BrabantStad

Streek
Brabantstad
Noord-Brabant

brabantstad_kaart.jpg

Mooie, gestileerde kaart waarop de ligging van BrabantStad - het samenwerkingsverband van de vijf grootste steden in Noord-Brabant - duidelijk wordt gevisualiseerd. (© www.brabantstad.nl)

Mooie, gestileerde kaart waarop de ligging van BrabantStad - het samenwerkingsverband van de vijf grootste steden in Noord-Brabant - duidelijk wordt gevisualiseerd. (© www.brabantstad.nl)

BrabantStad

Terug naar boven

Status

BrabantStad is een strategisch samenwerkingsverband van de 5 grootste steden in Noord-Brabant: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg, en in die zin als 'regio' te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het samenwerkingsverband wordt ook wel B5 genoemd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

"De samenwerking van Provincie en BrabantStad zet zich in voor het versterken van de economische kracht van Brabant - met een focus op kennis & innovatie en de toepassing daarvan – om daarmee bij te dragen aan welvaart en welzijn van de hele Brabantse samenleving. Daarbij streven we naar een goede balans tussen economie, ecologie en mens. Dat is beknopte samenvatting van de uitgangspunten.

We houden de volgende missie aan: BrabantStad wil een internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk zijn met een blijvende positie in de top van Europese en mondiale kennisregio’s.

Dit zijn onze lijnen naar de toekomst oftewel de sleutelopgaven voor BrabantStad in de periode 2012-2020:

1. Economische versterking door kennis, innovatie, valorisatie en betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt met een focus op hightech systems, maintenance, logistics, food & pharma en social innovation.

2. Vergroten van de internationale allure en het internationaal bereik van Brabant door het realiseren van complementaire topvoorzieningen en topevenementen, als ook door het vergroten van de internationale bereikbaarheid.

3. Versterken van de ruimtelijke structuur van het stedelijk netwerk via robuuste verbindingen tussen stedelijke regio’s en het toevoegen van kwaliteit en multimodaliteit op de belangrijkste knopen.

4. Zorgen voor duurzame beschikbaarheid van schone energie en koesteren van vitaal landschap rond de steden als kapitale vestigingsplaatsfactor."

BrabantStad streeft naar een blijvende positie in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil de agglomeratie- en internationale concurrentiekracht van Brabant versterken. De resultaten komen ten goede aan heel Brabant.

Het samenwerkingsverband werkt aan een Aantrekkelijker, Bereikbaarder en Concurrerender Brabant, ook wel het 'ABC van BrabantStad' genoemd." Zie ook de brochure BrabantStad in Europa.

"Een vaste plek in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s is een kwestie van focus, van lange adem, doorzettingsvermogen en samenwerking. Om dat doel te bereiken voegt BrabantStad met de Stedelijke Agenda 2018-2022 de D van Doen toe aan de - in de vorige alinea vermelde, red. - ABC-strategie. De adaptieve uitvoeringsagenda geeft dus handen en voeten aan die strategie. De agenda geeft - voor zover in de huidige omstandigheden mogelijk - concreet aan op welke onderwerpen BrabantStad zich gaat richten om aan de top te blijven. Zes summits staan centraal in deze agenda. Pieken die bereikt moeten worden om Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend te kunnen blijven en een toppositie te behouden. Stuk voor stuk thema’s waar het samenwerkingsverband veel energie in kan en wil steken. We hebben de vaste overtuiging dat we hier meer kunnen realiseren als we onze krachten bundelen, onze kennis delen en ons samen sterk maken om een aantrekkelijke Metropoolstad te vormen." De 6 kernpunten zijn: De digitale stad, Slimme en duurzame mobiliteit, Cultuur en sport, Gezonde en duurzame leefomgeving, Kennis en onderwijs, en Economisch vestigingsklimaat.

- In de masterscriptie van Bas van der Ploeg: 'BrabantStad - Een netwerk van steden en provincie in Noord-Brabant' (Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, 2013) staat het gezamenlijk bestaan van netwerk en territorium als principes van ruimtelijke structurering in een ‘stedelijk netwerk’ centraal. "Een ‘stedelijk netwerk’ is in de Nederlandse context een vorm van bestuurlijke samenwerking ergens op een regionale schaal tussen stedelijke gemeenten en provincie(s). Om inzicht te verkrijgen in de werking van zo’n netwerk, is een studie uitgevoerd naar historische en ruimtelijke achtergronden van regionale samenwerking in Nederland in het algemeen en BrabantStad in het bijzonder.

Het onderzoek naar BrabantStad is voornamelijk uitgevoerd door middel van gesprekken met informanten die bekend zijn met het fenomeen, maar een verschillende mate van betrokkenheid bij het netwerk hebben. Op deze manier is er aandacht voor de visies van binnen- en buitenstaanders ten aanzien van dit netwerk. Beleidsstukken van en over het netwerk dienden evenals andere literatuur als achtergrondinformatie voor de interviews, waarin de belangrijkste thema’s vastlagen, maar verder een zo open mogelijke houding is aangenomen.

Uitgaande van een kwalitatieve benadering, deels gebaseerd op de principes van een gefundeerde theoriebenadering (‘grounded theory’), is eerst een conceptueel model op hoofdlijnen ontwikkeld. Dit model is pas verder uitgewerkt na afloop van de analyse van BrabantStad. Bij deze analyse is in organisatorische zin een onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenkant van het stedelijk netwerk. In het model op hoofdlijnen zijn vier dimensies onderscheiden die cruciaal blijken bij een begrip van een ‘stedelijk netwerk’: ruimte (I), organisatie (II), tijd (III) en onderliggende principes (IV). Met betrekking tot de belangrijkste dimensie in dit onderzoek, de ruimtelijke, wordt het dynamische karakter benadrukt van verschillende manieren om ruimte te organiseren.

Van belang daarbij is dat in de praktijk het principieel grenzeloos concept netwerk toch ruimtelijke grenzen kent, omdat de politieke en bestuurlijke verantwoordingsrelatie territoriaal georganiseerd is. Tegelijkertijd worden in het kader van een netwerk afspraken gemaakt die nieuwe ruimtelijke grenzen trekken en daarmee invloed hebben op gemeenten buiten het netwerk. Door de relatie te versterken tussen de steden in het netwerk BrabantStad en de omliggende gemeenten in de relatief recent gevormde BrabantRegio’s, regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden, kan elke Brabantse gemeente betrokken blijven bij het provinciale, stedelijke beleid. Op deze manier kan het draagvlak voor BrabantStad worden vergroot." Aldus de samenvatting.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Officiële site van BrabantStad.

- Nieuws: - Nieuws over BrabantStad op Twitter.

- Onderwijs: - Innovatie en ICT zijn voor het onderwijs van groot belang. Ook binnen de provincie Noord-Brabant. Vanuit die gedachte is BrabantStad in 2010 gestart met Schoolnet Brabant. Een initiatief dat ernaar streeft de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en Brabant als kennis- en innovatieregio verder op de kaart te zetten. Schoolnet Brabant draagt daarmee bij aan de veranderingen waar zowel binnen de educatie als bedrijfsvoering behoefte aan is. Schoolnet Brabant bundelt en faciliteert expertise, kennis en ervaring. Zo werkt het samen met organisaties als TNO, Kennisnet, Innovatieplatform Voortgezet Onderwijs, het beoogde PO innovatieplatform en Stichting Bibliotheek Nederland. Ook is er inbreng vanuit het bedrijfsleven, de lokale en regionale overheid en het onderwijs zelf. Dat alles leidt tot een groot netwerk. Met een breed draagvlak, en voor het onderwijs en de partners het gemak van één aanspreekpunt.

Reactie toevoegen