Hegelsom

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

hegelsom_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hegelsom is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Horst.

Hegelsom is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Horst.

Hegelsom

Terug naar boven

Status

Hegelsom is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Horst.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Haegelsem.

Oudere vermeldingen
1424 Heugelsem, 1430 Hegelshem, 1465 Hegelsem, 1495 Hegelsum, 16e en 17e eeuw Hegelssum, 1629 Hegelsom.

Naamsverklaring
Betekent heem 'woonplaats, woning' van de persoon Hegel, ontstaan uit Hagilo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hegelsom grenst in het W en NW aan America, in het N aan Meterik, in het N en NO aan Horst, in het O aan Grubbenvorst en in het Z aan Sevenum en Kronenberg, en ligt ongeveer halverwege Venray in NNW en Blerick en Venlo in ZO richting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hegelsom 49 huizen met 280 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
"De huidige kerkdorpen van Horst, waaronder Hegelsom, werden tot eind 1700 hertschappen genoemd. In het huis Ter Horst woonde de Grondheer, die volgens de Salische wet bekleed was met de rechtsmacht over de hertschappen. Was er eeuwenlang alleen maar sprake van enkele akkers en weiden gelegen tussen uitgestrekte onontgonnen heidevelden, peelgronden en bossen, in 1979 kon de Hegelsomse geschiedenis met ruim 2000 jaar worden uitgebreid door de vondst van een zogeheten vorstengraf uit de vroege ijzertijd, ongeveer 700 voor Christus. Deze vondst is van hoge archeologische waarde. De gevonden urn, dekselschaal en een gebogen zwaard zijn door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gerestaureerd en vervolgens ondergebracht in de Oudheidkamer van Horst.

Ontstaan van het huidige dorp
Het huidige dorp is ontstaan in de jaren 1929 tot 1933 uit de gehuchten Hegelsom (gelegen aan de Stationsstraat) en Voor-America (gelegen aan de Bosstraat en Speulhofsbaan). Behalve deze twee kleine kernen kende men kleinere buurten of boerderijen met namen als Den Homberg, Den Asdonck, Wienus, De Nies en De Reysenbeck. De stichting van een zelfstandig dorp werd versneld door de oprichting van een nieuwe parochie. Oorzaak hiervan was de scholensituatie in Horst-Centrum. Het aantal leerlingen aldaar was zo groot, dat de bestaande school moest worden uitgebreid. Door gebrek aan financiële middelen ontwikkelde men een alternatief plan, namelijk een nieuwe, met de behoefte meegroeiende school in het gebied van het huidige dorp. De school werd op 7 september 1930 geopend.

Toen de school eenmaal realiteit was, groeide ook de behoefte om in Hegelsom een zielzorgeenheid te scheppen: een rectoraat, dat enkele jaren later in 1933 een parochie werd. Een zielzorgeenheid kan echter alleen maar functioneren met een eigen kerkgebouw en een eigen geestelijke. In augustus 1932 werd daarom begonnen met de bouw van de kerk en de pastorie. Omdat de kerk in Horst was toegewijd aan St. Lambertus, bisschop van Maastricht, koos men hier als patroon St. Hubertus, de opvolger van St. Lambertus. Het is haast niet voor te stellen, maar de kerk en de pastorie werden gebouwd voor de som van ƒ 49.999,–. Vervolgens is in 1934 en 1935 in twee etappes het patronaat, het huidige gemeenschapshuis, gebouwd. De eerste toneeluitvoering vond plaats op 6 januari 1936. Vooruitstrevend als men was, werd in 1938 besloten het patronaat aan de achterzijde uit te breiden met een beugelbaan.

Latere ontwikkelingen
Hegelsom is van oorsprong een agrarisch dorp met vooral veel kippenbedrijven en bonenteelt (staakbonen). In de hoogtijdagen telde het dorp maar liefst tien kuikenbroederijen. Omstreeks 1965 werd aan de Stationsstraat een Pluimveevakschool gesticht. Boven de entree van dit gebouw stond een fiere metalen haan, in 1965 gemaakt door kunstenaar Dolf Wong Lun Hing. Sinds 2011 staat dit kunstwerk op de nieuw aangelegde verkeersrotonde Stationsstraat / Pastoor Debijestraat.

De tweede belangrijke agrarische tak was de bonenteelt (bonen aan palen en draad). Het kunstwerk “Kippen op bonenstaken” van Nicolas van Ronkenstein (1990) symboliseert de agrarische oorsprong van Hegelsom en staat op het Sint Hubertusplein in het centrum van het dorp. Zoals in zo veel kleine leefgemeenschappen zijn de voorzieningen (winkels, cafés e.d.) in de loop der jaren bijna geheel verdwenen. Wel kent het dorp nog altijd een rijk en bloeiend verenigingsleven. Veel verenigingsactiviteiten vinden plaats in gemeenschapshuis Debije, gelegen in het centrum van het dorp." (bron: Stichting Heemkunde)

Onderwijs:
Ontstaan van de lagere school

De kinderen van de Hegelsomse hei waren tot 1930 niet gewend om naar school te gaan. Zij moesten tot dan namelijk helemaal naar 'het dorp', dat wil zeggen naar Horst, om de school te bezoeken. Dat was voor velen te ver en bovendien hadden hun ouders, meest arme boeren, hun hulp bij het werk op de boerderij te hard nodig om hen iedere dag uren van en naar school te laten lopen. De onontwikkelde bewoners van de hei stonden daarom bekend als achterlijk en asociaal. In 1930 waren de zusters Ursulinen uit Grubbenvorst op verzoek van de kerk bereid in deze omgeving een school op te richten en het onderwijs te verzorgen, totdat er ook een kerk zou worden gebouwd en het kerkbestuur de zorg voor het onderwijs kon overnemen. In 1933 kwam de kerk gereed en was het gehucht Hegelsom een dorp geworden. Het schoolbestuur benoemde de toen 27-jarige Jan Wijnen tot het eerste hoofd der school. De Hegelsomse jeugd had wat 'schade in te halen' op het gebied van onderwijs. Daarom kwam aanvankelijk ook oudere jeugd naar de school. Daavan is de volgende mooie anekdote bekend: Toen meester Jan Wijnen in 1933 zijn eerste werkdag als hoofd van de Heilig Hartschool wilde beginnen, kwam er een jongen van een jaar of 18 met een pijp in de mond de school binnen. "Wat moet dat?", vroeg de meester. "Meister, loat meej door, ik zit in de urste!"

Onderwijsvernieuwer meester Jan Wijnen
Jan Wijnen moest er in een dorp aan de rand van de Peel allereerst voor zorgen dat de kinderen überhaupt naar school kwamen. Om dat te bereiken moest hij iets nieuws bedenken, want hij begreep van het begin af aan dat de kinderen niet naar zijn school in Hegelsom zouden komen als ze de Tachtigjarige Oorlog en de eilanden van Indonesië moesten leren. Met speciale toestemming van het ministerie van Onderwijs bedacht hij daarom een heel nieuw leerplan, waarin vóór de middag de theoretische vakken als taal en rekenen aan bod kwamen en na de middag de eigen omgeving waarin de kinderen leefden. Wijnen ging er namelijk, niet ten onrechte, van uit dat de lagere school het enige onderwijs was waar de kinderen het mee moesten doen, en dat het onderwijs voor de meesten daarom beperkt zou blijven tot de meest elementaire vaardigheden waarmee ze zich voor de rest van hun leven moesten kunnen redden. Dat was het eerste doel van het onderwijs van vader Wijnen. Maar ook al gingen de meeste kinderen na de zevende klas van school af om thuis als boer of tuinder te gaan werken, hij bleef hen ook dan nog van nieuwe kennis voorzien. In de avonduren gaf hij land- en tuinbouwcursussen, leerde boeren hoe ze een paard moesten beslaan of een boomgaard moesten snoeien. Tussendoor was hij hoofdbestuurslid van de Katholieke Onderwijzersvereniging, heemkundige, praktijkmedewerker van het Katholiek Pedagogisch Centrum en lid van de Raad voor de Kinderbescherming, én vader van 14 kinderen.

Het denken over de zin van de school en de inhoud van het onderwijs bracht de Heilig Hartschool in Hegelsom vernieuwingen: de lei werd afgeschaft en vervangen door papier; in plaats van schoolbanken kwamen er tafeltjes, waaraan de jongens vier aan vier en de meisjes drie aan drie zaten omdat jongens en meisjes volgens de meester op een andere manier coalities vormden. Maar de belangrijkste verandering zat in de leerstof. In 1950 publiceerde meester Wijnen zijn enige boek, 'Op weg naar een moderne school' waarin hij zijn ideeën over het onderwijs beschreef. Hij noemt zijn onderwijs 'heemgericht' en beschrijft zijn onderwijsmethode als 'denkend leren'. De kinderen leren hun omgeving waar te nemen en verbanden te zien met behulp van taal, rekenen, natuurkunde en de vormgevende vakken als tekenen en schrijven. 'Het kinderlijk denken is aanschouwelijk denken, is het oplossen van problemen, die zich aan het kind opdringen in het levende fleurige pak der beleefde waarnemingen.' schrijft de meester in zijn boek. De klas trok er 's middags zoveel mogelijk op uit om met eigen ogen de omgeving te leren begrijpen.

Onderwijsvernieuwer Wynand Wijnen: zo vader, zo zoon...
In de maar liefst 38 jaar dat meester Jan Wijnen hoofd der school bleef, bracht hij zo'n 1700 kinderen uit Hegelsom en omgeving de beginselen van taal, rekenen, godsdienst en vooral kennis van hun omgeving bij, waaronder in de loop der jaren zijn uiteindelijk 14 eigen kinderen. In 1941 trad zijn in 1934 geboren oudste zoon, Wynand Wijnen, toe tot de eerste klas. Wynand ging als een van de weinigen uit het dorp wél doorstuderen. Hij ging naar het Klein-Seminarie in Rolduc en daarna naar het Groot-Seminarie in Roermond, om daar kort voor de priesterwijding tot de conclusie te komen dat het priesterschap toch niet voor hem was weggelegd. In 1958 ging hij naar de Katholieke Universiteit Nijmegen om sociologie en psychologie te studeren. Rond 1970 was Wynand Wijnen een van de grondleggers van de huidige Universiteit Maastricht: "Om het gigantische verlies aan werkgelegenheid te compenseren was onder meer de Achtste Medische Faculteit aan Limburg vergeven als voorloper van een complete universiteit in Maastricht. De naam van Wijnen werd daarmee voor het eerst in verband gebracht in 1970 en drie jaar later zou zijn benoeming volgen tot hoofd van de afdeling Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch van de Rijksuniversiteit Limburg.

Zijn vader had op de hei in Hegelsom een school gesticht en een nieuw type onderwijs bedacht om het analfabetisme te bestrijden, nu mocht de zoon in een weiland bij Maastricht een nieuw type universitair onderwijs bedenken voor de opleiding van een nieuw type arts." In 1973 wordt Wynand Wijnen hoogleraar. Ook buiten Maastricht, nationaal en internationaal werd zijn expertise als onderwijskundige zeer hoog aangeslagen. Vanaf 1977 was hij hoogleraar ‘Ontwikkeling en Onderzoek van Hoger Onderwijs’ en van 1979 tot 1982 was hij rector magnificus van destijds nog de Rijksuniversiteit Limburg. In 1995, vier jaar voor hij met emeritaat (pensioen) ging, stelde de universiteit de Wynand Wijnen Onderwijsprijs in, voor medewerkers die een vernieuwende bijdrage aan het universitaire onderwijs hadden geleverd. Hij bleef tot aan zijn overlijden in 2012 betrokken bij onderwijsvernieuwingen. Velen vinden het jammer dat hij geen standaardwerk over 'probleemgestuurd onderwijs' (pgo) heeft nagelaten, waar hij daar de 'architect' van was. Daar had hij wel plannen voor, maar het is er nooit van gekomen. Met een knipoog naar de terugblik die hij bij zijn vertrek als onderwijsminister schreef, spoorde Jo Ritzen Wijnen aan zijn voorbeeld te volgen: "Ik zou hem de opdracht willen geven een boek te willen schrijven over zijn ideeën. De titel heb ik al: Onderwijsvernieuwer, een handboek." (bron o.a. en voor nadere informatie zie dit artikel over Wynand Wijnen, 1999, door Jacques Herraets, en deze biografie over Wynand Wijnen)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Heemkunde Hegelsom. Op hun site zijn al heel veel artikelen over de geschiedenis van het dorp te vinden. De stichting brengt onder meer de geschiedenis van het dorp in beeld. Zij is dan ook altijd op zoek naar oude foto’s die betrekking hebben op het dorp. Als je die hebt en ze tijdelijk wilt afstaan, kunnen zij ze inscannen en je krijgt de originelen dan weer terug (tenzij je die aan hen wilt afstaan, dat mag natuurlijk ook). Sommigen scannen zelf hun foto's. Gescande foto’s kunnen worden gestuurd naar e-mailadres info@heemkundehegelsom.nl. Graag bij de foto’s vermelden waar de foto betrekking op heeft, het jaartal en als er personen op staan de namen. Oude foto’s kunnen ook worden ingeleverd bij Nelly Dekker-Geurts (Past. Debijestraat 34), Graad Tillemans (Past. Debijestraat 52) of Jan Arts (Kogelstraat 36).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hegelsom heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Al omstreeks 1920 waren er plannen om voor de gehuchten Hegelsom en Voor-America een eigen kerk te bouwen, alleen kon men het niet eens worden over de locatie. Pas in 1932, nadat Deken Creemers van Horst een locatie aanwees precies tussen de gehuchten in, kon met de bouw van een kerk worden begonnen. De bouwpastoor was Deken Debije. Later is een straat naar hem vernoemd (de Pastoor Debijestraat). Op 8 oktober 1933 werd in de St. Hubertuskerk (Pastoor Debijestraat 2) de eerste H.Mis opgedragen. Het gebouw is ontworpen door architect Joseph Franssen, die in 1930 ook de school had ontworpen. Tot 1939 maakte de kerk gebruik van een harmonium. Sindsdien maakt de kerk gebruik van een uit 1897 stammend orgel, dat eerder in de Sint-Martinuskerk in Eindhoven-Tongelre in gebruik was. De kerk is sober uitgevoerd en heeft neoromaanse kenmerken. In de kerk zijn diverse plafond- en muurschilderingen aangebracht. Een van die schilderingen beeldt het schip uit waarmee Sint Willibrord de Noordzee overstak. De drakenkop op de voorsteven van het schip heeft het hoofd van Adolf Hitler.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging d'n Tuutekop.

- Kermis (weekend eind juni).

- Tijdens het evenement Phoenix on the Beach in Hegelsom (weekend eind augustus) kan men zich uitleven met een dorpsbarbecue, een beachvolleybaltoernooi en een strandfestival.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hegelsom, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Reportage van het L1-tv-programma Óngerwaeg met de dan 13-jarige Jens Sijbers uit Hegelsom (2017).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hegelsom.

- Belangenorganisatie: - Dorpsplatform Hegelsom.

- Dorpshuis: - Zaal Debije is als dorpshuis dé ontmoetingsplek voor inwoners van Hegelsom, en ook de thuisbasis voor een flinke reeks verenigingen en organisaties uit de regio: Muziekvereniging St. Hubertus, Gemengde zangvereniging Egelsheim, Carnavalsvereniging D’n Tuutekop, Katholiek Bond voor Ouderen, Kerkbestuur St. Hubertus, Toneelvereniging Poespas, Seniorenkoor Herleving, Jeugdcarnaval, Dartclub Debije, Welfare Horst aan de Maas, The Black Eagles, HVC, Tuutetrek en het Dorpsplatform. Daarnaast zijn er ook ruimten te huur voor feesten, bruiloften, borrels, evenementen, vergaderingen, koffietafels en dergelijke.

- Onderwijs: - "Basisschool Onder de Linde is een kleine dorpsschool, die midden in de dorpsgemeenschap van Hegelsom staat. Letterlijk, omdat ze in de kern van het dorp staat en we gebruik maken van het ernaast gelegen Jeugdhuis als extra speelruimte voor de kleuters en als ruimte voor extra activiteiten. Naast de school, aan de andere kant van het gebouw, ligt de gymzaal. In het schoolgebouw zelf wordt opvang voor kinderen van 0-13 jaar verzorgd door Het Nest. Dat maakt dat we van een ideale situatie kunnen spreken. Figuurlijk, omdat we samen werken met verenigingen waar het mogelijk is, we mee vorm geven aan de ontwikkeling van de dorpskern en doordat onze zeer aantrekkelijke speelplaats een plek is waar kinderen ook buiten schooltijd graag spelen. Ons schoolgebouw is een combinatie van oud en nieuw. In het nieuwe gedeelte is de hal het centrale punt. Rondom de hal zijn lokalen gebouwd. Dit zorgt voor een grote functionaliteit van de hal. We gebruiken de hal met zelfstandig werken, als leesplek in de schoolbieb, koken, knutselen, werken met het greenscreen, technieklessen en als extra ruimte op het moment dat we exposities hebben of gezamenlijke bijeenkomsten." Voor de bijzondere voorgeschiedenis van deze school zie het hoofdstuk Geschiedenis > Onderwijs.

- TaalRijk (Pastoor Debijelaan 68) is de naam van de nieuwe school voor anderstaligen in Hegelsom en wijde omgeving. Dankzij de steun van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray kon deze school op 30 september 2016 feestelijk worden geopend. Naar verwachting zullen hier ongeveer 150 leerlingen per jaar les krijgen. In de gemeenten Horst aan de Maas en Venray is een groeiende behoefte aan onderwijs voor anderstaligen. Wethouder van der Putten (gemeente Venray) bij de opening: “Bij de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 wilden we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en hier een steentje aan bijdragen. Eerder dit jaar is AZC Blitterswijck geopend. Daar wonen veel kinderen onder de 18 die recht hebben op goed onderwijs. Met deze school kunnen we daarin voorzien.” Wethouder Van Rensch (gemeente Horst aan de Maas) vult aan: “Er was haast bij de bouw van een nieuwe school, want de behoefte is groot. Op deze locatie was al een onderwijsgebouw en lokalen beschikbaar. Daarbij is het gelegen op een mooi terrein. Het totaalplaatje maakt dat deze locatie heel geschikt is om goed onderwijs te krijgen en voor de leerlingen om zich prettig te voelen. We hebben er met zijn allen de schouders onder gezet om dit voor elkaar te krijgen en het resultaat is er dan ook naar.”

Op TaalRijk in Hegelsom wordt EOA-onderwijs gegeven (= eerste opvang anderstaligen). Leerlingen van 12 tot 18 volgen hier vakken als Nederlands en maatschappijleer. Als ze de taal voldoende beheersen, kunnen ze doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar een MBO- of HBO- opleiding. Er is ook aandacht voor de sociale en emotionele begeleiding van de jongeren. Het gaat om statushouders, maar ook jongeren kinderen die wonen op het AZC in Blitterswijck krijgen er les.

- Jongeren: - "Het is voor OJC Phoenix allemaal begonnen rond 1973 in de Rimboe bar. In die tijd verbleef de jeugd van het dorp in de weekenden veel in hun eigengemaakte bars. Met de carnaval van 1973 ontstond het idee om samen één onderkomen te creëren. Met een aantal mensen werd de actiegroep Soos Hegelsom gevormd, later Stichting Jongeren Soos. Deze groep richtte zich tot de lokale jeugdraad om hun plannen te verwezenlijken. Samen met de KPJ, Jong Nederland, KMG en het georganiseerde jeugdwerk in het dorp werden plannen gesmeed voor een jeugdhuis. Het Regionaal Jeugdcentrum Noordelijk Limburg stond hen terzijde met advies over o.a. rechtspositie, subsidie, vergunningen etc. De eerste activiteit van de kersverse stichting was een optreden van de popgroep Coriovallum in november 1974. Rond Kerstmis 1974 werd de naam Phoenix geboren. Op 3 mei 1975 was het eindelijk zover, OJC Phoenix opende haar deuren, in de kelder van het in aanbouw zijnde Jeugdhuis.

De doelstelling van OJC Phoenix is door de jaren niet veranderd. Phoenix wordt voor én door de jeugd van Hegelsom gerund. Iedereen die graag iets georganiseerd wil zien in de soos kan daar zelf voor zorgen. De activiteiten worden door de werkgroep MAF (Muziek Amusement en Film) opgezet, van deze werkgroep kan iedereen deel uitmaken. Zij zorgen ervoor dat er geregeld bands op de planken van het podium staan.
Ook organiseert Phoenix naast optredens van bands jaarlijks een aantal themafeesten. Zo wordt sinds jaar en dag de soos in oktober omgetoverd tot een ware Beach Party. Ook rond carnaval laat Phoenix wat van zich horen met het jaarlijkse Hengstenbal, Phoenixbal en natuurlijk de kroegentocht en opening van het caranavalsseizoen. Het laatste weekeind van juni pakken ze hemaal groot uit, dan wordt er namelijk voor een grote tent en een 4 dagen lang spetterend kermisprogramma gezorgd. En al sinds de opening van de soos wordt er nog altijd ieder jaar tussen Kerst en Nieuwjaar de kerstmanifestatie gehouden. Dan is er van Kerstnacht tot Nieuwjaarsdag iedere dag iets te doen in de soos. Er wordt ieder jaar gezorgd voor een gevarieerd programma, zodat iedereen zich op die dagen goed kan vermaken." (bron: Stichting Heemkunde)

- Muziek: - Muziekvereniging St. Hubertus in Hegelsom is een levendige muziekvereniging die midden in het dorp staat: trots en enthousiast en met het muzikale en sociale aspect hoog in het vaandel. Bestaande uit een veelzijdig fanfareorkest op 1e divisie-niveau, jeugdorkest en een bloeiende jeugdopleiding.

- Lied 'Niemand wint van Hegelsom' van ZZ Tom.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Hegelsom is opgericht in 1945. Kort na de oorlog was er tekort aan van alles, zoals in dit geval aan truien, ballen en voetbalschoenen. Dat was behelpen, en ook het veld was in het begin bepaald niet optimaal; dat hebben ze zelf met de schop en veel aangevoerd zand moeten egaliseren. Het mooie verhaal over de eerste jaren van de voetbalvereniging kun je hier lezen. "Onze vereniging wil een zo breed mogelijke beleving van de voetbalsport mogelijk maken: voor jong en ouder, jongens en meisjes, prestatief en recreatief. De club staat regionaal bekend om haar goede sfeer en gezellige sportpark, waar prestaties en plezier hand in hand gaan. Als bloeiende vereniging met een kleine 400 leden vervult de vereniging een belangrijke rol in de regio", zo lezen wij op de site van de vereniging.

Maar... dan vergeten ze nog één ding, wellicht uit valse bescheidenheid: v.v. Hegelsom is in de regio óók bekend om haar goede eten in de Wienus Kantine. Dat hebben ze te danken aan Twan Kluskens, die daar de keuken bestiert - die de leden tot 'Twannies Smulhoek' hebben gedoopt - en er als hobby gewoon lol in heeft om lekkere gerechten te bedenken en te maken. Hierdoor heeft de club ook een beduidend uitgebredere menukaart dan normaalgesproken in een voetbalkantine het geval is. De menukaart zou ook op een smartphone te bekijken moeten zijn (alleen hebben wij die nog niet gevonden). Af en toe organiseert hij ook thema-avonden, zoals een Kibbelingavond en een Deutsche Abend. Het L1-tv-programma Óngerwaeg heeft over dit alles een mooie reportage met Twan gemaakt (in februari 2018).

- Zorg: - Zorgboerderij Wienes & Wienes Plaats. "Marieke Claessens-Saris schreef als leerling Z-verpleegkundige haar scriptie over boerderijprojecten. Met deze scriptie ging ze naar haar oom, Toon van Rens in Hegelsom. Ze stelde voor om van zijn legkippenbedrijf een zorgboerderij te maken. Zo werd het legkippenbedrijf 20 jaar geleden een heuse zorgboerderij ‘Boerderij Wienes’. Er was veel vraag naar dagbesteding in de vorm van werkzaamheden op de boerderij. Zo groeide de groep hulpboeren en werd er een kantine ingericht in de aangrenzende stal. De hulpboeren kwamen met veel plezier, maar sommigen werden ouder en taken uitvoeren werd steeds moeilijker. Zij wilden vooral komen voor de belevingsgerichte activiteiten van de boerderij. Ook kwamen er steeds vaker vragen voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking, die meer begeleidingsnabijheid nodig hadden. Hiervoor is Stichting Wienes Plaats opgericht.

In 2007 is gebouw “Wienes Plaats” voor de 'belevingsboeren' gereedgekomen. Tijdens de realisatiefase van Wienes Plaats ontstond ook de vraag naar reguliere seniorenopvang en logeeropvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Sindsdien komen er kinderen en jongvolwassenen logeren bij Wienes Plaats in Hegelsom, bieden we dagbesteding aan belevingsboeren en hebben we reguliere seniorenopvang. Vanaf 2010 kwam er steeds vaker de vraag van ouders van onze cliënten of hun zoon of dochter niet bij ons zou kunnen komen wonen. In 2016 namen we het besluit om hier werk van te gaan maken. Dit heeft geleid tot de bouw van “Het Wienes Huis”; twee aan elkaar gekoppelde woningen, voor in totaal 12 bewoners, met ieder hun eigen appartement met badkamer."

- (Openbaar) vervoer: - Hegelsom is goed bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer (bus en trein). Bij NS-station Horst-Sevenum, gelegen op Hegelsoms grondgebied, staat nog altijd het monumentale stationsgebouw uit 1864. De treinverbinding Venlo - Eindhoven is van groot belang voor de regio, voor zowel het goederen- als personenvervoer.

Reactie toevoegen