Smitshoek

Plaats
Buurtschap
Barendrecht Albrandswaard
Zuid-Holland

smitshoek_plaatsnaambord_kopie_2.jpg

Smitshoek is een buurtschap en nieuwbouwwijk (van het dorp Barendrecht). De buurtschap ligt in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Barendrecht en deels gemeente Albrandswaard (t/m 1984 gemeente Rhoon).

Smitshoek is een buurtschap en nieuwbouwwijk (van het dorp Barendrecht). De buurtschap ligt in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Barendrecht en deels gemeente Albrandswaard (t/m 1984 gemeente Rhoon).

smitshoek_plaatsnaamborden.jpg

Als je vanaf de Charloisse Lagedijk de Heulweg in gaat, verlaat je de bebouwde kom van Rotterdam en kom je direct de bebouwde kom van de gemeente Barendrecht binnen, en daarbinnen de buurtschap Smitshoek. (© Acronius van der Zweep)

Als je vanaf de Charloisse Lagedijk de Heulweg in gaat, verlaat je de bebouwde kom van Rotterdam en kom je direct de bebouwde kom van de gemeente Barendrecht binnen, en daarbinnen de buurtschap Smitshoek. (© Acronius van der Zweep)

smitshoek_plaatsnaamborden_van_dichtbij.jpg

En hier nog een keer het fraaie plaatsnaambordensetje bij het betreden van buurtschap Smitshoek vanuit Rotterdam van dichtbij, waar nog duidelijker te zien is dat je Rotterdam uitgaat en direct buurtschap Smitshoek binnenkomt. (© Acronius van der Zweep)

En hier nog een keer het fraaie plaatsnaambordensetje bij het betreden van buurtschap Smitshoek vanuit Rotterdam van dichtbij, waar nog duidelijker te zien is dat je Rotterdam uitgaat en direct buurtschap Smitshoek binnenkomt. (© Acronius van der Zweep)

smitshoek_vml_woonhuis_met_cafe_en_erf_stembureau.jpg

Café 't Schaapje in buurtschap Smitshoek is medio 19e eeuw gesticht. Het scheelde maar een haartje of het café was in 1950 een kerk geworden! Hoe dat zit, kun je lezen in het hoofdstuk 'Eten en drinken'.

Café 't Schaapje in buurtschap Smitshoek is medio 19e eeuw gesticht. Het scheelde maar een haartje of het café was in 1950 een kerk geworden! Hoe dat zit, kun je lezen in het hoofdstuk 'Eten en drinken'.

Smitshoek

Terug naar boven

Status

- Smitshoek is een buurtschap en nieuwbouwwijk (van het dorp Barendrecht). De buurtschap ligt in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Barendrecht en deels gemeente Albrandswaard (t/m 1984 gemeente Rhoon).

- De buurtschap Smitshoek valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Barendrecht, deels onder het dorp Rhoon. De buurtschap ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van Barendrecht.

- De buurtschap heeft blauwe plaatsnaamborden (komborden) aan de kant waar je er vanaf de Rotterdamse Charloisse Lagedijk binnenkomt, N van de A15 (zie foto's). Z van de A15 staat op enkele plekken een wit plaatsnaambord Smitshoek binnen de bebouwde kom van Barendrecht.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Smitshoek.

Naamsverklaring
Samenstelling van de familienaam Smits en hoek 'scherpe of uitspringende bocht' (de buurtschap lag in een hoek van de Binnenlandse Polder). Houdt misschien verband met de poldernaam Smeetsland.(1)

Op (2) lezen wij als verklaring: "Smitshoek dankt haar naam aan de smid, die zich lang geleden vestigde op de hoek van de Charloisse Lagedijk en de Smitshoekseweg." Dt lijkt ons niet plausibel, omdat voor zover ons bekend de plaatsnaam altijd met een t is geschreven en het beroep met een d.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Heulweg, Bevershof, Bakkersdijk (de W takken van deze weg; de O tak voor zover gelegen N van het kruispunt met de weg Wagenmakerij) en Voordijk (het korte gedeelte van deze weg rond de kruispunten met de wegen Smitshoek / Heulweg en Bakkersdijk). De buurtschap ligt aan weerszijden van de A15, maar voor het overgrote deel Z daarvan, en ligt direct W van het dorp Barendrecht, direct O van de Rhoonse nieuwbouwwijk Portland en direct Z van de stad Rotterdam.

Tussen de buurtschap en de A29 is sinds 1997 de Vinex-wijk Carnisselande gerealiseerd. Als onderdeel van Carnisselande is O van de buurtschap de nieuwe wijk Smitshoek 1 aangelegd. Later is O daarvan een tweede wijk aangelegd. Samen met de wijken Riederhoek en Vrijheidsakker worden deze als Dorpse Driehoek aangeduid. Dit uit zich met name in de gebruikte materialen in de openbare ruimte. Deze zijn anders dan de meer stedelijke uitstraling van de overige wijken in Carnisselande, die als Stadse Rechthoek worden aangeduid.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Smitshoek 28 huizen met 238 inwoners in de gemeente Charlois. In de gemeente Oost- en West-Barendrecht komt de plaatsnaam in de Volkstelling van dat jaar niet voor. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
"Van Rehobothkerk naar Carnisse Haven. Het ontstaan van de Rehobothkerk en de Samen Op Weg wijkgemeente. Het 'Hervormd' en het 'Gereformeerd' zijn in Smitshoek is voorheen altijd getekend door de 'geest van de tijd'. Zo waren er al heel lang twee schooltjes naast elkaar. Op de Bakkersdijk de 'School met den Bijbel', sinds ca. 1920, en aan de Voordijk de school van de Gereformeerde Schoolvereniging, 'Keucheniusschool' sinds 1905. Kortweg de Hervormde en de Gereformeerde school genoemd. Er werd altijd gekerkt in Barendrecht (4 à 5 km ver) of (sommigen) in Charlois (Rotterdam).

In de oorlogsjaren werden vanuit Barendrecht kerkdiensten georganiseerd in de beide scholen. Na de oorlog, deze luxe gewend, kwam men in Smitshoek tot twee kerkelijke gebouwen. In 1948 voor de Hervormden het 'Wijkgebouw' op Bakkersdijk 14 en aan de overkant in 1950, op Bakkersdijk 1, de Gereformeerde Kerk. De scholen werden steeds kleiner, door gezinsverdunning en verhuizing. In 1964 kwam het tot een fusie. Het duurde nog tot 1968 voor de school aan de Bakkerdsdijk verbouwd was tot één Smitshoekse school, de 'Zuiderrandschool'. De fusie van de scholen was een eerste toenadering. Begin jaren zeventig was er één gezamenlijke Jeugdvereniging voor 16 jaar en ouder. Eind jaren zeventig werden de catechisaties gezamenlijk gehouden. Maar ook de 'ene' school had invloed op de toenadering. Zo werd al in 1969 op Eerste Kerstdag één gezamenlijk kerstfeest gevierd en dat is jaren zó gebleven.

Het gebouw van de Gereformeerde Kerk vertoonde in 1974 scheuren en werd afgekeurd. Er moest een nieuw gebouw komen. Men was nog niet zover in Smitshoek één kerkgebouw voor beide groepen te bouwen. Wel werden de Gereformeerden uitgenodigd 's morgens in het Wijkgebouw te komen kerken. Dit werden gezamenlijke kerkdiensten. Nadien werd, toen de nieuwe Gereformeerde Kerk 'af' was (1975), een gescheiden kerkgaan door velen niet meer begrepen. Voor de beide gebouwen werd een Bazar georganiseerd in 1975 en`1978. Het was vanzelfsprekend dat men op de zondag daarop in de Gereformeerde kerk bijeenkwam omdat men in het 'Wijkgebouw' de Bazar hield. In de jaren tachtig werden meerdere gezamenlijke diensten georganiseerd. Eerst eenmaal per maand, later om de week. Het duurde nog tot 1988 voor besloten werd 'Samen op Weg' te gaan.

In 1989 werd het Wijkgebouw verkocht en de 'Hervormden' werden voor de helft eigenaar van het voorheen Gereformeerde Kerkgebouw de 'Rehobothkerk'. De Heer gaf 'ruimte' (Genesis 10:11) voor een Samen op Weg van Hervormden en Gereformeerden. De groep was nog te klein om geheel zelfstandig te kunnen zijn, de band met de beide 'moederkerken in Barendrecht bleef. Voor 50% was vanaf februari 1990 Ds. Attie Minnema de eerste predikant voor de ene nieuwe Samen op Weg kerk van Smitshoek. Vanaf augustus 1998 stond de kleine Smitshoekse Gemeente (ca. 100 kerkgangers) met Ds. Couvée voor de uitdaging kerk te zijn in Smitshoek / Carnisselande / Portland.

De naam 'Portland' is eraan toegevoegd omdat de classes van de Ned. Herv. Kerk en de Gereformeerde Kerken op verzoek van de kerkelijke gemeenten van Barendrecht en Rhoon de kerkelijke bearbeiding van het VINEX-gebied van Albrandswaard hebben opgedragen aan de SOW-kerk van Smitshoek. Met de komst van de VINEX-locatie is door de kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd Barendrecht uitgesproken dat de kerkelijke ontwikkeling de verantwoordelijkheid is voor heel Hervormd en Gereformeerd Barendrecht.

Nieuwbouw. In februari 1999 is vanuit de kerken de commissie 'gebouwen Groot Smitshoek' opgericht om te onderzoeken hoe er voor voldoende capaciteit gezorgd kan worden. De plancommissie volgt al jaren de demografische ontwikkelingen in Barendrecht en heeft voor de nieuwe wijk ook een prognose gemaakt. De commissie trok de conclusie dat de Rehobothkerk te klein gaat worden. Om te onderzoeken welke mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding er waren is de studiecommissie1 opgericht. Deze commissie kwam met 8 mogelijkheden. Vervolgens is studiecommissie2 opgericht om een selectie te maken uit de 8 mogelijkheden. Het advies was nieuwbouw met als alternatief verbouwen Rehobothkerk. Daarna is de voorbereidingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie kreeg de opdracht naar de 2 mogelijkheden te kijken. Hun voorstel was nieuwbouw. De 2e opdracht voor de voorbereidingscommissie was om samen met een architect met een plan te komen. Er moest een programma van eisen komen en een budget opgesteld worden. Het toenmalige plan zou 2,3 miljoen euro kosten en bleek financieel niet haalbaar.

De 3e opdracht van de voorbereidingscommissie was om samen met de architect een plan te maken voor een kerk van 1,7 miljoen euro, zonder dat het programma van eisen veel naar beneden zou worden bijgesteld. Met het nieuwe plan werd het aantal zitplaatsen wel naar beneden gebracht, maar de uitnodigende sfeer en uitstraling bleef bestaan. Volgens de wijkkerkenraad paste dit gebouw nog steeds binnen het beleid van 'Kennen en gekend worden', doordat het voor de wijkgemeente stimulerend en ondersteunend kan werken. Zo is dit het uiteindelijke concept geworden waarvoor in oktober 2003 door de kerkenraden groen licht is gegeven. Direct is de grond aangekocht van de gemeente. De gemeente Barendrecht heeft op haar beurt een grote bijdrage geleverd door de rest van de grond aan te kopen. Hier zijn o.a de parkeerplaatsen gerealiseerd.

Op 29 september 2004 werd onder grote belangstelling de eerste paal van de nieuwe kerk geslagen. Op 23 september 2005 werd symbolisch de sleutel van Kerkelijk Centrum Carnisse Haven overhandigd aan Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven. Op zondag 25 september 2005 werd door de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven afscheid genomen van de Rehobothkerk. Aan het einde van de dienst gaat ds. T. Verbeek naar de liturgische voorwerpen en spreekt een kort gebed uit. Na de zegen en het slotlied brengen de ambtsdragers vervolgens de paaskaars, de kanselbijbel, het doopvont en het avondmaalstel naar buiten en worden naar de wagen gebracht die al voor de kerk klaarstond. Nadat iedereen was opgesteld ging de stoet in processie de Voordijk over. Voorop dhr. J. Vis op zijn MAN tractor uit 1958 met daar achter de wagen met de voorwerpen. Vervolgens de voetgangers en daarachter de fietsers. Bij het nieuwe Kerkelijk Centrum Carnisse Haven aangekomen werden de voorwerpen naar binnen gedragen om de week erna, tijdens de ingebruikname, op het liturgisch centrum neergezet te worden. Na deze tocht was er voor iedereen koffie en thee met gebak.

Ingebruikname kerkelijk centrum Carnisse Haven. Zondag 2 oktober 2004 is het nieuwe Kerkelijke Centrum Carnisse Haven feestelijk in gebruik genomen. De voorgangers ds. T. Verbeek en mw. J.M. Boers-de Jong kwamen met de kerkenraad de kerkzaal binnen en droegen de paaskaars, de kanselbijbel, het avondmaalstel en het doopvont. Al deze voorwerpen werden toegewijd met gebed en zang. In deze dienst zong de cantorij Samen op Wijs meerdere liederen en ook ondersteunden zij een aantal liederen van de samenzang. Na afloop van de dienst feliciteerde burgemeester J. van Belzen de wijkgemeente namens de gemeente Barendrecht. Vervolgens lichtte dhr. F. Plugge toe op welke wijze het boek 'Haven in de Polder' tot stand gekomen is en gaf het woord aan mw. P.M. Teunissen-Nijsse, redactrice van het boek. Mw. Teunissen overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan Ds. J.G. Heetderks, preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. J.G. Heetderks bracht de felicitaties namens de Protestantse Kerk in Nederland over." (bron: Protestantse Gemeente Barendrecht)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Café 't Schaapje (Smitshoek 1), dat bij verkiezingen ook als stembureau fungeert, is medio 19e eeuw gesticht. P. Groenenboom heeft de geschiedenis van het café door de jaren heen beschreven in het tijdschrift van Historische Vereniging Barendrecht, juni 1991 (pag. 8-12). Het scheelde maar een haartje of het café was in 1950 een kerk geworden! Hoe dat zit, kunnen we lezen in een citaat uit het hiervoor genoemde artikel: "In 1950 staat het café te koop. Vanuit de Gereformeerde Kerk wordt de wens geuit het café te kopen en het als kerk in te richten voor de wijk Smitshoek, die toen nog geen eigen kerkgebouw had. De meerderheid van de kerkeraad was echter tegen. Zij vond dat er in de buurtschap/wijk een gelegenheid moest blijven om een kopje koffie c.q. pilsje te drinken. En op het café was niets aan te merken, want Van der Jagt was altijd een keurige caféhouder geweest. Daarom zag men van de koop af."

Aan het eind van het artikel nog een aanbeveling van de auteur, als je er toch in de buurt bent: "Sinds de aanleg van het fietspad even rechts van het café over de oude boezemkade, die de Poelweg over het aloude riviertje de Koedood met Smitshoek verbindt, is het café uniek gelegen op een plaats waar het publiek, na een lange fietstocht, even uit kan rusten om vervolgens zijn weg voort te zetten door de polders rondom Barendrecht en Rhoon. Ik kan een tocht door de polders en een bezoek aan het café van harte aanbevelen. Als u toch in de buurt bent, ga dan even kijken bij de oude sluis van de polder het Binnenland, die daar vlak bij ligt. Zij wordt wel niet meer gebruikt, maar roept het verleden in u wakker. Door deze sluis moest al het overtollige water van de polder het Binnenland gaan om droge voeten te kunnen houden. Ik wens u veel genoegen bij de fietstocht en bij het bezoek aan het café."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Smitshoek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Joop Nootenboom vertelt in 1996 over het Smitshoek van zijn jeugd, een video van Bas Romeijn over deze oud-voorzitter van de lokale voetbalvereniging.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - De wereld om ons heen verandert snel. De kinderen van nu zullen hun leven lang blijven leren. Basisschool Smitshoek is een lerende organisatie, waarin de leerkrachten het ‘je leven lang blijven leren’ voorleven. Ze dragen hun leerlingen kennis over om de wereld beter te snappen, maar leren kinderen ook bewust vaardigheden aan die hen helpen zich goed staande te houden in de 21e eeuw. Ze leren hun leerlingen effectief samen te werken, problemen op te lossen, flexibel te zijn, zich goed talig uit te drukken, zorgen ervoor dat ze digitaalvaardig zijn en zich kunnen presenteren. Ze vinden het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig blijven en zich een onderzoekende houding eigen maken.

Hierin geven ze zelf het goede voorbeeld. Leerkrachten op deze school doen zelf ook met grote regelmaat aan nascholing. Dit gaat van hun jaarlijkse teamnascholing, het volgen van korte cursussen tot het doen van grotere opleidingen en/of het behalen van een master. Sinds 2017 hebben ze ook hun eigen Smitshoek-academie waarin medewerkers van de school zich middels e-learning kunnen scholen. Ze zien ouders als educatieve partners. Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van belang voor de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Als school spannen zij zich in voor een goede samenwerking en zij verwachten dit ook van de ouders.

- "Bij Norlandia Kinderopvang voelen kinderen zich thuis. We bieden ze de ruimte om spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun eigen talenten te ontdekken. Bij voorkeur doen we dat buiten. Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dicht bij de natuur waar elke dag anders is en je samen nieuwe dingen kunt ontdekken. Dat maakt Norlandia buitengewoon! In Barendrecht, in de wijken Carnisselande en Smitshoek, biedt Norlandia kinderopvang aan voor kinderen van 0-12 jaar. Bij BSO De Wildernis (Bakkerstraat 1, gevestigd in de vroegere Rehobothkerk) kunnen kinderen lekker buitenspelen, sporten en creatief aan de slag onder leiding van een professioneel team. Wij bieden een uitdagend programma op basis van natuur, sport en kunst. De locaties De Wildernis en De Kleine Wildernis werken nauw met elkaar samen. Op BSO De Wildernis bieden wij dagopvang aan peuters en buitenschoolse opvang. Op de Kleine Wildernis bieden wij opvang aan baby’s, peuters en voorschoolse opvang aan schoolkinderen. De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij de Wildernis en de Kleine Wildernis vormen samen een hecht team."

- "Tussen de wijken Portland (Rhoon) en Smitshoek (Barendrecht) ligt in een prachtig pand Kinderdagverblijf Het Paleisje. Het pand is zeer gunstig gelegen en kan zowel via de Carnisserbaan als de Portlandse Baan heel makkelijk worden bereikt. Met 2 KDV groepen en 1 BSO groep is het een huiselijke en knusse locatie met een zee aan ruimte. De rondom gelegen tuin heeft een oppervlakte van 600m2! Vanuit iedere groep is door de aanwezige openslaande deuren de tuin direct bereikbaar. De namen van de groepen worden aan sprookjes ontleend. Zo hebben de 2 KDV groepen de namen Feeën en Elfjes met elk een capaciteit van 16 kindplaatsen op 4 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De BSO, genaamd de Kabouters, heeft een capaciteit van 17 kindplaatsen op 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Smitshoek is opgericht in 1960. In de eerste jaren werd er natuurlijk nogal geïmproviseerd zowel qua voetbalvelden als qua accommodaties, die beide in de begintijd zeer eenvoudig waren. In de loop der jaren zijn zowel de velden als de accommodaties flink uitgebreid en gemoderniseerd, dankzij steun van de gemeente, de medewerking van vele vrijwilligers met 'twee rechterhanden'*, en brede steun van de inwoners, die door de jaren heen hun steun hebben laten blijken door aan allerlei fondsenwervingacties mee te doen (zo is er een zeer succesvolle bazar gehouden en zijn er duizenden kwartetspellen verkocht t.b.v. de nieuwe kantine in 1981). Reeds in 1972 komen ook de dames erbij. De rijke geschiedenis van de voetbalvereniging kun je onder deze link lezen.
* Zo hebben in 1993 ruim 300 vrijwilligers samen ca. 1.600 manuur gewerkt aan de bouw van de schitterende overdekte tribune die plaats biedt aan 250 toeschouwers (met er onder kleedlokalen en berging).

Door de ontwikkeling van de Vinex-locatie Carnisselande / Portland komt de handhaving van Sportpark Smitshoek op de bestaande locatie onder grote druk te staan. Kennelijk wil de gemeente ook op die locatie gaan bouwen. Bestuur en leden hebben zich altijd tegen verplaatsing verzet. In de notitie ‘Willen = Kunnen’ wordt een aantal argumenten opgesomd die pleiten voor behoud op de huidige locatie: voorkomen kapitaalvernietiging, sportpark moet in woonwijk gelegen zijn, verlies aan kader bij verplaatsing naar zone langs A15, goede bereikbaarheid huidige sportpark, voorkomen vernietiging enorme zelfwerkzaamheid en emotionele binding met sportpark aan de Voordijk. Mede dankzij deze notitie en vele gesprekken heeft de politiek uiteindelijk besloten de visie van het bestuur te onderschrijven.

Door de forse nieuwbouw in Carnisselande / Portland maakt v.v. Smitshoek na 2000 een flinke groei door. Tegenwoordig neemt de vereniging met maar liefst meer dan 70 teams deel aan de K.N.V.B.-competities. Het betreft seniorenelftallen, veteranenteams, A- t/m G-teams, teams mini F-spelertjes die een interne competitie afwerken, damesteams, en een dames zaalteam. Een groep 35+ voetballers is ook binnen de vereniging actief en werkt een interne competitie af.

- In 1990 is de tennisvereniging opgericht als onderdeel van de voetbalvereniging. De tennisvereniging was niet aangesloten bij de KNLTB en had de intentie alleen een recreatieve vereniging te zijn. Er werden 2 kunstgrasbanen aangelegd op de plek waar nu de fietsenstalling is van de voetbalvereniging. De uitbreiding van het sportpark heeft er toe geleid dat deze banen verplaatst moesten worden naar een andere locatie op het sportpark. Dit is voor de tenniscommissie de insteek geweest om na te denken over de toekomst, er rekening mee houdend dat i.v.m. de Vinex-locatie Carnisselande er een grotere behoefte zou ontstaan aan tennismogelijkheden in de directe omgeving. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van 3 nieuwe banen met een clubhuis, en de oprichting in 2001 van een zelfstandige Tennisvereniging Smitshoek, die zich aansloot bij de KNLTB. Het clubhuis voldeed niet aan de NOC/NSF-norm, wat nodig is om aan de competities te kunnen meedoen. In 2008 is met de hulp van veel vrijwilligers een prachtig clubhuis gebouwd. Tevens is er een vierde baan gerealiseerd.

Reactie toevoegen