Grootschermer

Plaats
Dorp
Alkmaar
Kennemerland
Noord-Holland

Grootschermer..JPG

Grootschermer is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Alkmaar. T/m 31-7-1970 gemeente Zuid- en Noord-Schermer. Per 1-8-1970 over naar gemeente Schermer, in 2015 over naar gemeente Alkmaar.

Grootschermer is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Alkmaar. T/m 31-7-1970 gemeente Zuid- en Noord-Schermer. Per 1-8-1970 over naar gemeente Schermer, in 2015 over naar gemeente Alkmaar.

grootschermer_collage.jpg

Grootschermer, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Grootschermer, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Grootschermer. (2).JPG

Dorpsgezicht Grootschermer

Dorpsgezicht Grootschermer

Grootschermer.JPG

Raadhuis Grootschermer

Raadhuis Grootschermer

Grootschermer. (3).JPG

Gevelsteen aan het raadhuis van Grootschermer

Gevelsteen aan het raadhuis van Grootschermer

Grootschermer. (4).JPG

Dorpsgezicht Grootschermer

Dorpsgezicht Grootschermer

Grootschermer

Terug naar boven

Status

Grootschermer is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Alkmaar. T/m 31-7-1970 gemeente Zuid- en Noord-Schermer. Per 1-8-1970 over naar gemeente Schermer, in 2015 over naar gemeente Alkmaar.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1e helft 11e eeuw Skirmere, 1063 kopie 12e eeuw Scirmere, 1156 Schirmere, 1332 te Schermer, 1680 herdruk 1745 Groot Schermer, 1750 Groot Schermer.

Naamsverklaring
"Overdrachtelijk gebruik van de waternaam Schermer, een samenstelling van het Oudnederlandse mere 'meer, waterplas' en scir 'helder, witachtig', met de onderscheidende toevoeging groot. De naam van het water is aanzienlijk later overgeleverd (1395 te wateren opten Schermer). De verkorting van mere tot mer vindt een parallel in de eveneens uit een waternaam ontstane Groningse plaatsnaam Scharmer, 13e eeuw Skiramere, veroorzaakt door een zwakke beklemtoning van het tweede deel. De verklaring van Schermer uit het Middelnederlandse scaer 'oever' is onjuist en houdt geen rekening met de oude attestaties."(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Grootschermer ligt O van de dorpen Driehuizen en Zuidschermer, ZO van het dorp Stompetoren, ZZW van de dorpen Rustenburg en Ursem, ZW van het dorp Schermerhorn, W van de dorpen Westbeemster en Noordbeemster, NW van het dorp Middenbeemster, N van de dorpen De Rijp en Graft, NNO van het dorp Oost-Graftdijk en NO van het dorp West-Graftdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Grootschermer 70 huizen met 415 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp is gebouwd aan de rand van het Schermereiland. Dit voormalige eiland lag tussen de meren Schermer en Beemster. De meren zijn in het veenland ontstaan toen het tijdens stormen overstroomde. In de 13e eeuw is het Schermereiland, een moerasgebied, ontwaterd. Hierdoor kon vee het hele jaar het land op en werd er graan verbouwd. De veengrond klonk echter in, waardoor bedijking nodig was. Grootschermer is ontstaan tijdens deze bedijking. Het dorp is aan de dijken gebouwd als lintdorp, met voornamelijk aan de oostzijde strokenverkaveling met bebouwing op de kavels. Het dorp heeft deels een agrarische achtergrond (veeteelt). Voor de drooglegging van de Schermer en Beemster werd gewerkt in de haringvisserij en walvisvangst en was er enige handel en vrachtvervoer over het water. Na de drooglegging werden handel en nijverheid van groot belang, onder andere via industriële molens. De hennepnijverheid speelde in de streek een belangrijke rol (Graft, Schermerhorn) maar ging aan dit dorp voorbij. In het lage natte land bleef boeren lastig. Vanwege de vele waterwegen bleef scheepvaart lange tijd een belangrijke rol spelen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de dorpssite troffen wij een goed betoog aan. Het betreft een brief van de Dorpsraad aan de inwoners over de actuele ontwikkelingen en uitdagingen m.b.t. Grootschermer anno 2021. Het lijkt ons dan ook nuttig dat hier te citeren: "Beste dorpsgenoten, Bij deze ontvangt u een brief van de dorpsraad. We leven nog! Een hele tijd heeft u niets van ons gehoord. Wisselende voorzitters. Tekort aan bestuursleden. Maar we zijn terug! Met een vernieuwd en compleet bestuur. Al vanaf de jaarvergadering in februari, maar toen kwam ineens corona. Hopelijk kunnen we over enkele maanden weer een ledenvergadering houden. Maar omdat we nu niet langer willen wachten met u te informeren, ontvangt u deze brief.

Wat willen we? We hebben veel ideeën in ons hoofd. Maar..., laten we bij de basis beginnen: Is er wel behoefte aan een dorpsraad in Grootschermer? De jaarvergaderingen worden immers slecht bezocht. We zien weinig animo om plaats te nemen in het bestuur. Wellicht denkt u: de overheid en de gemeente Alkmaar doen toch wat ze willen, daar kan een dorpsraad weinig aan doen. Of, iets positiever: We wonen hier leuk, daar hoeft toch niets aan te veranderen?

Uiteraard denken wij daar anders over. Ja, we wonen in een fantastisch dorp. Maar laten we dat zo houden. En vooral alert blijven. Hoeveel oog heeft Alkmaar nog voor ons? We werden gezien als een van de nieuwe pareltjes binnen de gemeente. In het begin zag je de burgemeester met een wethouder 2x per jaar door Grootschermer lopen. Maar die tijd lijkt voorbij. Wij denken echt dat we ons dorp op een actieve manier op de kaart moeten houden. De gemeente moet niet óver ons beslissen maar mèt ons. En natuurlijk op een leuke manier. We zijn geen actie partij en al helemaal geen politieke partij. Dat willen we graag doen. Voor de Grootschermernaren binnen het dorp en net buiten het dorp. Maar alléén als er genoeg draagvlak is. En daarom horen we graag uw mening. Niet alleen of er een dorpsraad moet zijn, maar ook over de zaken die spelen. Kort samengevat, wat vindt u dat wij moeten oppakken? Wat is belangrijk en wat niet?
Tevens willen we dit niet alleen met ons vijven doen. We zoeken mensen die projectjes samen met ons willen oppakken. Enkele vrijwilligers hebben zich al gemeld. En we hopen dat meer mensen dat doen. Niet om plaats te nemen in het bestuur, maar om wat klussen te doen waar u goed in bent. Voor het dorp.

Wat hebben we intussen al wel besloten en gedaan? Er voorlopig nog even vanuit gaande dat u ons niet wegstemt, hebben we al wat zaken opgepakt. Hier een korte opsomming: We hebben besloten om de wijze van lidmaatschap te veranderen: We willen af van betalende leden. Iedereen in het dorp zou tenslotte lid moeten kunnen worden, lid moeten zijn. Volgens de huidige statuten kan dat ook. Uw naam en adres is voldoende, als u tenminste 16 jaar oud bent. Verder is in de statuten bepaald dat de dorpsraad individuele leden heeft. Er kunnen dus meerdere leden per huishouden zijn. En omdat het niets kost, zouden wij het prettig vinden als iedereen zich opgeeft. Dat vergroot ook de kans voor subsidie! En u weet, alleen als u lid bent kunt u meestemmen en meebeslissen. Er is een nieuw e-mailadres gemaakt: info@grootschermer.org. Eén adres dat door alle bestuursleden wordt gebruikt.

De dorpssite Grootschermer.org is vernieuwd en aangepast. Het is nog niet helemaal in orde, maar dat gebeurt snel. De bedoeling is om u, via deze site, op de hoogte te houden van alle activiteiten in het dorp. Daarnaast zullen er ook berichten op Facebook komen. We hebben twee vrijwilligers gevonden die dit gaan verzorgen, Stephan Tot en Misha Hoekstra. De kerstboom, ieder jaar bij het Raadhuis, blijven we sponsoren. We zijn lid geworden van Stichting Dorpswerk Noord-Holland. Zij adviseren ca 60 dorpsraden in de hele kop van Noord-Holland. Eerste gesprekken gehad en meteen al handige informatie ontvangen. Spoedig zullen we ook een keer afspreken met de dorpsraden van dorpen om ons heen. Waar lopen zij tegenaan? Hebben zij nog tips? En zijn er gezamenlijke belangen? Verder zullen we contact onderhouden met: Bestuurders en ambtenaren gemeente Alkmaar waar nodig; Plaatselijke handhavers, wijkagent, gebiedsconsulenten; Staatsbosbeheer, provincie, Noord-Hollands landschap, waterschap, waar nodig.

Een belangrijk punt om te melden is dat we een gesprek gehad hebben met een door de gemeente ingehuurd adviesbureau (op hun initiatief). De gemeente onderzoekt of de dorpshuizen binnen de gemeente wel levensvatbaar zijn. Wij denken ze wel overtuigd te hebben dat in ieder geval ’t Wavertje moet blijven bestaan. En dat we gesprekken gehad hebben met diverse kinderdagverblijven in de buurt. Noodgedwongen. Want helaas is peuteropvang Forte ermee gestopt. Wij vinden dat dit soort voorzieningen bij een dorp horen: Basisschool, sportclub, speelplekken, supermarkt, café, kerk en dus ook een kinderopvang! Mede met hulp van Niels Zijlstra is het ons gelukt om Kinderdagverblijf Groen te interesseren. De bedoeling is om niet lang na de grote vakantie weer op te starten. Daarnaast zijn we bezig om te kijken hoe en of we een jaarlijkse subsidie kunnen ontvangen. Uit interne bronnen blijkt dat veel dorps- en wijkraden in de gemeente Alkmaar namelijk subsidie ontvangen. Dat willen wij ook!

En dan nu onze verdere ideeën (waarvoor graag uw input). Zoals gezegd is uw mening voor ons belangrijk. Daarom vragen we u om bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Uiteraard bent u niet verplicht dit in te vullen (uw naam en adres is voldoende). Maar we zouden het wel op prijs stellen! En uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld! Na uw persoonlijke gegevens beginnen we met twee ja/nee vragen: a. Of u lid wilt worden/blijven van Dorpsraad Grootschermer (jeugd van 16+ is ook zeer welkom!). b. Of u dringende dorpsinformatie per whatsapp wilt ontvangen. Bijvoorbeeld: “Vanavond Podium onder de Toren, er zijn nog kaartjes” of “Denk aan de veiling op het Scheepjeserf, begint vanmiddag om 14.00 uur” of “Grootschermerweg gestremd tot vanavond laat i.v.m. ...”. Dit wordt een eenrichtings app, geen discussies, alleen informatie. (P.S.: de e-mailadressen verzamelen we voor de minder dringende informatie). Daarna 23 andere vragen. We noemen een aantal ideeën en zijn benieuwd hoe belangrijk u ze vindt. In de schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor geheel onbelangrijk en 10 voor heel belangrijk. Omcirkelt u het juiste cijfertje. En dan gaat het er niet alleen om of het voor u belangrijk is, maar ook of het voor het dorp belangrijk is. En let op: Dit is slechts een inventarisatie. Het is niet zo dat we alles meteen zullen aanpakken. Maar we willen wel beginnen met de punten die voor u het belangrijkst zijn.

1. Hebben we een dorpsraad nodig? De basisvraag! Hoe belangrijk vindt u het dat er een actieve dorpsraad is? 2. Inloop? Is er dan behoefte aan een inloopuurtje? Bijvoorbeeld 1 keer per maand (of 1 keer per twee maanden) als het dorpsraadbestuur vergadert. Zodat u langs kan komen met opmerkingen en vragen. 3. Opknapbeurt Dorpshuis. Zoals boven al geschreven, wordt door de gemeente Alkmaar onderzocht of het Dorpshuis wel bestaansrecht heeft. De gemeente is namelijk de eigenaar van ’t Wavertje, wij doen slechts het beheer. We doen er uiteraard alles aan om het te behouden en dat gaat gerust wel lukken. Maar zullen we dan gelijk doorpakken? ’t Wavertje kan ons inziens wel een enorme opknapbeurt gebruiken. Het kan een stuk gezelliger, zowel binnen als buiten. Nu het bij de gemeente Alkmaar op de agenda staat, is het misschien ook het moment om er subsidie voor te vragen. Goed idee? Of waar maken we ons druk om?

4. Splitsen dorpshuis en dorpsraad en openen dorpsfonds. Het is nu allemaal één. Door contributies gedurende de afgelopen 50(?) jaar is de kas opgelopen. Dit geld willen we in een fonds stoppen, een dorpsfonds. Ten eerste hopen we dat mensen en bedrijven er op een gegeven moment geld gaan bijstorten, als men ziet dat er goede dingen mee worden gedaan. Ten tweede denken wij er juist aan te doen door het uit elkaar te halen, en de dorpsraad en dorpshuis onafhankelijk te laten draaien. 5. Informatievoorziening. Vaste informatie op de website over alle verenigingen, sportclubs en ander dorpsgebeuren. We hebben een zeer rijk verenigingsleven in Grootschermer, waar de dorpsraad zich natuurlijk niet mee wil bemoeien. Maar we zien behoefte om de informatie te bundelen, met een duidelijke agenda op de website of in een nieuwsbrief. Welke activiteiten zijn er in het dorp en wanneer? Ook denken wij dat het interessant is om de bezigheden van de basisschool en kinderopvang te delen met de rest van het dorp.

6. Welkom nieuwe bewoners. Een welkomstbrief naar nieuwe bewoners met de nodige informatie. En een uitnodiging voor de eerstkomende jaarvergadering. Moeten we daar aandacht aan besteden? 7. Kinderopvang. Bent u het met ons eens dat we deze voorziening willen houden in Grootschermer? 8. Ouderenopvang. Dit werd genoemd door Stichting Dorpswerken: Is er behoefte aan een soort van ouderenopvang zodat men elkaar kan ontmoeten? Bijvoorbeeld 1 of 2 ochtenden in de week dat er (gratis) koffie geschonken wordt. In het dorpshuis. En misschien uit te breiden met klaverjassen, sjoelen, tafeltennis, etc. etc. Of bijvoorbeeld 1 keer per maand een warme maaltijd aanbieden. Dit wordt door de gemeente al gestimuleerd. Laagdrempelig uiteraard. En ook gelijk een goede reden om het dorpshuis te verbouwen, want met de huidige keuken wordt het erg lastig om een goede maaltijd te bereiden.

9. Veiligheid. Moeten wij (dorpsraad) daar iets mee? Of is de inbrekersalert app daarvoor voldoende? 10. Elektriciteitsdraden. Sinds begin jaren '70 staan er hoogspanningsmasten in de Eilandspolder. Ze kwamen er onder hevig protest van de lokale bevolking. Uiteindelijk is er gezegd dat de draden hier tijdelijk kwamen, met de strenge belofte dat ze onder de grond zouden gaan zodra dat technisch mogelijk is. Het is nu technisch mogelijk. Tevens zijn er allerlei rapporten dat de straling niet ongevaarlijk is. En staan ze volgens de richtlijnen te dicht bij de huizen. Dus: Zullen wij eens onderzoeken of er iets te bereiken valt? Dat is geen kleine en gemakkelijke klus, maar we kunnen eens een start maken.

11. Zonnepanelen. Je ziet ze steeds meer op de daken. Logisch, want er is behoefte aan groene energie. Maar zijn ze mooi? Er zijn alternatieven, alleen niet echt in Grootschermer. Bijvoorbeeld het volleggen van daken van boerderijschuren die je als huiseigenaar kunt adopteren, zoals ze ook in De Rijp doen. De W.J. Driessenschool heeft ook een mooi dak. Samen kan het ook goedkoper. En met samen bedoelen we ook echt samen, dus geen geld dat er tussen blijft hangen. Maar wat vindt u? Moet de dorpsraad hier induiken of juist niet omdat dit privé beslissingen zijn? 12. Windmolens. Is het egoïstisch als we zeggen dat we ze liever niet in de buurt hebben? Beter ergens clusteren, dan ze lukraak overal neerzetten? En de boer aan wie gevraagd wordt of hij er eentje op zijn land wil hebben, is niet objectief als hem een zak geld geboden wordt. 13. Glasvezel. Na de buitengebieden ook doortrekken in het dorp?

14. Groenonderhoud. Vindt u het belangrijk dat wij ons daarmee bemoeien? Of gaat het wel goed zo? Overigens... wij bemoeien er ons al mee; we hebben het vernieuwen van plantenbakken op het Scheepjeserf financieel mede ondersteund. Mooi geworden toch? Andere initiatieven kunnen we ook financieel ondersteunen. Laatst hoorden we iemand opperen: "De binnenstad van Alkmaar heeft in het voorjaar bloemen aan de lantaarnpalen. Zoiets zou bij ons in Grootschermer ook mooi zijn. Misschien te beginnen aan de leuning van de bruggen."Is dit iets waar we ons voor zouden kunnen inzetten? 15. Wegenonderhoud. Hier dezelfde vraag. Moeten we ons druk maken om een verzakkinkje hier en daar? Of zijn er belangrijkere zaken? 16. Algehele verkeersveiligheid. Idem. 17. Parkeergelegenheid. Idem. 18. Verlichting op het Noordeinde. Veel mensen vinden het vrij donker ’s nachts. Te donker. U ook? Moeten we hier in duiken?

19. Bouwinitiatieven. Is dit een taak voor de dorpsraad? Of beter verre van blijven? De één snakt naar nieuwe woningen, want er is bijna niets beschikbaar voor de instromers. De ander wil het dorp juist klein houden. Maar wat als de overheid in 1 keer met bouwplannen komt? Of als een projectontwikkelaar zich meldt? 20 t/m 22 Zijn er nog punten die we vergeten zijn? En houdt u zich niet in om een extra A4-tje toe te voegen als u uw verhaal niet kwijt kunt bij de stippeltjes. Of schrijf door op de achterkant. 23. Hulp. Ja, en nu nog een belangrijke vraag: U ziet de lijst is best wel groot. Heeft u zin om met ons mee te helpen? En zo ja, voor welk van de bovenstaande onderwerpen kunnen we eventueel op uw hulp rekenen? Alvast bedankt voor uw medewerking! Wilt u uw ingevulde A4-tjes in de kleine envelop doen? U kunt ze vervolgens door de brievenbus gooien op het adres dat op de envelop staat. En anders komen we ze bij u ophalen in de week van 29 juni tot 3 juli. Houdt u de dorpssite in de gaten. Hier zullen we u op hoogte houden. Hoeveel leden hebben we kunnen inschrijven? Wat is de uitslag van de enquête? En alle andere informatie. Met vriendelijke groeten, Dorpsraad Grootschermer: Alex, Jan, Suzanne, Judith en Han."

- In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling per 2015, waarbij een aantal dorpen zou overgaan naar de gemeente Alkmaar, heeft adviesbureau Companen in 2014 het rapport 'Grootschermer, plattelandsgemeenschap in transitie' opgesteld (in opdracht van de gemeente Schermer), waarin zij een beeld schetst van het dorp en zijn inwoners, in een reeks verschillende opzichten, een 'dorps DNA', opdat de nieuwe gemeente, Alkmaar, dit kan gebruiken als input voor haar dorpenbeleid.

- Woningcorporatie Bouwcompagnie heeft in 2014/2015 aan ’t Waver te Grootschermer 14 seniorenwoningen gesloopt en daarvoor in de plaats 14 nieuwe woningen gerealiseerd. Wij lezen daarover onder meer het volgende in het Bestemmingsplan in kwestie: "De bestaande bebouwing van zeer kleine woningen van 1 laag en een flauwe kap is zowel bouwkundig als woontechnisch van lage kwaliteit. Bouwcompagnie, eigenaar van de woningen, heeft besloten tot sloop en nieuwbouw over te gaan. Het beeldkwaliteitplan van de gemeente Schermer bepaalt voor ’t Waver het volgende: “Het huidige complex heeft een eenzijdige architectuur, terwijl in het oude gedeelte van het dorp de grote voortuinen, boerenkorrels en gevariëerde architectuur het juist bijzonder maken. Nieuwe ontwikkelingen zouden deze richting uit moeten gaan, zodat weer aansluiting aan het lint wordt verkregen. Dit betekent dat voor de locatie ’t Waver aan een verzamelerf wordt gedacht, dat kan worden ontwikkeld als een seniorenerf of sociale koop- of huurerf. Dit verzamelerf bestaat uit één groot en een een aantal kleine volumes, met oriëntatie naar buiten (naar het landschap en dorpslint), met een landelijke bouwwijze in een gezamenlijke parktuin met enkele grote bomen en een erfafscheiding door middel van hagen.”

Vanaf 2005 zijn verschillende concepten de revue gepasseerd. Aanvankelijk is uitgegaan van twee-onder-een-kapwoningen met de nokken in verschillende richtingen. Overleg met de previsor heeft het plan een andere wending gegeven. in 2009 is met de previsor overeenstemming bereikt over de stedenbouwkundige inpassing en de architectuur. Erg belangrijk in de stedenbouwkundige setting is een doorzicht vanaf het Zuideinde (hoofdas) naar het open land. Het plan bestaat uit 3 volumes op een verhard verzamelerf. Een schuurmodel en 2 vierkante volumes met kwadrantwoningen. In totaal worden 14 woningen gerealiseerd. Het schuurmodel heeft op de begane grond 3 seniorenwoningen en in de kap 3 starterswoningen (3-kamerwoningen). De kwadrantwoningen-blokken bestaan uit elk 4 starterswoningen. Belangrijk kenmerk is dat de woningen geen tuinen hebben. Wel kan elke woning gebruik maken van de (gemeenschappelijke) buitenruimte. Een kleine collectieve berging versterkt de compositie van de diverse volumes. De volumes verwijzen in hun massa-opbouw en materialisering naar de agrarische erfbebouwing in Grootschermer en in de regio. Het ‘plein’ wordt omkaderd door een heg en is niet toegankelijk voor auto’s. De bestrating zal bestaan uit keramische klinkers. Aan de zuidzijde blijven de karakteristieke wilgen gehandhaafd."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grootschermer heeft 11 rijksmonumenten.

- Op de plaats van de huidige kerk is waarschijnlijk in de 12e of 13e eeuw al een kapel gebouwd. Het huidige kerkje vervangt in 1763 een kerk uit 1651. In 1980 komt een grondige restauratie gereed. Zo is de toren helemaal vernieuwd. Ook het orgel en het uurwerk van de klok zijn gerestaureerd. De wijzerplaat van de klok aan de oostkant is groter gemaakt om de tijdsaanduiding zichtbaar te maken voor de werkers in de Eilandspolder. Het interieur van de huidige kerk is grotendeels afkomstig uit de kerk van 1651. Dat geldt onder andere voor een pronkstuk van de kerk: de schitterende preekstoel. Aan de buitenkant zijn de torenhaan en de klok van de oude kerk bewaard gebleven. De kerk wordt tegenwoordig onderhouden door de Stichting tot Behoud en Exploitatie van de Dorpskerk te Grootschermer. Op creatieve manieren zorgt zij dat er geld binnenkomt, o.a. door de kerk te verhuren aan Podium onder de Toren (zie verder bij Natuur en recreatie).

- Molen De Havik, een achtkante binnenkruier, dateert vermoedelijk uit 1576. In 1918 wordt de molen overbodig door de uitbreiding van een reeds bestaand gemaal uit de omgeving. De Havik wordt onttakeld maar blijft als molenromp staan, kompleet met kap maar zonder gaande werken en is nog lang als woning in gebruik geweest. In 1961 wordt hij aangekocht door de gemeente die hem in 1963 aan de huidige eigenaar verkoopt, op voorwaarde dat deze de molen laat restaureren. In 1964 wordt de molen gerestaureerd en geschikt gemaakt voor bewoning. Het oorspronkelijke interieur is echter niet meer aanwezig. De molen is voor niet-permanente bewoning in gebruik en wordt sinds 1978 af en toe in werking gesteld.

- De Menningweermolen in Grootschermer (Menningweerdijk 2) is een poldermolen uit 1888, gebouwd als vervanging van een in dat jaar door blikseminslag getroffen en afgebrande molen op dezelfde plaats. Het is een rietgedekte achtkantige molen van het type grondzeiler. De molen is, zoals meer Noord-Hollandse poldermolens, een binnenkruier. De molen bemaalt samen met een elektrisch gemaal de polder Menningweer, is eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is niet te bezoeken.

- Het voormalige rechthuis/raadhuis van Noord-Schermer uit 1652 kreeg een andere bestemming als woonhuis en later als opslag van schapen en hooi. In 1939 moest het rechthuis/raadhuis van de gemeente Zuid- en Noord-Schermer (voorheen rechthuis van Zuid-Schermer) uit 1639 vergroot worden. Er is toen besloten om het ernstig in verval geraakte raadhuis van Noord-Schermer steen voor steen af te breken en tegen het raadhuis van de gemeente Zuid- en Noord-Schermer in Grootschermer weer op te bouwen. Bijzonder is dat dat raadhuisje nog duidelijk als zodanig herkenbaar is (mede vanwege de gevelankers met jaartal 1652). Het raadhuis kreeg hierdoor meer ruimte voor een brandvrij archief, een balie en een arrestantenruimte. Tot 1970 is het raadhuis in gebruik gebleven (de nieuwe fusiegemeente Schermer betrok een nieuw gemeentehuis aan de Noordervaart in Stompetoren). Na de fusie met de gemeente Alkmaar in 2015 is het raadhuis door een nieuw opgerichte stichting in gebruik genomen.

"Wil je met je bedrijf of organisatie vergaderen in een bijzondere, historische omgeving? Kom dan naar Grootschermer. Daar kun je terecht in de raadzaal van het bijna 400 jaar oude raadhuis. Een unieke vergaderlocatie. Ingericht alsof de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zuid- en Noord-Schermer de zaal nog steeds in gebruik heeft. Maar wel voorzien van de modernste apparatuur om een perfecte presentatie te kunnen verzorgen. Sinds 2017 is Stichting Raadhuis de gebruiker van dit rijksmonument uit 1639. Doel van de stichting is om het pand te behouden en open te stellen voor het publiek. Om het onderhoud te kunnen financieren verhuurt de stichting het voormalige raadhuis als locatie voor vergaderingen en bijeenkomsten. Als bedrijf bied je je gasten niet alleen een onvergetelijke ervaring, maar je helpt ook mee aan de instandhouding van dit historische pand.

In de zomermaanden stellen we het gebouw letterlijk open voor het publiek. In de weekenden van mei tot en met september kan iedereen er terecht voor informatie, een kleinschalige expositie of een rondleiding door het gebouw. Als je met een groep de locatie buiten de openingstijden wilt bezoeken dan is dat ook mogelijk. In het pittoreske raadhuisje zorgen wij voor een gastvrij onthaal. Het raadhuis is sinds oktober 2017 ook beschikbaar als officiële trouwlocatie van de gemeente Alkmaar." De eerste huwelijksvoltrekking in dat kader heeft in september 2021 plaatsgevonden. Wij lezen daarover op de Facebookpagina van Stichting Raadhuis: "Eerste huwelijk in 34 jaar. In het Raadhuis van Grootschermer is op 9 september voor het eerst in 34 jaar weer een huwelijk gesloten. Libbe en Coraline Reitsma-Vlaar waren de laatsten die elkaar op 19 november 1987 het ja-woord gaven. Op 9 september 2021 werden twee inwoners uit Castricum door de ambtenaar van de burgerlijke stand 'in de echt verbonden'. Het Raadhuis vormde op deze zonovergoten dag een prachtig plaatje voor het gelukkige paar. De vlag werd uitgestoken en in de trouwzaal brandden de kaarsen en klonk feestelijke muziek uit de muziekinstallatie. Na afloop van de ceremonie werden er foto’s gemaakt van het kersverse echtpaar op de trap, omringd door hun naaste familie."

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan het 17e-eeuwse raadhuis in 2016 is bij de hoofdingang de houten vloer van 2x3 meter blootgelegd. Deze blijkt te zijn bestempeld door kinderen met bruine verf aan hun voeten. Deze techniek werd ook wel in woonhuizen toegepast om er het dure marmer mee na te bootsen. Het heet daarom ook wel 'blote voeten marmer' of 'kindervoetjes vloer'. De kindervoetjes in het raadhuis hebben hier omstreeks 1850 rondgestampt.

- Gevelstenen in Grootschermer.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Podium onder de Toren organiseert maandelijks voorstellingen in de kerk op het gebied van muziek, dans, theater en cabaret.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Grootschermer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Grootschermer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Grootschermer.

- Nieuws: - Nieuws uit Grootschermer op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "De missie van Dorpsraad Grootschermer is om een leefbaar dorp te creëren en te waarborgen voor en door de inwoners. Betrokkenheid is hierbij een van de kernbegrippen. Samen zetten we ons in voor onze gemeenschap. We coördineren, regisseren en initiëren. Waar nodig laten we ons adviseren en liefst ook zoveel mogelijk inspireren. We staan in contact met de gemeente samen met de gebiedsconsulent."

- Dorpshuis: - Voor zover ons bekend is Dorpshuis 't Wavertje niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Onderwijs: - "Basisschool W.J. Driessen wil een school zijn die een leer- en ontmoetingsplek is voor elk kind uit Grootschermer en de nabije omgeving. Onze school is een openbare basisschool, wat inhoudt dat iedereen van harte welkom is ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Op OBS Driessen werken we vanuit drie pijlers: op onze school is kleinschaligheid onze kracht; op onze school werken we vanuit de normen respect, veiligheid en verantwoordelijkheid; op onze school is er directe communicatie en samenwerking met ouders. De visie van ons onderwijs is te zien in hoe we met de kinderen, elkaar en de ouders omgaan.

We willen dit bereiken door: te werken volgens de richtlijnen van Positive Behaviour Support (PBS). Dit programma is gericht op een doelmatige, schoolbrede aanpak en richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag; gedigitaliseerd onderwijs. Thematisch gericht werken door: lesstof aan te bieden dat aansluit op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van onze leerlingen; ruimte te bieden om te experimenteren, om zo de ontwikkeling tot zelfstandig denken en handelen te stimuleren; stimuleren van de creativiteit en reflecteren op eigen werk; leerlingen laten ontdekken en ervaren waar ze goed in zijn om het zelfvertrouwen en het samenwerken te stimuleren; vakoverschrijdend te werken met als doel verrijking, verduidelijking en vergroting van het referentiekader van de leerlingen; leerlingen kennis te laten maken met alle facetten van cultuur en erfgoed."

- Sport: - Voetbalvereniging GSV (Grootschermer Sport Vereniging) is opgericht in 1921.

- Al eeuwenlang stond Grootschermer bekend als knikkerdorp. Nadat aan deze traditie rond 1968 een einde was gekomen, heeft men het rond 1985 weer opgepakt. De traditie wil dat alleen mannen, die bovendien in de voormalige gemeente Zuid- en Noord-Schermer geboren moeten zijn, de sport mogen beoefenen. Dirk Plugboer en zijn vrouw Moop Klinkhamer vonden dat niet meer van deze tijd en zijn daarom in 2019 een eigen knikkerclub, De Vrolijke Stuiter, begonnen, waar iedereen welkom is. Ze willen het knikkeren hiemee ook weer op de kaart zetten. Anno mei 2019 hadden ze al ruim 40 leden, waaronder veel dames. Zie ook deze video van de eerste wedstrijd, in mei 2019, die men in klederdracht heeft afgewerkt.

- Zorg: - "Zorgboerderij Het Klooster in Grootschermer is een pluimveeopfokbedrijf met tevens een pensionstal. Wij staan open voor deelnemers met: autisme spectrum stoornis; een verstandelijke beperking; een lichamelijke beperking; een psychische hulpvraag; (dementerende) ouderen; een verslavingsachtergrond; burn-out, en langdurig werklozen. De deelnemers helpen met de paarden en bij de kippen. Ze helpen ook bij alle voorkomende werkzaamheden in de tuin."

Reactie toevoegen