Poeldijk

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

poeldijk_ansichtkaart_fruit-_en_groentenveiling_ca._1960.jpg

Poeldijk, ansichtkaart van de Fruit- en Groentenveiling anno ca. 1960

Poeldijk, ansichtkaart van de Fruit- en Groentenveiling anno ca. 1960

Poeldijk

Terug naar boven

Status

Poeldijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente Monster.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
De inwoners van dit dorp heten Poeldijkers, of in het lokale dialect Poelekers.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Poedlijk ligt NNO van het dorp Naaldwijk, N van het dorp Honselersdijk, WNW van het dorp Kwintsheul, W van het dorp Wateringen, ZW van de stad Den Haag, ZZW van het 'dorp in de stad' Loosduinen, O van het dorp Monster, OZO van het dorp Ter Heijde en NO van het dorp 's-Gravenzande.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Poeldijk 86 huizen met 776 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 2.400 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Religie
"Het kerkdorp Poeldijk heeft een rijke geschiedenis. Sinds de komst van pastoor Verburch in 1647 en zijn contacten met het Hof van Honselersdijk heeft dit dorp in religieus opzicht zich zelfs een centrumfunctie verworven. Hieraan is pas in 1999 een eind gekomen, toen het dekenaat Westland werd opgeheven. Sinds 5 augustus 1252 is de apostel H. Bartholomeus de patroonheilige van kerk en dorp. De toenmalige devotiekapel aan de Heeren Wegh is toen verheven tot dorpskerk voor de veenarbeiders, de dijkwerkers, de landarbeiders op de cijnshoeven en de uithoven. De kapel aan de Heeren Wegh was oorspronkelijk toegewijd aan de ‘Ten Hemelopneming van de H. Maagd Maria’, waaraan de apostel H. Bartholomeus is toegevoegd. Tijdens de Beeldenstormen tussen 1566 en 1572 is deze kapel vrijwel volledig verwoest en dreigde het katholieke geloof uit Poeldijk en het Westland te verdwijnen. Dat dit geloof tijdens de Reformatie behouden bleef is te danken aan de inzet van vele rondzwervende priesters, die vanuit Delft en Den Haag het geloof bleven verkondigen.

Sinds 1647 is deze taak aan pastoor Verburch toebedeeld, die tot 1 januari 1708 als pastoor voor het hele Westland actief bleef. Pastoor Verburch werkte met vele schuilkerken, maar de belangrijkste was de schuilkerk aan de Gantellaan. Zijn niet aflatende ijver voor de godsdienstige waarden, zijn strijd tegen de armoede, zijn roep om solidariteit en zijn dialoog met andersdenkenden, hebben het katholieke geloof in dit gewest stevige wortels gegeven. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan zijn inzet voor de verbetering van de leefomstandigheden van de Westlander door de introductie van nieuwe tuinbouwgewassen en -technieken. Zijn inzet om de druif te cultiveren bezorgde hem de bijnaam “Druivenpastoor”. Zijn godsvrucht bracht hem de eretitel “Heeroom”. Veel in onze kerk roept nog de herinnering aan hem op.

Van de vroegste historie van de kerk van H. Bartholomeus in Poeldijk is slechts fragmentarisch iets bekend. Toch heeft onze parochie nog altijd vele waardevolle voorwerpen en documenten in haar bezit. Veel van deze archivalia stammen nog uit de tijd van pastoor Verburch en zijn opvolgers. Deze kostbare stukken worden beheerd door de Werkgroep Historie. Er is ook een groot deel in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum Catharijne Convent te Utrecht. Op 5 augustus 1252 is de apostel H. Bartholomeus als patroon aan kerk en dorp verbonden en sinds die tijd zijn kerk en dorp met elkaar verbonden gebleven. Veel dorpsgeschiedenis is niet weg te denken zonder een duidelijke verbinding tussen dorp en kerk. Natuurlijk hebben deze relaties in Poeldijk hun sporen nagelaten. Naast hun religieuze waarde vertegenwoordigen deze archivalia een aanzienlijke educatieve en historische waarde. Een deel van de geschiedenis (1579-1939) is al beschreven, maar de werkgroep is voortdurend bezig om de gaten op te vullen.

Dit bezit moet behouden, beheerd, gerestaureerd en geconserveerd worden. Om mythe en werkelijkheid gescheiden te houden is een enthousiaste werkgroep actief. Door het verwerven van nieuwe archiefbestanden tracht de werkgroep de gaten in de oude geschiedenis op te vullen en de jongste geschiedenis van de parochie wordt nu met enthousiasme en grote zorg door de werkgroep bewerkt. Voor studie is het archief na afspraak altijd te raadplegen. Voor het bestuderen van de doopboeken verwijzen we naar de verzameling doop- en trouwboeken in het Nationaal Archief (Willem Alexanderhof 1, ’s-Gravenhage). Sinds 1813 zijn hier alle kerkelijke registers opgeslagen. Voor gegevens van ná 1813 verwijzen we naar de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand. In 2005 is de werkgroep een samenwerkingsverband aangegaan met het regionale archief van Westland te Naaldwijk en kunnen in de leeszaal van het archief aan de Stokdijkkade nu ook alle doop- en trouwgegevens van onze parochie worden bestudeerd. Voor nadere inlichtingen kun je je wenden tot het parochiesecretariaat of de contactpersoon: Cora van Dalen, tel. 242213." (bron: Parochie H. Bartholomeus Poeldijk)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Tuinbouw en waterbeheer
"In augustus 2021 zijn wij, Hoogheemraadschap van Delfland, gestart met de Gebiedsgerichte Aanpak in de glastuinbouwgebieden rondom Poeldijk, gemeente Westland. In deze aanpak werken wij samen met de glastuinbouwondernemers aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen. Met zo’n 1500 ondernemingen heeft de glastuinbouwsector veel invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit kassen staan onze doelen voor schoon, gezond en levend water in de weg. In 2014 zijn wij daarom begonnen met de Gebiedsgerichte Aanpak. Hierin werken we samen met ondernemers, toezichthouders van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en Glastuinbouw NL aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden binnen Delfland. Daarbij werken wij gebied voor gebied af.

Wij beginnen de Gebiedsgerichte Aanpak altijd met een intensieve meetcampagne. Met een fijnmazig meetnet controleren wij 24/7 in een polder of boezemgebied de waterkwaliteit op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo krijgen wij een heel goed beeld waar te hoge concentraties in het water voorkomen. De meetresultaten bespreken wij met de ondernemers en ook welke verbeteringen zij in hun bedrijf kunnen doen om lekkages te voorkomen en op welke termijn die worden doorgevoerd. In gebieden waar wij eerder deze aanpak toepasten zien wij nauwelijks meer bewuste lozingen, minder lekkages en meer waterbewuste ondernemers." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)

Omgevingsvisie Centrum
"Voor het centrum van het dorp moet een nieuwe Omgevingsvisie worden ontwikkeld. In het kader van de op handen zijnde Omgevingswet wil de gemeente Westland bij het ontwikkelen van deze visie de inwoners zo goed mogelijk betrekken. Voor de uitvoering van dit participatietraject is Bureau Graswortel aangetrokken. Bureau Graswortel heeft onder de noemer 'Plan Poeldijk' een campagne ontwikkeld waarin bewoners op vijf verschillende thema’s hun mening konden geven over de toekomst van het centrum van het dorp. Deze thema’s zijn: groen; dorps karakter versterken; cultuurhistorie en monumenten; kernwinkelgebied; gelukkig oud worden in het centrum. Inwoners hebben in 2019 hun mening kunnen geven over het dorp. Al deze meningen zijn daarna aan de Poeldijkers voorgelegd in twee Werkplaatsen (bijeenkomsten).

Op 16 en 22 mei 2019 zijn inwoners aanwezig geweest op een van de twee Werkplaatsen. Beleidsmedewerkers, planologen, stedenbouwkundigen en ontwerpers gingen samen met bewoners, organisaties en deskundigen uit het dorp aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe Omgevingsvisie. In de Terugblik Werkplaatsen lees je een samenvatting van deze bijeenkomsten. Ook de Eindrapportage over het participatietraject Poeldijk Centrum is via de link online te lezen. Wil je op de hoogte blijven van de plannen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan planpoeldijk@gemeentewestland.nl." (bron: gemeente Westland)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Poeldijk heeft 3 rijksmonumenten.

- Poeldijk heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- De RK H. Bartholomeuskerk in Poeldijk (Voorstraat 109) is een grote, late neogotische kerk met beeldbepalende hoge toren. De kerk staat door haar kolossale afmetingen in de volksmond bekend als de "kathedraal van het Westland". Ontworpen ca. 1913-'15, gebouwd van 1924-'26. Het is een belangrijk laat werk in het oeuvre van architect Nicolaas Molenaar (1850-1930). Breed middenschip, overdekt door een houten tongewelf, waarbij is gepoogd aan te sluiten bij het concept van de zogeheten volkskerk (alle gelovigen in het middenschip met onbelemmerd zicht op het altaar). Dubbel pseudotransept (dwarsschip), zevenzijdig gesloten absis. Hoge fronttoren met wimbergen, gedekt door een naaldspits met ingeklemde hoekspitsjes. Bij de liturgische vernieuwingen vanaf de jaren zestig is de oorspronkelijke aankleding en inrichting van het interieur grotendeels verloren gegaan. Enkele decennia later zijn diverse smakeloze vernieuwingen in deze kerk weer, naar vermogen, ongedaan gemaakt. In 2007 voorzien van een ondergrondse uitbreiding. Het hoofdorgel is in 1950 gebouwd door de fa. Jos H. Vermeulen. Het orgel bevat materiaal van de fa. Maarschalkerweerd uit 1889. Het koororgel is in 1997 gebouwd door J.N. Breetveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Wielerronde Poeldijk (op een zondag eind juli, sinds 1948, in 2020 voor de 71e keer). - Toelichting op dit evenement t.g.v. de 70e editie in 2019.

- Rondje Poeldijk (september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "De Kiboe in Poeldijk is in 2010 heropend als dierenweide. Dit houdt in dat de Kiboe alleen te bezoeken is op vaste openingstijden of bij aanwezigheid van een van de beheerders of verzorgers. Zij geven aan of je naar binnen kunt komen. De kinderboerderij is geopend op woensdag en zaterdag van 13:30-16:00 uur. - Hier kun je lezen welke dieren je bij ons kunt vinden. Wij verzorgen ook met veel aandacht en kennis je knaagdieren of kippen tijdens je vakantie. De kosten per kooi per nacht zijn € 2,-. Op zoek naar een echt origineel kinderfeestje? Op de kinderboerderij weten we wel hoe dat moet. Het feestje zal ongeveer 1,5 uur duren, bij voorkeur op zaterdagochtend of woensdagmiddag. Tijdens het feestje kunnen we verschillende activiteiten doen: cake versieren of broodjes knakworst eten in overleg; boerderijspelletjes zoals ‘ezeltje prik’ en ‘koe-melken’; schminken; dieren verzorgen. Een kinderfeestje kost €6,- per kind t/m 7 kinderen voor 1,5 uur."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Poeldijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Poeldijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- MFC: - "In 1932 is de huidige evenementenlocatie De Veiling in Poeldijk gestart als ‘Bloemenveiling Het Westland’. In 1974 is het pand verbouwd en herbestemd tot Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes. Het Westlandse verenigingsleven organiseerde hier sindsdien hun activiteiten. In de grote zaal werden onder meer muziek- en theateroptredens gegeven. In 2018 is De Veiling compleet gerenoveerd tot een moderne evenementenlocatie met een eigentijdse, frisse uitstraling. In De Veiling worden ook regelmatig sociaal-culturele evenementen met een Westlands karakter georganiseerd. Diverse verenigingen uit de regio zien De Veiling mede door de goede akoestiek, het grote podium en de capaciteit als ideale locatie voor hun uitvoeringen. Daarnaast worden bekende lokale evenementen zoals de jaarlijkse carnavalsvieringen, oudejaarsconferences en gemeentelijke evenementen in De Veiling georganiseerd. Voor sociaal-culturele evenementen geldt een speciaal tarief. Wij hechten dan ook waarde aan de Westlandse sociaal-culturele sector.

De Veiling biedt met zijn multifunctionele zaal tal van mogelijkheden voor het organiseren van een evenement. De dubbele wandgordijnen maken het mogelijk om de zaal in verschillende stijlen in te richten. Daarnaast krijgt De Veiling lovende kritieken wat betreft de akoestiek. De indeling van De Veiling is aan te passen aan je groepsgrootte en specifieke wensen. Onze eventmanagers maken, indien gewenst, een plattegrond met de optimale indeling. In De Veiling verzorgen wij evenementen zoals: personeelsfeesten, bedrijfsjubilea, congressen, bruiloften, gala’s, recepties, sociaal-cultureel gerelateerde evenementen en nog veel meer."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Poeldijk RK.

Reactie toevoegen