Netterden

Plaats
Dorp
Oude IJsselstreek
Achterhoek
Gelderland

gemeente_gendringen_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Gendringen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1818 opgeheven gemeente Etten, en inclusief de voormalige gem. Netterden, die in 1821 is opgegaan in de gem. Bergh, en in 1863 als dorp door grenscorrectie is toegevoegd aan Gendringen

Gemeente Gendringen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1818 opgeheven gemeente Etten, en inclusief de voormalige gem. Netterden, die in 1821 is opgegaan in de gem. Bergh, en in 1863 als dorp door grenscorrectie is toegevoegd aan Gendringen

Netterden

Terug naar boven

Status

- Netterden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1820. In 1821 over naar gemeente Bergh. In 1863 gaat het dorp door een grenscorrectie over van de gemeente Bergh naar de gemeente Gendringen.

- Wapen van de voormalige gemeente Netterden.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt O van de A3 (die in het N aansluit op de Nederlandse A12) en de plaats Klein-Netterden in Duitsland, ZO van de stad 's-Heerenberg en de dorpen Lengel, Stokkum en Zeddam, OZO van het dorp Azewijn en de stad Doetinchem, ZZW van de dorpen Etten en Gaanderen en de stad Terborg, ZW van de dorpen Varsselder, Ulft en Silvolde, WZW van de dorpen Gendringen, Breedenbroek en Dinxperlo, WNW van het dorp Megchelen en - de hierna nog volgende plaatsen liggen alle in Duitsland - de plaatsen Anholt en Isselburg, NW van de plaatsen Praest en Millingen, N van de plaats Vrasselt en ONO van de plaats Emmerich.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Netterden 50 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met een kleine 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is aan snelweg A3 de afslag Emmerik Oost gerealiseerd. Met de opening van de afslag is een langgekoesterde wens van de Duitse stad Emmerik uitgekomen. Het primaire doel van de afslag is namelijk om de haven van Emmerik beter bereikbaar te maken voor vrachtverkeer. Dat heeft economisch gezien ook positieve gevolgen voor de Achterhoekse en Liemerse transportbedrijven. Maar... aan de andere kant van de afrit kun je naar Netterden. Het dorp is bevreesd dat vrachtverkeer de afslag ook gaat gebruiken om door het dorp - over een smalle weg, onder meer langs de basisschool - van en naar bijv. het nabijgelegen bedrijventerrein DocksNLD bij 's-Heerenberg te rijden. Vrachtwagens mogen weliswaar niet door het dorp rijden, maar de overheden hebben laten weten dat er geen capaciteit is voor controles ter plekke. Gemeente Oude IJsselstreek heeft wel toegezegd de verkeersstromen te zullen monitoren, zodat er eventueel op grond van de resultaten kan worden ingegrepen.

Vereniging Leefbaarheid Netterden pleit voor een nieuwe ontsluitingsweg langs het dorp. Ook vanuit het bedrijfsleven ligt er de wens om een verbinding om het dorp heen te maken, via een nieuw aan te leggen weg van de afslag naar de provinciale weg N816 tussen 's-Heerenberg en Ulft, met name om het genoemde bedrijventerrein DocksNLD beter te ontsluiten vanaf de A3. Vermoedelijk wordt dat opgenomen in een volgende fase, bij de uitbreiding van dat bedrijventerrein (DocksNLD2). Tot het zover is, heeft het volgens iemand die op het internet op deze materie reageerde niet veel zin om de weg door het dorp als sluipverkeer te gebruiken. Hij stelt namelijk: "Ik ben van de week een keer zo gereden om te zien of dat voordeel op zou leveren. Het is weliswaar korter, maar door de dorpskern van Netterden met 30 km/h doet het tijdsvoordeel weer teniet, plus dat het niet fijn doorrijdt. Voortaan dus weer gewoon via 's-Heerenberg naar Gendringen tot de nieuwe ontsluiting naar de N816 er is."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Netterden heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de RK Sint Walburgiskerk (Walburgisplein 1) met naastgelegen pastorie (huisnr. 3).

- Netterden heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- In mei 2011 is plotseling een nieuw Mariakapelletje verschenen in Netterden, op de splitsing van de Jonkerstraat en de Emmerikseweg. De kapel, waarin een Mariabeeld is geplaatst, is geplaatst op een stukje openbaar plantsoen waar al een bankje staat. Niemand schijnt te weten hoe het daar gekomen is. Enkele weken na de plaatsing is het kapelletje wel officieel ingewijd. Tijdens de Kermis 2013 heeft i.v.m. de restauratie van de kerk een openluchteucharistieviering plaatsgevonden bij de Mariakapel, waarbij pastor Smits de kapel opnieuw heeft ingezegend (zie pag. 29 onder de link).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Netterden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Netterden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Netterden.

- Belangenvereniging: - "Vereniging Leefbaarheid Netterden (VLN) zet zich in om de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dat doen wij door kritisch te kijken naar alle plannen die onze leefomgeving beïnvloeden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, daar waar mogelijk sturen wij bij. VLN heeft regelmatig contact met de overkoepelende organisatie VKK, gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland, buurt- en belangenverenigingen aan Nederlandse zijde, maar ook worden er vergaderingen/bijeenkomsten bezocht "oaver de Gööt". Met Burger Initiatief Klein Netterden en ambtenaren van Stadt Emmerich wordt o.a. de toekomstige afrit van de autosnelweg A3 besproken en het plaatsen van windmolens langs de grens. Daar waar nodig dienen wij bezwaarschriften en/of zienswijzen in. Hierbij laten wij ons vaak adviseren door deskundigen. Daarnaast heeft VLN ook het initiatief gesteund om de treinverbinding Emmerich-Arnheim weer te realiseren. VLN heeft naast deze punten ook de volgende zaken in behandeliing: verkeer (overleg met en advisering aan betrokken organen zoals politie en gem. Oude IJsselstreek); windmolens.

VLN stimuleert ook graag de activiteiten van de jeugd in Netterden. Daar waar mogelijk laat de VLN de jeugd zelf het initiatief nemen om plannen te realiseren, maar coördineert dan vaak vanaf de zijlijn. VLN heeft momenteel circa 70 leden. Concreet betekent dit er bij 45% van de gezinnen in het dorp iemand lid is van VLN. Hoe meer mensen er lid zijn, hoe sterker je staat. De vereniging is altijd op zoek naar actieve leden. Mensen die je op pad kunt sturen met een boodschap. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts 5 euro p.p. Donateurs betalen 25 euro per jaar. Blijf niet aan de zijlaan staan, maar doe mee!"

- Gilde: - De geschiedenis van het St. Walburgis Gilde gaat terug tot het jaar 1431. In het begin van haar bestaan was ze er voor de bescherming van het dorp en de handelsroute van Gendringen naar Emmerich. Die doelstelling heeft ze lang behouden, totdat rond 1815 de veldwachten en Koninklijke Marechaussee hun intrede maakten. Verder had het Gilde veel gronden en huizen in bezit, die werden verpacht aan de boeren in Netterden. Met deze pachtgelden werden de wegen in het dorp onderhouden.

In deze tijd (1600-1800) had het Gilde veel taken die je nu kunt vergelijken met gemeentelijke taken. Ook had Netterden een schout die namens de heren van Bergh bestuurlijke en rechterlijke taken uitvoerde. Meestal was deze schout een Gildemeester van het Gilde St. Walburgis. Het Gilde heeft door de jaren heen altijd een zeer goede band met de Parochie St. Walburgis gehad. Tegenwoordig heeft het Gilde meer een culturele functie in het dorp. Het organiseert de Gildekermis en samen met Fanfare Concordia de Knollekermis. Ook heeft het St. Walburgis Gilde het Gildegebouw in beheer. In het Gildegebouw zijn meerdere verenigingen actief. Je kunt het vergelijken met een dorpshuis.

- Duurzaamheid: - "De gemeente Oude IJsselstreek heeft ambities op het gebied van duurzame energie. Ze voert een actief klimaatbeleid en ondersteunt het Akkoord van Groenlo. Het Akkoord van Groenlo streeft een CO2 reductie na van 50% in 2020 en wil op termijn zelfvoorzienend zijn op het gebied van duurzame energie. Windenergie is in Oude IJsselstreek een belangrijke potentiële duurzame energiebron. Windpark Den Tol O van de dorpskern van Netterden streeft naar 9 molens met gezamenlijk 27 MW opgesteld vermogen. De verwachte opbrengst is ongeveer 73.000 MWh/jr. Een elektriciteitsproductie die voldoende is om alle huishoudens van de gemeente van groene stroom te voorzien. Om het plan te kunnen realiseren moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Ook moest er een omgevingsvergunning worden verleend. Het eerste bestemmingplan uit 2013 is door de Raad van State op 27 mei 2015 vernietigd. Rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State is er is een nieuw bestemmingplan gemaakt en vastgesteld op 23 februari 2017. De omgevingsvergunning voor de bouw van de 9 molens is op 15 mei 2017 afgegeven. Op 14 maart 2018 heeft de Raad van State alle beroepen tegen dit plan niet ontvankelijk verklaard of ongegrond verklaard. Met deze uitspraak kan de bouw van het worden begonnen." Aldus de gemeente op haar site.

Echter: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet medio 2019 opnieuw beslissen op de bezwaren om Windpark Den Tol bij Netterden een ontheffing te verlenen van het verbod om een aantal vogel- en vleermuissoorten te doden en verwonden. Dat oordeelt de Rechtbank Gelderland d.d. 9-4-2019. De initiatiefnemers schatten voor het totale windpark het aantal slachtoffers van vleermuizen door aanvaring op 10 tot 20 per jaar. Voor vogels zou dat aantal op ongeveer 200 per jaar worden geschat. De minister verleende hier in oktober 2018 een ontheffing voor. Volgens bezwaarmakers Stichting TegenWind en de Duitse natuurbeschermingsvereniging NABU zou de minister de ontheffing moeten weigeren omdat het voortbestaan van de betrokken diersoorten hierdoor zou worden bedreigd. In de Wet Natuurbescherming staat dat een ontheffing voor het doden of verwonden van vogels uitsluitend wordt verleend als is voldaan aan de voorwaarde dat de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betrokken diersoorten.

Volgens de rechtbank mag de minister zich gezien de specifieke omstandigheden in deze casus op het standpunt stellen dat de instandhouding van de betrokken diersoorten, volgens de definitie van de Wet Natuurbescherming, niet verslechtert. Volgens de rechtbank heeft de minister echter het niet-opnemen van een stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen niet deugdelijk gemotiveerd. Verder motiveert de minister onvoldoende dat het schrappen van een stilstandvoorziening betekent dat de monitoringsverplichting komt te vervallen. Een stilstandvoorziening zorgt er voor dat de windmolens nagenoeg stilstaan in periodes met intensieve trek van trekvogels tijdens het voor- en najaar bij weersomstandigheden met slecht zicht of tegenwind. Bovendien heeft de minister niet gemotiveerd op welke wijze alle in aanmerking komende belangen zijn meegewogen. Dat geldt bijvoorbeeld op het punt van de hoogte van de kosten van een radarsysteem en het opbrengstverlies, waarover Windpark Den Tol en de bezwaarmakers van mening verschillen. Ook is niet inzichtelijk op welke manier het economisch belang van Windpark Den Tol voor de minister een doorslaggevende rol heeft gespeeld ten nadele van het natuurbeschermingsbelang. Al met al redenen voor de rechtbank om het bestreden besluit te venietigen, wat betekent dat de minister opnieuw op de bezwaren moet beslissen, daarbij rekening houdend met de uitspraak en kanttekeningen van de rechtbank. De firma Green Trust gaat Windpark Den Tol bij Netterden realiseren. Het is de intentie dat dat in 2020 plaatsvindt.

- Zand- en grindwinning: - "Netterden Zand en Grind BV is voortgekomen uit de samenwerking van twee bedrijven in de zand- en grindsector die in 1972 besloten de winning Omsteg tussen dit dorp en buurdorp gezamenlijk op te zetten. In 1975 werd een bestaande winning in het aangrenzende dorp Azewijn overgenomen. Een voor de hand liggende ontwikkeling was de uitbreiding van onze ontgrondingsactiviteiten naar Duitsland. Daarmee werd in 1987 een begin gemaakt door de overname van een winning in Rees-Haldern, en de gelijktijdige oprichting van de Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH. Omstreeks 1990 werden de vleugels verder uitgeslagen door het in exploitatie nemen van Kieswerk Grotendonk in Duitsland en van Zandwinning De Moere in Drenthe.

Sindsdien zijn er zodanige initiatieven ontwikkeld dat wij vandaag de dag zeven in exploitatie zijnde winningen geheel of gedeeltelijk beheren, waarvan drie in Nederland en vier in Duitsland. In Duitsland zijn de winningen in Breels, Werth en Walchum opgezet in nauwe samenwerking en met deelname van een Duitse partner. In Nederland werken we samen met ter plaatse gevestigde bedrijven in de gemeenten Zevenaar (Spijk) en Borger-Odoorn (Ellertshaar), waar we een deelname in hebben verworven. Deze samenwerking met anderen vormt een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van Netterden Zand en Grind, naast het op een duurzame wijze winnen van de grondstoffen, met respect voor de omgeving en met een open oog voor de relevante maatschappelijke belangen."

Reactie toevoegen