Vegelinsoord

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

vegelinsoord_fietspont_nije_skou_kopie.jpg

Na 35 jaar afwezigheid is in 2006 de fietspont (met theeschenkerij) Nije Skou (Vegelinsoord-Akkrum v.v.) in ere hersteld.

Na 35 jaar afwezigheid is in 2006 de fietspont (met theeschenkerij) Nije Skou (Vegelinsoord-Akkrum v.v.) in ere hersteld.

vegelinsoord_stobbestjelp_3-talig_onderwijs_kopie.jpg

Basisschool De Stobbestjelp in Vegelinsoord was een drietalige school, en heeft helaas na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren moeten sluiten omdat zij al enkele jaren onder de opheffingsnorm zat.

Basisschool De Stobbestjelp in Vegelinsoord was een drietalige school, en heeft helaas na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren moeten sluiten omdat zij al enkele jaren onder de opheffingsnorm zat.

vegelinsoord_dorpsfeest_kopie.jpg

In juli is er altijd een heel weekend feest in Vegelinsoord

In juli is er altijd een heel weekend feest in Vegelinsoord

vegelinsoord_sneeuwpop_kopie.jpg

En de 4e zaterdag van januari is er het festival Sneeuwpop in Vegelinsoord

En de 4e zaterdag van januari is er het festival Sneeuwpop in Vegelinsoord

Vegelinsoord

Terug naar boven

Status

- Vegelinsoord is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Onder het dorp Vegelinsoord valt ook de buurtschap Tweehuis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen, huidige naamgeving
De nederzetting alhier wordt naar een nabijgelegen water aanvankelijk Stobbegat genoemd. In de loop van de 20e eeuw ontstaat weerstand tegen het minder vleiend overkomende element 'gat' (vergelijkbaar met het Brabantse Langeweg, dat oorspronkelijk Slikgat heette). Daarom maakt men er begin jaren veertig - onofficieel - Stobbega van. In 1954 worden de grenzen van een aantal dorpen in de toenmalige gemeente Haskerland heringedeeld, en wordt ook het heringedeelde gebied van Stobbega vastgesteld. Tegelijkertijd wordt de plaats als dorp erkend en wordt als dorpsnaam Vegelinsoord vastgesteld. De in 1945 opgerichte Fuotbal Foriening Stobbega heeft haar naam overigens niet aan de later gewijzigde plaatsnaam aangepast en heet dus nog altijd zo (zie daarvoor het kopje Links).

Naamsverklaring
Een samenstelling met oord 'plaats' en vernoemd naar het geslacht Vegelin van Claerbergen, dat vele hogere officieren, grietmannen en later burgemeesters van Haskerland voortbracht.(1) Het dorp zou in het bijzonder genoemd zijn naar de ontginner van de Haskerveenpolder, jhr. mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen.

Terug naar boven

Ligging

Vegelinsoord ligt NO van Joure, met een compacte dorpskern waaromheen een groot buitengebied, dat in het O grenst aan het Hearrenfeanster Kanaal (dat in het N overgaat in It Deel), in het Z aan de Meenscharweg en in het N aan het Akkrumer Rak.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vegelinsoord heeft ca. 170 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Anno 2019 is een werkgroep bezig met het verzamelen van materiaal voor de samenstelling van een fotoboek dat de ontwikkeling van Vegelinsoord sinds 1800 laat zien.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Stobbestjelp was sinds 2006 samen met peuterspeelzaal De Muontserakkers gevestigd in een nieuw gebouw dat weer geheel voldeed aan de eisen des tijds. Toch heeft de school na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren moeten sluiten. De school zou nadien niet meer door de rijksoverheid worden bekostigd, omdat hij voor het derde achtereenvolgende jaar onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen zat. De school is formeel gefuseerd met De Lytse Mienskip in Haskerhorne, maar is als school uit Vegelinsoord verdwenen. Onder bepaalde voorwaarden kan een school in een dergelijke situatie toch in stand worden gehouden, maar die voorwaarden gingen voor het dorp niet op. Zo kwam de spreiding en bereikbaarheid van openbare basisscholen niet in gevaar. De dichtstbijzijnde openbare basisschool is de Westermarskoalle in Joure. Deze afstand is zo’n 7,5 km. Kinderen uit het dorp gingen deels al in Joure naar school. Volgens Omrop Fryslân d.d. juli 2016 gaan de meeste kinderen uit het dorp sinds de sluiting van de dorpsschool naar de school in Oudehaske.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Grevensmolen is het enige rijksmonument van Vegelinsoord. De molen ligt direct Z van de buurtschap Tweehuis en wordt daarom aldaar beschreven.

- Het oudste monument van het dorp is het Stobbegat Sluisje*. Volgens de foto's onder de link verkeert het object in vervallen staat, maar zijn er wel plannen tot herstel.
* Link werkt tijdelijk niet. Men is bezig met de opbouw van een nieuwe site.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Festival Sneeuwpop (4e zaterdag van januari).

- Tonielferiening Freonskip brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken. Helaas zijn ze op hun Facebookpagina niet erg mededeelzaam, om het eufemistisch te zeggen, dus kunnen wij verder ook niets over de vereniging vertellen.

- Paasvuur op eerste paasdag.

- Dorpsfeest (weekend eind juni/begin juli).

- Omdat het eind november niet meer erg warm is, beschikt Stobbepop (sinds 2017 de opvolger van Druiprock) over een verwarmde tent. De jassen en tassen kunnen worden afgegeven bij de garderobe in de tent.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub de Goede Hoop.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Al vanaf ongeveer 1750 is er op Nije Skou een pont in de vaart. Op initiatief van de adelijke familie Vegelin van Claerbergen werd er een pont in de vaart gebracht, als snelle verbinding tussen Joure en Leeuwarden. Daar er in die tijd nog geen directe verbinding was tussen Joure en Terherne, groeide de pontverbinding uit tot een van de belangrijkste uit die tijd. Echter, door de steeds betere verbindingen in de loop van de 20e eeuw verloor de pont zijn nut en werd hij in 1971 uit de vaart genomen. Door het toenemende fietstoerisme sinds die tijd neemt de behoefte aan de pontverbinding echter weer toe. Daarom is in 2006 de fietspont Nije Skou (Vegelinsoord-Akkrum) in ere hersteld (N van het dorp, aan het eind van de Vegelinsweg). - Interview uit 1965 met de op dat moment 64-jarige pontbaas van Vegelinsoord Tite Slof.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over het dorp Vegelinsoord.

- Nieuws: - Nieuws uit Vegelinsoord op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Vegelinsoord.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Sethage (Grevenweg 2) heeft voor zover ons bekend nog geen website of -pagina op het internet. In het dorpshuis schijnt ook een Hervormde (PKN) kerk te functioneren.

- Sport: - Fuotbal Foriening Stobbega (aldus de site) of Stobbegea (aldus de Facebookpagina) (FFS) in Vegelinsoord is opgericht in 1945, in de tijd dat het dorp nog Stobbega heette, vandaar de naam. "De eerste wedstrijden worden gespeeld in de weilanden van de familie Hoks, achter de boerderij waar Piet Vierstra nu woont. Later verhuist FFS naar de Welle, achter de boerderij van Klaas en Ale Pijlman. Ook wordt een tijd gespeeld achter de ‘pleats’ van Pier en Klaas Leffertstra. In dit veld zitten in die tijd nogal wat ‘heuvels en dalen’. Als men achter het ene doel zit dan kan men nog net de doellat aan de andere kant van het veld zien... Iedere zaterdag is het hard werken om het veld klaar te krijgen voor de zondag. Mest zoeken (de koeien lopen de hele week op het veld) en krijten met uitgebluste kalk van smederij Wassenaar uit Joure; het zijn wekelijkse werkzaamheden.

In 1967 krijgt FFS een ‘echt’ veld. Tijdens de ruilverkaveling wordt het voormalige trekgat tussen Ludze Holtrop en IJben gedicht en dit wordt het officiële voetbalveld van FFS waar we nog altijd spelen. In 1967 ontstaat ook het jeugdvoetbal bij FFS. In het begin trainen de jongens alleen maar. Later wordt ook deelgenomen aan de competitie. In 1970 komt er ook nog een damesteam bij. Hiermee is de damesafdeling een van de oudste van Friesland. Bij de komst van het officiële sportveld wordt door de leden zelf een voorlopige kleedkamer gebouwd. In 1969 wordt een keurig kleedgebouw gebouwd door Timmerbedrijf Sietsma. In 1979 wordt dit gebouw vervangen door een compleet nieuwe kleedaccommodatie. In 1983 komt er de eerste kantine, een eenvoudig houten gebouwtje. Eind jaren negentig wordt een voormalig klaslokaal gekocht voor f 1,- en door de leden zelf omgebouwd tot de huidige kantine. In deze periode wordt ook het trainingsveld naar de huidige locatie verplaatst."

- Biljartclub Vegelinsoord.

- De Tennisvereniging is opgericht in 1995.

Reactie toevoegen