De Fryske Marren

Gemeente
De Fryske Marren
Gaasterland
Fryslân

de_fryske_marren_glasvezel_kopie.jpg

Tot medio 2019 kampten de meeste kernen en het buitengebied van gemeente De Fryske Marren nog met een trage internetverbinding. Maar daar gaat verandering in komen; bijna alle kernen plus het buitengebied gaan aangesloten worden op een glasvezelnetwerk.

Tot medio 2019 kampten de meeste kernen en het buitengebied van gemeente De Fryske Marren nog met een trage internetverbinding. Maar daar gaat verandering in komen; bijna alle kernen plus het buitengebied gaan aangesloten worden op een glasvezelnetwerk.

fryske_marren_tsiis_etiket.jpg

De Fryske Marren Tsiis is een heerlijke Friese kaas, speciaal gerijpt, minder zout, heerlijke volle smaak. Fryske Marren Tsiis is alleen verkrijgbaar bij Jannes Bruinsma Kaas, Noten en Wijn in Lemmer. (www.jannesbruinsma.nl)

De Fryske Marren Tsiis is een heerlijke Friese kaas, speciaal gerijpt, minder zout, heerlijke volle smaak. Fryske Marren Tsiis is alleen verkrijgbaar bij Jannes Bruinsma Kaas, Noten en Wijn in Lemmer. (www.jannesbruinsma.nl)

De Fryske Marren

Terug naar boven

Status

- De Fryske Marren is een gemeente in de provincie Fryslân en deels in de streek het Gaasterland. De hoofdplaats van de gemeente is Joure.

- De gemeente De Fryske Marren is in 2014 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân.

- De 3 gemeenten zijn grotendeels als geheel overgegaan. Alleen de gemeente Heerenveen heeft middels een grenscorrectie de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug, die dicht tegen de kern Heerenveen aan liggen, toebedeeld gekregen vanuit de gemeente Skarsterlân. Ook het bedrijventerrein rond de A7, dat voorheen deels onder Skarsterlân en deels onder Heerenveen viel, is geheel onder de gemeente Heerenveen komen te vallen.

- De beoogde ingangsdatum was 1-1-2013, maar dat is in september 2011 door de minister opgeschoven naar 1-1-2014, waardoor het samenvalt met de opheffing van de gemeente Boarnsterhim, die over meerdere omliggende gemeenten is verdeeld. Het Boarnsterhimster dorp Terherne is bij die opsplitsing aan de gemeente De Fryske Marren toegevoegd.

- De gemeente De Fryske Marren omvat de stad Sloten, de dorpen Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Tjerkgaast, Vegelinsoord en Wijckel, en de buurtschappen Ballingbuer, Bargebek, Commissiepolle, De Rijlst, Delburen, Dijken, Finkeburen, Heide, Hooibergen, Huisterheide, Legemeer, Nieuw Amerika, Noed, Onland, Schoterzijl, Schouw, Spannenburg, Tacozijl, Teroele, Trophorne, Tweehuis, Vierhuis, Westerend Harich en Zevenbuurt. Dat zijn 1 stad, 47 dorpen en 24 buurtschappen in totaal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In de aanloop naar de daadwerkelijke fusie is door de fusiepartners gekozen voor de voorlopige werknaam De Friese Meren. Door de coalitiepartijen FNP en CDA is in november 2013 overeengekomen dat de definitieve naam De Fryske Marren wordt. Formeel moest weliswaar de nieuwe gemeenteraad de definitieve gemeentenaam nog kiezen, maar de facto had de gemeenteraad dat besluit al genomen, omdat FNP en CDA een meerderheid hebben in de raad. Bovendien had het voorstel bij voorbaat al de steun van nog enkele partijen. Toch is de definitieve naam, vermoedelijk om wettelijke / procedurele redenen, pas per 1-7-2015 in werking getreden.

Terug naar boven

Fries taalbeleid

"Meer dan 70% van de inwoners van gemeente De Fryske Marren spreekt Fries en meer dan 80% verstaat het. De Friese taal is daarmee een belangrijk kenmerk van onze lokale samenleving. In november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Frysk as it heal kin' / 'Fries als het even kan' vastgesteld. Daarin heeft de raad aanbevelingen gedaan om de positie van het Fries te versterken. Wat dat in de praktijk betekent in diverse situaties, kun je lezen onder de link. Plaatsnaamborden en straatnamen. In dit kader heeft de gemeenteraad onder meer besloten dat op de plaatsnaamborden van onze dorpen de Friese naam boven de Nederlandse naam komt te staan. De officiële naam blijft Nederlands (Terherne blijft Terherne, want dat is de officiële naam). De borden veranderen als ze aan vervanging toe zijn. Nieuwe straten krijgen Friese namen. Op informatie- en reclameborden wordt voortaan meer Fries toegepast." (bron: gemeente)

Terug naar boven

Ligging

Gemeente De Fryske Marren ligt ZW in de provincie Fryslân en in het ZW van de gemeente ligt het O deel van de streek het Gaasterland. Binnen de gemeente liggen de meren Tjeukemeer (in het ZO), Grote Brekken (centraal tot Z) en Langwarder Wielen (in het NW) en delen van de meren De Fluessen (in het W), Slotermeer (in het W), De Kûfurd (in het NW) en het Sneekermeer (in het NW). Door het NO van de gemeente loopt de A7 en door het ZO de A6. Verder ligt de gemeente in het Z aan het IJsselmeer en grenzen in het Z kleine delen van de gemeente aan de provincies Flevoland (het gedeelte van de gemeente in het IJsselmeer niet meegerekend) en Overijssel. De gemeente ligt daarnaast N van de dorpen Bant en Urk en de stad Emmeloord, NW van de dorpen Kuinre, Slijkenburg, Langelille, Spanga, Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Nijeholtwolde en Wolvega, W van het dorp Oldeholtwolde, ZW van de A32 en de dorpen Nieuweschoot, Oudeschoot, Heerenveen, Terband, Nieuwebrug, Haskerdijken, Aldeboarn, Akkrum en Nes, Z van de dorpen Grou, Jirnsum, Raerd en Poppenwier, ZO van de dorpen Tersoal, Sibrandabuorren, Gauw, Goënga, Loënga, Scharnegoutum, Offingawier, Uitwellingerga, Oppenhuizen en de stad Sneek, O van het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts, de steden IJlst en Stavoren en de dorpen Heeg, Woudsend, Gaastmeer, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Hemelum en Warns en, aan de overkant van het IJsselmeer, NO van de stad Enkhuizen. De hoofplaats Joure ligt N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Gemeente De Fryske Marren heeft ca. 20.500 huizen met ruim 51.000 inwoners. Binnen de grenzen van de nieuwe gemeente liggen 47 dorpen, twee 'vlekken' (een oude naam voor grote dorpen die geen stad zijn): Joure en Lemmer, en één stad: Sloten.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Site met veel artikelen over de geschiedenis van de kernen in de gemeente De Fryske Marren, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM) is voortgekomen uit de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-Sleat (BMG) en is sinds de herindeling van 2014 verantwoordelijk voor de instandhouding van de in eigendom bij de gemeente De Fryske Marren zijnde rijksmonumenten, m.u.v. de objecten die dagelijks in gebruik zijn bij de gemeente, waaronder bruggen en sluizen.

- "De Fryske Marren schept orde in de gemeentelijke monumenten. In deze gemeente is sinds begin 2020 een nieuw erfgoedbeleid voor gemeentelijke monumenten van kracht. Dat was ook hard nodig, omdat de fusiegemeente van Skasterlân, Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en stukje Boarnsterhim een lappendeken aan erfgoedbeleid vormde. Heemschut is positief over dit geharmoniseerde erfgoedbeleid, maar waarschuwt tegelijkertijd dat erfgoedbescherming nooit af is. Heemschut Fryslân heeft de gemeente op het hart gedrukt om ook de overige karakteristieke panden en objecten, zoals veel boerderijen en woningen in de karaktervolle dorpen, tegen sloop te beschermen. Omwille van de ruimtelijke kwaliteit en toeristische aantrekkelijkheid van dit Friese Merengebied. En waar sloop en nieuwbouw onvermijdelijk is - zoals bij de voormalige fabriek De Houtmolen in Lemmer - een beeldkwaliteisplan te eisen.

Heemschut is van mening dat gemeente De Fryske Marren een goed voorbeeld geeft voor andere Friese (fusie)gemeenten. Eerder aangewezen gemeentelijke monumenten blijven natuurlijk hun status onverminderd houden. Ook zijn er nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen, zoals in het vroegere Skarsterlân en Boarnsterhim. De gemeente gaat zo’n 200 gemeentelijke beschermde 'parels' tellen. Het vroegere Lemsterland behoudt al zijn gemeentelijke monumenten, maar nu wel verdeeld in drie categorieën. De aanwijzing als gemeentelijk monument en de wijziging van status gaat op basis van vrijwilligheid van de eigenaar.

Te prijzen is dat de gemeente - in de huidige financieel krappe tijden - voor de gemeentelijke monumenten van de eerste en tweede categorie een restauratiesubsidie in het leven heeft geroepen, en dat er meer menskracht op het gemeentehuis voor erfgoed is aangesteld. Kortom De Fryske Marren geeft met het nieuwe beleid voor gemeentelijke monumenten een goed voorbeeld. Maar Heemschut pleit voor eveneens bescherming van de karakteristieke en de beeldbepalende panden en objecten." (bron: Heemschut, september 2020)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Activiteiten tijdens de landelijke Open Monumentendag (weekend begin september) in gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het grondgebied van de gemeente bevat veel meren en kanalen en heeft veel faciliteiten voor watersporters. Behalve water heeft de nieuwe gemeente ook veel bos en open polderlandschappen. De snelwegen A6 en A7 doorkruisen de gemeente en komen samen bij knooppunt Joure. Op toeristisch en recreatief gebied heeft gemeente De Fryske Marren met haar water, bossen en heuvels 'kroonjuwelen' in huis. Zij heeft haar grondgebied ingedeeld in thematische gebieden om op alle behoeften in te spelen. Zo zijn er voor de actieveling watersportfaciliteiten rond de Tsjûkemar, Langweer staat in de toekomst voor welness en luxe en Gaasterland is en blijft voor rustzoekers.

- "Cultuurplein De Fryske Marren: dé bron voor culturele informatie! Deze website is er voor iedereen die cultureel actief is in deze gemeente én voor het publiek dat van hun aanbod wil genieten. Maak gebruik van de cultuuragenda waarin je als vereniging, artiest of kunstenaar gratis evenementen plaatst. Voor ‘cultuurmakers’ onderling is er ook nog een pagina voor vraag en aanbod, daarmee ben je altijd compleet! Plaats gratis je activiteit, vraag of aanbod door ons een e-mail te sturen. Het Cultuurplein komt op voor de belangen van de culturele sector in de gemeente en stimuleert de samenwerking tussen culturele instellingen."

- In 2014 is het Landinrichtingsproject Doniawerstal afgerond. In het gebied van 4700 hectare, globaal gelegen tussen Lemmer en Joure, is de afgelopen jaren een scala aan maatregelen getroffen die zowel de landbouw als natuur, recreatie en water ten goede komen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in het Friese Merengebied, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Fryske Marren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van gemeente De Fryske Marren. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Dorpscoördinatoren: - "Gemeente De Fryske Marren heeft maar liefst ca. 50 karakteristieke dorpen en een prachtig stadje Sloten. Iedere kern heeft zijn eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. De gemeente hecht veel waarde aan de leefbaarheid in de stad en dorpen. Daarbij zijn goede contacten erg belangrijk. Speciaal hiervoor heeft de gemeente dorpencoördinatoren aangesteld. De dorpencoördinatoren hebben ieder hun eigen werkgebied en zijn het eerste aanspreekpunt voor de besturen van dorps- en plaatselijk belang en wijkverenigingen. Ook andere vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven kunnen met vragen over projecten en subsidies bij hen terecht. De dorpencoördinatoren zijn het scharnierpunt tussen de dorpen en de gemeentelijke organisatie en zorgen voor de coördinatie van initiatieven in de stad, dorpen, wijken en buurten.

Gemeente De Fryske Marren heeft ook met de dorpshuizen afspraken gemaakt over Wmo-activiteiten voor ouderen en voor kwetsbare groepen. De dorpencoördinatoren kunnen de besturen hierover adviseren. Ze kunnen ook meedenken over andere zaken, zoals de verduurzaming van een dorpshuis. De dorpencoördinatoren zijn er niet voor klachten van individuele inwoners. Daarvoor kan men terecht bij het digitale meldpunt. Het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties zijn de wethouders."

- Media/nieuws: - Radio Spannenburg is de lokale omroep voor gemeente De Fryske Marren en is te beluisteren op 96.4 FM. Het is de opvolger van Radio Lemsterland en Radio Gaasterlân, die voorheen in de respectievelijke gemeenten werkzaam waren. De naam is door de medewerkers gekozen, omdat de toren van Spannenburg als het ware het zichtbare centrale punt van het grondgebied van de gemeente is. Bovendien is het voor bewoners en voor bezoekers van dit gebied een bekend en herkenbaar baken. Symbolisch is dat precies wat Radio Spannenburg als visie uitdraagt: herkenbaar en zichtbaar in het eigen gebied.

- Onderwijs: - Anno medio 2016 was er sprake van dat er een ondergrens van 80 leerlingen gesteld zou gaan worden voor basisscholen in de gemeente, in ieder geval voor de scholen Z van de Tsjûkemar, zijnde De Wynbrekker en Eben Haezer in Oosterzee, De Spoarsiker en Twa yn Ien in Echtenerbrug en De Reinbôge in Bantega. Die zitten allemaal onder die grens, en zouden dan moeten fuseren tot één grote basisschool in Echten. De scholen en de inwoners vonden dat geen goed plan, i.v.m. aantasting van de leefbaarheid in de dorpen en/of mogelijke aantasting van de identiteit van de scholen. Ze hebben daarom in 2016 de Facebookpagina 'Behoud de scholen in Bantega, Oosterzee en Echtenerbrug' opgericht. Hoe het vandaag de dag staat met deze plannen, is ons nog niet bekend.

- Duurzaamheid: - "Tûk Wenjen is het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren. Wij helpen woningeigenaren in de gemeente bij het energiezuiniger maken en (verder) verduurzamen van hun woning. Daarbij bieden wij een tweetal adviesmogelijkheden. Hiermee ontvang je een concrete uitwerking van de mogelijkheden die er zijn om je huis stapsgewijs volledig gasloos en energieneutraal te maken. Het advies wordt verzorgd door onafhankelijke en gecertificeerde bedrijven. Jouw belang en wensen staan daarbij centraal. Je kunt zelf bepalen of en in welk tempo je maatregelen wilt uitvoeren.

Waarom energiezuinig en duurzaam wonen? Met een duurzame woning: bespaar je op je energierekening; woon je een stuk comfortabeler; ben je minder afhankelijk van energiebedrijven en eventuele prijsstijgingen. Wij werken samen met adviseurs en uitvoerende bedrijven die aan onze kwaliteitseisen voldoen. Je kunt bij Tûk Wenjen dus terecht voor informatie, advies aan huis en uitvoering. Wil je maatregelen laten uitvoeren, dan kun je terecht bij een aantal bedrijven die deelnemen aan Tûk Wenjen. Uiteraard mag je ook zelf een aannemer kiezen. In veel gevallen kun je ook subsidie ontvangen voor maatregelen. De adviseur helpt je graag om deze subsidie aan te vragen. Aan de slag met energiebesparende maatregelen? Op de Groene Start-avonden leggen wij graag uit wat Tûk Wenjen voor jou kan betekenen."

- Glasvezel: - Een snelle internetverbinding thuis is en wordt in toenemende mate van belang. Bijvoorbeeld voor scholieren die thuis werkstukken maken via het internet, voor landbouwers die een snelle verbinding nodig hebben voor hun apparatuur en machines, en voor 'domotica' (met het internet in verbinding staande apparatuur die ervoor zorgt dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen). Veel kernen in plattelandsgebieden alsmede de gebieden buiten de bebouwde kom zijn nog verstoken van een snelle internetverbinding. In toenemende mate ontstaan er daarom initiatieven om in bepaalde gemeenten een glasvezelverbinding aan te leggen. Ook in gemeente De Fryske Marren is hier in 2019 een initiatief voor opgestart.

Om dat voor alle betrokken partijen - de aannemer, de exploitant van het netwerk en de providers - rendabel te maken, moet er bij aanvang wel een minimaal percentage huishoudens zijn dat zich wil aansluiten. Voor deze gemeente was dat 35 procent voor de dorpskernen en 50 procent voor het buitengebied. Dat percentage is hoger, omdat de bebouwing daar veel meer verspreid is en de afstanden van de weg tot het huis veel groter zijn, dus een hoger aansluitpercentage nodig is om het lonend te maken. Daarom is ook de bijdrage in de aansluitkosten in de buitengebieden hoger. In deze gemeente hebben alleen in de kernen Oudemirdum en Sloten zich onvoldoende huishoudens aangemeld. Voor de overige kernen en in het buitengebied is het minimumpercentage wel gehaald. De actuele stand van zaken kun je volgen op de Facebookpagina De Fryske Marren op Glas.

Reactie toevoegen