de verdieping zich twee maalstenen voor het malen van graan. Deze combinatie is uniek in Nederland en tegelijk is het de enige nog functionerende oliemolen in het land. In de aanbouw aan weerszijden van de molen woonden de arbeiders en molenaar. In 1976 vond grondige restauratie plaats.

Op de vroegere graanzolder is het Nederlands Graanmuseum gevestigd, met een expositie over alles wat met verbouw, oogst en verwerking van granen en oliehoudende zaden te maken heeft. Kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen er zelf koekjes bakken. - Molen Woldzicht, filmpje met molen in werking na de restauratie in 1959.

- Huize Waalborg, De Hoek 1 (aan de oostkant van Roderwolde, bereikbaar via de Hooiweg richting Hoogkerk). Temidden van bosje gelegen Groninger herenboerderij met dwars voor de schuur gebouwd een statig woonhuis met hoekschoorstenen. De huidige grote schuur was oorspronkelijk niet aanwezig, terwijl de bijschuur uit 1940 stamt. Het woonhuis en de woonkeuken hebben een roedeverdeling in de ramen.

Reeds in de 17e eeuw bevond zich hier een omgrachte herenboerderij met een singel (nog steeds goed zichtbaar) en een kruidenhof. In 1809 werd het geheel gekocht door de Groninger hoogleraar in de rechtsgeleerdheid Seerp Gratama. Hij gebruikte het ‘borgje’ (een Gronings herenhuis, vergelijkbaar een beetje met de ‘havezate’ in Drenthe) vooral als zomerverblijf en verpachtte de landerijen en het keuterboerderijtje. In het kerkje van Roderwolde bevindt zich een eigen herenbank voor de familie. De woning is altijd in handen gebleven van verschillende takken van de familie en sinds 1969 is het eigendom van de Gratama Stichting. Ook thans is er nog een nazaat woonachtig. Sinds 1973 aangewezen als beschermd monument.

- Baarhuisje uit 1843 aan het einde van de Pastorielaan.

- De boerderij op Hoofdstraat 38 dateert uit 1860 en is een variant op het kop-hals-romp type, in classicistische bouwstijl.

- Langs de weg van Roderwolde naar Peize ligt de monumentale boerderij Tichelwerk. Ooit was dit het huis van een steenbakker, vandaar de naam. Lange tijd werden er stenen gebakken in de omgeving van Tichelwerk. Monniken van het klooster van Aduard waren hier in de middeleeuwen al mee begonnen. De zware stugge potklei die in dit gebied aan de oppervlakte ligt, vormde de ideale grondstof. De kloostermoppen (stenen) werden per schip vervoerd naar Aduard. Tegenwoordig vervult de boerderij een belangrijke rol in het beheer van het - onder Landschap etc. beschreven - gebied Kleibosch, dat achter de boerderij ligt. De boerderij is eigendom van Het Drentse Landschap en wordt verpacht aan een biologische boer. Groninger blaarkoppen, een oud en zeldzaam runderras, grazen in de omliggende graslanden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van bloemrijke graslanden en bospartijen. Wie het gebied wil bezoeken kan het beste een rondwandeling maken vanaf een van de zandwegen die vanuit het dorp het gebied binnengaan. Er is een gemarkeerde wandelroute van 2,5 kilometer uitgezet. Boerderij Tichelwerk organiseert regelmatig open dagen en excursies.

- Het in 2013 onthulde Oerwold-monument* bestaat uit 7 ranke zuilen, opgesteld in een waaiervorm. De stammen lopen taps toe en worden op 12 meter hoogte ieder gesierd met een groot glanzend eikenblad. Als je tussen de zuilen omhoog kijkt zie je de stammen als imponerende woudreuzen naar de hemel reiken. Als je er omheen loopt lijkt het wel alsof de stammen en bladeren bewegen, alsof het oerbos van Roderwolde herleeft. Het kunstwerk symboliseert het verdronken oerwold en markeert tegelijk de entree naar Drenthe. Welkom in Rowol. Het monument is een initiatief van Dorpsbelangen en ontworpen door beeldend kunstenaar Evert van Fucht.
* Voor nadere toelichting op dit 'oerwold' zie hieronder onder het kopje Landschap etc. de beschrijving van het Stobbenven.

Bij het Oerwold-monument is ook een 'Mijmerbank' geplaatst op een plek met een schitterend uitzicht over De Onlanden. Misschien wel de mooiste plek van De Onlanden. Het ontwerp van de Mijmerbank is gebaseerd op het ontwerp van de (fiets)bruggen, die in het gebied op verschillende locaties zijn geplaatst. Daarnaast zijn op enkele andere locaties in het gebied kleinere exemplaren, Mijmerbankjes, geplaatst, zoals nabij het vlonderpad.

Terug naar boven

Evenementen

- Toneelvereniging Woldbloem is opgericht in 1911. Ze brengen jaarlijks in januari en februari een nieuw stuk op de planken. De vereniging bestaat uit 25 volwassen leden en vrijwilligers en een jeugdclub met maar liefst ca. 15 jeugdleden.

- Het Openluchtspel Roderwolde is een typisch Drents openluchttoneel, zoals in nog 4 andere dorpen in de provincie het geval is. Al sinds 1962 brengen ze jaarlijks eind augustus (in 2019 dus voor de 58e keer) in het gelegenheidstheater midden in het dorp een nieuw stuk op de planken. Het trekt in ca. 4 dagen meer dan 75.000 bezoekers.

- Rowolmer Fair (op een zondag in september).

- Carbidteam Rowol organiseert het jaarlijkse Carbidschiefen op oudjaarsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute Roderwolde, Onlanden en meer (34 km) gaat grotendeels over vrijliggende fietspaden en rustige weggetjes. In de omliggende dorpen zijn eventueel fietsen te huur. Vanuit de stad Groningen is de route eenvoudig bereikbaar. Kies de online versie (Gps) als je bereik hebt, of download de PDF versie als je geen bereik hebt of de route wilt printen.

- Wandelroute door Foxwolde en Roderwolde en Sandebuur (naar keuze 13,5 of 11 km).

- Diverse fietspaden vanuit Roderwolde, o.a. via Sandebuur naar Nietap/Leek, door de landerijen ten zuiden van het Leekster- of Zulthemeer (vogelbroedgebied).

- In oostelijke richting kun je over een fietsbrug naar Peizerwold. Hierbij passeer je vlak vóór de brug aan de linkerkant een grondwatermeter, waar de actuele grondwaterstand kan worden afgelezen. Een educatief informatiepaneel vertelt iets over de omgeving.

- Een andere route loopt over de Hooiweg vanaf Roderwolde in noordelijke richting ca. 1 km. richting Matsloot-Hoogkerk en dan naar rechts, over een onverharde weg (i.t.t. de borden niet doodlopend voor fietsers) over een nieuwe fietsbrug naar Peizermade.

- Ooievaarsnest, midden in het dorp, schuin tegenover de molen. Sinds jaar en dag strijken op de hoge paal enkele paartjes neer.

- Het oude overslaghaventje van Roderwolde is in 2006 in ere hersteld. De Schippershaoven, zoals de haven sindsdien heet, kan worden gebruikt voor kleinschalige waterrecreatie. De gemeente verwacht dat de haven voor meer wordt gebruikt dan alleen het kanovaren. De haven moet een ontmoetingsplek worden voor het hele dorp.

- In september 2014 is het Stobbenven bij Roderwolde benoemd tot 4e aardkundig monument van de provincie Drenthe. Het ligt aan de Hooiweg, N van het dorp, in een gebied beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied ligt op de grens van het Drents Plateau naar het veenweidegebied rond het Leekstermeer. Het heeft zijn naam te danken aan de aanwezigheid van fossiele boomstronken, stobben, die door oxidatie van het veen boven het maaiveld uitkwamen. Het agrarisch gebruik van het land wordt door de stobben sterk belemmerd, en is daarom meestal alleen geschikt als weide voor jongvee.

Tijdens de herinrichting van de Eelder- en Peizermaden is bij de kavelaanvaardingswerken in 2008 een deel van de stobben opgeruimd. Tijdens deze werkzaamheden kwamen spectaculaire hoeveelheden stammen en stronken uit het veen te voorschijn. De vondst leidde tot een onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij concludeerden dat de stobben voornamelijk bestaan uit dennen en een enkele berk en eik. Uit dateringsonderzoek blijkt dat de stobben in ouderdom varieerden van 7.000 tot 10.000 jaar. Een van de aangetroffen eiken is 7.800 jaar oud en is daarmee de oudst bekende eik van Nederland. Al met al zijn de houtrestanten restanten van een vroeg holoceen, boreaal bos. Met een gemiddelde leeftijd van zo’n 8.000 jaar hebben we hier te maken met het oudste bosrestant van Nederland. Gelukkig is er na de werkzaamheden nog een stobbenperceel van 1,5 hectare bewaard gebleven. (bron en voor nadere informatie zie de pagina over het Stobbenven op de site van de Provincie Drenthe) Er is een informatiepaneel geplaatst waarop voorbijgangers kunnen lezen wat er zo bijzonder is aan dit gebied. - Filmpje over de opgegraven oerbosresten in het Stobbenven te Roderwolde.

- In september 2014 - op dezelfde dag en direct na het hierboven beschreven Stobbenven - is De Kleibosch bij Roderwolde benoemd tot 5e aardkundig monument van de provincie Drenthe. Het bijzondere van dit gebied is dat dit het voorkomen van potklei aan het maaiveld vertegenwoordigt. In Drenthe komt potklei op meer plaatsen voor, maar alleen in het gebied rondom Roden reikt het tot aan of vlak onder het maaiveld. Potklei is een zware kleisoort, die ongeveer 450.000 jaar geleden tijdens de ijstijd Elsterien is afgezet. Vanaf de middeleeuwen is deze klei gebruikt om aardewerk en kloostermoppen van te maken, vandaar de naam 'potklei'. De Kleibosch is een unieke plek met veel bijzondere planten- en diersoorten. Sinds 1962 is De Kleibosch grotendeels eigendom van Stichting Het Drentse Landschap. Er is een informatiepaneel geplaatst waarop voorbijgangers kunnen lezen wat er zo bijzonder is aan dit gebied. (bron en voor nadere informatie zie de pagina over De Kleibosch op de site van de Provincie Drenthe) - Mooie fotoserie van het gebied De Kleibosch, door Harry Perton.

- Foto's van moerasbos Het Waal bij Roderwolde, door Harry Perton.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Roderwolde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Roderwolde en omgeving: flora en fauna, bezienswaardigheden en andere bijzonderheden, door Harry Perton.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roderwolde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het kleine dorp heeft een prachtige, kleurrijke en informatieve maandelijkse dorps- en schoolkrant (waar menig groter dorp niet aan kan tippen!), De Wolmer. Via de link is hij ook online te lezen (ook oudere nummers). Henk van Kalken schrijft maandelijks een column in de dorpskrant, over van alles en nog wat. Net wat zich aandient. In de Krant, d.d. 11-4-2018, kun je een mooi interview lezen met Henk van Kalken, die van het noordelijkste puntje van Fryslân (Wierum) naar het noordelijkste puntje van Drentje (Roderwolde) is verhuisd, omdat dat een stuk beter te bereizen was voor het woon-/werkverkeer van zijn vrouw, die in de stad Groningen werkte. De aanleiding is de verschijning van zijn derde boek, maar het interview belicht het hele, roerige levensverhaal van Henk, die zich erg thuisvoelt in het dorp en ook zeer te spreken is over de 'naoberschap' die hier nog heerst: "De verbondenheid in dit dorp is heel groot. Nog voor mijn vrouw en ik hier woonden, waren we al op de eerste barbecue uitgenodigd. We zijn hier binnen no-time geïntegreerd. Het leuke is, dat iedereen elkaar helpt. Zo ben ik een beetje de buurtconciërge. Als ik even op een hondje of kat moet passen, of een klein klusje moet doen, dan doe ik dat graag. Naoberschap heeft hier echt betekenis gekregen voor mij. Desondanks mis ik zo af en toe de stilte van het Friese Wierum. Ik heb een chronische heimwee naar Wierum. Maar ik ben hier heel gelukkig."

- Belangenorganisatie: - Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot is opgericht in 1945. De vereniging komt op voor de belangen en de leefbaarheid van het dorp en de genoemde omliggende buurtschappen, in de breedste zin van het woord. Om op de hoogte te blijven van en inbreng te hebben in de ontwikkelingen betreffende het gebied, onderhoudt de vereniging regelmatig contact met de gemeente Noordenveld en instanties als Stichting Drents Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer etc. In 2020 bestaan Dorpsbelangen en de lokale vrouwenvereniging 75 jaar, en dat gaat natuurlijk gevierd worden. Zie de reportage daarover en over het dorp in bredere zin in de Krant, 13-6-2019.

- Dorpshuis: - Op de plaats van voorheen het dorpshuis en de accommodatie van de korfbalvereniging is in 2008 Multifunctioneel Centrum MFC Roderwolde gerealiseerd. Naast Dorpshuis De Doefkamp zijn ook de basisschool en de BSO in het complex geïntegreerd, door uitbreiding van het bestaande deel met 4 lokalen en een nieuwe gymzaal. Naast een professionele aannemer is e.e.a. mede tot stand kunnen komen door veel zelfwerkzaamheid van de inwoners.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Het Palet is een school voor openbaar onderwijs. De school wordt bezocht door gemiddeld 50 leerlingen, ingedeeld in de combinatiegroepen 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Het dorp Roderwolde en directe omgeving voelt zich sterk betrokken bij het wel en wee van de school. De meeste leerlingen komen uit het dorp en uit de buurkernen Foxwolde, Sandebuur, Leutingewolde en Matsloot. De school is gehuisvest in een ruim modern schoolgebouw, als onderdeel van het in de vorige alinea beschreven MFC. Schoolkenmerken: veel aandacht voor het individuele kind, kleinschaligheid, korte lijnen, grote ouderbetrokkenheid, beschermende omgeving, prachtige schoolomgeving, gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen, veel aandacht voor normen en waarden. - BSO De Boemerang.

- Sport: - "Wat heeft Tennisvereniging Roderwolde je te bieden?: een goede tennisaccommodatie met twee gravelbanen met beregeningsinstallatie; de mogelijkheid om in competitieverband te spelen; een clubgebouw met kleed-/douchegelegenheid en een kantine; korte of geen wachttijden om te spelen; de mogelijkheid om lessen te nemen; de mogelijkheid om deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde toernooien en interne competities."

- Duurzaamheid: - "De oplettende reiziger die via de Hooiweg en Matsloot naar de stad rijdt heeft ze al wel gezien: de windmolens langs de A7. Deze twee windmolens zijn van EAZ (Enschede Aan Zee) en zijn gemaakt in Hoogezand. Met hun ashoogte van ca. 15 meter behoren ze tot de kleine windmolens. Eén zo’n molen levert jaarlijks ongeveer net zoveel stroom op als 120 zonnepanelen, zo’n 35.000 kWh. Windmolens zijn tegenwoordig vaak een onderwerp van verhitte discussie. Meestal gaat het dan om grote molens, die hoger zijn dan 100 meter. Die leveren jaarlijks al gauw 8 miljoen kWh op, vergelijkbaar met zo’n 27.000 panelen. Dat is een groot verschil met kleine windmolens; van die kleine heb je er wel heel veel nodig als je geen grote wilt.

De doelstelling van buurtplatform Energiek Roderwolde is om energieneutraal te worden; dat betekent dat we evenveel energie willen opwekken als we samen gebruiken. De eerste inzet is op besparen, de vervolgvraag is: hoe wekken we de rest dan op? Een halve grote windmolen is dan voldoende voor het hele dorp, om maar eens een knuppel in het hoenderhok te gooien. Maar windmolens kunnen niet zomaar worden geplaatst. Volgens het ruimtelijk beleid van onze gemeente mogen geen grote windmolens worden geplaatst. Voor kleine is de Matsloot de eerste pilot. De gemeente is druk bezig om ruimtelijk beleid te maken. Dit beoogt in de zomer van 2019 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Een belangrijke ontwikkeling is de beweging naar 'sociale' windmolens. Urgenda bepleit om windmolens van de gemeenschap te maken. Die gemeenschap heeft dan behalve de lasten (impact op landschap, geluid) ook de lusten in de vorm van jaarlijkse opbrengsten die aan de gemeenschap ten goede komen. Ook in ons dorp willen we peilen of hier draagvlak voor is. Daartoe houden we een enquete en een bijeenkomst in juni 2019." (bron: dorpskrant De Wolmer, mei 2019)

In het kader van die bijeenkomst lezen wij de volgende aankondiging, waarin de intenties voor dit dorp op dit gebied voor de komende tijd goed worden weergegeven: "Voor het project Energiek Roderwolde is een inventarisatie uitgevoerd naar de wensen van de bewoners in het gebied. Studenten van de Hanzehogeschool hebben bewoners opgezocht en aan hen vragen gesteld over hun woning en hun woonomgeving. Het buurtplatform wil namelijk het gebied van het dorp en omgeving energieneutraal, en daarnaast waar mogelijk ook de woonomgeving en de sociale cohesie versterken. De resultaten van de inventarisatie worden door Hanna Rots gepresenteerd op de dorpsbijeenkomst van 13 juni 2019 in De Doefkamp. Het bewonersplatform heeft al kennisgenomen van de verrassende resultaten.

In de bijeenkomst geeft energie-adviseur Anita Speelman uitleg over de mogelijkheden voor bewoners voor verduurzaming van hun woning. Binnenkort start het traject van woningverbetering met het opstellen van routekaarten naar aardgasvrij wonen. Hoe komen op termijn tot een aardgasvrije buurt? Jeroen Kruims vertelt over de alternatieven voor aardgas die we in Roderwolde gaan verkennen. Tot slot zal Michael Roeterdink wat vertellen over zijn ervaringen met 'speur de energieslurper': wat ontdek je zoal als je het verbruik van je apparaten eens gaat meten? Het tweede deel van avond gaan de bewoners de We Energy game spelen. Met dit spel, dat ontwikkeld is door de Hanzehogeschool, kan ieder bewoner zijn of haar ideeën kwijt over het opwekken van duurzame energie. Misschien zijn het jouw ideeën die straks ook echt gerealiseerd gaan worden. Wie weet?"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Roderwolde.

Reacties

(2)

"Onder het dorp Roderwolde vallen ook" zal niet worden gewaardeerd door deze omwonenden. Dorpsbelangen Roderwolde e.o. hanteerde meestal de omschrijving: "Tot de schoolkring Roderwolde behoren ook".

Onjuist taalgebruik:
- het meervoud van een inwoner van Roderwolde is "Rowolmer" (zonder meervouds-s).
- "De Schippershoaven, zoals de haven sindsdien heet". Dit moet zijn "haoven" (tip: GrOningers zetten de O vooraan, Drenten niet).

Vr.gr.
Willem vd Velde

(excuses voor mijn late reactie, wegens ziekte)
Dank voor deze 'puntjes op de i'! Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen