Kruisweg (Bleiswijk)

Plaats
Buurtschap
Lansingerland
Schieland
Zuid-Holland

Kruisweg-MSD-20120412-256451.jpg

De buurtschap Kruisweg heeft sinds 2007 plaatsnaamborden met haar eigen naam erop (voorheen stonden er borden Bleiswijk). Hier wordt mooi gevisualiseerd dat men de kern Bleiswijk verlaat en de kern Kruisweg binnenkomt.

De buurtschap Kruisweg heeft sinds 2007 plaatsnaamborden met haar eigen naam erop (voorheen stonden er borden Bleiswijk). Hier wordt mooi gevisualiseerd dat men de kern Bleiswijk verlaat en de kern Kruisweg binnenkomt.

Kruisweg-MSD-20120412-256443.jpg

De buurtschap Kruisweg heeft sinds 2007 plaatsnaamborden met haar eigen naam erop. Aan de oostkant staat ook nog een fraai gemeentelijk bord om aan te geven dat men in de gemeente Lansingerland en daarbinnen in de kern Kruisweg aankomt.

De buurtschap Kruisweg heeft sinds 2007 plaatsnaamborden met haar eigen naam erop. Aan de oostkant staat ook nog een fraai gemeentelijk bord om aan te geven dat men in de gemeente Lansingerland en daarbinnen in de kern Kruisweg aankomt.

Kruisweg-MSD-20120412-256265.jpg

Kruisweg, omsloten door wegen, industrieterreinen en de Hogesnelheidslijn

Kruisweg, omsloten door wegen, industrieterreinen en de Hogesnelheidslijn

Kruisweg-MSD-20120412-256267.jpg

Kruisweg, de voormalige Buurtschool

Kruisweg, de voormalige Buurtschool

Kruisweg-MSD-20120412-256390.jpg

Het Bentwoud tussen Kruisweg en Benthuizen is een aantasting van het open veenweidelandschap

Het Bentwoud tussen Kruisweg en Benthuizen is een aantasting van het open veenweidelandschap

Kruisweg-MSD-20120412-256385.jpg

Een van de 13 'infrastructurele plagen' waarmee de buurtschap Kruisweg wordt geconfronteerd, is de Hogesnelheidslijn (HSL), die door de 'achtertuin' van de buurtschap raast.

Een van de 13 'infrastructurele plagen' waarmee de buurtschap Kruisweg wordt geconfronteerd, is de Hogesnelheidslijn (HSL), die door de 'achtertuin' van de buurtschap raast.

Kruisweg tekening Bart Bos (Kopie) (Kopie).jpg

Kruisweg, de '13 plagen van de Kruisweg', gevisualiseerd door inwoner Bart Bos

Kruisweg, de '13 plagen van de Kruisweg', gevisualiseerd door inwoner Bart Bos

Kruisweg (Bleiswijk)

Terug naar boven

Status

- Kruisweg is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland, gemeente Lansingerland. T/m 2006 gemeente Bleiswijk.

- Toen de fusieplannen van de '3B-gemeenten' bekend werden, claimde buurgemeente Zoetermeer het Bleiswijks grondgebied ten noorden van de A12, zijnde de buurtschap Kruisweg. Zoertermeer wilde daar wel bouwplannen ontwikkelen. Gelukkig voor de inwoners is dit niet gehonoreerd. De inwoners stemden er namelijk in overgrote meerderheid voor om bij Bleiswijk te blijven en derhalve mee over te gaan naar de nieuwe gemeente Lansingerland.

- De buurtschap Kruisweg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bleiswijk.

- De buurtschap heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden). Toen in de zomer van 2006 definitief werd dat de buurtschap niet naar Zoetermeer zou gaan, maar samen met Bleiswijk naar de nieuwe gemeente Lansingerland zou overgaan, heeft de gemeente Bleiswijk de plaatsnaamborden Kruisweg vervangen door borden met de naam Bleiswijk. Wat ons betreft een vreemde actie; de plaatsnaam was immers niet verdwenen maar bestond nog gewoon. De nieuwe gemeente Lansingerland heeft gelukkig weer plaatsnaamborden met de correcte plaatsnaam teruggeplaatst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 De Kruisweg.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan een kruispunt ter plekke.(1)

Bijnaam
Het noordelijk gedeelte van de buurtschap wordt in de volksmond Het Oude End genoemd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kruisweg ligt rond de gelijknamige weg en de W parallel daaraan lopende provincialeweg N209 (Bleiswijk-Hazerswoude), die ter plekke Nieuwe Hoefweg heet. De buurtschap ligt in een noordelijke uitloper van de voormalige gemeente Bleiswijk, direct N van de A12. De buurtschap omvat verder nog de wegen Voorlaan, Achterlaan (met dien verstande dat het W deel van de Achterlaan recent is opgeslokt door bedrijventerrein Prisma) en Dwarslaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kruisweg nog slechts 7 huizen met 45 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het station Bleiswijk–Kruisweg heeft - voor personenvervoer - bestaan van 1893 tot 15 mei 1938. Het station bevond zich naast de spoorwegovergang aan de spoorlijn Gouda - Den Haag. Er bestaan plannen om dit station te heropenen. Het dichtstbijzijnde station is nu Zoetermeer Oost. Tegenwoordig loopt de Hogesnelheidslijn-Zuid (Schiphol - Antwerpen) langs de buurtschap.

- Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk (OVMB) geeft het blad Blesewic uit. Enkele nummers zijn (deels) aan de buurtschap Kruisweg gewijd, zijnde: nr. 50 (2003), 52 (2004) en 53 (2005) over de buurtschap in bredere zin en nr. 56 (2006) en 57 (2007) over de Buurtschool van de buurtschap. In 2007 is een boekje verschenen over de geschiedenis van de Buurtschool.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bijzonder en wellicht zelfs uniek in ons land is dat de buurtschap Kruisweg letterlijk van alle kanten landschappelijk wordt bedreigd door infrastructurele ontwikkelingen. Inwoners stellen ironisch dat de vanouds landelijk in de periferie van Bleiswijk gelegen buurtschap tegenwoordig wel het epicentrum van de regio lijkt. We kunnen redelijkerwijs wel aannemen dat deze plaats van alle plaatsen in ons land door de meeste ruimtelijke ontwikkelingen wordt bedreigd. In die zin zou je ze als nr. 1 op de recent door Plaatsengids.nl uitgebrachte Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland kunnen beschouwen. Het betreft de volgende, door Plaatsengids.nl voor het eerst gecumuleerde, 13(!) infrastructurele ontwikkelingen:

1. N van de buurtschap is de Zoetermeerse Vinexwijk Oosterheem in ontwikkeling, die uiteindelijk ca. 8.000 woningen gaat omvatten en deels via de N209 langs de buurtschap wordt ontsloten, wat veel extra verkeer door en langs de buurtschap met zich meebrengt;
2. Ook grote woningbouwplannen in buurdorp Moerkapelle in de komende jaren zullen zorgen voor extra verkeer door Kruisweg en vermindering van de openheid van het landschap en uitzicht vanuit de buurtschap;
3. in het W grenst de buurtschap aan de provincialeweg N209, die recentelijk gereconstrueerd is, met ingrijpende gevolgen voor het landschap van Kruisweg;
4. direct daar achter ligt het recent in ontwikkeling gekomen bedrijvenpark Prisma (gereed 2015) in de 'achtertuin' van de buurtschap. Ingeklemd tussen de N209 in het O, de A12 in het Z en Zoetermeer in het W, lijkt bedrijvenpark Prisma 'in' Zoetermeer te liggen, maar het valt nog net onder de gemeente Lansingerland, kern Bleiswijk;
5. eveneens door de W 'achtertuin' van Kruisweg loopt de recent aangelegde HSL-Zuid;
6. in het Z grenst de buurtschap aan de A12, die in 2012 verbreed is. De afgelopen jaren zijn drie boerderijen gesloopt om ruimte te maken voor een gereconstrueerde afslag van de A12;
7. O van Kruisweg komt natuur- en recreatiegebied Rottezoom;
8. NO van de buurtschap wordt het Bentwoud ontwikkeld, dat het open karakter van het veenweidelandschap en het zicht daarop vermindert;
9. enkele jaren geleden is de buurtschap al in tweeën gesplitst door de aanleg van de Dwarslaan ter hoogte van de kruising van de Voorlaan (N219) en de Nieuwe Hoefweg (N209);
10. Kruisweg wordt doorkruist door recent aangelegde bovengrondse hoogspanningsleidingen;
11. ZW van de buurtschap is verkeersknooppunt en bedrijventerrein BleiZo in ontwikkeling. Vastgoedbeleggersorganisatie IVBN tekent overigens bezwaar aan tegen de komst van BleiZo;
12. en er komt ook nog een parallelweg bij langs de A12 (zie Opmerking 1 onder de link), waardoor de buurtschap in drieën wordt gedeeld (d.w.z. in tweeën was zij reeds gesplitst door de hiervoor genoemde ontwikkeling nr. 9). Ca. 16 gezinnen en bedrijven aan de zuidkant zouden daarmee van de rest van de buurtschap worden afgesloten. Ze krijgen namelijk geen aansluiting op deze weg. Alleen via een nabijgelegen fietstunnel onder de snelweg kan men het andere deel van de buurtschap dan nog bereiken. Men moet dan kilometers omrijden om familie en vrienden aan de andere kant van de buurtschap te bereiken, en schoolkinderen moeten ver omrijden om met elkaar naar school te fietsen. Voor de gemeente Lansingerland is de parallelweg niet nodig (en volgens haar voor buurgemeente Zuidplas ook niet), maar als de weg er toch moet komen, pleit zij voor verbreding van de bestaande fietstunnel, zodat er ook auto's doorheen kunnen. De provincie stelt dat er nog verschillende varianten mogelijk zijn, en dat de intentie is om er samen met de gemeente Lansingerland uit te komen. Zie ook de pagina over de Parallelstructuur A12 op de site van de provincie Zuid-Holland (klik op de kaart voor een vergroting met o.a. ingetekend de beoogde paralleweg bij Kruisweg). (bron: AD, 21-10-2010. Voor nadere informatie zie het gehele artikel onderaan de pagina)
13. In de (in 2010 aangepaste) Gebiedsvisie Kruisweg (voor details zie twee alinea's hieronder) wordt voorzien in maximaal 54 nieuwe woningen in de buurtschap voor de komende jaren. Belangenvereniging Kruisweg (BVK) vindt dit te zeer een aantasting van het nu nog overwegend open en landelijke karakter van de buurtschap. Een nagenoeg verdubbeling van het aantal woningen in de buurtschap getuigt in de visie van de BVK niet bepaald van het 'conserverende karakter' dat de Gebiedsvisie pretendeert te beogen.

En... in juni 2013 wordt de buurtschap opgeschrikt door plannen van een projectontwikkelaar om op bedrijventerrein Prisma een ´horecacluster´ te vestigen, met een 5-tal horecazaken, waaronder een MacDonalds, op 50 meter van de bebouwing van de buurtschap, met alle overlast van dien. De gemeente is van plan dat toe te staan. Ondanks het ´conserverende bestemmingsplan´. Dat wordt dan dus bedreiging nummer 14! Filmpje met uitleg over de horecaclusfer-plannen bij Kruisweg, waarom dat geen goed plan is, en welke alternatieve locatie de buurtschap voorstelt. - Analyse van de horecacluster-plannen bij Kruisweg door Joost Smits (bestuurskundige en inwoner van de gemeente Lansingerland).

- Het schooltje van Kruisweg, de Buurtschool, is in 2004 gesloten wegens te weinig leerlingen. De buurtschap heeft verder geen voorzieningen, daarvoor is men aangewezen op Bleiswijk, Zoetermeer of Moerkapelle. Naast boerderijen en burgerwoningen omvat de buurtschap een industrieterreintje, een pannenkoekenrestaurant en een eetcafé.

- Vooruitlopend op een geactualiseerd bestemmingsplan voor de buurtschap, heeft de gemeente Lansingerland in 2010 de Gebiedsvisie Kruisweg vastgesteld, om in de tussentijd toch een instrument te hebben om goed onderbouwde ruimtelijke en functionele keuzes te kunnen maken op het gebied van bijvoorbeeld bedrijvigheid en woningbouw. - Zienswijze van Belangenvereniging De Kruisweg op de concept-Gebiedsvisie Kruisweg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Aan de oostkant van Kruisweg, richting Moerkapelle / Hollevoeterbrug, wil de gemeente Langsingerland in samenwerking met Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland de Rottezoom creëren, 'nieuwe natuur' in de vorm van een recreatief groengebied. Voorheen maakte het hele gebied deel uit van het veenweidegebied in het Groene Hart.

- Stichting Rotte-Verband zet zich in voor het landschap in het Rottemerengebied en rond het riviertje de Rotte, dat o.a. O van de buurtschap Kruisweg loopt. Ook Natuur- en Vogelwacht Rotta is o.a. werkzaam in het Rottemerengebied.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Kruisweg door fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de buurtschap Kruisweg, met o.a. actualiteiten en pagina's van de Buurtvereniging en van de Belangenvereniging.

- Nieuws: - Nieuwsberichten over Kruisweg van de afgelopen jaren, in lokale krant De Heraut.

Reactie toevoegen