Harpel

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

harpel_plaatsnaambord.jpg

Harpel is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

Harpel is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

Harpel

Terug naar boven

Status

- Harpel is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Harpel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlagtwedde.

- De buurtschap Harpel heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Harpel.

Naamsverklaring
Bij gebrek aan oude vormen is het hachelijk uit te gaan van het Oudsaksische haropôl* 'vlaspoel'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Harpel ligt ZW van Vlagtwedde, ZO van Onstwedde en O van Stadskanaal, en ligt rond de kruisingen van de Harpelerweg met de Molenkampweg, Z. Buurkeweg en Turfweg, en de tussen deze kruisingen gelegen gedeelten van de Harpelerweg. 1 pand aan de Harpelerweg valt onder het dorp Onstwedde (en daarmee de gemeente Stadskanaal), zijnde het pand W van het Mussel Aa Kanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Harpel omvat ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Harpel (met onderaan de pagina nóg een reeks artikelen over de geschiedenis van de buurtschap).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute De Marke Harpel (14 km). Het beekdal van de Ruiten Aa en de aangrenzende bossen en natuurgebieden behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur van Groningen. Dat is de ruggengraat van het natuurbeheer. Belangrijke natuurgebieden worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Soms door het onder natuurbeheer brengen van landbouwgrond en soms door de aanleg van ecologische verbindingszones, waardoor dieren (en vaak mèt hen de planten) zich van het ene naar het andere natuurgebied kunnen verplaatsen. Het beekdal van de Ruiten Aa is hier en daar smal en de natuurgebieden grenzen direct aan intensief gebruikte landbouwgronden. De wandelroute die in Harpel begint loopt langs het Metbroekbos bij Smeerling en over het Ellersinghuizerveld, een grootschalig landbouwgebied en natuurgebied.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Harpel.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Harpel is opgericht in 1946. "De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de buurtschap in de ruimste zin des woords te behartigen, om het voortbestaan en de leefbaarheid van de buurtschap te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De vereniging beoogt dit doel te bereiken door: het verzamelen en bestuderen van gegevens betreffende de problemen van de buurtschap; het actief zoeken naar oplossingen voor deze problemen; het activeren van groepen uit de bevolking om aan problemen te werken; het oprichten van werkgroepen rond probleemsituaties; het benaderen van de bevoegde autoriteiten, teneinde een positief beleid ten aanzien van de buurtschap te bewerkstelligen; het raadplegen van deskundigen ter ondersteuning van haar streven; het leggen en onderhouden van relaties met verwante groeperingen in de buurtschap en omgeving."

- Buurthuis: - Buurthuis Òns Buurthoes in Harpel is in 1958 gerealiseerd. Daar kwam nogal wat bij kijken voor het zover was. Hoe het allemaal zo gekomen is, kun je lezen onder de link. In 2019 zijn er zonnepanelen op het buurthuis geplaatst. Deze zijn geschonken door de firma Powerfield. Hiermee kan het buurthuis een groot deel van de energiebehoefte nu zelf opwekken.

- Sport: - Schietvereniging HSV Harpel.

- Duurzaamheid: - Omwonenden uit Harpel, Jipsingboertange en Blekslage hebben zich verzet tegen de komst van een zonnepark met 320.000 zonnepanelen op een akker van ruim 100 hectare bij het Mussel Aa Kanaal. Zonnepark Vlagtwedde moet 26.000 huishoudens van energie kunnen voorzien. De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft dit plan in september 2017 goedgekeurd. De rechtbank in Groningen heeft op 9 februari 2018 de bezwaren van 2 omwonenden tegen de verleende vergunning ongegrond verklaard. De rechter ziet hen namelijk niet als belanghebbenden, gezien de afstand van hun woning tot het geplande zonnepark, dat vanaf het erf van de bezwaarmakers, ook in de winter, nauwelijks zichtbaar is, aldus de rechter. Het is verder niet aannemelijk dat het zonnepark gevolgen van enige betekenis voor hen zal hebben in de vorm van trillingen, geur, emissie, licht, geluid of bijzondere risico's voor de omgeving. Er is daarom voor hen geen objectief en persoonlijk belang. - Filmpje van de locatie van het zonnepark.

"Omdat het hier om een grootschalig zandlandschap gaat, wordt het zonneveld bij Harpel als één groot geheel ingevoegd, waarbij alle panelen dezelfde oriëntatie hebben. Dit doet recht aan de schaal van het landschap. Langs de openbare wegen, in dit geval de Vloeiveldweg en het Mussel A Kanaal, komen zorgvuldig vormgegeven randen, die de zonneakker aan het zicht onttrekken. Langs het kanaal is dit een 115 m brede strook met blauwe bessenteelt en langs de weg een 40 m brede strook met blauwe bessenteelt. Langs de oostrand van het terrein wordt een sloot gegraven. De blauwe bessenteelt wordt zo georganiseerd dat de rijen planten parallel liggen aan het Mussel A Kanaal, de Vloeiveldweg of het Weenderkanaal. Omdat er voor de bessenteelt bijen nodig zijn, worden de groenvlakken ingezaaid met een bloemenmengsel.

Hier worden ook bijenkasten geplaatst. Dit creëert een geschikte leefomgeving voor de bij. Omdat de leefomgeving van de bij bedreigd is, voegt dit ook natuurwaarde toe aan het terrein. Tevens betekent het dat er naast de bessen en energie ook honing op het terrein kan worden geproduceerd. Aan het zuiden van het park komt een uitzichtpunt. Vanaf hier kan men over de blauwe bessenstruiken en over het hele zonneveld uitkijken." Aldus een citaat uit het Inpassingsplan Zonneakker Vlagtwedde, dat te vinden is op de site van het project (die gelinkt staat voorin de vorige alinea). Het plukken van de bessen en het onderhoud van de struiken gaat werk bieden aan 20 mensen. Het project is geïnitieerd door PowerField en mede-ontwikkeld door PowerField en Solarcentury, waarbij Solarcentury het park bouwt en onderhoudt voor eigenaar en investeerder Impax. De aanleg van het zonnepark is in september 2019 gestart. Naar verwachting zal het in de tweede helft van 2020 volledig operationeel zijn.

In juni 2019 maakt de firma Powerfield in een brief aan de gemeente bekend dat zij het zonnepark wil uitbreiden van 120 naar 200 hectare. Volgens Powerfield blijkt uit het gemeentelijke document ‘Westerwolde samen verduurzamen’ dat 86 procent van de ondervraagden kiest voor een XL zonnepark bij het Mussel-Aa kanaal in Harpel. Volgens hen sluit het ook aan bij de ambitie van de gemeente Westerwolde om in 2035 volledig energieneutraal te willen zijn. Als 'voor wat hoort wat' stellen zij een reeks maatregelen voor die de omwonenden ten goede komen. Zo is er het ‘Duizend daken plan’, wat inhoudt dat Powerfield de helft van de kosten van 1.000 zonnedaken voor zijn rekening neemt tot een maximum van 1.500 euro per dak. De regeling moet onder regie komen van de Energiecoöperatie in oprichting. Wat hen betreft wordt dit door lokale installateurs uitgevoerd.

Als bijdrage aan de leefbaarheid wil Powerfield verder Parc Emslandermeer ontlasten: "De continuiteit en de exploitatie van het centrumgebouw zijn een aanhoudende zorg. Wij willen onderzoeken hoe wij het zwembad kunnen verduurzamen en de exploitatielasten omlaag kunnen brengen. Ook willen we bekijken in hoeverre het mogelijk is om de exploitatie verder te kunnen ondersteunen. Daarbij kan worden gedacht aan overname van eigendom en beheer of aanvullende investeringen." Powerfield somt in de brief aan de gemeente 13 maatregelen op waar burgers in de omgeving van kunnen profiteren, zoals obligaties in het zonnepark, kleinschalige zonneparken voor het dorp, een energiecoach, laadpalen, elektrische deelauto’s, huurfietsen, en het gebruik van een hectare voor vernieuwingen zoals de opslag van energie met behulp van waterstofpanelen. Verder wil Powerfield een educatief centrum en een regionaal centrum voor scholing en training opzetten in techniek, beheer en onderhoud.

Reactie toevoegen