Langbroek

Plaats
Dorp
Wijk bij Duurstede
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

langbroek_i_love.jpg

Gezien op de jaarlijkse schapenmarkt in Langbroek. We kunnen ons goed voorstellen dat men hier graag woont. Lees de tekst en zie de afbeeldingen maar op deze pagina. Nog beter: ga er maar eens wandelen of fietsen om zelf te zien hoe mooi het hier is!

Gezien op de jaarlijkse schapenmarkt in Langbroek. We kunnen ons goed voorstellen dat men hier graag woont. Lees de tekst en zie de afbeeldingen maar op deze pagina. Nog beter: ga er maar eens wandelen of fietsen om zelf te zien hoe mooi het hier is!

langbroek_schapenmarkt.jpg

De Langbroekse Schapenmarkt, in 1980 begonnen om het dorpshuis te financieren en daarna te onderhouden, was er in 2017 alweer voor de 37e keer, maar het NK Boerenlandspelen was er voor het eerst. Een sportief evenement met leuke, uitdagende boerenspellen.

De Langbroekse Schapenmarkt, in 1980 begonnen om het dorpshuis te financieren en daarna te onderhouden, was er in 2017 alweer voor de 37e keer, maar het NK Boerenlandspelen was er voor het eerst. Een sportief evenement met leuke, uitdagende boerenspellen.

langbroek_collage.jpg

Langbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Langbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Langbroek (3).jpg

Nog maar net uit Cothen en we zien Langbroek al liggen

Nog maar net uit Cothen en we zien Langbroek al liggen

Langbroek (2).jpg

Een kleine indruk van het mooie Langbroekerweteringgebied

Een kleine indruk van het mooie Langbroekerweteringgebied

Langbroek. (2).jpg

Langbroek, dorpsgezicht vanuit het noorden gezien

Langbroek, dorpsgezicht vanuit het noorden gezien

Langbroek.JPG

In het centrum, bij de kerk van Langbroek

In het centrum, bij de kerk van Langbroek

langbroek_schapenkunstwerk_kopie.jpg

Het dorp Langbroek is niet alleen bekend om zijn prachtige boerderijen en kastelen aan de Langbroekerwetering, maar ook om zijn schapen en zijn jaarlijkse schapenmarkt. Vandaar dit toepasselijke schapenkunstwerk in een van de tuinen.

Het dorp Langbroek is niet alleen bekend om zijn prachtige boerderijen en kastelen aan de Langbroekerwetering, maar ook om zijn schapen en zijn jaarlijkse schapenmarkt. Vandaar dit toepasselijke schapenkunstwerk in een van de tuinen.

gemeente_langbroek_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Langbroek anno ca. 1870. Op deze kaart is goed te zien dat Langbroek wordt omsloten door de Utrechtse Heuvelrug (Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen) én de Kromme Rijnstreek (Cothen, Wijk bij Duurstede). (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Langbroek anno ca. 1870. Op deze kaart is goed te zien dat Langbroek wordt omsloten door de Utrechtse Heuvelrug (Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen) én de Kromme Rijnstreek (Cothen, Wijk bij Duurstede). (collectie www.atlasenkaart.nl)

Langbroek

Terug naar boven

Status

- Langbroek is een dorp in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1995.

- Wapen van de voormalige gemeente Langbroek.

- Oorspronkelijk, en eigenlijk nog steeds, was er sprake van de dorpen Nederlangbroek/Neerlangbroek en Overlangbroek. Echter, bij het ontstaan van het postcodeboek in 1978, hebben gemeente en/of PTT er kennelijk voor gekozen om de gemeentenaam, Langbroek, 'administratief gemakshalve' als postale plaatsnaam voor de beide dorpen gezamenlijk te gaan hanteren. Sindsdien is er dus sprake van deze formele plaatsnaam en 'woonplaats' - bijv. in de postadressen en in de gemeentelijke basisregistratie (BAG) - voor de beide dorpen. In de praktijk - ook te zien aan de plaatsnaamborden ter pekke - is er echter nog wel degelijk sprake van 2 dorpen: Langbroek (voorheen en eigenlijk nog altijd Neerlangbroek) en Overlangbroek.

- Onder het dorp Langbroek valt ook de buurtschap Steenen Brug.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Neerlangbroek, 1381-1383 Neder Lancbroec, 1396 Nederlangbroec, 1526 Nederlambroeck, 1554 Neder Lambroek, 1840 Neder-Langbroek.

Naamsverklaring
Samengesteld uit het adjectief lang en broek 'drassig laagland', met de toevoeging neder 'lager gelegen, stroomafwaarts' ter onderscheiding van Overlangbroek.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Langbroek ligt N van de stad Wijk bij Duurstede, NW van het dorp Overlangbroek, W van het dorp Leersum, Z van het dorp Doorn, ZO van het dorp Driebergen, OZO van het dorp Werkhoven en NO van het dorp Cothen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Langbroek 155 huizen met 1.096 inwoners, verdeeld in de dorpen Neerlangbroek 110/833 (= huizen/inwoners) en Overlangbroek 45/263. Tegenwoordig heeft het 'postale dorp' (zoals beschreven onder Status) ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners (waar in de praktijk dus ook het dorp Overlangbroek, met ca. 100 inwoners, nog onder valt).

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
Vanaf het prille begin vormt Nederlangbroek een gerecht dat in het bezit is van de domproosdij van Utrecht. Pas in 1795 komt er met de Bataafse omwenteling een eind aan die situatie. In de jaren daarna volgt er een serie administratieve wijzigingen tot in 1812 de gemeente Langbroek ontstaat uit de voormalige gerechten Overlangbroek, Nederlangbroek, Sterkenburg en Hardenbroek. In 1818 worden de voormalige gerechten Sterkenburg en Hardenbroek hier weer van losgemaakt om samen de nieuwe gemeente Sterkenburg te vormen (die later opgaat in de gemeente Driebergen). In 1996 wordt de gemeente opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Wijk bij Duurstede.

Historische geografie
Vóór de aanleg van de Lekdijk en de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede zijn enkel de Heuvelrug en de stroomruggen in het Kromme Rijn-gebied in cultuur gebracht. Bij de lage komgronden is dat aanvankelijk niet mogelijk omdat de waterhuishouding dat niet toelaat. Er kan bij hoge waterstand in de Kromme Rijn niet afgewaterd worden op deze rivier en dat wordt dan gedaan op het moeras dat Langbroek (= lang moeras) wordt genoemd. Het gebied vervult ook een rol als verzamelbekken van water als de Rijn buiten zijn oevers treedt en van regenwater van de Heuvelrug. De aanleg van de dam bij in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 maakt het pas mogelijk de moerasbossen om te zetten in landbouwgrond.

De bisschop van Utrecht meent op basis van zijn landsheerlijke rechten aanspraak te kunnen maken op de wildernis van het Langbroek. Hij geeft grond in deze gebieden door middel van 'cope-contracten' uit om te ontginnen. Hij behoudt de jurisdictie en de tienden op de grond. Het ontgonnen land zou de bisschop dankzij de tienden veel voordeel opleveren. Bovendien zijn door de bevolkingsgroei nieuwe bouwgronden noodzakelijk. De cope-overeenkomsten met de bisschop worden aangegaan door ondernemende geestelijken en ministerialen (dienaren van de bisschop). Zij trekken vervolgens kolonisten aan om de ontginning uit te voeren. De beloning is de eigendom van een stuk land.

De ontginning wordt systematisch aangepakt. Er wordt een basis gekozen, meestal een bestaande of gegraven waterloop, waarop dwarssloten worden gegraven. De sloten lopen evenwijdig aan elkaar en op gelijke afstand van elkaar. Aan het einde wordt weer een wetering gegraven met een dijkje waarop een ontsluitingsweg wordt aangelegd. Voor zover de terreinomstandigheden het toelaten, zijn de ontginningsblokken zoveel mogelijk hetzelfde. Een ontginningsblokje tussen sloten is gelijk aan één 'hoeve'; de hoeveelheid grond die groot genoeg is om één boerenbedrijf in stand te houden.

In Langbroek begint men echter eerst met het graven van de Langbroekerwetering, evenwijdig aan de bestaande Goyerwetering in het noorden en de bestaande Hoofdwetering en Landscheidingsweg in het zuiden. Deze wetering met de Langbroekerdijk ligt in het midden en van hieruit wordt naar het noorden en zuiden gewerkt. Het eerste stuk dat ontgonnen wordt zijn de 40 hoeven tussen de Cother-/Doornseweg en de (Boven)Wijkerweg. Daarna volgen de 30 hoeven ten westen van de Cother-/Doornseweg tot de oude verdwenen Stamerweg. Hier komt de grens te liggen met de ontginningen in Driebergen. Ten oosten van de Wijkerweg, in Overlangbroek, worden 50 hoeven ontgonnen. Door het taps toelopende grondstuk van de ontginning aldaar moet de diepte van de kavels aangepast worden.

De bisschop heeft alle contracten al afgesloten en de ontginningen zijn vermoedelijk reeds gestart, als het Domkapittel te Utrecht zijn rechten aanvecht. Langbroek ligt in die tijd namelijk ingeklemd tussen de domeinen van het Domkapittel. In 1126 erkent de bisschop de rechten van het Domkapittel, neemt deze kerkelijke instantie de cope-contracten over en zij geeft verder leiding aan de ontginning. Het moeras wordt ontgonnen voor landbouw en die functie heeft het gebied nog steeds. Het gros van de bewoners vindt zijn bestaan nog altijd in de agrarische sector, zij het dat inmiddels een verschuiving heeft plaatsgevonden van akkerbouw naar veeteelt.

Woontorens
Een opvallend fenomeen in de ontginningen van het Kromme Rijn-gebied zijn de versterkte huizen die veelal als woontorens zijn uitgevoerd. Ook in Langbroek komen verscheidene versterkte huizen tot stand, minstens 13 stuks: Lunenburg (13e-eeuws, Nederlangbroek), De Roetert (13e/14e-eeuws, Overlangbroek, verdwenen), Sandenburg (13e-eeuws, Nederlangbroek), Walenburg (13e-eeuws, Nederlangbroek), Dompselaar (15e-eeuws, Overlangbroek, verdwenen), Groenestein (14e-eeuws, Overlangbroek, verdwenen), Hinderstein (14e-eeuws, Nederlangbroek), Jagenstein (14e-eeuws, Nederlangbroek, verdwenen), Ten Marsche (14e-eeuws, Overlangbroek, verdwenen), Noordwijk (14e-eeuws, Nederlangbroek, verdwenen), Weerdestein (14e-eeuws, Nederlangbroek), Zuijlenburg (14e-eeuws, Overlangbroek) en Rhodestein (17e-eeuws, Nederlangbroek, verdwenen). De torens zijn woningen, statussymbolen en verdedigingsmiddelen van Stichtse geslachten die de sociale ladder zijn opgeklommen. Veel van deze woontorens, die in de 16e eeuw al zijn uitgebouwd tot kastelen, worden in die eeuw erkend als ridderhofstad. Eigenaren kunnen hierdoor bepaalde rechten laten gelden die groot voordeel met zich meebrengen. (bron: Regionaal Historisch Centrum RHC Zuidoost Utrecht)

Onderwijs
In 1820 werd in Langbroek een zondagsschool opgericht. Het betrof geen zondagsschool zoals wij die thans kennen maar 'een school op zondag', waar 'aan meer bejaarde en verontachtzaamde menschen', eens per week op zondag door de plaatselijke onderwijzer les werd gegeven in lezen, schrijven en rekenen. De school stond open voor leerlingen van 12 jaar en ouder en alle kosten werden gedragen door de stichter, Jan Antonie Godin van Westrenen, bewoner van huize Leeuwenburg. Het bestuur was in handen van de stichter en de plaatselijke predikant Jan Frederik van Oordt. In de noordgevel van de kerk herinnert een gedenksteen aan het initiatief van deze aristocraat, die op 19 april 1854 ongehuwd en kinderloos op zijn kasteel overleed. Na zijn dood kwam de zorg voor de school te berusten bij de dienstdoende predikant, die het toezicht zou delen met de eigenaren van de landgoederen Groenenstein, Sandenburg, Lunenburg, Rodenstein, Hinderstein, Rijnestein, Leeuwenburg, Hardenbroek en Sterkenburg. In 1916 ging de zondagsschool ter ziele. Deze is in dat jaar opgevolgd door de School met de Bijbel, waarvoor zie het hoofdstuk Links.

- "Hoeveel verhalen kun je vertellen over één kilometer dijk? Haast oneindig veel, is het antwoord als het gaat over de Langbroekerdijk. Leen Doeve en zijn vrouw Tineke Booij kwamen in 2014 in het historische gebied te wonen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 12e eeuw. In de documentairereeks '1 km dijk... en zover je kunt kijken' nemen ze de kijkers van RTV Utrecht vanaf oktober 2020 in zes delen mee naar hun woongebied en de bewoners." Onder de link kun je de 1e aflevering bekijken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Langbroek heeft 64 rijksmonumenten.

- "Hoewel niet met zekerheid te zeggen, wordt er vanuit gegaan dat omstreeks 1300 een eenvoudig tufstenen kerkje is gebouwd op de plaats van de huidige Hervormde kerk in Langbroek (Brink 8). In de tweede helft van de 15e eeuw is de kerk vergroot en verfraaid. Uit die tijd dateert ook de grote torenklok. De kerk van Nederlangbroek behoorde in de middeleeuwen tot het bezit van de Utrechtse domkapittel. Zij was een dochterkerk van de parochiekerk in Doorn. Op 26 augustus 1581 werd door de Staten van Utrecht de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst verboden en de gereformeerde leer als enige in de kerk erkend. In 1717 zijn kerk en toren door blikseminslag ernstig beschadigd. Na veel moeite, onder meer door de verkoop van landerijen, kon de kerk in 1771 bijna geheel worden vernieuwd. Uit deze tijd dateert ook de huidige kansel.

In de loop der tijd hebben er veel verbouwingen en restauraties aan en in de kerk plaatsgevonden. In 1920 zijn de petroleumlampen vervangen door elektrische verlichting. In 1988-1989 heeft onder leiding van architect ir. N.C.G.M. van der Rijt uit Lienden de toren een grote restauratie ondergaan. Ter vervanging van de waarschijnlijk voor de Franse tijd ook al aanwezige klokken zijn toen ook twee luiklokken aangebracht. Deze zijn geschonken door de heer H.J.E. van Beuningen en de heer P. Fentener van Vlissingen. In 2003 is de consistorie gerestaureerd. Achter de kerk ligt de begraafplaats met bijna 1000 graven, waarvan het oudste gedeelte dateert uit de 19e eeuw. In 1935 is er een uitbreiding in gebruik genomen. Beide velden zijn vrijwel vol. In 1984 heeft de gemeente Langbroek achter de kerkelijke begraafplaats een algemene begraafplaats aangelegd." (bron: Hervormde Gemeente Nederlangbroek)

- Langbroek is o.a. bekend van de reeks kastelen aan de kilometerslange Langbroekerwetering en -dijk. - Op deze pagina vind je ze allemaal op een rijtje, met een korte omschrijving.

- Gevelstenen in Langbroek.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Geldgebrek bij de gemeente is destijds de kiem voor de 1e editie in 1980 van de Schapenmarkt (1e zaterdag van juli, in 2021 voor de 40e keer). Want de inwoners van Langbroek wilden graag een dorpshuis, de gemeente had daar geen geld voor beschikbaar, dus moest dat maar op een andere manier vergaard worden. Enkele enthousiastelingen hebben daarom de Schapenmarkt op poten gezet. Hun opzet slaagt en het dorpshuis kan worden gebouwd; in 1982 komt Dorpshuis De Toekomst gereed (waarvoor zie verder bij Links). Om ook het onderhoud van het dorpshuis te kunnen financieren wordt de Schapenmarkt een jaarlijks evenement. Aanvankelijk ligt de nadruk op het schapenscheren en oude ambachten. Dat laatste element is tegenwoordig ingeruild voor activiteiten voor de jeugd en dat blijkt een schot in de roos. Het schapenscheren is nog altijd een belangrijk onderdeel. Er zijn verschillende boeren in de regio die wachten met het scheren van hun schapen zodat ze daarvoor op de Schapenmarkt kunnen worden ingezet.

- Jaarlijks is er iedere 1e zondag van juli en september een Open Tuindag op Ridderhofstad Hindersteyn in Langbroek. Geopend van 10.00-17.00 uur. Entree € 3,50 per persoon. Kinderen tot 16 jaar gratis. Honden geen toegang. De entree-opbrengst komt ten goede aan Stichting tot behoud van Ridderhofstad Hindersteyn. Deze stichting ondersteunt het onderhoud van de moestuin met zijn vele soorten groenten, kruiden, vruchten en bloemen. Wekelijks zijn 35 vrijwilligers aan het werk in de moestuin met drie monumentale kassen. Een oranjerie, slangenmuur, doolhof en labyrint maken deel uit van het historische complex. De Open Tuindag is de gelegenheid bij uitstek om te dwalen door de mooie tuinen. Ondanks dat je niet de enige bezoeker bent, zijn er genoeg plekjes om rustig te mijmeren en te staren over een sappig weiland met wat koeien erin. Je kunt ook gezellig zitten op een van de vele tuinbankjes in het park. Menig fotograaf komt op deze dagen foto’s maken, want daar leent de tuin zich natuurlijk prima voor. Voor de gelegenheid is een aantal vrijwilligers aanwezig dat vragen kan beantwoorden en wordt door hen een speciale rondleiding verzorgd door de tuin.

Er heerst een gemoedelijke sfeer en je komt makkelijk in contact met andere tuinliefhebbers. Het perk voor de Oranjerie is tijdens deze weekeinden omgetoverd tot een gezellig terras waar het goed toeven is. In de Oranjerie zijn onder andere koffie en thee met de befaamde citroentaart, diverse eigengemaakte verse soepen met groenten en kruiden uit de moestuin, en allerlei soorten lekkernijen verkrijgbaar. Er staat een stand van Tesselschade Arbeid Adelt waar je leuke cadeautjes kunt kopen. Ook zijn er presentaties over bijzondere kippen en wordt er uitleg gegeven over de bijenvolken en de eigen wijn uit de druivenserre. Ook zijn er schilderijen te zien van amateurschilders die ze ter plaatse geschilderd hebben in de afgelopen maanden. Leuk om te zien hoe dit in zijn werk gaat. Er is ook een stand met juwelen met een verhaal. In de ochtend kun je een kaartje kopen voor een rondleiding in de toren van het kasteel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Voor de wandelliefhebbers zijn er in en rond Langbroek recentelijk nog meer mogelijkheden bij gekomen om mooie wandelingen te maken. De routes van dit Nederlangbroekse Kastelenpad, een initiatief van de gelijknamige stichting, leiden je langs kastelen en ridderhofsteden door een afwisselend landschap van weiden en bossen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. De vier wandelingen zijn afzonderlijk te lopen. Omdat ze ieder een ander 'kwadrant' beslaan vanuit het dorpscentrum gezien, zijn ze mooi met elkaar te combineren, zodat je er op een dag, afhankelijk van je beschikbare tijd en conditie, een of meer kunt lopen.

Per stuk zijn ze ca. 6 km lang, in totaal is het ca. 25 km, dus als je ze allemaal in een keer doet ben je er wel een hele dag zoet mee! Er uiteraard rekening houdend dat je de tijd neemt om onderweg uitgebreid om je heen te kijken en het landschap met zijn vele prachtige (deels voormalige) kastelen en (deels woon-)boerderijen te bewonderen. Alle wandelroutes starten bij dorpshuis De Toekomst (Prinsenplein 3, Langbroek). Hier en bij het parkeerterrein aan de Langbroekerdijk staan panelen met informatie over de wandelroutes en bezienswaardigheden. De wandelroutes zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken met buslijn 56 (Wijk bij Duurstede - Amersfoort), halte Julianalaan. Van de routes is ook een folder beschikbaar. Zie hier voor de verkooppunten.

Terug naar boven

Beeld

- "Docudrama Het Langebroeck is een documentaire met speelfilmfragmenten over het ontstaan en de functie van het Langbroekerweteringgebied in Langbroek en directe omgeving. De film begint in het jaar 1122. Je krijgt in de film de toenmalige bisschop van Utrecht te zien, omdat hij een belangrijke rol vervulde in het ontstaan van de Langbroekerwetering. Hiervoor is authentieke kleding en zijn lakzegel nagemaakt. Ook is in de film te zien dat er een aanvang wordt gemaakt met het graven van de Langbroekerwetering. Voor deze scène krijgen we middeleeuwse scheppen uit een museum in bruikleen. De film laat ook zien dat de adelijke lieden hun oog lieten vallen op het nieuwe land. De bewogen geschiedenis van buurtschap Steenen Brug wordt weergegeven door het tumult met de soldaten van Napoleon.

De Langbroekerwetering werd mede door het graven van de Cothergrift een belangrijke vaarroute voor de trekschuit, waar ook authentieke opnamen van zijn gemaakt. Het Langbroekergebied was en is ook bekend vanwege de grote percelen essenhakhout in Overlangbroek en de bijzondere mossen die daarin voorkomen. Ook daar wordt aandacht aan besteed. Afwatering is de oorsprong van de Langbroekerwetering, en nog altijd speelt het waterbeheer een grote rol in dit gebied. Het water en de flora en fauna van toen en nu komen ook aan bod. De film 'Het Langebroeck' is eind 2019 in première gegaan." - Zie ook deze reportage over het project en hier de videoreportage met de maker, Kees Linnenbank.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Langbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Eind jaren zeventig willen de inwoners van Langbroek een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten en waar men kan deelnemen aan allerlei activiteiten. Een dorpshuis dus. Na enkele jaren van intensief lobbyen, vergaderen, organiseren en fondsenwerven, wordt in 1982 Dorpshuis De Toekomst gerealiseerd. Om fondsen te verwerven voor bouw en onderhoud van het dorpshuis, wordt sinds 1980 jaarlijks de Schapenmarkt georganiseerd (waarvoor zie verder het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen). Dorpshuis De Toekomst is een gebouw waarin jaarlijks enorm veel activiteiten plaatsvinden. Dit varieert van jeugdactiviteiten, seniorenactiviteiten, vergaderingen, informatieavonden en cursussen tot toneeluitvoeringen en grote feesten. Tevens is in het Dorpshuis Peuterspeelzaal Humpy en een Bibliotheek gevestigd. Ook kan men in het Dorpshuis gebruik maken van de voorzieningen van Stichting Quarijn en Saltro (consultatiebureau, bloedprikken en trombosedienst).

- Onderwijs en kinderopvang: - Veel basisscholen hebben namen die je heel veel in het land tegenkomt (De Regenboog etc.). Van sommige schoolnamen is er maar één, waarvan wij ons dan altijd gelijk afvragen waar die naam vandaan komt. Zo'n school(naam) is Basisschool Piet de Springer in Langbroek. Gelukkig leggen ze op hun site uit hoe die vork in de steel zit (dat doen ze helaas lang niet allemaal); Piet de Springer is de schuilnaam van verzetsheld Jan de Bloois, die in december 1944 bij een vluchtpoging op de Brink in het dorp is neergeschoten. Sinds 2014 maakt de school deel uit van multifunctionele accommodatie (MFA) Oranjepoort, waarin verder nog Peuterspeelzaal Humpy, de bibliotheek en Dorpshuis De Toekomst zijn gevestigd.

- "Op steenworp afstand van Basisschool Piet de Springer in Langbroek is Peuterspeelgroep Humpy gehuisvest, in een sfeervolle ruimte. Je kind is hier vanaf 2 jaar van harte welkom. Humpy is de plek waar je peuter een of meerdere ochtenden samen met andere kinderen kan spelen en creatief bezig kan zijn. Ook als je kind naar een kinderdagverblijf gaat, is de peuterspeelzaal een leuke en leerzame aanvulling. Er is aandacht voor taal, bewegen, zang en spelletjes. Je kind kan zich hier optimaal ontwikkelen en zich volledig voorbereiden op de basisschool. Er wordt samengewerkt met de naastgelegen BSO de Helden, waar kinderen vanaf 4 jaar na schooltijd kunnen worden opgevangen. Een aantal medewerksters van Humpy werkt ’s middags op deze buitenschoolse opvang. Hierdoor is de doorstroom naar de buitenschoolse opvang voor de kinderen een kleine stap met vertrouwde gezichten. Er wordt gebruik gemaakt van een eigen speelplein, grenzend aan de achterzijde van het gebouw."

- "In mei 2019 is BSO de Helden van start gegaan, in de Piet de Springerschool in Langbroek, voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Hierdoor kan er door de kinderen extra lang worden gespeeld omdat er geen reistijd meer nodig is naar BSO's die verder weg zijn. Ook het spelen bij een vriendje of het laten spelen van een vriendje bij de BSO kan hiermee makkelijker worden georganiseerd. De kinderen worden na schooltijd door onze pedagogisch medewerkers opgehaald. Het BSO team zorgt voor een gezellige sfeer waar elk kind zijn of haar eigen uitdagingen aan kan gaan. De BSO middag start met een rustmoment waar de medewerkers samen met de kinderen aan tafel wat eten en drinken. Vervolgens bespreken ze met de kinderen welke activiteiten er die middag op het programma staan. Hierbij worden de kinderen nauw betrokken en is er volop ruimte voor eigen initiatief. De BSO is gehuisvest in het kleuterlokaal. Voor de oudere kinderen wordt er volop gebruik gemaakt van de hal. Uiteraard wordt er ook veel buiten gespeeld op het grote buitenspeelterrein van de school en gaan we regelmatig in de nabije omgeving de natuur in."

- "De School met de Bijbel in Langbroek is is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. Op dit moment bezoeken ca. 140 kinderen onze school. Er zijn zeven groepen, de kinderen zitten in combinatieklassen. Passend onderwijs wordt bij ons al jaren toegepast. Wij vinden het een uitdaging om vanuit ons motto 'Groeien doen we samen!' zoveel mogelijk te zoeken naar de onderwijsmogelijkheden van de kinderen." In oktober 2017 hebben auteurs Gert Groenleer en Jerry Matze (voormalig directeur van de school) het boek 'Een tijd om te planten: 100 jaar Christelijk Schoolonderwijs in Neerlangbroek' gepresenteerd. De auteurs hebben er 20 jaar aan gewerkt. In het 340 pagina's dikke boek wordt de geschiedenis van de school maar ook het huidige onderwijs gedetailleerd beschreven, met veel verhalen, herinneringen en heel veel foto's (waaronder veel foto's die nog nooit eerder zijn gepubliceerd). Ook de geschiedenis van kleuterschool Het Rijnakkertje van 1961 t/m 1985 komt aan bod.

- Jongeren: - PJGU Langbroek is een jongerenvereniging met een overwegend agrarische achtergrond. Zij organiseren door het jaar heen allerlei activiteiten, zoals Trekkerbehendigheidswedstrijden, koe beoordelen, schuurfeesten, sprietlopen, creatieve avonden en nog veel meer.

- Sport: - Sport Vereniging Langbroek (SVL) is een zogeheten omnisportvereniging, wat wil zeggen dat ze 'onderdak' biedt aan meerdere sporten, in dit geval voetbal, gymnastiek, tennis en badminton.

- Schietvereniging SV Tref is opgericht in 1959. Ze beschikken over 10 schietpunten waar zowel met luchtpistool als luchtgeweer, in de disciplines staand en knielend, op 10 meter afstand geschoten kan worden. De leeftijd van de leden varieert van 9 tot 90 jaar, dus echt van heel jong tot heel oud! De vereniging wil graag laten zien dat schieten een veilige sport is. Ze leert haar leden verantwoord en bewust om te gaan met het wapen en de schietdiscipline. Leden kunnen desgewenst gebruik maken van verenigingswapens.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Langbroek.

Reacties

(4)

Wij zijn laatst gefotografeerd op een brugje vissende in langbroek, ivm het uitkomen en presenteren van een recreatieblad kunt u ons daar iets over informeren?

Goeie vraag. Ik weet niet wie u met 'u' bedoelt, maar op deze site maak ik informatieve pagina's van alle plaatsen in ons land, waaronder dus ook Langbroek. Ik heb natuurlijk geen idee wie u heeft gefotografeerd. Dat kan een regionale VVV zijn geweest, maar ook welke particuliere firma dan ook die een toeristisch magazine over de streek aan het maken is. Dus als u niet weet welke instantie dat was wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg vrees ik...

Informatief

Dank voor uw compliment! Dat is de bedoeling ook, dat het informatief is. Sterker nog, het is mijn bedoeling dat iemand alles wat hij over verleden en/of heden van welke plaats dan ook zou kunnen willen weten, hier op één pagina overzichtelijk bij elkaar kan vinden. Na 25 jaar onderzoek, schrijven, schrappen en herschrijven is dit het 'puntjes op de i'-jaar om de laatste ontbrekende onderwerpen nog toe te voegen. Eind dit jaar moet het helemaal klaar zijn.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen