Rouveen

Plaats
Dorp
Staphorst
Overijssel

rouveen school ca 1910 [640x480].jpg

Rouveen school ca. 1910

Rouveen school ca. 1910

Rouveen

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Rouveen.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Rouveen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rouveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Rouveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Staphorst.

- Onder Rouveen viel vanouds het N deel van het dorpje Den Hulst, welk deel sinds de jaren negentig een formele woonplaats en buurtschap is onder de naam Punthorst, al valt deze buurtschap in de praktijk nog wel onder het dorp Rouveen, als zijnde het dichtstbijzijnde dorp in de gemeente Staphorst. Reeds in 1978, bij de invoering van het huidige postcodesysteen, had dat Staphorster deel van Den Hulst de plaatsnaam Den Hulst toegekend gekregen, met een eigen postcode, in tegenstelling tot het eigenlijke dorp Den Hulst Z daarvan, dat sindsdien geacht wordt 'in' Nieuwleusen te liggen.

Ook de buurtschap Rollecate, N van de Nieuwleuser buurtschap De Meele, valt grotendeels onder de gemeente Staphorst, valt in de praktijk grotendeels onder het dorp Rouveen, valt vanouds grotendeels onder Den Hulst en valt tegenwoordig voor de postadressen grotendeels onder het reeds genoemde Punthorst.

Dit laatste geldt ook voor het kleine deel van de uitgestrekte buurtschap Westerhuizingerveld en het kleine deel van buurtschap De Maat, welke delen in de praktijk ook onder het dorp Rouveen vallen; aangaande Westerhuizingerveld is het het deel NO van buurtschap Punthorst dat voor de postadressen 'in' die formele woonplaats ligt, voor De Maat is dat het westelijkste gedeelte ervan.

Verder valt onder het dorp Rouveen nog een deel van buurtschap De Lichtmis.

Al met al vallen er dan in totaal 5 buurtschappen geheel of gedeeltelijk onder het dorp Rouveen.

Terug naar boven

Ligging

Rouveen ligt Z van Staphorst. Het heeft een typische lintbebouwing die vanuit Staphorst naar de buurtschap Lichtmis in het Z loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rouveen 311 huizen met 1.635 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 3.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Ruilverkaveling Rouveen is in 2010 afgesloten. Het hoofddoel van dit 6000 hectare grote landinrichtingsproject was een betere verkaveling voor de landbouwbedrijven. Dat is gelukt: het gemiddelde aantal kavels per bedrijf is afgenomen van 8 naar 3. De betere kavelindeling was onder andere mogelijk doordat 11 agrarische bedrijven zijn verplaatst. In het gebied zijn ook de bereikbaarheid en de waterbeheersing verbeterd. Tussen Hasselt en Zwartewaterklooster is een recreatief fietspad aangelegd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rouveen heeft 116 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsvereniging Munnikenslag organiseert diverse activiteiten door het jaar heen.

- Koningsdag.

- Concours Hippique Rouveen (weekend in mei). Gratis toegang.

- Munnikenslagloop (juni).

- Kampioenschap Slootie Spring'n (juni).

- Handelskeuring Rouveen (paarden) (eind juni).

- Klompenrace (eind december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De gemeente Staphorst gaat van 2010 tot 2030 1,5 miljoen euro steken in het behoud van het karakteristieke elzensingellandschap van Rouveen. Met het geld worden zowel nieuwe singels aangeplant als bestaande singels hersteld en onderhouden. Het is de bedoeling dat boeren en eigenaren de elzensingels op hun grond zelf aanpakken. Ze krijgen daarbij steun van Landschap Overijssel, Stimuland en de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten. (bron: De Stentor, 27-1-2010)

- Natuurgebied Olde Maten / Veerslootlanden ligt W van Rouveen, tegen de grens met de gemeente Zwartewaterland (kern Zwartsluis). De afgelopen jaren is 425 hectare grond verworven naast het bestaande natuurgebied de Olde Maten, als onderdeel van de ruilverkaveling Rouveen. Op deze gronden wordt nieuwe natuur ontwikkeld, als uitbreiding en versterking van de Olde Maten. De Olde Maten maakt, samen met de Veerslootlanden (gelegen tussen Olde Maten en Rouveen), onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het robuuste netwerk van natuurgebieden in Nederland. De afgelopen jaren is het gebied door Dienst Landelijk Gebied heringericht. Daardoor is het nu een aaneengesloten natuurgebied van circa 1.000 hectare met het kenmerkende cultuurhistorische kleinschalige singellandschap. Staatsbosbeheer beheert het gebied in samenwerking met de agrarische natuurvereniging. Boeren in het gebied krijgen een belangrijke rol bij het onderhoud.

Ruilverkaveling Rouveen
De recent afgesloten ruilverkaveling Rouveen leidt tot één aaneengesloten lint van laagveenmoerassen (Rottige Meente-Weerribben-Wieden-Olde Maten) op de grens van Friesland en Overijssel. Een gebied met volop ruimte voor plant en dier (o.a. de otter), maar ook voor recreatie en natuurbeleving.

Boksloten in Olde Maten / Veerslootlanden hersteld
Boksloten zijn in de 19e eeuw met de hand in het veen gegraven. Het veen werd toen per bok vervoerd. Dit is een vaartuig van zo’n 8 meter lang. In Olde Maten / Veerslootlanden zijn de ca. 50 boksloten in de laatste 50 jaar verland en vol gegroeid met riet, struiken en bomen. Deze begroeiing is in 2012 grotendeels verwijderd. Bovendien zijn de sloten zodanig uitgegraven dat ze weer hun oorspronkelijke ruime afmetingen hebben. Dit is belangrijk voor de ecologische waarde van het natuurgebied. Olde Maten-Veerslootlanden is grotendeels een Natura 2000-gebied. Als zodanig maakt het onderdeel uit van een Europees netwerk van beschermde gebieden.

Eco-aquaduct
In Olde Maten / Veerslootlanden is in 2014 een eco-aquaduct aangelegd, oftewel een aquaduct dat ook dienst doet als ecoduct. Dit bouwwerk gaat over het Conradskanaal heen en verbindt de noord- en zuidkant van het gebied met elkaar, zowel hydrologisch als ecologisch. In Nederland is tot heden nog nergens anders een aquaduct te vinden dat ook voor de natuur bestemd is. Veel beschermde diersoorten hebben baat bij een dergelijk bouwwerk: de otter, waterspitsmuis, dwergmuis, ringslang, heikikker, poelkikker, bittervoorn, grote en kleine modderkruiper, watervleermuis en meervleermuis. Reportage over het eco-aquaduct in Olde Maten / Veerslootlanden in Vara's Vroege Vogels, mei 2014. - Brochure met toelichting op het project Olde Maten / Veerslootlanden van Dienst Landelijk Gebied.

- De Bisschopsschans ligt ZO van Rouveen, NO van de watertoren bij de buurtschap Lichtmis, NO van de 'kruising' van de A28 met de N377 (Hasselt-Dedemsvaart). Dit verdedigingswerk uit de 17e eeuw is in 2006 in ere hersteld. Het bestaat onder meer uit een gracht in de vorm van een ster. De oorspronkelijke verschansing is rond 1665 gemaakt om een van de weinig begaanbare routes (de weg tussen Staphorst en Rouveen) naar het noorden te beschermen. Door de herinrichting is de Bisschopsschans een voor toeristen te bewandelen attractie geworden, met informatie over de cultuurhistorie van het gebied. Daarnaast kan in de waterberging overtollig water worden vastgehouden bij extreme regenval. Het bolwerk heeft een omtrek van 2,5 kilometer.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Rouveen.

- Weblog Rouveen (actualiteiten).

- Nieuws- en informatieblad De Rouvener (onregelmatig verschijnend).

- Rouveen Kaasspecialiteiten.

- Rouveen linkspagina.

- Rouveen doopboek 1660-1811.

- Zorgboerderij De Kuiperkooi.

Reactie toevoegen