Bemmer

Plaats
Buurtschap
Laarbeek Meierijstad
Zuidoost-Brabant Peelland Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Bemmer

Terug naar boven

Status

- Bemmer is een buurtschap en tegenwoordig ook bedrijventerrein in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Laarbeek. T/m 1996 gemeente 'Beek en Donk.

- De buurtschap Bemmer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beek en Donk.

- De buurtschap Bemmer heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Bemmerstraat, 1986 Bemmer.

Naamsverklaring
In vergelijking met 1866 Lekkerstraat, dat gevormd is bij de gebiedsnaam Leek, zou Bemmerstraat gevormd kunnen zijn bij een gebiedsnaam Beemd = beemd 'aangeslibd land langs een waterloop, weiland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bemmer ligt N van Beek en Donk, rond de Bemmerstraat, en grenat in het W aan de Zuid-Willemsvaart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bemmer omvat ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap is ontstaan in de 14e en 15e eeuw. De bewoning van een oude nederzetting op een hoger deel van het dekzandlandschap, bij de huidige buurtschap Heereind, breidde zich in die tijd uit naar lager gelegen delen, waaronder de Bemmer. In de 17e eeuw was het belangrijkste gebouw in deze buurtschap huize Everest, toebehorende aan jonker Johan van Gerwen. In diverse akten wordt het beschreven als een 'adelijke huijzinge'. Huize Everest is vermoedelijk in 1672 door rondtrekkende troepen in brand gestoken en daarna niet meer opgebouwd.

De buurtschap bestaat thans uit een aantal karakteristieke boerderijen gelegen op een hoge rug waarover vroeger de weg van Donk naar Boerdonk liep: de Bemmerstraat. Als gevolg van de aanleg van de provinciale weg N279 is deze straat nu een doodlopende weg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ten zuiden van de buurtschap ligt bedrijventerrein de Bemmer. Het gebied ten westen van de Bemmerstraat is thans voor het overgrote deel nog in gebruik als landbouwgrond, deels als weiland en deels als akker. Dat gebied is ongeveer driehoekvormig en wordt omsloten door het bedrijventerrein, de Bemmerstraat en de provinciale weg N279. De gemeente Laarbeek gaat op deze landbouwgrond bedrijventerrein Bemmer IV ontwikkelen. De plannen gaan uit van een bruto oppervlakte van ruim 28 hectare.

"De ambities van de gemeente voor dit bedrijventerrein kunnen op hoofdlijnen als volgt worden omschreven: 1. Bemmer IV zal worden gerealiseerd als een gemengd bedrijventerrein met een beperkte bovenlokale functie, onder meer voor de overloop van 5.000 m2+ bedrijvigheid uit de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel. Het bedrijventerrein wordt niet specifiek gelabeld als hoogwaardig bedrijvenpark of distributiepark. 2. Het bedrijventerrein dient een visitekaartje voor Laarbeek te zijn en zal prima bereikbaar zijn via de N279. Het watersysteem krijgt in het bedrijvenpark een nadrukkelijke plaats. Op het bedrijventerrein is zuinig ruimtegebruik het speerpunt. 3. Op het bedrijventerrein worden uitsluitend bedrijven in de milieucategorieën 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 toegestaan. Er wordt een inwaartse zonering toegepast, op basis waarvan de locatiekeuze voor milieucategorieën zal worden bepaald. Bij de uitwerking zal eveneens strikt rekening worden gehouden met het aspect externe veiligheid. Bedrijven met veel transportbewegingen zullen worden gesitueerd nabij de hoofdontsluiting en niet in de 'buik' van het plangebied.

4. Het functionele programma bestaat uit bedrijfsbebouwing van tot 1.000 tot 5.000 m2, waarbij opvang van de overloop van bedrijven groter dan 5.000 m2 uit Laarbeek en Gemert-Bakel mogelijk is. Voor plaatsing van dergelijke grote bedrijven dient ontheffing te worden verleend door de gemeente. Zelfstandige kantoorruimten worden in beginsel niet toegelaten. Kantooractiviteiten die onlosmakelijk met de hoofdactiviteit van doen hebben worden wel toegelaten en zullen inpandig worden gerealiseerd. Op het bedrijventerrein worden geen bedrijfswoningen gerealiseerd. Detailhandel zal uitsluitend worden toegelaten indien het detailhandel in volumineuze goederen betreft.

5. Het bebouwingspercentage dat zal worden nagestreefd bedraagt minimaal 70%. Het is daarbij van belang dat het juiste bedrijf op de juiste positie wordt geplaatst. Het bebouwingspercentage wordt daarom gecombineerd met een hoge ruimtelijke kwaliteit en voldoende ruimte voor een duurzaam watersysteem. 6. De ontsluiting van Bemmer IV zal plaatsvinden op de N279, al dan niet direct vanaf de Vonderweg, of zoals in de huidige situatie via de Vonderweg - Bosscheweg - Broekdalerbaan. Het bedrijventerein wordt uitgevoerd als 30 km/uur gebied, met uitzondering van de Bosscheweg (50 km/uur). Op het bedrijventerrein zal nadrukkelijk plaats zijn voor langzaam verkeer. De parkeernorm voor het bedrijventerrein zal worden bepaald aan de hand van de CROW normering. De parkeernorm is sterk afhankelijk van het uiteindelijke gebruik. Parkeervoorzieningen zullen geheel worden gerealiseerd op eigen terrein; in grondverkoopovereenkomsten zullen afspraken hierover worden vastgelegd met de uiteindelijke gebruikers." (bron: Bestemmingsplan)

Reactie toevoegen