Midden-Holland

Streek
Midden-Holland
Zuid-Holland

midden-holland_kaart_kopie.jpg

Dit is de Regio Midden-Holland van de vijf gemeenten die onder die naam samenwerken. Maar deze regio is niet hard afgebakend; andere regionale instellingen met de naam Midden-Holland kunnen een groter of kleiner gebied bestrijken. (© www.zogmh.nl)

Dit is de Regio Midden-Holland van de vijf gemeenten die onder die naam samenwerken. Maar deze regio is niet hard afgebakend; andere regionale instellingen met de naam Midden-Holland kunnen een groter of kleiner gebied bestrijken. (© www.zogmh.nl)

Midden-Holland

Terug naar boven

Status en ligging

- Midden-Holland is een regio in de provincie Zuid-Holland.

- Zoals veel andere regio´s in ons land, is ook deze regio niet ´hard´ afgebakend, en hangt de indeling van de regio af van het desbetreffende samenwerkingsverband. Zo was er op bestuurlijk niveau tot 2015 het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH), dat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas omvatte. In 2015 hebben zij dit omgezet naar Regio Midden-Holland. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

- Streekarchief Midden-Holland omvat dezelfde gemeenten, minus Bodegraven-Reeuwijk, plus Krimpen aan den IJssel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Visie op de samenwerking in Regio Midden-Holland respecteert de autonomie van elke gemeente en beschrijft de wijze waarop gemeenten samen kunnen inspelen op zowel individuele als collectieve kansen. De visie onderstreept dat intensieve samenwerking de enige weg is om de eigen belangen, beleid en bedrijfsvoering te borgen dan wel te versterken. De gemeenten hebben gezamenlijk hun koers voor de komende jaren bepaald middels de Strategische Agenda Regio Midden-Holland (2016).

- Bijzonder aan de gemeentelijke samenwerking in de Regio Midden-Holland - die sinds 2015 in ontwikkeling is - is dat er een netwerksamenwerking wordt vormgegeven tussen gemeenten en andere partijen volgens een nieuwe werkwijze, met meer op de achtergrond een gemeenschappelijke regeling, die ingezet wordt daar waar deze meerwaarde oplevert. Kenmerk van een netwerkorganisatie is dat het netwerk niet in formele zin bestuurd wordt. Wel kunnen er na het onderschrijven van strategische doelen door de deelnemers op basis van programmatische sturing op projectmatige basis concrete resultaten geboekt worden. Waarbij per project verschillende partijen kunnen deelnemen. Zie verder de Notitie governancemodel.

Bij de vernieuwing van de regionale samenwerking is er gekozen om ‘het organiseren van de regio’ te stellen boven de ‘regionale organisatie’. Dit is dan ook uitgangspunt geweest bij de voorgestelde veranderingen. Dit wil niet zeggen dat voor een aantal belangen van de gezamenlijke gemeenten het hebben van een gemeenschappelijk regeling met rechtspersoonlijkheid geen meerwaarde heeft. Wel wordt er voor gekozen om de bestuurlijke drukte voor de gemeenschappelijke regeling zoveel mogelijk te beperken mede door de beheersaspecten en de risico’s te beperken. Er wordt samengewerkt op 5 programma’s (5 domeinen), te weten: Natuur, Water en Recreatie; Sociaal Domein; Verkeer en Vervoer; Ruimte en Wonen; Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

- 'De drang naar groter / De hang naar kleiner' (2013) is de eindrapportage van de Externe Commissie Midden-Holland. Deze door de Provincie en de betrokken gemeenten ingestelde commissie geeft in het rapport conclusies en adviezen n.a.v. de onderzoeksvraag "In welke vorm kan (bestuurlijke) samenwerking in en rond deze regio de economische kracht van het gebied versterken?"

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Midden-Holland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van het gemeentelijk samenwerkingsverband / de netwerkorganisatie Midden-Holland.

- Regionale instellingen t.b.v. gemeenten: - Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen zij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten in de regio. De basistaken van ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. ODMH adviseert de regiogemeenten ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Het gebied waar ODMH in opereert heeft circa 350.000 inwoners, ruim 12.500 bedrijven en is verdeeld over 6 gemeenten.

ODMH beheert veel (bodem)informatie over de leefomgeving in Midden-Holland. Deze informatie willen zij zo veel mogelijk via digitale kaarten ontsluiten. Hier vind je een overzicht van deze digitale kaarten. Voor ieder onderwerp is er een zogeheten atlas met bijbehorende kaarten. Het betreft de atlassen Bodeminformatie, Bodemkwaliteit, Slootdempingen en Archeologie, waar je kunt zien wat de archeologische waarde van een gebied is, of er een onderzoek is uitgevoerd en of door ODMH een advies is gegeven.

- Wonen: - Woningnet regio Midden-Holland (huurwoningen).

Reactie toevoegen