Oudendijk (Woudrichem)

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

oudendijk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oudendijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 gem. Woudrichem. De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder de stad Woudrichem.

Oudendijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 gem. Woudrichem. De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder de stad Woudrichem.

oudendijk_feestweek_2017.jpeg

In Oudendijk organiseren ze een keer in de vijf jaar een Feestweek. De hele buurtschap wordt dan feestelijk versierd, o.a. met creatieve bouwwerken in de voortuinen, en iedere avond is er feest bij een van de liefst vijf buurtverenigingen.

In Oudendijk organiseren ze een keer in de vijf jaar een Feestweek. De hele buurtschap wordt dan feestelijk versierd, o.a. met creatieve bouwwerken in de voortuinen, en iedere avond is er feest bij een van de liefst vijf buurtverenigingen.

Oudendijk..jpg

Buurtschap Oudendijk, in het Land van Heusden en Altena en ZW van het stadje Woudrichem. Veel buurtschappen zijn dunbebouwd en liggen daarom buiten de bebouwde kom, met daarom witte borden. Oudendijk heeft wel een 'bebouwde kom' en daarom blauwe borden.

Buurtschap Oudendijk, in het Land van Heusden en Altena en ZW van het stadje Woudrichem. Veel buurtschappen zijn dunbebouwd en liggen daarom buiten de bebouwde kom, met daarom witte borden. Oudendijk heeft wel een 'bebouwde kom' en daarom blauwe borden.

Oudendijk (2).JPG

Buurtschap Oudendijk is mooi gelegen aan een klinkerweggetje

Buurtschap Oudendijk is mooi gelegen aan een klinkerweggetje

Oudendijk (3).JPG

Buurtschap Oudendijk in de voorjaarszon

Buurtschap Oudendijk in de voorjaarszon

Oudendijk (Woudrichem)

Terug naar boven

Status

- Oudendijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 gemeente Woudrichem.

- De buurtschap Oudendijk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Woudrichem.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oudendijk ligt rond de gelijknamige weg, W van Woudrichem, O van Sleeuwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oudendijk 40 huizen met 312 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Honswijk
In het Z van de huidige buurtschap Oudendijk heeft in de middeleeuwen het woonoord Honswijk gelegen; enkele eeuwen lang een welvarende nederzetting van de Abdij van Berne. Bezittingen van een ridder Fulco in het Land van Altena, waaronder in Honswijk, worden in 1134 eigendom van de abdij. De paters brengen de braakliggende gronden in de daarop volgende periode in cultuur. H. Voogd heeft rond 1970 onderzoek gedaan naar de mogelijke locatie van Honswijk. Oudere inwoners kennen nog wel "de weg van de zeven bochten" aan het einde van buurtschap Oudendijk. Sinds de ruilverkaveling is hij echter moeilijker terug te vinden. Het gebied ter plaatse is ook bekend als "het lage eind".

De bodem aan weerszijden van deze kronkelige oude weg bleek het woonoord Honswijk prijs te geven. Eens een dorpsweg die tussen de grillig verspreide bebouwing van de nederzetting door zijn loop had. Het gevonden aardewerk, dat een bestaan van Honswijk reeds in de 11e eeuw zeker maakt, toont verder dat de periode tussen de 12e en 14 eeuw een bloeitijd is geweest. In de 15e eeuw begint een kentering die uiteindelijk leidt tot het verdwijnen van het woonoord. Het plaatsje heeft een - in 1375 gewijde - kapel gehad die de 'blauwe kamer' werd genoemd. Deze naam voor een kapel komt ook elders voor. In die tijd was het namelijk niet ongebruikelijk dat de vloer van een kapel uit blauwe tegels bestond.

Honswijk wordt een rijke bezitting van de Abdij van Berne, maar aan weerszijden van de kronkelige dorpsweg bezitten ook de graaf van Holland, Philips van Bourgondië, het Dominicanessenklooster te Woudrichem en anderen er een hof of woningen en grond. Als gevolg van de St. Elisabethsvloed in 1421 en een jaar later bij het doorbreken van de dijk tussen Werkendam en Sleeuwijk, zijn de Kapel, de woningen en het werk van de abdij verwoest. Honswijk komt langdurig - waarschijnlijk zo'n 40 jaar - onder water te staan. Het ligt laag. Mogelijk dat het daarom tot de dag van vandaag nog "het lage eind" wordt genoemd. Ook bij de Watersnood van 1953 krijgt men in buurtschap Oudendijk nog natte voeten.

Krachtige pogingen zouden in het werk zijn gesteld om dat wat verloren gegaan was, terug te krijgen. In de tweede helft van de 16e eeuw zet de Reformatie - verbod tot uitoefening van de RK godsdienst - een streep onder alle activiteiten van de abdij. Op last van de Drossaard van Altena moeten alle geestelijke goederen worden opgegeven. Hierdoor is waarschijnlijk geleidelijk aan de overige bewoning van Honswijk ook verdwenen. De naam "blauwe kamer" van het perceel grond en van een huis ter plaatse met de zeven bochten van de oude weg, in het Z van de huidige buurtschap Oudendijk, herinneren ons tegenwoordig nog aan het verdwenen middeleeuwse woonoord. (© Ton Lensvelt. Onder de link vind je zijn zeer uitvoerige site met vele verhalen uit de geschiedenis van het dorp Dussen en omgeving. Zeer aan te bevelen voor wie in de geschiedenis van deze omgeving is geïnteresseerd.)

De huidige buurtschap
Vanouds had buurtschap Oudendijk een agrarisch karakter en overwegend inwoners die hier geboren en getogen zijn. Tegenwoordig wonen er ook veel mensen 'van buiten' die graag in het buitengebied wonen met toch de grotere kernen Woudrichem en Sleeuwijk in de nabijheid, en is er nog maar 1 melkveehouderij.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren zijn in het gebied in het ZW van de buurtschap, tussen de wegen Jan Spieringweg in het N en De Roef in het Z, plannen ontwikkeld voor de realisatie van het nieuwe landgoed Kraaiveld. Het totale gebied beslaat 73 hectare en ligt deels op grondgebied van Oudendijk (voorheen gem. Woudrichem) en deels op grondgebied van Sleeuwijk (voorheen gem. Werkendam). De gemeenten Woudrichem en Werkendam hebben op 15 december 2009 het bestemmingsplan vastgesteld. Er is een beroep ingesteld, maar dit is op 22 december 2010 door de Raad van State ongegrond verklaard. Onderdelen van het nieuwe landgoed zijn een loofbos, verschillende lanen, diverse zichtlijnen, bloemrijke graslanden en een nieuw landhuis. De Roefse Laan zou terugkeren en zou door de aanplant van vier rijen notenbomen uitgroeien tot een monumentaal landschapselement. De Roefse Laan en de laan van het nieuwe landhuis naar de Kraaiveldse Stoep aan de Merwededijk zouden de belangrijkste aders vormen voor de recreatieve ontsluiting, die plaats heeft in de vorm van diverse wandelpaden.

De financiering van het project beoogde voor een groot deel te geschieden door de realisatie van 8 'fortwoningen' op het forteiland W van Oudendijk 89, 5 woningen N van de Jan Spieringweg, en het nieuwe landhuis. Ontwikkelaar De Zeeuw kreeg de kavels voor de fortwoningen echter niet verkocht wegens de toenmalige financiële crisis en de daarmee gepaard gaande crisis op de huizenmarkt, en is in 2013 failliet gegaan. Toch lijken de plannen uiteindelijk wel te zijn gerealiseerd, dus kennelijk is er een doorstart gemaakt. Als we op actuele kaarten kijken, zien we namelijk dat de fortwoningen (aan de nieuwe straat Kraaiveld) wel zijn gerealiseerd, en ook zijn 3 nieuwe woningen verschenen op de plek van de oude Hoeve Kraaiveld aan - vanuit Oudendijk gezien - het eind van de Jan Spieringweg (huisnrs. 4-6-8). Zie ook het hoofdstuk Links, kopje Zorg, voor de zorgboerderij die op het landgoed is gerealiseerd. Dat is kennelijk het in de plannen vermelde 'nieuwe landhuis' (op adres De Roef 4).

Terug naar boven

Evenementen

- Oranjevereniging Wilhelmina organiseert 1x in de 5 jaar - de laatste keer was in 2017, waarbij de vereniging gelijk haar 90-jarig bestaan heeft gevierd - een Feestweek die zelfs nog iets langer dan een week duurt, en waarbij Oudendijk in verschillende buurten wordt verdeeld. Elke buurt - er zijn 5 buurtverenigingen - verzint een thema voor het feest, compleet met versiering van de straat, de huizen en de tuin. Dit blijft niet bij een paar lampjes met vlaggen; er worden ook complete bouwwerken in de voortuinen opgetuigd. Elke avond is er tijdens het buurtfeest in een andere buurt een feestavond.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Buitendijks N van Oudendijk ligt natuurgebied de Groesplaat, eigendom van het Brabants Landschap, maar vrij toegankelijk voor dagrecreanten. Bij de ingang van het natuurgebied is een vogelkijkhut geplaatst, waar natuurliefhebbers kunnen genieten van het uitzicht en natuurlijk vogels kunnen waarnemen. De naam van de hut is Het Vinkennestje. Dit is een verwijzing naar het café dat jaren geleden gevestigd was aan de dijk bij Oudendijk.

- Via het hiervoor beschreven natuurgebied de Groesplaat kom je bij het Oudendijkse strand.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Oudendijk door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "Basisschool Oudendijk bestaat sinds 1879 en bestaat ca. 140 jaar later gelukkig nog altijd. Het is eerst een openbare school geweest. Na sluiting, vanwege te weinig leerlingen, is er een doorstart gemaakt en is de school verder gegaan als school voor neutraal bijzonder onderwijs. Tegenwoordig komen de leerlingen niet alleen uit de buurtschap zelf, maar uit het gehele Land van Heusden en Altena, zoals Woudrichem, Sleeuwijk, Uitwijk, Giessen, Rijswijk, Andel, Almkerk, Werkendam en Babyloniënbroek.

De inhoud van het onderwijs aan de instroomleerlingen en kleuters kenmerkt zich o.a. door de volgende punten: veel tijd en aandacht voor activiteiten, waarin het spel een centrale rol speelt; inrichting van het lokaal vanuit een aantal van deze activiteiten waardoor er vaste ruimten zijn, de zogeheten 'hoeken'; waar mogelijk wordt door materiaal-, proces- en situatiegestuurde activiteiten tot zelfstandig werken en spelen gestimuleerd; binnen 'wereldoriëntatie' en 'expressie' hebben de activiteiten vooral een verkennend karakter: je realiseren wat er in je omgeving gebeurt en exploreren van je expressiemogelijkheden. Vanaf groep 3 wordt meer onderscheid gemaakt in aparte vakken, zoals rekenen en wiskunde, lezen, taal en spelling, schrijven, Engels, biologie, natuurkunde en techniek, wereldoriëntatie, geschiedenis, etc."

- Zorg: - Woudrichemmer Wilco de Zeeuw nam destijds het initiatief voor de ontwikkeling van het, onder Recente ontwikkelingen beschreven, Landgoed Kraaiveld, gelegen in het ZW van buurtschap Oudendijk. In 2013 gaat het landgoed failliet. De zorgboerderij wordt eind 2013 overgenomen door de antroposofische zorgorganisatie Lievegoed uit Bilthoven. Ook deze organisatie kan het niet lonend krijgen. Een ondernemer uit Ridderkerk wil er biologische geiten gaan houden. Juist op dat moment legt de provincie de geitenhouderij aan banden. waardoor dit niet doorgaat.

's Heeren Loo, een landelijke aanbieder van zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, is in 2018 de nieuwe huurder geworden. De oorspronkelijke bedrijfswoning van De Zeeuw is nu een 'gezinshuis' geworden. Het biedt een thuis voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of mensen die autisme hebben. Er is plaats voor een echtpaar of koppel en vier kinderen. In het boerderijgedeelte van Woon-werkboerderij Kraaiveld, zoals het nu heet, is woonruimte voor 15 (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan ook op de zorgboerderij werken. Een van de baantjes is bierbrouwen in de brouwerij op het eigen terrein van de instelling. Verder is het de bedoeling op termijn een winkel en/of kleine horecagelegenheid te openen om de verse producten van de moestuin te verkopen. Deze dagbesteding kan ook gevolgd worden door bewoners uit de omgeving met een zorgvraag die aansluit op het aanbod en de deskundigheid van 's Heeren Loo. Officieel is de zorgboerderij van 's Heeren Loo in november 2018 van start gegaan, als eerste officiële vestiging van de nieuwe regio Zuid-Nederland van ’s Heeren Loo (" ’s Heeren Loo wil in de regio Zuid-Nederland in de toekomst meer van dit soort woon-werkboerderijen gaan openen. Het is een mooie start voor de uitbreiding van onze diensten in deze regio").. De bedoeling van de zorgboerderij is om qua energie zo veel mogelijk onafhankelijk en selfsupporting te zijn. Om dit te kunnen bereiken zijn tal van duurzame oplossingen toegepast.

- "Wij zijn Patrick en Marijke. Sinds 2011 zijn wij pleegouders crisis en kort verblijf van tieners. Ergens eind 2015 werd voor ons duidelijk dat pleegouders zijn voor deze doelgroep dát bleek te zijn waar ons hart echt lag. Gaandeweg werden dromen omgezet in plannen, werden plannen opgeschreven en eerste stappen om een gezinshuis te starten, gezet. Sinds 22 juni 2018 hebben wij de sleutel van ons huis in de buurtschap Oudendijk (bij Woudrichem) gekregen. Na ruim 2 maanden zeer intensief verbouwen in de zomerhitte, is ons Gezinshuis 'Terug naar de Toekomst' sinds 13 augustus 2018 open. Inmiddels wonen er 8 jongeren in ons gezin. In totaal is er plaats voor 7 gezinshuisjongeren en 3 jongeren in de zelfstandigheidstraining in een apart pand op het erf.

Ons team bestaat uit ZZP'ers en omvat o.a. een bijles- en huiswerkdocente (2x per week), een orthopedagoog (contect en intervisie) en een team van 4 personen dat ons als gezinshuisouders vervangt als wij 2x per jaar 2 weken samen op vakantie zijn. Verder werken wij samen met specialisten op het gebied van pestgedrag, mediawijsheid en alcohol/drugs. Wij zijn beiden SKJ-geregistreerd en wij zijn een volledig zelfstandig vrijgevestigd gezinshuis. Wij zijn niet verbonden aan een pleegzorgorganisatie of franchiseformule. Wij hebben zelf de Europese tenders doorlopen voor de regio's West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zuid-Holland Zuid, en hebben hiermee zorgcontracten binnen de Jeugdwet. Daarnaast werken wij met diverse maatwerkcontracten."

Reactie toevoegen