Onderdijk

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

Onderdijk plaatsnaambord (Kopie).jpg

De plaatsnaamborden suggereerden t/m 2013 dat Onderdijk 'slechts' een wijk van Wervershoof zou zijn (immers wit bord onder blauw bord). Terwijl het toch echt een apart van Wervershoof gelegen dorp is. In 2014 heeft Onderdijk eigen komborden gekregen.

De plaatsnaamborden suggereerden t/m 2013 dat Onderdijk 'slechts' een wijk van Wervershoof zou zijn (immers wit bord onder blauw bord). Terwijl het toch echt een apart van Wervershoof gelegen dorp is. In 2014 heeft Onderdijk eigen komborden gekregen.

Onderdijk richtingbord (Kopie).jpg

Onderdijk stond op richtingborden in de buurt al wél goed aangegeven: in wit op blauw (als zijnde een aparte kern) in plaats van zwart op wit (wat voor o.a. wijken, bedrijventerreinen en soms ook voor bezienswaardige objecten wordt gebruikt).

Onderdijk stond op richtingborden in de buurt al wél goed aangegeven: in wit op blauw (als zijnde een aparte kern) in plaats van zwart op wit (wat voor o.a. wijken, bedrijventerreinen en soms ook voor bezienswaardige objecten wordt gebruikt).

onderdijk_blauw_plaatsnaambord_kopie.jpg

Onderdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 2010 gemeente Wervershoof.

Onderdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 2010 gemeente Wervershoof.

Onderdijk

Terug naar boven

Status

- Onderdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 2010 gemeente Wervershoof.

- T/m 1811 behoort het dorp tot de banne Hoog en Laag Zwaagdijk. Deze banne valt tot 1795 formeel onder Medemblik en is van 1795 t/m 1811 zelfstandig. Tot de gemeente Hoog en Laag Zwaagdijk behoorden Hoogendijk (nu Onderdijk), Lagendijk (nu Simon Koopmanstraat in Wervershoof), Zwaagdijk Oost en een deel van Hauwert (Notweg). Van 1812 t/m 1867 behoort het dorp tot de gemeente Zwaag. In 1868 gaat de plaats - nadat de inwoners daar sinds 1844 op geografische en economische op hadden aangedrongen - over naar de gemeente Wervershoof. In 2011 gaat het dorp samen met de rest van de gemeente Wervershoof op in de gemeente Medemblik.

- De toenmalige gemeente Wervershoof en/of de PTT hebben in 1978, bij de totstandkoming van het huidige postcodesysteem, het dorp Onderdijk geen eigen postcode en bijbehorende postale plaatsnaam toegekend, waardoor het dorp sindsdien voor de postadressen - en daarmee ook voor de in 2009 in werking getreden gemeentelijke basisregistratie BAG - zogenaamd 'in' Wervershoof ligt. Vermoedelijk daardoor is menigeen ook ten onrechte in de veronderstelling gaan verkeren dat het dorp een wijk van Wervershoof zou zijn (mede omdat het tot voor kort ook witte plaatsnaamborden had onder blauwe borden Wervershoof).

Het is echter geografisch en maatschappelijk wel degelijk nog altijd een apart van Wervershoof gelegen dorp en niet in dat dorp opgegaan, en zou daarom volgens ons - en volgens de inwoners - eigenlijk alsnog een eigen postcode met postale plaatsnaam moeten krijgen, waardoor de inwoners ook voor de post in Onderdijk komen te wonen en bezoekers, klanten, leveranciers en hulpdiensten niet meer verkeerd rijden, want in het buurdorp Wervershoof gaan zoeken. Maar helaas is het nogal prijzig om dat later alsnog te realiseren, dus vooralsnog is de gemeente hier niet voor te vinden. Dat lot deelt het dorp overigens met nog ca. 200 in 1978 in dit opzicht 'vergeten' dorpen in ons land. Zie daarvoor ons hoofdstuk Postcodeboek.

- Qua bebording stonden vanuit Medemblik blauwe plaatsnaamborden (komborden) genaamd Wervershoof, met witte borden Onderdijk eronder, en vanuit Wervershoof alleen witte borden met de dorpsnaam, wat beide voor de argeloze voorbijganger suggereerde dat deze plaats slechts een wijk in de bebouwde kom van het dorp Wervershoof zou zijn. Wat volgens ons en de inwoners geografisch en maatschappelijk gezien dus niet zo is, omdat dit dorp niet in maar naast de kern Wervershoof ligt. Op de richtingborden in de buurt wordt de plaatsnaam in wit op blauw aangegeven, wat (onzes inziens dus terecht) wél een aparte kern suggereert. Zie de afbeeldingen.

De inwoners wilden blauwe plaatsnaamborden als erkenning van het dorp-zijn. De gemeente wilde dat aanvankelijk niet, omdat zij stelde dat dat alleen mogelijk zou zijn bij 'zelfstandige woonplaatsen' (wij vermoeden dat zij daarmee bedoelde: woonplaatsen die als woonplaats zijn erkend voor het postcodeboek en daarmee de BAG). Dat is echter niet correct. Het is wel aan te bevelen dat dat 1 op 1 is, maar het hóeft (vooral uit kostenoverwegingen) niet. Wij kennen honderden plaatsen in ons land met blauwe komborden die geen formele woonplaats zijn in de zin van postcodeboek en BAG. Het één hoeft het ander dus niet uit te sluiten. Inmiddels was de gemeente daar kennelijk ook van overtuigd en heeft Onderdijk op 18 februari 2014 alsnog zijn komborden (terug)gekregen. Overigens (vooralsnog?) alleen als je het dorp in komt. De einde-komborden zijn namelijk vergeten te vervangen: als je het dorp verlaat, ga je daarom, qua bebording, nog altijd de kom van Wervershoof uit...

- Een vergelijkbaar punt is dat instanties die een locatie of evenement in het dorp Onderdijk vermelden en de situatie ter plekke niet goed kennen, het vermelden als gelegen 'in' Wervershoof, omdat dat immers zo in de postadressen staat. Een voorbeeld is Bungalowpark de Vlietlanden, waar de inwoners vaak als Wervershovers worden gezien. Dat is dus fout, "het benne gewoon Onderdoikers", aldus de inwoners. Inwoners hebben daar in 2018 bij de gemeente wederom aandacht voor gevraagd. De gemeente reageerde dat zij er zelf alert op is om dit correct te vermelden, en dat ze daar ook andere instanties zoals bijvoorbeeld Recreatieschap Westfriesland (als beheerder van het Nesbos) op zal attenderen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Onderdoik.

Oudere vermeldingen
1839-1859 Onderdijk, 1869 Onderdendijk.

Naamsverklaring
Is wel identiek met het NIeuwnederlandse onderdijk 'berm tegen het onderste gedeelte van een dijk', in tegenstelling tot bovendijk 'het bovenste gedeelte van de dijk'.(1)

Bijnaam
Het dorp heeft als bijnaam Keut of Keut aan Zee. De inwoners worden daarom ook wel, met name door de inwoners van het naburige Wervershoof, Keuters genoemd. De betekenis hiervan is niet meer met zekerheid vast te stellen. Men denkt dat het met kuit van vis heeft te maken. Onderdijkers spreken op hun beurt over 'Gommers' als inwoners van Wervershoof. Dat zou dan met de hom van vis te maken hebben.

Terug naar boven

Ligging

Onderdijk ligt ZO van Medemblik, NW van Wervershoof.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Onderdijk heeft ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oorsprong van het dorp is terug te voeren tot de middeleeuwen. De plaats ontstond als kleine kern die onderaan de dijk lag, eerst alleen aan de westzijde. De dijk liep vanaf de huidige Simon Koopmanstraat in Wervershoof (die vroeger Bulledijk en Lagendijk heeft geheten) richting Medemblik. Het dorp breidde zich later ook ten oosten van de dijk uit, daar een tweede dijk (wakerdijk) de functie van de eerste overnam, waardoor de oorspronkelijke dijk de slaperdijk werd. Het tussenliggende land werd Nes genoemd en gebruikt voor tuinbouw.

Het dorp ligt ingeklemd tussen het binnenmeertje de Groote Vliet (een verbreding van het riviertje de Kromme Leek) en het IJsselmeer. Een uitstulping in de Groote Vliet, het Hop genaamd, is een overblijfsel van de open verbinding tussen de Kromme Leek en de vroegere Zuiderzee op die plaats. Het dorp is vanouds een tuinbouwdorp, waarvan de meeste inwoners met een schuit hun akker in de vaarpolder moesten bereiken. Traditionele gewassen waren wortels, uien, kool en bloembollen.

Vanwege de groei van Onderdijk in het begin van de 20e eeuw is in de jaren dertig een stuk van de slaperdijk afgegraven. Deze gedeeltelijke afgraving (van ca. 3 meter) is destijds als werkverschaffingsproject uitgevoerd. Eind jaren zestig wordt het verkeer steeds drukker en de weg boven op de dijk wordt daarom te smal. Daarom besluit men de hele slaperdijk af te graven. Dit project is medio 1972 gereed. Waar nu de doorgaande weg ligt, lag vroeger de dijk. Dit is vooral zichtbaar door de breedte van deze weg, die tegenwoordig een verkeersweg is. Aan beide zijden van deze weg ligt een ventweg, waar de bewoners bij hun huis hun auto's kunnen parkeren en waar fietsers gebruik van kunnen maken. In de jaren zeventig neemt de tuinbouw in het dorp sterk af. De vaarpolders zijn verkaveld, waardoor gemotoriseerd vervoer naar en van de akkers mogelijk werd; het zijn van vaarpolders 'rijpolders' geworden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Oud Onderdijk, die als doelstellingen heeft: het bevorderen van de belangstelling voor (en kennis van) het verleden van de dorpsgemeenschap; het vastleggen van het hedendaagse leven voor toekomstige generaties van deze gemeenschap; het verzamelen van gegevens over gebouwen en voorwerpen van historische en culturele waarde; het aanleggen van een foto- en filmarchief met documentatie; het organiseren van tentoonstellingen en lezingen over diverse onderwerpen uit het verleden. "Als donateur steun je niet alleen de stichting zelf, maar ontvang je ook jaarlijks ons blad ‘t Magezointje. Hierin worden wetenswaardigheden uit het verleden naar voren gebracht, door middel van foto’s, documentatie en verhalen van (oud) Onderdijkers. Het aantal donateurs ligt momenteel rond de 400. Het donateurschap kost 9 euro per jaar. Voor donateurs buiten de gemeente 13 euro indien dit automatisch wordt overgemaakt."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsraad Onderdijk heeft begin 2018 een enquête gehouden in het kader van de leefbaarheid in het dorp. Met de uitslag hiervan is een vernieuwde Kernvisie gemaakt. In deze visie is een aantal speerpunten opgenomen. Dit zijn: het aanpakken van de toegangsweg Schuitvaerder, T-Splitsing Zeedijk/Dirk Bijvoetweg en hardrijdend verkeer; het aanpakken van vrachtverkeer door de kern; in de zomer extra politiepersoneel op de Vliet vanwege overlast hard varende boten; het vaststellen van een nieuwe locatie om nieuwbouw te realiseren en bestemmingsplan wijzigen; monitoren waar binnen de kern behoefte aan is als het gaat om woningen; pinautomaat in het dorp; behouden van de supermarkt.

In opdracht van de gemeente Medemblik heeft Filmmacht een kernvisie film van een aantal dorpen gemaakt. In de kernvisie film van Onderdijk (2018) vertelt Coen namens de kernraad wat hun dorp uniek maakt, wat ze willen behouden en wat ze willen veranderen in hun dorp. Naar aanleiding van de visie gaat de gemeente, in samenwerking met de kernraad, kijken wat de mogelijkheden zijn om aan de wensen van de dorpen te voldoen.

- Permanente bewoning op Bungalowpark De Vlietlanden N van de dorpskern van Onderdijk is sinds 2012 definitief legaal. In oktober 2010 maakte de gemeenteraad van toen nog gemeente Wervershoof de weg vrij voor permanente bewoning op het park, tot blijdschap van de vereniging van eigenaren, die daar al jaren voor streed. Het besluit was echter nog niet van kracht toen de gemeente Wervershoof in 2011 fuseerde met de gemeenten Andijk en Medemblik. En hoewel er bij de herindeling beloofd werd niet te tornen aan raadsbesluiten van de oude gemeentebesturen, wilde de nieuwe gemeente Medemblik de permanente bewoning alsnog verbieden door het plan van Wervershoof te wijzigen. Zo geschiedde, in april 2011. Tevergeefs, want een besluit dat nog niet van kracht is, kan ook niet gewijzigd worden, oordeelde de Raad van State, die het besluit van de gemeente Medemblik daarom vernietigde.

- Sinds 2011 is in het zuiden van Onderdijk de nieuwe wijk Schuitvaerder gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige RK Gerardus Majellakerk (Nes 134) dateert uit 1929 en verving een neogotische kerk, die na de heroprichting van de parochie in 1874 was gebouwd. De oude pastorie bestaat nog. De kerk is een karakteristiek werk in het oeuvre van de Rotterdamse architect H.P.J. de Vries. Hij ontwierp een driebeukige kruiskerk in traditionalistische stijl, met een hoge, slanke zadeldaktoren aan de rechterzijde van de voorgevel. De torenklok uit 1929 - vervaardigd door de firma Mabilon & Co - is in de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Boven de ingang hangt een mozaïek dat de heilige Gerardus Majella uitbeeldt, gemaakt door Alex Asperslagh.

- De Hervormde kerk (Onderdijk 15) is begin jaren zestig gebouwd als toeristenkerk. In 2004 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

- Gemaal De Vier Noorder Koggen uit 1977 is de opvolger van het gemaal in de Wieringermeer, dat op zijn beurt de opvolger was van gemaal De Vier Noorder Koggen te Medemblik. De dieselmotoren van Gemaal De Vier Noorderkoggen te Onderdijk zijn in 2014 en 2015 vervangen door elektromotoren. De afweging voor de vervanging van de motoren was dat elektrische motoren een minder groot risico van uitval hebben en lagere onderhoudskosten met zich meebrengen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De jaarlijkse Gemeenschapsveiling Onderdijk (maart, in 2020 voor de 66e keer) komt, zoals de naam al suggereert, ten goede aan het Onderdijker verenigingsleven. Editie 2019 heeft de recordopbrengst van ruim 53.000 euro opgebracht.

- Het jaarlijkse muziekfestival Vlietpop in Onderdijk is er na editie 2016 mee gestopt, na 17 jaar een begrip geweest te zijn in West-Friesland. Tijdens de laatste editie hebben vandalen diverse vernielingen aangericht, waardoor de lol er voor de organiserende band (Dou Grend ünd Von Velsen en de Nozem) af was. Sinds 2017 is er op dezelfde zaterdag begin augustus muziekfestival Westfrieslands. In dit interview met Stichting Music Events Wervershoof kun je lezen hoe het zo gekomen is.

- Keuter Kermis (lang weekend in september).

- Keuter Prutrace (op een zaterdag in september).

- De ijsbaan in Onderdijk is een natuurlijke sloot (de Biersloot) die bij voldoende ijsdikte wordt onderhouden door IJsclub Ons Genoegen. Het verlichten van de baan gebeurt veelal door hulp van de aangenzende bewoners. De ijsclub zorgt er dan voor dat de baan er elke dag weer tip top bijligt. Naast de ijsbaan ligt een grote waterpartij genaamd de Groote Vliet. Vanaf deze plas is het mogelijk om richting Wervershoof of Medemblik te schaatsen. Bij schaatsweer zorgt de ijsclub ervoor dat ook deze plas en de aansluitende sloten worden onderhouden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Speeltuin Neshof.

Bos bij natuurgebied de Groote Vliet
"In het voorjaar van 2022 is 9 hectare nieuw bos aangeplant bij natuurgebied de Groote Vliet W van de dorpskern van Onderdijk. Het gaat om ca. 26.000 nieuwe bomen. Het nieuwe bosgebied sluit aan bij het al bestaande bos, waardoor het totale bosoppervlakte in het gebied circa 21 hectare is geworden. Daarnaast blijft een deel van het gebied open met moeras, rietland en overstromingsgrasland, zodat er ook voor weidevogels en amfibieën voldoende plek blijft. De aanleg van het bos komt onder andere voort uit de compensatie van de 7,6 hectare bos van het Dr. Van Steijnbos, dat in najaar van 2020 in de Schoorlse Duinen is gekapt, en is gefinancierd door het Ministerie van LNV.

Samenwerking. In de voorbereiding voor de aanleg van het nieuwe bos heeft Staatsbosbeheer twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de werkwijze en plannen toe te lichten en om ideeën en wensen uit de omgeving op te halen. Op basis van alle gesprekken met de omgeving hebben we een definitief ontwerp gemaakt. In de planvorming werkte Staatsbosbeheer samen met de gemeente Medemblik. Wethouder van Langen van Medemblik: “Voor ons is het belangrijk dat het bos een aantrekkelijk gebied wordt voor onze inwoners. Door verbinding te maken met de bestaande natuurgebieden in onze gemeente, kan er een mooie wandelroute ontstaan.”

Klimaat en biodiversiteit. Nieuw bos helpt ons om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering en is belangrijk voor onze biodiversiteit. Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer: “We willen de komende jaren flink bijdragen aan meer bos in Nederland en dus ook in Noord-Holland. Dat is goed voor het klimaat en draagt bij aan de soortenrijkdom in de natuur. Bovendien worden bossen zeer hoog gewaardeerd door Nederlanders, dus we hopen dat ook hier bij de Groote Vliet bij Onderdijk vele toekomstige generaties gaan genieten van dit nieuwe bos.”

Toekomstbestendig bos. Het bos is ingeplant met verschillende soorten, voornamelijk inheemse bomen. Zo is er onder andere eik, wilg, walnoot en haagbeuk geplant. Door de aanplant van veel verschillende boom- en struiksoorten wordt het bos gevarieerder en daardoor nog aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Meer variatie betekent ook dat een bos veerkrachtiger wordt en dus beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte of juist hele natte periodes, en ziekten zoals de essentaksterfte die momenteel de essen in Nederland bedreigt." (bron: gemeente Medemblik)

Vooroever
Het dorp werd vroeger aan de landzijde bijna geheel begrensd door tuinbouwgebied, maar tegen het einde van de 20e eeuw werd er geleidelijk agrarisch land teruggegeven aan de natuur. Langs de oevers van De Groote Vliet werd bosgebied aangelegd en aan de noordzijde werden een park met recreatiebungalows en een golfterrein ingericht. Buitendijks, in het IJsselmeer, werd een project gerealiseerd om een meer natuurlijke oevervorming te krijgen: De Vooroever. Er zijn gebieden voor vogels en vissen gecreëerd en terreinen voor recreanten. Het project is door zijn grote opzet uitgegroeid tot een gebied waar veel vogels en vissen kunnen broeden, paaien of pleisteren zonder voortdurend gestoord te worden door recreanten. De Vooroever is met name aantrekkelijk gebleken voor vele duizenden ganzen, die echter ook voor overlast zorgen door (tuinbouw)gewassen aan te vreten. Het gebied Vooroever bestaat uit vijf deelgebieden, die een aaneengesloten geheel vormen. Vooroever Droge Wijmers en Vooroever Nesbos vallen onder het dorpsgebied van Onderdijk, de andere drie vallen onder andere kernen, waarvoor zie de link.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Onderdijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- F.J.A.M. van der Helm, 'Over Onderdijk en de Westfriese R.K. familie Grent', 1995, 's-Gravenhage, uitgave in eigen beheer.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Onderdijk.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Onderdijk is een organisatie met een beheerder in dienst, die verder volledig draait op vrijwilligers. Ze hebben diverse vaste huurders. Er is een goed uitgeruste gymzaal, en er zijn grote en kleine ruimtes te huur voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.

- Onderwijs en kinderopvang: - "RKBS Gerardus Majella is de enige basisschool in Onderdijk. De mogelijkheid om onderwijs te volgen in het dorp gaat al ver terug in de tijd. Al in 1672 had het dorp een school. Na openbaar onderwijs, dat in 1868 startte, werd de school in 1920 een R.K. basisschool. Sinds 2004 is de school gehuisvest in een nieuw en eigentijds gebouw direct achter de dijk aan het IJsselmeer. In het gebouw komt duidelijk de schoolvisie naar voren. Centraal punt van de school is de grote hal, die ruimte biedt aan vele werkplekken en geschikt is voor gemeenschappelijke activiteiten. Daar omheen liggen de groepslokalen, met een grote openheid richting de hal. Om de school heen ligt een riante speelplaats met o.a. een tafeltennistafel en voetbaldoeltjes. Met de directe buren, het Dorpshuis en voetbalvereniging Strandvogels, is een goede samenwerking.

Op de Gerardus Majellaschool is iedereen welkom die wij binnen de mogelijkheden van onze professionaliteit de juiste aandacht kunnen geven. Wij zorgen voor passend onderwijs door aan te sluiten bij de leerbehoefte van elk kind. Wij zijn een katholieke school, waarbij andere culturen en geloofsovertuigingen ook gerespecteerd worden en aandacht krijgen. Wij werken thematisch waar het kan en methodisch waar het moet. Door een goede balans tussen expressie en zaakvakken na te streven komt elk kind in ons onderwijs tot zijn recht. Wij staan voor uitdagend en prikkelend onderwijs, waarbij we de kinderen nieuwsgierig maken om zelf verder te ontdekken. De praktijk van het dagelijkse leven is voor ons een belangrijke bron van informatie die we optimaal benutten. Daarbij maken we gebruik van elkaars expertise, zowel op leerkracht-, leerling- als ouderniveau om elkaar verder te helpen en beter te maken. Door aandacht te besteden aan vieringen en gezamenlijke activiteiten creëren we met elkaar een grote mate van betrokkenheid binnen onze school. Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan sociaal-emotionele vorming."

- "Op Peuterspeelgroep Pippeloentje doet je kind nieuwe ontdekkingen. Een peuterspeelgroep van Berend Botje is vergelijkbaar met een peuterspeelzaal. De kinderen spelen met spelmateriaal speciaal voor hun leeftijd en doen zo op speelse wijze veel vaardigheden op. Door samen te zingen, luisteren, dansen, spelen en knutselen, maken de kinderen contact met andere peuters en de medewerkers. Zo raken ze eraan gewend om in een groep te spelen en door andere volwassenen begeleid te worden. Het maakt de stap naar de basisschool vaak makkelijker. Er is een grote buitenspeelruimte met uitzicht op de dijk met allerlei dieren (schapen, vogels, honden, zwanen enzovoort)."

- Jeugd: - "De Ringklingclub is een vereniging speciaal voor kinderen uit Onderdijk. Elke vrijdagavond organiseren wij leuke activiteiten voor groep 3 t/m groep 8 van de basisschool. De ene week voor de Praatjesmakers, dit zijn kinderen uit de groepen 3 t/m 5, en de andere week voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8, die zich de Newkids noemen. Het programma verschijnt in de Week in Week uit en tevens op de Facebookpagina. Opgeven is niet nodig. Kosten: € 1,- per keer. Wij beogen met deze activiteiten de jeugd een leuke avond te bezorgen met elkaar. Sommige vrijwilligers uit de leiding vonden het zelf als kind ook erg leuk en zijn met die gedachte zelf leidinggevende geworden om ook de volgende generatie een leuke tijd te geven."

- Muziek: - Rechtsonder op de site van Stichting Oud Onderdijk kun je het Volkslied van het dorp beluisteren.

- Sport: - "De Onderdijker voetbalvereniging v.v. Strandvogels is opgericht in 1932. Dat als naam Strandvogels werd gekozen was niet zo vreemd, want het eerste veld lag aan het IJsselmeer aan het Noordeinde van Onderdijk, bij het “magazijn”. Het werd voor fl 5,– per jaar gehuurd van het Hoogheemraadschap. Het eerste veld lag dus aan het water en dat zorgde nog wel eens voor problemen. Bij vloed kon er niet gevoetbald worden en als er wel kon worden gevoetbald, koos een uit richting geschoten bal nog wel eens het ruime sop. Het bootje van Bertus Jansen bood vaak nog uitkomst, maar als de wind verkeerd stond was de bal verloren. Later is Strandvogels verhuisd naar het veld achter de kerk, dat toen nog Oost-West lag (het huidige B-veld). De kerk had dit veld in 1933 voor fl 700,– aangekocht, wat toen een kapitaal was.

Strandvogels werd groter en groter en een veld was te weinig. Er werd toen overwogen een ledenstop in te voeren of een tweede veld te openen. Na veel besprekingen is in 1968 het tweede veld geopend, waarbij het huidige B-veld meteen Noord-Zuid werd gelegd. In 1973 zijn de huidige kleedkamers in gebruik genomen en leek het voetbalterrein af te zijn. Een eigen home ontbrak echter nog en in 1980 kreeg Strandvogels het groene licht om ook dat te realiseren. Het werk is echter nooit af bij een vereniging en de roep om een nieuwe lichtinstallatie werd veelvuldig gehoord. In 1989 was het zover dat de lichten van de nieuwe installatie konden worden ontstoken. Het één na laatste grote project dateert van 1995. De oude houten kantine was helemaal op en er moest dus een nieuw home komen. Er werd besloten deze tegen het Dorpshuis aan te bouwen. In mei 1996 was de bouw voltooid. Een prachtig nieuw gebouw met uitzicht op het A-veld.

In 2002 haalde Strandvogels veelvuldig de krant met de laatste grote aanpassing van de accommodatie. In Onderdijk werd toen namelijk het allereerste kunstgras hoofdveld van Nederland neergelegd. Een fotoreportage van hoe dit allemaal tot stand gekomen is, is ook op de site te zien. Hoewel ook nu weer geldt dat het nooit af is, beschikt Strandvogels wel over een prachtige accommodatie. In seizoen 2013-2014 is het kunstgrasveld voorzien van een gloednieuwe toplaag. Met het nieuwe 'gras' kan Strandvogels weer vele jaren vooruit. Tegelijk met het nieuwe kunstgrasveld is er ook een pannaveldje aangelegd. Dit is een klein voetbalveldje van kunstgras dat volledig van boarding is voorzien. Het veldje is bovendien voorzien van lichtmasten, waardoor het ook in de herfst en winter als trainingsveld voor de jongste talenten kan worden gebruikt."

- "De in 2006 opgerichte Roeivereniging De Kogge is een vereniging voor de gehele regio West-Friesland en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Er wordt geroeid vanuit Onderdijk over de Grote Vliet naar mooie locaties. De vereniging beschikt over diverse typen boten voor 1 t/m 4 roeiers, al of niet met een stuurman. Instructie wordt gegeven door ervaren roeiers. De Kogge richt zich voornamelijk op het recreatieve roeien, veelal in kleine ploegjes. In principe kan er alle dagen van de week worden geroeid, zowel in de zomer als in de winter. Alleen vorst, ijs, mist of storm kan roeien onmogelijk maken. Ben je geïnteresseerd in roeien en wil je graag eens een proefles doen om te kijken of het ook iets voor jou is ? Neem dan contact op met Mirjam Breeuwer en stuur een e-mail naar instructie@roeiverenigingdekogge.nl. Wat de leden zeggen over roeien: "Heerlijk samen bewegen en genieten ven de prachtige omgeving op het water." "Het is een actieve beweging; je gebruikt benen, armen, buikspieren, eigenlijk je hele lichaam." "Wij hebben prachtige gebieden om te roeien." "Het is gewoon geweldig om buiten te kunnen sporten.""

- Overige verenigingen: - Vereniging Koggeschuiten Onderdijk zet zich in voor het behoud van de historische motorschuit/polderschuit. De polderschuit wordt van oudsher in de regio West-Friesland gebruikt voor het vervoeren van producten. Vroeg veelal agrarische producten van de landbouwer/tuinder naar de veiling. Tegenwoordig voor het vervoeren van mensen voor vaarplezier door de polders.

- Zorg en welzijn: - In 2013 is het initiatief genomen voor 'Onderdijk voor elkaar'. Hulp gericht op zorg en welzijn, geboden door vrijwilligers voor de inwoners van het dorp. Er worden ongeveer 20 activiteiten aangeboden, waaronder huisbezoek, vervoer, boodschappendienst, conflictbemiddeling, hulp bij de computer en wandelen. Er is een lange lijst vrijwilligers en er wordt zorgvuldig samengewerkt met de kerk, de Zonnebloem en Wijkteam Oost. De laatste jaren laten een stijgende lijn zien in de hulpvraag.

- "Zorgboerderij Leestensch Hof in Onderdijk bij Wervershoof biedt dagbesteding temidden van vriendelijke dieren en zorgzame mensen. Op ons bedrijf fokken we Haflingers en Friezen. Een aantal merries worden ingezet binnen ons pedagogisch/therapeutisch programma, zowel voor volwassenen als kinderen. Een team van medewerkers draagt, onder leiding van Jeanny en Marleen Smeltink, zorg voor de begeleiding van de verschillende onderdelen die worden aangeboden. Alle medewerkers zijn opgeleid binnen het vakgebied zorg en hebben aantoonbare ervaringen in het werken met paarden. Wat kunnen de deelnemers zoal doen op Zorgboerderij Leestensch Hof? Werkzaamheden: paarden voeren; schapen voeren; stallen uitmesten; paarden van stal naar de wei brengen; paarden borstelen; cavia's en konijnen verzorgen; kantinedienst; onderhoudswerkzaamheden. 'Ontspannen': paardrijden; paarden, veulentjes en pony's aaien en bekijken; gezamenlijk thee en koffie drinken; eten in onze gezellige kantine met de sfeer van een Tiroler berghut; lezen, spelletjes doen, kletsen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de RK begraafplaats van Onderdijk.

Reacties

(2)

Het dorp bestond minimaal al in de 17de eeuw. Ik weet dit omdat verre verwanten van mij daar toen zijn geboren.

Dank voor uw tip. Er stond nog niet specifiek iets over de ouderdom. Elders lees ik dat deze nederzetting al sinds 'de middeleeuwen' bestaat, dus heb ik dat er nu aan toegevoegd. En de pagina ook anderszins nog aangevuld.

Reactie toevoegen