Nieuwaal

Plaats
Dorp
Zaltbommel
Bommelerwaard
Gelderland

Nieuwaal..JPG

Het bord van Nieuwaal op de dijk

Het bord van Nieuwaal op de dijk

Nieuwaal.JPG

We verlaten Nieuwaal, we gaan naar huis, het begint te regenen

We verlaten Nieuwaal, we gaan naar huis, het begint te regenen

Nieuwaal

Terug naar boven

Status

- Nieuwaal is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel. T/m 30-6-1955 gemeente Gameren.

- Dit dorp en het grotere buurdorp Gameren werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen en gemeenschappelijke instellingen en evenementen. Er wordt in de praktijk dan ook gesproken van een tweelingdorp Gameren-Nieuwaal. Officieel, d.w.z. voor bijv. de postadressen en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte woonplaatsen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuwaal ligt aan de Z oever van de rivier de Waal en ligt NW van het dorp Gameren, W van de stad Zaltbommel, O van het dorp Zuilichem, ZO van het dorp Herwijnen, Z van het dorp Hellouw en WZW van het dorp Haaften.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nieuwaal 59 huizen met 326 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 300 huizen met ca. 730 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Nieuwaal één dodelijk slachtoffer te betreuren; Jacob Ekelmans. De details daarvan kun je lezen onder de link.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Naar aanleiding van de presentatie ontwerp-wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard, vastgesteld op 12 december 2017, heeft Dorpsplatform Nieuwaal daar in januari 2018 een zienswijze op ingediend. Het betreft de volgende onderwerpen: de Rondweg Nieuwaal; de landschappelijke inpassing rondom het dorp; het verplaatsen van de vrachtwagenparkeerplaats. Gezien het grote blang van deze onderwerpen voor het dorp, en de o.i. legitimiteit van hun wensen en aandachtspunten, nemen wij de zienswijze hier integraal over:

"Het glastuinbouwgebied rondom Nieuwaal is het grootste van de Bommelerwaard en bestaat uit bijna 200 ha glas. In deze bedrijfstak zijn veel arbeiders, onder wie steeds meer arbeidsmigranten, werkzaam en zijn veel transportbewegingen nodig om alle producten aan en af te voeren. Tot nu toe gebeurt dat wat ons dorp betreft nog over de smalle wegen, langs de lintbebouwing van het dorp en de school. Dit zorgt al tientallen jaren voor klachten en zorgen van de bewoners in ons dorp. In het vastgestelde PIP is opgenomen dat er een weg komt links van het dorp, waardoor de verkeersbewegingen voor de tuinbouw niet meer door het dorp hoeven. Aangezien deze ‘Rondweg Nieuwaal’ de scheiding zal zijn tussen het dorp en het glastuinbouwgebied, vinden wij het erg belangrijk om aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing van deze weg en de beplanting er omheen. De rondweg biedt een uitgelezen kans het door oprukkende kassen ingesloten Nieuwaal iets van zijn ‘dorpse’ karakter terug te geven.

In dit verband de navolgende suggesties: - De Jacob Ekelmansstraat en Kerkstraat worden weer straten waar zelden nog zwaar vrachtverkeer komt. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om deze straten anders in te gaan richten en vergroot zeker de leefbaarheid. - In het verleden zijn bomen langs de wegen gerooid omdat de verkeersintensiteit zodanig toenam dat het gevaarlijk werd. De dorpsraad is inmiddels bezig met een groenplan om de verdwenen bomen en struiken weer aan te planten. Voor de dorpsbewoners is het prettig dat ze veilige wandelpaden krijgen om zich te ontspannen. Een rondje lopen in Nieuwaal is thans slechts zeer beperkt mogelijk. Met de komst van de rondweg willen we hierin verbetering brengen. - De invloed van het omliggende tuinbouwgebied op het dorp Nieuwaal moet teruggedrongen worden. In het PIP wordt beschreven dat hieraan tegemoet wordt gekomen d.m.v. landschappelijke inpassing. Groene houtwallen rondom het dorp zouden een acceptabele buffer kunnen vormen. - Geen vrachtwagens meer in de dorpskern, ook niet om alleen maar te parkeren.

Nadat het PIP was vastgesteld, zijn er enkele inloopavonden door u georganiseerd om kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen het tuinbouwgebied. Daarbij zijn telkens weer bovengenoemde punten door ons en anderen aangekaart. Er zijn zelfs aantekeningen gemaakt door medewerkers van de gemeente en PHTB. Helaas zien we ze niet terug in uw ontwerp-wijzigingsplan. We vragen daarom met klem alsnog en opnieuw uw aandacht voor het volgende: De Rondweg
is meer dan een tuinbouwontsluitingsweg: We blijven van mening dat de weg te dicht bij het dorp ligt, maar aangezien dat een feit is, streven we er nu naar dat de weg de buffer moet gaan vormen tussen et dorp en de glastuinbouw. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door het planten van een of twee rijen bomen (dat is in uw plan opgenomen), en dat dan inclusief een houtwal tussen de weg en het dorp.

De houtwal kan enigszins gezien worden als een ‘natuurlijke’, groene compensatie voor de glastuinbouw. De houtwal en de bomen filteren het dominante oranje licht uit de kassen. Vogels en kleine dieren zullen van de houtwal hun woongebied kunnen maken en belangrijk: de houtwal volgt de seizoenen. - Wandelpad langs rondweg: Om de bewoners van Nieuwaal de mogelijkheid te bieden om een rondje te wandelen, zou een wandelpad aangelegd kunnen worden langs de houtwal aan de kant van het dorp. Dat hoeft geen degelijk verhard pad te zijn. Een eenvoudig paadje is al voldoende en dat kan tijdens de aanleg direct meegenomen worden.

Vrachtwagenparkeerplaats: In de Jacob Ekelmansstraat te Nieuwaal is ongeveer 20 jaar geleden een vrachtwagenparkeerplaats aangelegd. Dat werd op dat moment als noodvoorziening bestempeld. De parkeerplaats leidt meer dan eens tot gevaarlijke situaties. Omdat de vrachtwagens niet in het dorp kunnen draaien, rijden ze achteruit de kruising Hogeweg/Jacob Ekelmansstraat over, om weer te kunnen vertrekken. Soms ook staan er op de parkeerstrook aanhangers met materiaal (als opslagplek). Het Dorpsplatform Nieuwaal is van mening dat een parkeerstrook op de bedoelde plaats onveilig is, maar zeker ook de entree van ons dorp ontsiert. Een vrachtwagenparkeerplaats hoort simpelweg niet thuis in (de kern van) een/ons dorp.

Tijdens de verschillende informatieavonden over de rondweg is door het dorpsplatform reeds aangegeven dat we er naar streven om de parkeerplaats op te heffen en elders een mogelijkheid te creëren voor chauffeurs die in het dorp wonen. Ook hiervan zijn door u indertijd notities gemaakt. Wij moeten helaas constateren dat er in het ontwerp-wijzigingsplan niettemin geen vervangende locatie is uitgewerkt voor een vrachtwagenparkeerplaats en het opheffen van de bestaande. Nogmaals: we zijn van mening dat vrachtwagens niet geparkeerd moeten worden in het dorp, maar op de parkeerterreinen van de bedrijven zelf." Het Wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard is op 27 maart 2018 gewijzigd vastgesteld, waarbij ook wordt ingegaan op de zienswijze van Dorpsplatform Nieuwaal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Gameren - Nieuwaal organiseert een reeks evenementen en activiteiten gedurende een week rond Koningsdag.

- Sinterklaasintocht Gameren en Nieuwaal.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Klompenpad Nywelepad (14 km, desgewenst in te korten tot 10 km) voert je door de dorpen Nieuwaal en Gameren en hun buitengebieden. Tip van mensen die de route hebben gewandeld; print het kaartje onder de link uit en neem die mee als je de route gaat wandelen, voor extra oriëntatie onderweg.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwaal, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- De website Historisch Nieuwaal is opgezet door Daan van der Linden (overleden in 2015). Hij heeft veel tijd gestoken in het verzamelen van oude foto's en het zou jammer zijn als daar niets mee gedaan zou worden, vandaar dat er een mooie website voor is opgezet.

- Fotoreportage van Nieuwaal door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Nieuwaal van het Dorpsplatform op Facebook.

- Belangenvereniging: - De doelen van het in 2012 opgerichte Dorpsplatform Nieuwaal zijn: het bespreekbaar maken van ideeën over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied; het signaleren van ontwikkelingen binnen het dorp en het ijveren voor structurele verbeteringen van de leefbaarheid bij o.a. bevoegde instanties; het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid; het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van het dorp.

- Onderwijs: - Basisschool De Regenboog.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuwaal, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen