Duurzame energie

duurzame_energie_grafiek.png

Het aandeel duurzame energie in ons land is nog klein, maar neemt jaarlijks geleideljk toe. In 2050 moet Nederland volledig duurzaam zijn qua energie, is de doelstelling van de Rijksoverheid. (bron afbeelding: Wikipedia)

Het aandeel duurzame energie in ons land is nog klein, maar neemt jaarlijks geleideljk toe. In 2050 moet Nederland volledig duurzaam zijn qua energie, is de doelstelling van de Rijksoverheid. (bron afbeelding: Wikipedia)

- Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, aardwarmte, biomassa en waterkracht.

- De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn.

Bodemenergie
Bodemenergie (voorheen bekend als Warmte Koude Opslag (WKO)) is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Daarmee is bodemenergie een vorm van hernieuwbare energie. Op de site Bodemenergie van Rijkswaterstaat vindt u informatie over: de verschillende energieopslagsystemen, de technische specificaties, de juridische aspecten en de beleidsontwikkeling rondom bodemenergie.

Windenergie
- Het - anno 2015 in ontwikkeling zijnde - project Betuwewind (gemeenten Geldermalsen en Neerijnen) slaagt er in om de uiteenlopende belangen van de verschillende betrokkenen op een ondernemende manier te verbinden. Een commercieel gezond project gaat ook inkomsten opleveren voor de burgers, en voor economische en maatschappelijke functies in het gebied. Via de burgerwindcoöperatie kunnen burgers en bedrijven in het windpark participeren (aandelen, obligaties, aantrekkelijke stroomprijs), een deel van de inkomsten van het windpark zal in een gebiedsfonds voor duurzame initiatieven worden gestort en Staatsbosbeheer gaat inkomsten direct aanwenden voor kwaliteitsverbetering in natuur, recreatie en cultuurhistorische waarden in het gebied. Zo ontstaat meervoudige waardecreatie en economische meerwaarde voor de Betuwe.

Biobased industrie
- Beschikbaarheid van landbouwgrond is geen beperkende factor voor een duurzame biobased industrie. Dat concludeert het Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) in het rapport Bioenergy and Sustainability: Bridging the gaps (2015). Volgens de opstellers van het rapport kan bio-energie bijdragen aan een duurzame energievoorziening, ook bij een toenemende vraag naar voeding, met behoud van bosareaal en beschermde landschappen. Om in 2050 voor 10 tot 20% in de energievoorziening te voorzien is naar schatting 50 tot 200 miljoen hectare land nodig. Er is circa 500 miljoen hectare land beschikbaar.

Reactie toevoegen