Emst

Plaats
Dorp
Epe
Veluwe
Gelderland

emst jeugdherberg de heemhoeve 1933 [640x480].jpg

Emst Jeugdherberg De Heemhoeve 1933

Emst Jeugdherberg De Heemhoeve 1933

Emst

Terug naar boven

Status

- Emst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe.

- Onder het dorp Emst vallen ook de buurtschappen Gortel, Hanendorp, Laarstraat, Loobrink, Schaveren, Westendorp en Wijnbergen. Dit zijn 7 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Ligging

Emst ligt Z van Epe, N van Vaassen en grenst in het O aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 komt de plaatsnaam Emst niet apart voor. Wel de buurtschap Emsterenk met 39 huizen en 239 inwoners. Volgens een telling van 1860 zou het dorp in dat jaar 1.280 inwoners hebben gehad. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Emst is in 1864 van buurtschap tot dorp 'gepromoveerd' door de bouw van de Hervormde kerk in dat jaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Emst schetst de gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren. Speerpunten zijn o.a. het bevorderen van aantrekkelijke erven en huiskavels in het buitengebied, het realiseren van ommetjes, rekening houdend met cultuurhistorische bezienswaardigheden, en het terugbrengen van 'koeien in de wei' door ze o.a. te betrekken bij natuurbeheer.

- De Hoofdweg en het deel dat overloopt in de Vaassenseweg is een karakteristieke weg voor Emst. De weg had anno 2016 een verminderde onderhoudsstaat en voldeed niet meer aan de veiligheidsrichtlijnen. Inwoners ervoeren de weg als onveilig, onaantrekkelijk, oncomfortabel en slecht toegankelijk. Daarom is de weg in 2017 heringericht, waarmee tegelijk het dorpse karakter is versterkt.

Een deel van de weg is duidelijker ingericht als ‘centrum’ van Emst. Er is een ontmoetingsplein voor de Hervormde kerk aangelegd en een horecaplein bij het Hezeplein. Ook de rouw- en trouwroute voor de Hervormde kerk is in ere hersteld met veiliger oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers. De weg heeft vanaf het Hezeplein tot Z van de Hervormde kerk een maximumsnelheid van 30 km/u gekregen. Door meer een ‘centrum’ te creëren, is het dorpskarakter en de leefbaarheid van Emst vergroot. De maximumsnelheid op de rest van weg 50 km/u gebleven.

Voor fietsers is aan beide zijden van de Hoofdweg een 2 meter breed fietspad van rood asfalt aangelegd om het fietscomfort en de veiligheid te verbeteren. Daarnaast zijn de belangrijkste fietsoversteken veiliger gemaakt. Op het kruispunt Hoofdweg-Stationsweg kunnen fietsers nu in twee keer oversteken en de rotonde op het kruispunt Hoofdweg-Oranjeweg-Brinkerweg is groter en veiliger voor fietsers gemaakt. Parkeren is nu alleen nog mogelijk in de langsparkeervakken. De doorgang voor fietsers en mindervaliden blijft hierdoor gewaarborgd.

Het karakter van de Hoofdweg in Emst wordt mede bepaald door de bomen langs deze weg. De karakteristieke zomereiken aan de oostkant zijn daarom grotendeels blijven staan. Enkele bomen moesten worden verwijderd, omdat ze ernstig ziek of beschadigd waren, omdat het noodzakelijk was in verband met het gewijzigde wegontwerp, of omdat ze te dicht bij kabels en leidingen zouden komen te liggen. Waar mogelijk zijn bomen herplant. De bomen aan de westzijde konden niet worden behouden. Deze bomen hadden hier niet genoeg ruimte om te groeien. De werkzaamheden zijn nauwkeurig uitgevoerd, onder toezicht van een bomenwacht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Emst heeft 3 rijksmonumenten.

- Emst heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Emst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Emsterfeest (laatste weekend van augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De afgelopen jaren zijn 2 zogeheten 'klompenpaden' rond Emst gerealiseerd, beide van ca. 10 km; het Loobrinkerpad en het Schaverensepad.

- In natuurgebied het Vossenbroek, NO van Emst, direct W van de A50, herstelt Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen een bijzonder stukje natte natuur. De lage veengronden lenen zich in combinatie met het bijzonder schone kwelwater goed om als basis te dienen voor het ontwikkelen van elzenbroekbos, een bostype dat in Nederland nog maar weinig voorkomt. Om elzenbroekbos te ontwikkelen is het noodzakelijk om de met meststoffen belaste grond af te voeren. Graafmachines hebben daarom de bovenste laag verwijderd van wat oorspronkelijk een eenvormig weidegebied langs de A50 was. Hierdoor ontstaat voedselarme grond die kansen biedt aan verschillende zeldzame bloemen en planten.

In het afgegraven gebied is een slingerende watergang met kleine eilandjes aangelegd, waar planten en dieren goed gedijen. Het gebied wordt niet opnieuw ingeplant. Door de aanwezigheid van zwarte elzen en andere zaadverspreidende planten in combinatie met de juiste grond- en watergesteldheid, kan de natuur zich spontaan ontwikkelen en ontstaat een gevarieerd en moerasachtig broekbos. De afgegraven grond is grotendeels hergebruikt bij de aanleg van het ecoduct Het Tolhuis over de A50 bij Heerde. (okt. 2010)

- Het project Aantrekkelijke Erven beoogde het eigene van het buitengebied van Emst in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Om precies te bepalen wat dat eigene is, is een analyse gemaakt van de typen landschappen. Deze variëren van droge heideontginningen in de buurt van het Veluwemassief tot natte broeklanden ten oosten van het Apeldoorns kanaal. Ook typerend voor de omgeving van Emst zijn de beken en sprengen die van west naar naar oost het water vanaf de randen van het Veluwemassief afvoeren richting IJsselvallei. De beken zijn omgeven door beekdalgronden met nat grasland. Omdat het landschap en de kenmerken ervan in kaart zijn gebracht, kan ook worden bepaald wat voor soort erfbeplanting passend is. In 2010 zijn deskundigen, onder wie een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, verschillende erven langs geweest en zijn voor geïnteresseerde bewoners beplantingsplannen gemaakt. Er was financiële ruimte voor ca. 40 plannen. Eind 2011 zijn de plannen afgerond.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Emst.

- Belangenvereniging: - Emster Belang.

- Onderwijs: - Basisschool De Sprenge. - School met de Bijbel.

- Muziek: - Muziekvereniging Prins Bernhard.

- Sport: - v.v. Emst (voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Emst.

Reactie toevoegen