Waskemeer

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

waskemeer 60 jaar logo.jpg

Waskemeer heeft in 2014 het 60-jarig bestaan als dorp gevierd

Waskemeer heeft in 2014 het 60-jarig bestaan als dorp gevierd

Waskemeer

Terug naar boven

Status

- Waskemeer is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Waskemeer valt ook de buurtschap Janssenstichting.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Waskemar.

Naamgeving
Waskemeer heeft de huidige naam sinds 1954, toen de buurtschap de dorpsstatus kreeg toegekend. Voorheen heette het Haulerwijk-Beneden of Beneden-Haulerwijk (en buurdorp Haulerwijk heette voorheen Boven-Haulerwijk).

Terug naar boven

Ligging

Waskemeer ligt ZO van Bakkeveen, ZW van Haulerwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Waskemeer heeft ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waskemeer heeft 4 rijksmonumenten, zijnde 3 archeologisch waardevolle terreinen, en het woonhuis op Kruisweg 19. Het dorp heeft dus maar 1 rijksmonumentaal pand, maar dat is wel een heel bijzondere. Lees maar wat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er over zegt: "De arbeiderswoning, typologisch verwant aan de keuterboerderijen, is in 1914 gebouwd naar ontwerp van architect M.O. Meek, in opdracht van de Woningstichting in Ooststellingwerf, in ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De woning maakte deel uit van een 15-tal arbeiderswoningen die in opdracht van de stichting zijn gebouwd. Behalve nummer 19 zijn nog de woningen Kruisweg 23 en 25 bewaard gebleven, maar deze zijn in de loop der tijd verbouwd. De woning bestaat uit een woongedeelte en een inpandig schuurgedeelte onder een doorgaande nok. De naar het westen georiënteerde entree bevindt zich in de noordwestelijke krimp. Aan de achterzijde van de vrijliggende woning is een groot grasland; aan de voorzijde wordt de woning van de weg gescheiden door een hekje en een smalle strook grond.

De arbeiderswoning van het krimptype is op een rechthoekige plattegrond gebouwd. Het zadeldak is belegd met rode gegolfde Friese pannen; op de nok staat een gemetselde schoorsteen. De topgevel met overstekende dakrand heeft een strakke windveer en beschoten geveltop. De gevels zijn opgetrokken in bruine bakstenen (waalklinker in sterke tras) met een rollaag ter hoogte van de plint rondom. De voorgevel wordt ingedeeld door twee vierruitsvensters met zesruits bovenlichten; de geveltop heeft twee kleine zoldervensters. Alle vensters worden afgesloten door een kopse segmentboog in witte en gele verblendstenen. In de krimpen zijn twee woonkamervensters met dezelfde roedeverdeling als die in de voorgevel. De geverfde houten voordeur in de krimp is oorspronkelijk. De zijgevels van het schuurgedeelte worden ingedeeld door kleine getoogde ijzeren stalramen met een kopse segmentboog in witte en gele stenen en bakstenen afzaten.

De arbeiderswoning, in 1914 in Waskemeer gebouwd, is van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling op het platteland, m.n. van de volkshuisvesting; vanwege de typologische verwantschap met de voor de Friese Wouden karakteristieke keuterijtjes; vanwege het voor dit type woning opvallende materiaalgebruik en de ornamentiek; vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waskemeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Waskemeer.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang DES (Door Eendracht Sterk) behartigt de belangen van het dorp Waskemeer, de buitengebieden en de inwoners in het algemeen. Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via dorpskrant Waskemare en via de dorpssite over de voortgang en de genomen besluiten. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de dorpen uit de regio. Zaken waar DES zich mee bezighoudt: deurmatproblemen, waarbij we als bemiddelaar fungeren tussen bewoners en de gemeente; ontwikkeling van bouwlocaties en een woonvisie; bevordering van recreatie en toerisme; ontwikkeling van wegen in en rondom het dorp; aanbod van voldoende en veilige speeltoestellen; beschikbaarheid van een evenemententerrein; pleitbezorger voor het behoud van voorzieningen in het dorp, in de breedste zin van het woord; ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen; toekenning van welzijnssubsidiegelden aan initiatiefnemers; beschikbaarheid van digitale infrastructuur (glasvezel); gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.

Wat heeft de vereniging in de laatste jaren bereikt?: er is een publieke website voor Waskemeer; ondersteuning bij activiteiten van diverse verenigingen en stichtingen; bemiddeling tussen diverse verenigingen en stichtingen; de realisatie van de Stroffelstiennen op Meester van Hasseltweg; herinrichting en veiliger maken van de gevaarlijke kruispunten en straten; herstel en verbreding van het fietspad in het Blauwe Bos; bijdrage aan vernieuwing van speelvoorzieningen; de realisatie van AED’s en oprichting AED-groep; steunen van diverse dorpsinitiatieven mede met behulp van subsidies; dorpsconciërge voor contact met buitendienst en keuze werkzaamheden Caparis; bijdrage aan wandelknooppuntenroute; samenwerking met buurtsportcoaches Scala; reproductie dorpsvlag; realisatie Pannakooi; verlichting over de vaart.

Waar is de vereniging op dit moment mee bezig? De vereniging is druk bezig met het uitvoeren van de plannen die neergelegd zijn in de Regioagenda van de ‘kanaal- en wegdorpen’ Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer. Belangrijke aandachtsgebieden zijn woonomgeving, woningbouw, verkeer en bereikbaarheid, recreatie en toerisme, sportaccommodaties, werkgelegenheid en bedrijvigheid, onderwijs, zorg en cultuur en historie. Verder zijn we bezig met plannen waarin ons dorp een leefbare samenleving blijft, waarin onze inwoners en hun behoeften centraal staan. Word ook lid! Hoe groter het ledental van DES, hoe (daad)krachtiger het bestuur zich kan tonen in de contacten met B&W en de gemeenteraad. Wil je lid worden of een subsidie aanvragen? Of heb je andere vragen? Neem contact met ons op!"

- Onderwijs: - Scholengemeenschap Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs, met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Er zijn vijf locaties: een in Burgum, drie in Drachten (Raai, De Ring, Splitting) en een in Waskemeer.

- "CBS De Paadwizer is een christelijke school voor basisonderwijs in Waskemeer. De school is een van de elf scholen die onder het bestuur van De Tjongerwerven CPO valt. Een stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen. Onze school telt ca. 50 leerlingen. Wij zijn een kleine school waar iedereen welkom is. Wel vinden we het belangrijk dat iedereen respect heeft voor onze christelijke normen en waarden. ‘Wa’t it paad net wit, kin in oar net paadwiis meitsje.’ De naam van de school vindt zijn oorsprong in een bijbelverhaal, waaruit blijkt dat wij onze inspiratie halen om een wegwijzer (Paadwizer) voor de kinderen te zijn. CBS De Paadwizer is samen met peuterspeelgroep De Boefkes van Scala gevestigd in multifunctioneel gebouw De Boekebeam. CBS De Paadwizer beschikt over 4 groepslokalen en een ruime hal, die multifunctioneel inzetbaar is. In het gebouw is ook een ruim en goed geoutilleerd speellokaal aanwezig. Deze is voor gemeenschappelijk gebruik en wordt door zowel de basisschool als de peuterspeelgroep gebruikt. De school ligt centraal in het dorp, aan een verkeersremmende straat."

Reactie toevoegen