Trimunt

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

Trimunt natuurpad en speelweide.jpg

Trimunt is tegenwoordig vooral bekend als recreatiegebied, maar het is ook nog altijd een buurtschap. Bijna niemand weet dat, omdat de plaatsnaam in atlassen en op plattegronden ten onrechte is 'uitgegumd' en ter plekke geen plaatsnaamborden stonden.

Trimunt is tegenwoordig vooral bekend als recreatiegebied, maar het is ook nog altijd een buurtschap. Bijna niemand weet dat, omdat de plaatsnaam in atlassen en op plattegronden ten onrechte is 'uitgegumd' en ter plekke geen plaatsnaamborden stonden.

Trimunt richtingbordje.jpg

Er staan wel richtingbordjes naar Trimunt, maar tot voor kort stonden ter plekke geen plaatsnaambordjes, zodat je maar moest gokken wanneer je er was aangekomen... In oktober 2017 zijn er alsnog plaatsnaambordjes geplaatst.

Er staan wel richtingbordjes naar Trimunt, maar tot voor kort stonden ter plekke geen plaatsnaambordjes, zodat je maar moest gokken wanneer je er was aangekomen... In oktober 2017 zijn er alsnog plaatsnaambordjes geplaatst.

trimunt_plaatsnaambord.jpg

In oktober 2017 zijn ze dan eindelijk geplaatst, de plaatsnaambordjes Trimunt, zodat inwoners nu expliciet kunnen zien dat ze er wonen, en bezoekers, leveranciers, hulpdiensten en toeristen kunnen zien wanneer ze deze buurtschap binnenkomen en verlaten.

In oktober 2017 zijn ze dan eindelijk geplaatst, de plaatsnaambordjes Trimunt, zodat inwoners nu expliciet kunnen zien dat ze er wonen, en bezoekers, leveranciers, hulpdiensten en toeristen kunnen zien wanneer ze deze buurtschap binnenkomen en verlaten.

Trimunt

Terug naar boven

Status

- Trimunt is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Marum.

- De buurtschap Trimunt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Marum.

- De buurtschap Trimunt wordt niet meer als zodanig vermeld in de Topografische atlas Groningen (1). Reeds rond 1930 verdwijnt de status-aanduiding van plaatsnaam, doordat onder de plaatsnaam de gemeente-aanduiding zomaar verdwijnt (terwijl dat bijvoorbeeld bij de nabijgelegen buurtschap De Haar wél blijft staan), waardoor het alleen nog een veldnaam lijkt. Rond 1990 verdwijnt de plaatsnaam helemaal uit de atlassen. Ten onrechte; immers de bebouwing is er nog gewoon, dus de buurtschap ook, en een buurtschap hoort als plaatsnaam in atlassen te worden vermeld. Gewoon slordigheid dus, wat ons betreft.

- Tot voor kort had de buurtschap ook geen plaatsnaamborden. Inwoner Geert Braams heeft om plaatsnaambordjes verzocht en dat verzoek is in oktober 2017 gehonoreerd; er zijn 3 bordjes geplaatst. "Trimunt krijgt nu eindelijk de aandacht die het al jaren verdient. Hier is voor toeristen veel te vinden; de bunkers en radarpost van de Duitsers, een oorlogsmonument, paardensport, motorsport, een natuurgebied. Dan is het ook wel zo handig als mensen ter plekke kunnen zien waar de buurtschap ligt." (bron en voor filmpje van de onthulling zie: RTV Noord, 12-10-2017). Het is overigens net zozeer handig voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten. Voorheen stond er alleen een richtingbordje in de omgeving, zodat je wel kon zien waar je heen moest, maar niet kon zien wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Dat is nu dus opgelost. Overigens zijn er nog veel meer buurtschappen in ons land die met dit euvel kampen, dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1558 Trimunte, 1579 Trimundt, 1829 "Trimunt of Driebergen".

Naamsverklaring
De naam stamt van het Benedictijner nonnenklooster Trimontes of In Tribus Montibus wat hier in de middeleeuwen heeft gestaan. Dat betekent 'op de drie bergen'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Trimunt ligt W van het dorp Marum en wordt begrensd door de wegen De Scheiding (die hier de grens vormt met de provincie Fryslân, gemeente Opsterland) in het W en de Leidijk (die hier de grens vormt met de voormalige gemeente Grootegast, kern Opende) in het N. In het Z wordt de buurtschap doorsneden door de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Trimunt 4 huizen met 19 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het onder Naam genoemde nonnenklooster is gesticht rond 1208, vóór 1339 tot armoede vervallen en overgenomen door Aduard, waarna het een Cisterciënzer klooster is geworden. Het is door de Geuzen in 1590 verwoest, nadat de nonnen in 1558 waren vertrokken naar Mariakamp in Assen. De exacte plaats waar het klooster heeft gestaan is vooralsnog niet te achterhalen. Bijzonder is dat de verkaveling van de voormalige kloostergronden nog intact is.

Trimunt werd tot 1985 doorsneden door de Tramlijn Drachten - Groningen. Over het voormalige tracé loopt nu een fietspad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bunkers aan beide zijden van de A7 bij Trimunt herinneren aan het radarstation Löwe dat de Duitsers hier tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd. De bedoeling was dat deze vliegbasis Leeuwarden zou ondersteunen. De basis is echter niet voor het einde van de oorlog voltooid. De bunkers zijn inmiddels half in de grond weggezakt. Onder de link vind je een tekening van hoe het Duitse kamp er oorspronkelijk heeft uitgezien, in relatie tot het huidige motorcrosscircuit. - Artikel met foto's over de Radarstelling Trimunt.

- Op 3 mei 1943 zijn op Trimunt 16 inwoners (waaronder ook onderduikers) van de nabijgelegen buurtschap De Haar door SS'ers gefusilleerd. Dit uit wraak op de boeren uit de nabije omgeving, die zouden hebben meegewerkt aan de ‘Meistaking’ door bomen op de weg te leggen. Ter nagedachtenis aan de gefusilleerden is op de plek waar de executies hebben plaatsgevonden een monument opgericht (aan de bosrand nabij de bunkers), omringd door 16 eiken. Jaarlijks vindt hier op 4 mei nog een herdenking plaats, evenals overigens in het dorp Marum. Zie hier een artikel over de executies en de voorgeschiedenis ervan. Zie ook het interview met Wiecher van der Wier (1922-2016), die bij deze verschikkelijke gebeurtenis zijn 3 broers heeft verloren. Zelf kon hij tenauwernood ontsnappen. Volgens Van der Wier was de aanleiding ook nog eens een misverstand, in die zin dat de Duitsers dachten dat de boomstammetjes over de weg naar Trimunt een poging tot sabotage van de radarstelling was, terwijl het volgens Van der Wier "een verzetje, kwajongenswerk" was.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Motorcross op Koningsdag.

- BrommerCross (1e zaterdag van september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Trimunt lag oorspronkelijk op een zandrug in een uitgestrekt hoogveengebied. De reliëfrijke stuifzanden en de hooggelegen beboste zandgronden alhier vormen de enige plek in het Zuidelijk Westerkwartier waar geen veenvorming heeft plaatsgevonden. Na de ontginning van het hoogveengebied is op de lagergelegen delen een open weidegebied ontstaan, waarin verschillende petgaten nog aan de tijd van de vervening herinneren.

- Rond Trimunt is in de jaren dertig van de 20e eeuw het Ontginningsbos aangelegd. Het bos met de omgeving is in beheer bij Staatsbosbeheer.

- NO van Trimunt ligt de Jilt Dijksheide, het laatste heideveld van het Westerkwartier, met het laatste stukje onvergraven hoogveen.

- De plas Trimunt, nabij de afrit aan de A7, is in de periode 1980-2000 ontstaan door zandwinning t.b.v. de aanleg van de A7. De put is gelegen in het natuurrijke gebied Haarsterbos - Trimunt - Strandheem, dicht langs de robuuste ecologische verbindingszone langs het Oude Diep in de gemeente Marum. De put heeft een omvang van circa 14 hectare, en had een diepte van 14 meter onder het wateroppervlakte (= 1,25 mtr +NAP). De put kenmerkte zich door oevers met een zeer steil talud (1:3) vanwege het feit dat bij de winning zo veel mogelijk materiaal beschikbaar moest komen. In tegenstelling tot het huidige ontgrondingenbeleid zijn destijds aan de oplevering van de put geen nadere eisen gesteld. Alhoewel de waterkwaliteit van de plas erg goed is, was door de diepte van de plas en door de steile wanden weinig flora en fauna aanwezig.

Sinds 2008 is de plas heringericht. Doel van deze herinrichting was het creëren van een natuurvriendelijke, ecologisch waardevolle en duurzame plas. Naast de aanleg van een geluidswal is de plas 'verondiept' (= minder diep gemaakt), en de randen zijn verflauwd. Door de herinrichting is een natuurlijker plas ontstaan, die daarmee past in de omgeving, waar meerdere kleine plassen voorkomen. De grotere afwisseling in diepten zorgt voor een vergroting van de diversiteit aan biotopen. Daarmee wordt de natuurlijke waarde van de plas vergroot. De aanleg van eilanden in de plas vergroot het leefklimaat van verschillende diersoorten in en om de plas. Voor nadere informatie zie het Acceptatie- en Verwerkingsprotocol plas Trimunt.

Terug naar boven

Links

- Sport: - Vrij snel na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 zijn er in Marum enkele personen die hun in de oorlog verstopte motoren te voorschijn halen en die voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer gaan gebruiken. Ook worden er al gauw toertochten gehouden en wordt over het oprichten van een motorclub gesproken. Op 15 maart 1946 wordt daartoe besloten en is Motorclub Marum en Omstreken (MCMO) een feit. De club heeft een eigen circuit en wel in buurtschap Trimunt, waar zij door het jaar heen uiteraard trainen en daarnaast verschillende motorcrossevenementen organiseren. Het clubhuis is gehuisvest in een van de onder Bezienswaardigheden beschreven bunkers en de materiaalopslag maakt gebruik van de 'keukenbunker'.

Verder organiseert de MCMO jaarlijks VMC-ritten voor deelnemers op veteraanmotoren (gebouwd voor 1914). Ook kan in de klasse voor classic-bikes (gebouwd voor 1970) worden mee gedaan. Deze 'Marum-rit' wordt elk jaar gehouden op de 3e zondag van juli, verder is er nog de 'Drogehamrit' op de 2e zaterdag in september.

Reactie toevoegen