Krimpen aan de Lek

Plaats
Dorp
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Krimpen aan de Lek..JPG

Krimpen aan de Lek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1984. In 1985 over naar gemeente Nederlek, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

Krimpen aan de Lek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1984. In 1985 over naar gemeente Nederlek, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

krimpen_aan_de_lek_collage.jpg

Krimpen aan de Lek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Krimpen aan de Lek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Krimpen aan de Lek (2).JPG

Op de dijk in Krimpen aan de Lek

Op de dijk in Krimpen aan de Lek

Krimpen aan de Lek.JPG

Bij de haven van Krimpen aan de Lek

Bij de haven van Krimpen aan de Lek

krimpen_aan_de_lek_de_kleine_zaag.jpg

Krimpen aan de Lek, natuurgebied De Kleine Zaag

Krimpen aan de Lek, natuurgebied De Kleine Zaag

ZH gemeente Krimpen aan de Lek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Krimpen aan de Lek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Krimpen aan de Lek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Krimpen aan de Lek

Terug naar boven

Status

- Krimpen aan de Lek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1984. In 1985 over naar gemeente Nederlek, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- Wapen van de voormalige gemeente Krimpen aan de Lek.

- Onder het dorp Krimpen aan de Lek valt ook de buurtschap De Noord (grotendeels) en een klein stukje van de buurtschap Schuwacht. Vroeger was er ook nog de buurtschap Middelland.

- Krimpen aan de Lek heeft sinds 1976 een stedenband (‘jumelage’) met de Duitse gemeente Eschenstruth (bij Kassel). Jaarlijks vinden uitwisselingen plaats tussen Krimpense en Eschenstruthse verenigingen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1064 vervalst 1e helft 12e eeuw kopie Crempene, 1265 Crenpene, 1277 kopie 1329 Crimpen, 1326 Crimpen op die Merwede, 1342 Crimpen up die Merwede, 1395-1396 Crimpen, 1419 Crympen op die Merwede, 1514 Crimpen upte Lecke, 1840(1) Krimpen aan de Lek, 1867 (gemeentekaart Kuijper) Krimpen op de Lek.

Naamsverklaring
Wordt verklaard als '(nederzetting aan de) kromming, bocht', onder verwijzing naar het Oudsaksische krampo, Middelnederlands krampe 'haak'. De latere toevoeging 'aan de Lek' is ter onderscheiding van Krimpen aan den IJssel en refereert aan de ligging van onze plaats aan de rivier de Lek. Aanvankelijk werd niet de naam van de Lek, maar die van de Merwede gebruikt ter onderscheiding: 1277 kopie 1329 "de duabus villis que Crimpen nuncupantur, sitis super Meruede et super Yssel". Het gedeelte van de rivier tussen Dordrecht en Krimpen aan de Lek en verder naar Rotterdam werd toen aangeduid met de naam Merwede. De etymologie van de waternaam Lek is onzeker. De oudste vormen, 8e eeuw Lokkia, 9e eeuw Legka, wijzen mogelijk op een grondwoord lakkia*, verwant met het Nieuwnederlandse laak 'nauurlijke waterloop' en lekken 'druppelen, sijpelen', of op Indo-Europees lek-* 'winden', met mogelijk slechts verwanten in het Keltisch. De Romeinen maakten geen melding van deze riviernaam. Misschien was de Lek in de Romeinse tijd een onbelangrijk water of is de Lek pas na het vertrek van de Romeinen ontstaan.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Krimpen aan de Lek ligt O van Krimpen aan den IJssel, W van Lekkerkerk. Het dorp ligt op de N oever van de Lek. Even voorbij het dorp stroomafwaarts komt De Noord bij de Lek en gaan ze samen verder als Nieuwe Maas. Vroeger heette het vaarwater Z van eiland De Zaag Spanjaardgat. Het water tussen De Zaag en de Lekdijk heet Bakkerskil. Volgens het plaatsnaambord begint de bebouwde kom van het dorp, vanuit Krimpen aan den IJssel gezien, ter hoogte van De Noord 56.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Krimpen aan de Lek 141 huizen met 1.031 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 97/732 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Middelland 21/148 en De Noord 23/151.

- In 1985 is de gemeente opgeheven en als volgt opgedeeld:
566 hectare met 2.277 huizen en 6.215 inwoners naar de nieuwe gemeente Nederlek;
69 (onbewoonde) hectare naar de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit betrof het gebied N van de Provincialeweg Krimpen aan den IJssel-Schoonhoven, wat nu bekend staat als de nieuwbouwwijk Lansingh-Zuid. Reden: Krimpen aan den IJssel had bouwlocaties nodig en had op eigen grondgebied geen uitbreidingsmogelijkheden meer. De gemeentelijke herindelingen van 1985 zijn aangegrepen om hier op deze wijze een mogelijkheid voor te creëren.

- Tegenwoordig heeft Krimpen aan de Lek ca. 2.500 huizen met ca. 6.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Walvisvaart
In de 18e eeuw was in Krimpen aan de Lek een rederij gevestigd, die zich had gespecialiseerd in de walvisvaart. Veel commandeurs (gezagvoerders, kapiteins) op de schepen van de vloot van deze Rederij Van Holst, waren afkomstig uit het dorp of de directe omgeving. Dat gold ook voor de bemanning. Er werd uitsluitend gevaren in de periode van april tot en met juli, als de viswateren rond Groenland en Noord-Canada wat minder koud zijn dan anders. De walvisvangst was in die tijd een gevaarlijke bezigheid. Het begon al op de heenreis, op de Noordzee en de Atlantische Oceaan, waar in de 18e eeuw nog volop piraten actief waren. Om die reden werd men vaak geëscorteerd door oorlogsschepen.

Ook kruiend poolijs vormde een gevaar: bewegend ijs is door niets tegen te houden en heeft destijds een aantal schepen van walvisvaarders gekraakt en tot zinken gebracht. Dan was er nog de gevreesde ziekte scheurbuik, veroorzaakt door een gebrek aan vitamine C. In die tijd was scheurbuik de belangrijkste doodsoorzaak onder zeelieden. Dat het walvisspek hier een goede remedie tegen was, werd pas later ontdekt. Maar het grootste gevaar was de walvis zelf. Als de kleine vangstsloepen te ver bij de walvis vandaan voeren, had de harpoen weinig nut. Het (te) dicht bij de gevaarlijke staart varen, kon de dood tot gevolg hebben. Het binnenhalen van een vele tonnen wegende en voor zijn leven vechtende kolos, vereiste een perfecte samenwerking van de bemanning en leidde niet zelden tot ongelukken.

Afhankelijk van de grootte van de te vangen walvis, waren drie tot vijf vangstsloepen actief om één walvis te doden. Ook - en met name - tijdens de terugreis, lagen de piratenschepen weer op de loer. Klaarblijkelijk was de opbrengst van de walvisvaart zó groot, dat men al deze gevaren op de koop toe nam. Thuisgekomen werd het vet gekookt in de traankokerijen. Dit vormde de basis voor producten zoals zeep, lampolie en kaarsen. Ook het bij vele kinderen uit die tijd - en later - beruchte levertraan, rijk aan vitamine A en D, is van de walvis afkomstig. Tegenwoordig herinnert alleen de walvis op de kerktoren van Krimpen aan de Lek nog aan dit bijzondere hoofdstuk uit de geschiedenis van dit dorp. (210 jrg. 5 nr. 4, 231)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 2000 opgerichte Historische Vereniging Crempene. "De vereniging stelt zich onder meer ten doel: het opsporen en verzamelen van gegevens met betrekking tot de geschiedenis van Krimpen aan de Lek, als mede het uitgeven van deze gegevens, dan wel het bevorderen en steunen van zulke uitgaven; het wekken van belangstelling voor verzamelingen betrekking hebbend op de geschiedenis van ons dorp en het bevorderen van of bijdragen in het behoud van bestaande of nog te vormen verzamelingen voor het dorp; het geven van adviezen ter bereiking van bovengenoemde doelstellingen, dan wel het verschaffen van middelen om de uitvoering van deze adviezen te bewerkstelligen.

Wat doet Historische Vereniging Crempene in het Cultuurhuis?: er zijn historische voorwerpen aanwezig zoals de scheepsbel en een schilderij van het schip de Krimpen aan de Lek (1885), de burgemeesterskast en de zalmplank (1e etage); er is een fotowand in de bibliotheek met wisselende foto’s van het dorp in vroeger tijden; we zijn iedere 1e vrijdagmiddag van de maand van 14.00-16.00 uur aanwezig aan de leestafel voor vragen of een praatje. We hebben dan diverse foto's bij ons en onze laptop met ca 10.000 digitale foto's van het dorp. Kom eens langs om de foto's te bekijken of voor je vragen; we hebben een Historisch Ontmoetingspunt (HOP) gerealiseerd in de bibliotheek, met veel informatie over de geschiedenis van het dorp. Het HOP is een samenwerking tussen Bibliotheek Krimpenerwaard, Streekarchief Midden Holland en Historische Vereniging Crempene; er is twee maal per jaar een ledenavond met een interessante lezing over de geschiedenis van het dorp; hier vandaan start onze wandelroute door het dorp (2e druk bij de vereniging verkrijgbaar).

Binnen onze vereniging zijn een werkgroep Fotoarchief en een Archeologische werkgroep actief. Twee maal per jaar houdt onze vereniging een bijeenkomst waarbij meestal een lezing wordt gehouden. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Drie maal per jaar verschijnt de nieuwsbrief 'Oud Nieuws' met historische onderwerpen en actuele mededelingen. Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als je onze vereniging steunt door lid te worden. Dat kost slechts € 13,50 per jaar." - Overzicht van door de vereniging uitgegeven publicaties.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De nieuwe woonwijk Molenweide telt ruim 100 woningen en in de wijk is voldoende parkeergelegenheid, zowel in openbaar gebied als op eigen terrein. De prachtige koopwoningen verrijken Krimpen aan de Lek met hun traditionele bouwstijl. De sfeer van Molenweide past precies bij het bestaande karakter van het dorp, waardoor het nieuwbouwplan mooi aansluit. Naast de aantrekkelijke architectuur is ook veel aandacht besteed aan de inrichting van het openbaar gebied. Centraal in de woonwijk ligt nu een waterpartij die wordt verlengd, zodat de woonwijk en het nieuwe centrum met elkaar worden verbonden. Rondom het water zijn fjne plekken om even stil te staan en te genieten van het uitzicht, terwijl de kinderen spelen in de speelplaats in de wijk. Molenweide is straks waterrijk en groen. Door de groene erfafscheidingen en het aanplanten van verschillende soorten bomen en struiken, ontstaat een heel vriendelijk sfeertje. Daarbij staan de woningen lekker ruim op de kavel. Het een versterkt het ander, waardoor Molenweide een hoogwaardige buurt wordt. Hier wil je thuiskomen." Aldus projectontwikkelaar Janssen de Jong op de site van het project. De laatste beschikbare woningen in dit project zijn in april 2020 verkocht.

- De afgelopen jaren is en de komende jaren wordt het dorpshart van Krimpen aan de Lek heringericht. Anno 2017 stonden er nog 4 complexen op het bouwprogramma, met daarin appartementen en zogeheten stadswoningen. 58 wooneenheden in totaal. Daarnaast is er het plan om het ‘zuidelijke blok’ (het oude winkelcentrum aan de Hoofdstraat) te renoveren en enigszins aan te passen aan de stijl van de nieuwe dorpskern. Tijdens door de gemeente en projectontwikkelaar georganiseerde bijeenkomsten voor inwoners in 2017 ging veel belangstelling uit naar het herziene ontwerp van gebouw De Waag (zie de videoreportage van RTV Krimpenerwaard onder de link).

Tegen de bouw van dat complex was verzet van een deel van de inwoners, omdat het tussen het Cultuurhuis en de Hoofdstraat in komt te staan, met een aantal nadelige gevolgen, zoals het wegnemen van het zicht op het Cultuurhuis, het veroorzaken van slagschaduwen op het marktplein en het belemmeren van de doorgang naar de oorspronkelijke winkels. Anderen, waaronder mensen die reeds aan het beoogde plein wonen, vinden het juist mooi dat door het opvullen van de 'gaten' in de bebouwing een echt plein ontstaat. Verplaatsen van De Waag was geen optie, aldus de stedenbouwkundigen van het project, maar aan de bezwaren van de actievoerders is wel tegemoet gekomen door het gebouw smaller te maken zodat er aan beide zijden 2,5 meter meer openbare ruimte beschikbaar blijft. Als alle bouwprojecten gerealiseerd zijn - naar verwachting komt het geheel medio 2021 gereed - heeft Krimpen aan de Lek een echt dorpsplein/'marktplein' gekregen.

- Na een afwezigheid van bijna 30 jaar was er begin oktober 2017 gedurende 4 dagen weer een Kermis in Krimpen aan de Lek. Het was een groot succes, en veel inwoners hoopten dat dit weer een jaarlijks evenement zou gaan worden. Kermisexploitant Bjorn de Beer uit Apeldoorn organiseert met een paar familieleden vooral kleinere kermissen in niet al te grote plaatsen. Voorheen stonden ze vooral in de Achterhoek, tegenwoordig gaan ze ook naar andere streken in het land. Ze zijn ook in Haastrecht en in Ouderkerk aan den IJssel geweest. Het 'geheim' van het succes van de kermissen van De Beer is dat zij voor hun attracties maar 1 euro per rit vragen, en dat wordt door de bezoekers natuurlijk wel gewaardeerd. (bron: RTV Krimpenerwaard, 4-10-2017) Ook editie 2018 van de Kermis was weer een groot succes, zoals je onder de link kunt lezen. Een 'uitdaging' voor de toekomst is wel dat op de parkeerplaats waar de Kermis in 2017 en 2018 stond, in of vanaf 2019 huizen worden gebouwd, en dat het in verband met de realisatie van het nieuwe dorpshart lastig zal zijn om een andere geschikte locatie te vinden (waarover je ook kunt lezen in de reacties onder de link naar editie 2018). Kennelijk is dat in 2019 niet gelukt, want wij hebben niets kunnen vinden over een editie 2019 van de Kermis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Krimpen aan de Lek heeft 11 rijksmonumenten, voor de ene helft betrekking hebbend op de begraafplaats, voor de andere helft betrekking hebbend op het watertorencomplex.

- De laatgotische voorganger van de huidige Hervormde (PKN) kerk in Krimpen aan de Lek (Dorpsstraat 1) is in 1939 gesloopt omdat deze in deplorabele staat verkeerde. Het meest opmerkelijk aan de opvolger die direct daarna werd gebouwd, en in december 1940 in gebruik is genomen, is niet de architectuur, die de voor de jaren dertig zo kenmerkende vormen reflecteert, maar de plaats. Ondanks de funderingsproblemen van de oude kerk, die uiteindelijk tot de afbraak leidden, besloot men het nieuwe godshuis namelijk ook daar, buitendijks dus, te bouwen. De situering van het huidige kerkgebouw wijkt wel aanzienlijk af van die van de oude kruiskerk. De hoofdas van de oude kerk lag nagenoeg oost-west, zoals bij de meeste gotische kerken het geval is. Het was echter niet mogelijk deze oude as te handhaven, want de te bouwen kerk werd 4 meter breder en de beschikbare ruimte buiten de dijk was beperkt. De kerk is daarom 90 graden gedraaid, zodat de hoofdas noord-zuid kwam te liggen, loodrecht op de rivier. Om te voorkomen dat het rivierwater in de kerk kon komen, is de vloer 1,5 meter hoger aangelegd dan de vloerhoogte van de kruiskerk.

De inventaris van de kerk is nog grotendeels 17e- en 18e-eeuws. In 1580, toen het protestantisme zijn intrede deed in Krimpen, stond er nog altijd geen orgel in de toen toch reeds 165 jaar oude kruiskerk. Pas bijna 300 jaar later, in 1868, werd er een kerkorgel aangeboden. Dit aanbod werd aanvaard. Het was een tweedehands orgel, waarvan enkele onderdelen zijn gemaakt door de bekende 18e-eeuwse orgelbouwer Van Assendelft. Het orgel bestond eigenlijk alleen uit het hedendaagse rugwerk. Een orgel van dergelijke omvang wordt ook wel “positief” genoemd. Het orgel doet nog altijd dienst en kan worden gekoppeld aan het hedendaagse hoofdwerk, dat later is bijgebouwd. De glas-in-loodramen zijn alle ontworpen door dezelfde architect, waardoor de eenheid in interieur en aankleding gewaarborgd bleef. De ontwerptekeningen van de ramen zijn op ware grote uitgetekend. De ramen zijn vervaardigd door de bekende glazenier E. Warffeminus (Rotterdam). De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. Bijzonder is dat je op de pagina Kerkwandeling van achter je pc een virtuele wandeling door de kerk kunt maken.

- Gereformeerde (PKN) Ontmoetingskerk. - Via deze link kun je een kerkdienst live beluisteren (terwijl hij bezig is dus). Ook oudere kerkdiensten kun je er terugluisteren.

- Het Watertorencomplex uit 1909 valt onder de buurtschap Schuwacht en wordt daarom aldaar beschreven.

- Het voormalige gemeentehuis (met gemeentewapen in de gevel) op Dorpsstraat 7 is in 1905 gebouwd als herenhuis voor plaatselijke notabelen. Het is 'met ruime beurs' gebouwd; robuust, met eersteklas materialen en hoge plafonds. De familie in kwestie heeft er 50 jaar gewoond. Daarna is het verbouwd tot gemeentehuis. Na de gemeentelijke herindeling van 1985 verliest het pand zijn functie, maar als trouwlocatie blijft het nog lang bestaan. In 1997 kopen Cees en Margreet Gouwens - beiden geboren en getogen in Krimpen aan de Lek - het pand en verbouwen het tot woonhuis. - In 2017 hebben ze het huis verkocht wegens verhuizing naar Schoonhoven.

- De oude Lekbootsteiger in Krimpen aan de Lek geldt als een schitterend uitzichtpunt. Die erkenning kreeg het ook in 1999, toen de gemeenteraad tot instandhouding en renovatie besloot.

- Dorpsstraat 88: monumentaal huis.

- Rijsdijk 24: mooi wit huis in Noorse stijl.

- Rijsdijk 51-53: ijsselsteenhuisjes.

- Gevelstenen in Krimpen aan de Lek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fiets- en voetgangersveer Drechtsteden 2 vaart in een driehoek Krimpen aan de Lek - Kinderdijk - Slikkerveer. Op deze plek vaart al heel lang een veerpont. De geschiedenis hiervan gaat in ieder geval terug tot begin 14e eeuw. Het veer is vele jaren geëxploiteerd door het echtpaar De Visser uit Slikkerveer. Meta de Visser is oprichter en was jarenlang voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Voetveren, een vereniging die zich al sinds 1982 inzet voor de instandhouding en uitbreiding van vooral de kleine veerpontjes. Mede door de inzet van deze vereniging is het aantal veerpontjes de laatste decennia flink toegenomen, nadat aanvankelijk veel pontjes waren weggesaneerd. Pontjes zijn en blijven op veel plaatsen van belang, niet alleen voor het sociale en woon-werkverkeer maar ook toeristisch gezien zijn het vaak belangrijke schakels in wandel- en fietsroutes. De vereniging kan je steun (al vanaf €5,00 per jaar) dan ook goed gebruiken om de strijd voor behoud en uitbreiding van het aantal pontjes voort te zetten.

- Ook het autoveer Krimpen aan de Lek - Kinderdijk heeft een rijke geschiedenis. Rond 1300 was hier al sprake van een veer.

- In 2001 is het werk aan het buitenterrein van bungalowpark Lekdreef (aan de O kant van Krimpen aan de Lek, langs de Lek) afgerond. Er is grond afgegraven en een maaiveldverlaging toegepast, waardoor het terrein aansluit bij het landschappelijk beeld van de Lek. De Lek vormt een open rivier en heeft ter hoogte van het voormalige voorterrein een getijdengeul. De werkzaamheden zijn uitgevoerd om meer waterbergingsmogelijkheden aan de rivier te bieden, als compensatie voor het bouwen van woningen op het Van Zoestterrein aan de Voorstraat in Lekkerkerk. Een brede plasberm is een ideale groeiplaats voor riet. Daardoor ontstaat er een natuurlijke aansluiting met de rietvelden die aanwezig zijn ten westen van het eiland De Hoop en de rietvelden nabij zwembad Schuagt. Door plaatselijke verschillen in maaiveldhoogte, ontstaan er grotere en nattere rietstroken. Dit maakt het gebied interessant voor de rietzanger, grote karekiet, waterral en roerdomp.

Planten op de overgang van riet naar water, zoals biezen en waterplanten, gedijen moeizaam in golvend water en vragen om rustiger water. Om toch de gewenste variatie te verkrijgen, is in de rietzone een verdieping tot NAP –1 meter gecreëerd, die in de luwte ligt en mogelijkheden biedt aan planten die een diepere waterstand wensen. Een talud van 1 op 10 vormt de overgang van riet naar ruigte aan de landzijde. Hier kunnen allerlei grazige vegetaties tot ontwikkeling komen, waardoor het terrein een grote meerwaarde heeft gekregen. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft het beheer van het terrein op zich genomen. Het is de moeite waard dit goede voorbeeld van ‘nieuwe natuur’ eens te gaan bekijken. (903, 5-12-2001)

- Het (schier)eiland De Zaag, gelegen rond de gelijknamige weg zuidelijk van de Noord en de Molendijk in Krimpen aan de Lek, is na de Tweede Wereldoorlog aangelegd met onder meer puin uit het gebombardeerde centrum van Rotterdam. Het oostelijke gedeelte van het eiland, Kleine Zaag geheten, is tegenwoordig ingericht als recreatieterrein. Wandelaars maken veelvuldig gebruik van de graspolders om er rust te vinden, jong vee is losgelaten om de grasvelden te begrazen en in het voorjaar wordt het gebied door vogels als broedplaats gebruikt. In de zomermaanden is het zandstrandje een ideale plek voor waterrecreanten. Door de Kleine Zaag loopt een gemarkeerde wandelroute van 2 km en start bij de Zaagbrug, industrieterrein De Zaag. Honden aangelijnd toegestaan. Een deel van De Zaag is in gebruik als industrieterrein, een ander deel is natuurgebied.

Het natuurgebied bestaat uit buitendijkse rietlanden en een opgespoten zomerpolder die deels uit grasland en deels uit hoogopgaande wilgen bestaat. Het niet opgespoten deel van De Zaag bestaat vooral uit rietmoeras en rietruigten. Verschillende moerasvogelsoorten voelen zich daar thuis. In botanisch opzicht spreken soorten als de spindotter en het zomerklokje tot de verbeelding. Dit zijn zogeheten getijdensoorten, planten die voorkomen in gebieden die onder invloed van eb en vloed staan. Op De Zaag in Krimpen aan de Lek is dat het geval. Een klein deel van het in beheer gekregen gebied bestaat uit een wilgenhakhoutgriend. Op de zomerkade staat een lange rij knotessen. In het voorjaar ‘pleisteren’ veel doortrekkende vogels enige tijd in het gebied. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert excursies door dit gebied. Nadere informatie op tel. 010-2722222.

De Zaag is een van de weinige plekken in deze drukke omgeving waar je nog echt kunt genieten van rust. Het is er zo stil dat je tijdens een wandeling de vogels hoort fluiten en je kunt er met een beetje geluk de bever zien rondzwemmen. De Zaag onderging de afgelopen jaren een metamorfose door het koppelen van natuurontwikkeling aan de waterveiligheid van een van de belangrijkste rivieren van Nederland. Er zijn nieuwe wandelpaden aangelegd, bruggetjes geplaatst en picknickplekken gerealiseerd. Om vogels beter te spotten staat er een vogelkijkscherm. Pronkstuk is de 14 meter hoge Beverbrug, een uitkijktoren in de vorm van een beverburcht, die uitzicht biedt op het natuurgebied én de skyline van Rotterdam. Ook zijn de geulen gegraven en uitgediept waardoor de werking van eb en vloed op De Zaag sterker is geworden en er meer waterberging kan plaatsvinden. Gezien de klimaatverandering is dit geen luxe maar bittere noodzaak. Natuurontwikkeling is goed voor de biodiversiteit. Zo groeien er zeldzame zomerklokjes en komt de bever regelmatig op bezoek. Het is een uniek getijdengebied waar we zuinig op moeten zijn. De achterliggende polder tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel is eveneens erg waardevol. In het voorjaar broeden hier talloze weidevogels zoals grutto en kievit.

- Recreatiegebied Weteringbos is gelegen tussen de Wetering en de meest noordelijke bebouwing van de Tiendweg in Krimpen aan de Lek. Het gebied is in eigendom en beheer bij het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Krimpen aan de Lek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Krimpen aan de Lek op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Krimpen aan de Lek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- MFA: - In het centrum van Krimpen aan de Lek is in 2016 een gloednieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd; het Cultuurhuis. Een centrum voor welzijn, educatie, zorg, wonen, kunst en cultuur. Geconcentreerd onder één dak, laagdrempelig, met een gezamenlijke programmering van activiteiten onder één beheer en één aansturing met als doel een bruisende ontmoetingsplaats te realiseren in het nieuwe dorpshart. Atelier PRO heeft in 2012 het ontwerp gemaakt voor de nieuwe multifunctionele accommodatie met in totaal 3.200 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). De MFA huisvest twee basisscholen, de Protestants Christelijke basisschool De Wegwijzer en de openbare basisschool Prinses Irene, de buitenschoolse opvang van SKN en een gymzaal. De grootste uitdaging van de opdracht was om van deze vier onderdelen één samenhangend geheel te maken, waarbij de verschillende identiteiten toch herkenbaar blijven en grootschaligheid wordt vermeden.

Het ontwerp maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden van de locatie. De 'voetprint' van het gebouw heeft een T-vorm dwars op de locatie. Op het eerste oog lijkt het dus alsof er twee scholen zijn op deze locatie in Krimpen aan de Lek: een aan de Klaverstraat en een aan de Admiraal de Ruyterstraat. Intern zorgt de rug-aan-rugsituatie er echter voor dat beide basisscholen flexibel gebruik kunnen maken van aula's, speellokaal, gymzaal en de buitenschoolse opvang. De onderbouw van beide scholen bevindt zich op de begane grond. met een eigen (sub)entree. Kleuters kunnen direct vanuit hun lokaal het schoolplein op. Op de verdieping liggen de bovenbouwlokalen en een gemeenschappelijk handvaardigheidslokaal.

Voor de gevel is gekozen voor een lichte kleur metselwerk. Een kleur die goed past in de omgeving. Bovendien tekent schaduw beter af op een lichte gevel. waardoor het spel van subtiele knikken en bijzonder diepe negges (ca. 30cm) worden benadrukt. De diepe negges hebben niet alleen een esthetisch doel. Ze ‘verhullen’ ook de grote roosters boven de ramen, die bij ieder lokaal nodig zijn omdat hier gekozen is voor een decentraal ventilatiesysteem. De milieu- en duurzaamheidsscore van de nieuwe MFA in Krimpen aan de Lek is bijzonder goed. Het gebouw scoort goed op het gebied van gezondheid (8) en energieprestatie (energielabel A). Uitzonderlijk goed scoort het gebouw op toekomstwaarde (8,5) en gebruikskwaliteit (9,1). Het gebouw is gerealiseerd binnen het normbudget dat voor onderwijsgebouwen geldt. (bron: Atelier PRO)

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Dilettant in Krimpen aan de Lek is opgericht in 1927. "Sponsoren en vrijwilligers zijn het grootste goed binnen onze vereniging, ook wel het kloppend hart van de vereniging genoemd. Bij onze verenigng gaat het om samen sportief bezig zijn, ongeacht de winst of het verlies. Want meedoen is het belangrijkste! Doe je mee aan sport, dan doe je namelijk ook mee aan onze maatschappij. Hoewel bij een aantal eerste teams uiteraard de prestatie voorop staat, zijn er ook genoeg elftallen en vrijwilligerstaken binnen onze vereniging, waar meedoen misschien wel veel belangrijker is. Kortom, bij onze vereniging is plaats voor iedereen. En we nodigen een ieder dan ook van harte uit om mee te doen bij v.v. Dilettant. Want samen meedoen, betekent samen sterker staan. Namens het Bestuur van Voetbalvereniging Dilettant, Marco Goudswaard, voorzitter."

- "Tennissen bij Tennisvereniging Krimpen aan de Lek (TVKL) is goedkoper dan je denkt en leuk om te doen: de club heeft mooie kunstgras all-weather banen; tennissen kun je er 365 dagen per jaar, de hele dag door en tot 's avonds laat; aan wedstrijden meedoen mag en lessen kan, maar moet allemaal niet; veel leden komen gewoon om vrij te tennissen en daarna nog wat te drinken, te kijken en te kletsen; voor de een is tennis een serieuze sport, voor de meesten een recreatieve bezigheid; tennissen is, met enige oefening aan het begin, voor iedereen goed te leren; bij TVKL staat plezier, lol maken en gezelligheid voorop. En niet of je goed bent." De vereniging is opgericht in 1969. Hoe het allemaal zo gekomen is en hoe het in het begin is gelopen is een mooi verhaal, dat je onder deze link kunt lezen.

- Zorg: - "Zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek is een middelgrote veehouderij met zo’n 100 melkkoeien, 60 stuks jongvee en verder nog schapen, lammetjes, geiten, kippen, konijnen en een hond. Wij, zorgboeren Els en Adrie, zijn in december 2018 verhuisd van onze locatie op Middelland naar de Tiendweg. De boerderij ligt nu midden tussen de weilanden, met een geheel nieuwe stal met kantine en keuken. En daarboven hebben we een grote zolder voor sport en spel. De zorgboerderij heeft meerdere doelgroepen. Jongeren vanaf 8 jaar zijn welkom op woensdagmiddag en zaterdag. Maar ook volwassenen komen al vele jaren voor dagbesteding op de boerderij.

Wij zijn in 2003 al begonnen om mensen te helpen die moeite hebben om in de maatschappij te kunnen meedraaien. Dit was al een wens voordat ik van het fenomeen zorgboerderij had gehoord. Het verzorgen van het vee op ons melkveebedrijf in Krimpen aan de Lek en het buitenleven gaf mij het gevoel dat ik hier ook andere mensen een fijne dag mee kon bezorgen. Het is iedere keer weer bijzonder om te zien dat men geniet van de werkjes die men leuk vindt om te doen. Dit betekent voor de een het vee verzorgen en voor de ander meer de huishoudelijke karweitjes. Weer een ander is dol op kaas maken (met de hand) of juist op koken. Hier krijgen ze dan alle ruimte om bijvoorbeeld een heerlijk diner op tafel te zetten. Ook hobby- en knutselwerkjes worden hier veel gemaakt, zoals het schrijven van gedichten, het maken van kaarten of schilderen. Inmiddels zijn er al heel wat schilderijtjes gemaakt."

Reacties

(1)

Geachte heer,

Mijn interesse werd gewekt door de reportage "Ode aan onze Dorpen" met u in De Telegraaf van 10-11-2012. Daar ik thans een 2e woning bezit in Krimpen aan de Lek werd ik enigszins nieuwsgierig. Mijn 2e huisje is een monumentaal pandje wat deel uitmaakt van de Watertoren van KadL. en is gebouwd in 1909 en ligt in de buurtschap Schuwacht. Ik vind het jammer dat dit als bezienswaardigheid niet is vermeld. Er wordt wel een molen genoemd, maar er staat geen molen in dit dorp. Ik kan veel vertellen over de Krimpenerwaard in het algemeen, daar ik 35 jaar woonachtig ben geweest in Schoonhoven. Ik ben nog steeds als politie-ambtenaar in deze regio werkzaam. Mocht u vragen hebben over dat gebied, dan kan ik er veel over vertellen, diverse buurtschappen liggen in de Krimpenerwaard.
Mijn complimenten voor uw inzet en pracht site.

Met vriendelijk groet,
Adrie Brands
06-40457694

Red.:
Dank voor uw complimenten heer Brands. Dank ook voor uw opmerkingen. De molen stond hier per abuis, die hebben we verplaatst naar waar hij wél thuishoort. De vermelding van het watertorencomplex hoort er zeker bij, die hebben we toegevoegd op de homepage van Schuwacht. Voor de postadressen ligt de buurtschap Schuwacht overigens grotendeels 'in' Lekkerkerk en maar voor een klein stukje 'in' Krimpen aan de Lek. Lekkerkerk begint formeel al bij het zwembad. Zie de specificatie bij de homepage van Schuwacht. Desgewenst kunt u dat verifiëren op www.postcode.nl als u daar de straatnaam Schuwacht invoert.
In 2002 heb ik met enkele ingewijden uit de streek een boek gemaakt over Krimpenerwaard en Lopikerwaard, waarin wij naast de 30 steden en dorpen ook alle 50 buurtschappen uitvoerig hebben beschreven en afgebeeld. Het boek is nog te koop, onderaan onze homepage van de Krimpenerwaard vindt u een link waar u het desgewenst kunt bestellen. Uiteraard blijven evt. opmerkingen en aanvullingen welkom.
Met vriendelijke groet,
Frank van den Hoven
hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen