Voorne-Putten

Streek
Voorne-Putten
Zuid-Holland

Voorne-Putten

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Voorne-Putten.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Voorne-Putten.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Voorne-Putten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Voorne-Putten (online te bestellen). Zo is in 2014 de Historische Atlas van Voorne-Putten verschenen. Deze topografische tijdreis toont de vorming van het landschap van deze streek, aan de hand van tientallen oude kaarten en plattegronden. Van de vroegste ontstaansgeschiedenis en de inrichting van de ingepolderde kleigronden als vruchtbare akkers, tot de gezamenlijke strijd tegen dijkdoorbraken en de opkomst van dorpen en steden. Vooral na de Tweede Wereldoorlog maakte de regio ingrijpende ontwikkelingen door. Om de toekomst van het boerenbedrijf te garanderen vond de ruilverkaveling plaats, die dit eeuwenoude cultuurlandschap vernietigde. Bovendien werden grote gebieden opgeslokt door de voortdurende uitbreiding van de Rotterdamse haven. Deze atlas brengt al deze boeiende landschappen met heldere kaarten en begeleidende teksten op een toegankelijke wijze in beeld.

Terug naar boven

Status

- Voorne-Putten is een schiereiland en streek in de provincie Zuid-Holland.

- De streek omvat de gemeenten Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard.

- Voorne-Putten valt onder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Terug naar boven

Ligging

Voorne-Putten ligt N van Goeree-Overflakkee, W van de Hoeksche Waard, Z van de havens van Rotterdam. Oorspronkelijk waren het 2 aparte eilanden. Voorne is het westelijke en grootste deel, Putten het oostelijke deel. De delen worden van elkaar gescheiden door het riviertje de Bernisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De 4 bij Status genoemde gemeenten hebben gezamenlijk ca. 170.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van een of meer kernen van het schiereiland Voorne-Putten, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.

- Canon (= overzicht van de geschiedenis in 40 thema's) van Voorne-Putten en Rozenburg.

- Artikel over herindelingen en grenscorrecties op Voorne-Putten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Hartelkanaal dat N langs Voorne-Putten loopt, heeft in december 2012 een wereldprimeur gehad met de plaatsing van 2 bruggen van composiet (een glasvezelversterkte kunststof). Bijzonder aan deze bruggen is dat ze vanwege dit materiaal niet kunnen roesten en rotten, en dat ze vrijwel zonder onderhoud meer dan 100 jaar mee kunnen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In een weekend begin april is er het landelijke evenement Kom in de Kas. Op de zaterdag in dat weekend doen daar ca. 12 boeren en tuinders op Voorne-Putten aan mee. Bij de bedrijven worden allerlei activiteiten georganiseerd om te laten zien en ervaren hoe boeiend de agrarische sector is.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Site over de natuur op Voorne-Putten, door Staatsbosbeheer.

- Agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten (NVP) stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling. Samen met de boer zorgen zij er voor dat de vogels kunnen overleven. Weidevogels hebben het moeilijk door verstedelijking en moderne maaimethoden. Boeren in de beheergebieden van NVP, favoriet broedgebied bij weidevogels, maaien later dan gebruikelijk en bovendien beurtelings, zodat de nog niet vliegvlugge kuikens altijd een uitweg vinden. In veel weilanden op het eiland sporen vrijwilligers vroeg in het voorjaar de nesten op en worden ze gemerkt, zodat de boer er omheen kan maaien.

Boeren die meedoen aan het project weidevogelbescherming lopen een deel van hun inkomsten mis, maar krijgen daarvoor - via NVP - een financiële compensatie van de provincie. Door later te maaien worden de nesten van vogels beschermd en krijgen jonge vogels een kans om volwassen te worden. Natuurbescherming door agrariërs vindt ook plaats door het inzaaien van bloeiende akkerranden en slootkanten en door het aanplanten en onderhouden van bosschages, hagen en erfbeplanting.

Verder onderneemt NPV nog allerlei andere activiteiten om mensen bewust te maken van de (agrarische) natuur op het eiland. De jaarlijkse cursus ‘Vogels Herkennen’ van Natuurlijk Voorne-Putten heeft bijvoorbeeldf al veel vogelkenners opgeleverd. Regelmatig wordt daar ook een cursus voor gevorderden aan gekoppeld. De werkgroep Agrotoerisme steunt agrariërs die toeristische activiteiten ontplooien. En de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer organiseert een tweetal scholenprojecten. Natuurbewuste agrariërs en leerkrachten werken nauw samen om de jeugd het een en ander bij te brengen over wat er zoal leeft in een gebied waar zo op het oog alleen koeien grazen.

- In de afgelopen eeuwen zijn kreken vrijwel geheel verdwenen door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop. Door steile oevers weer te verflauwen ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en worden de kreken weer herkenbaar in het landschap. Hiervan profiteren dieren en planten en tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte voor waterberging. De herstelde kreken bieden ook recreatiemogelijkheden. Het landschap wordt mooier en door aangelegde voetpaden ook toegankelijker. Een win-win situatie dus, zoals dat tegenwoordig heet.

In het project 'Kreken Kweken' worden 8 km ecologische zones, 8 km laarzenpaden en 5 stapstenen aangelegd op Voorne-Putten. Een stapsteen is een klein natuurgebiedje dat door verschillende diersoorten gebruikt kan worden als tijdelijk leefgebied, wanneer zij zich verspreiden van het ene naar het andere gebied. ‘Kreken Kweken’ is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren. De zones worden door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven. Hollandse Delta wordt eigenaar van de natuurvriendelijke oevers.

De gezamenlijke gemeenten van Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta hebben in 2016 eern realisatie-overeenkomst ondertekend voor de aanleg van ecologische zones en stapstenen in het kader van het project 'Kreken Kweken'. Het gaat om de volgende gebieden: een ecologische zone langs het Vrijheidsbos in Brielle; een ecologische zone langs de Pansersdijk in Westvoorne; een ecologische zone en stapsteen bij Fort Peltersdijk bij Brielle en Hellevoetsluis; een ecologische zone en stapsteen nabij Gemaal Trouw bij Brielle en Hellevoetsluis. Deze projecten beogen in 2017 te worden gerealiseerd. Verder is in 2015 het project Betjesweg bij Hellevoetsluis gerealiseerd. En in de gemeente Nissewaard wordt de aanleg van een ecologische zone langs de Vliegerwetering en langs de Zuidlandse Zoom voorbereid.

Terug naar boven

Links

- In het samenwerkingsverband Samenwerking Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne bestuurlijk en ambtelijk samen. Want samen bereiken ze meer dan afzonderlijk. Door samen te zoeken naar bijvoorbeeld de beste plaatsen om woningen en bedrijventerreinen te realiseren, natuur te behouden en recreatieve en sociale voorzieningen te ontwikkelen, verbetert de kwaliteit van het hele gebied.

- Nieuws uit Voorne-Putten van het Algemeen Dagblad.

- Doelstelling van de PR-commissie Land- en Tuinbouw Voorne-Putten is de land- en tuinbouw op het eiland in positieve zin onder de aandacht brengen van de burger. Daartoe behoort als een van de belangrijkste activiteiten de jaarlijkse deelname aan de landelijke open dag 'Kom in de Kas'. Verder is het streven van de commissie om vooral ook de jeugd te betrekken bij alles wat zich afspeelt op het boeren- en tuindersbedrijf.

Reactie toevoegen