Kop van Noord-Holland

Streek
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

kop_van_noord-holland_kaart_kopie.jpg

De regio Kop van Noord-Holland omvat sinds de gemeentelijke herindelingen van 2012 en 2013 nog vier gemeenten: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. (© www.noord-holland.nl)

De regio Kop van Noord-Holland omvat sinds de gemeentelijke herindelingen van 2012 en 2013 nog vier gemeenten: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. (© www.noord-holland.nl)

Kop van Noord-Holland

Terug naar boven

Status

De Kop van Noord-Holland is een streek in de provincie Noord-Holland, bestaande uit de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen. Waarbij aangetekend dient te worden dat de oude gemeente Schagen en de voomalige gemeenten Harenkarspel (thans gem. Schagen) en Niedorp (thans gem. Hollands Kroon) geografisch gezien vanouds onder de streek West-Friesland vallen, maar bestuurlijk gezien tegenwoordig dus tot de Kop van Noord-Holland worden gerekend.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve benamingen
De streek wordt ook wel kortweg De Kop of Noordkop genoemd.

Terug naar boven

Ligging

- De streek ligt in het uiterste noorden van Noord-Holland.

- De Kop van Noord-Holland wordt aan drie zijden begrensd door water: de Noordzee aan de westkant, de Waddenzee aan de noordkant en het IJsselmeer aan de oostkant. Verder kenmerkt het gebied zich door een uitgestrekt platteland met polders en waterwegen en een duinenrand met daarachter het strand.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De genoemde gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben in totaal zo’n kleine 170.000 inwoners, verspreid over 52 kernen. De grootste kernen in de regio zijn Den Helder (60.000 inwoners) en Schagen (bijna 19.000 inwoners).

Terug naar boven

Beschrijving

De Kop van Noord-Holland is een uitgestrekt gebied met een relatief lage bevolkingsdichtheid, zeker in verhouding tot de nabijgelegen Randstad. Kwaliteiten van wonen in de Kop worden dan ook vooral gevonden in rust en ruimte (uitgestrektheid); het vele water (waterlopen, kustgebieden en meren); de aanwezige natuur en het boerenlandschap (openheid) en de kleine hechte (historische) kernen (kleinschaligheid).

De agrarische sector is in de Kop duidelijk aanwezig. De rendementen in deze sector staan onder druk. De concurrentie is groot en schaalvergroting onontkoombaar. Deze ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het landschap, het gebruik van de bestaande agrarische bedrijven en het aantal agrariërs in de toekomst. Naast de agrarische sector is ook de aanwezigheid van water een van de pijlers voor de economie van de regio. Water is belangrijk voor toerisme en recreatie, maar ook voor de maritieme sector.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de Kop van Noord-Holland, kun je terecht op de pagina Geschiedenis Noordkop van de site Oneindig Noord-Holland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het samenwerkingsverband Gewest Kop van Noord-Holland, dat voor de gemeenten in regionaal verband taken uitvoerde zoals afvalinzameling, milieutaken, leerplichtzaken, jeugdbeleid, GGD, ambulance en brandweer, is in 2006 opgeheven. Tegenwoordig werken de genoemde gemeenten samen aan de ontwikkeling van de regio onder de noemer De Kop werkt!, een na 6 jaar voorbereiding in 2017 gestart 4-jarig economisch stimuleringsprogramma, waarin de 4 Kop-gemeenten (Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel) voor 30 miljoen euro ruim 50 projecten in de Noordkop uitvoeren. De Provincie en de gemeenten betalen beide de helft hiervan.

- In 2015 is het Regionaal Convenant Woningbouw Regio Kop van Noord-Holland vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over de kwaniteit en kwaliteit van te bouwen woningen in de regio voor de komende jaren.

- De Commissie voor de Kop van Noord-Holland had als opdracht om de kansen op het gebied van sociaal-economische en ecologische ontwikkelingen in deze regio te inventariseren. De commissie adviseert in haar rapport 'De Kop op de kaart!' om te investeren in de volgende 4 inhoudelijke impulsen: versterking en de toekomst van de agrarische sector, de maritieme ontwikkeling van Den Helder, de ontwikkeling van recreatie en toerisme en duurzame energie. Deze impulsen dienen volgens de commissie gepaard te gaan met 3 zogenaamde rode draden: aantrekken en vasthouden van de beroepsbevolking, vraaggestuurde benadering van wonen en integrale strategie voor natuurontwikkeling. Het advies is een goede bouwsteen voor de Gebiedsagenda voor de Kop, die in 2012 door de Stuurgroep Kop van Noord-Holland is uitgewerkt.

- De Kop Vooruit! Ontwikkelingsplan 2007-2013 van de Plaatselijke Groep LEADER Kop Van Noord-Holland en Texel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Gedurende een 5-tal weekenden van mei t/m september is er in de Kop van Noord-Holland het evenement Top in de Kop. Tijdens deze weekenden houden kwekerijen, kunstenaars en inwoners met bijzondere tuinen Open Dagen. De deelnemers zijn door de hele regio verspreid.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2013 opgestelde programma ‘Groen in de Kop’ bestaat uit een twintigtal projecten die bijdragen aan aantrekkelijker en toegankelijker maken van het landschap in de Kop van Noord-Holland.

- Vogelnieuws uit de Kop van Noord-Holland.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in de Kop van Noord-Holland, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Heel veel mooie foto's uit de Kop van Noord-Holland door Letty Kooijman.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Kop van Noord-Holland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - ROC Kop van Noord-Holland verzorgt beroepsonderwijs, cursussen en trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Met bijna 400 medewerkers verzorgen zij ieder jaar onderwijs voor zo'n 5.000 leerlingen en cursisten, vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen. Het ROC is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in Den Helder, Schagen, Middenmeer en Den Burg. Aanleiding voor deze fusie was de realiteit van een versnipperd onderwijsaanbod in relatie tot het in die jaren door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid op het gebied van onderwijs. Hierdoor dreigde in de regio een aantasting plaats te vinden van de onderwijsinfrastructuur, die alleen kon worden tegengegaan door bundeling van krachten. De vorming van één regionaal opleidingencentrum was het antwoord op deze ontwikkelingen. Op deze manier konden zo veel mogelijk opleidingstrajecten voor de regio behouden blijven. Samenwerking in plaats van concurrentie is een goede zet gebleken.

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband van 81 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen aan. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair onderwijs in de Kop. De website is zowel bedoeld voor besturen als voor scholen, ouders en leerlingen. Op de website vind je alle informatie met betrekking tot de bovenschoolse ondersteuning en de ondersteuning op schoolniveau.

- Overige verenigingen: - De afkorting van Bromfietsclub E.L.V.I.S. heeft niets met de gelijkamige beroemde rocker te maken, maar staat voor: Eerste Liefhebbers Vereniging van Interessante Sportbrommers. Bij de oprichting van deze vereniging in 1992 betekende deze afkorting nog: Eerste Liefhebbers Vereniging van Italiaanse Sportbrommers. De ca. 150 leden wonen hoofdzakelijk in de Kop van Noord-Holland. De meeste leden bezitten 1 of meer (soms véél meer) klassieke sportbrommers.

E.L.V.I.S. organiseert jaarlijks diverse evenementen / bijeenkomsten, zoals: een publiekelijk toegankelijke, meestal 2-daagse Bromfietsshow op een jaarlijks wisselende locatie, met 75 tot 90 klassiekers, zowel gerestaureerd als ongerestaureerd; 5 tot 6 toertochten; een tweedaagse weekend-toertocht met overnachting; een praatavond, met causerie over een interessant onderwerp; een sleutelavond.

Reactie toevoegen