Klarebeek

Plaats
Buurtschap
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

Klarebeek plaatsnaambord [640x480].jpg

Klarebeek had, getuige deze foto, in ieder geval in 2002 nog plaatsnaambordjes. Vandaag de dag staan deze er helaas niet meer.

Klarebeek had, getuige deze foto, in ieder geval in 2002 nog plaatsnaambordjes. Vandaag de dag staan deze er helaas niet meer.

Klarebeek boerderij Klarebeek [640x480].jpg

Klarebeek, boerderij Klarenbeek uit 1659 heeft eeuwenlang recht van overpad verleend aan kerkgangers die woonden aan de Westduinweg (rondom de hobbeltjeswei).

Klarebeek, boerderij Klarenbeek uit 1659 heeft eeuwenlang recht van overpad verleend aan kerkgangers die woonden aan de Westduinweg (rondom de hobbeltjeswei).

Klarebeek

Terug naar boven

Status

- Klarebeek is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 gemeente Ouddorp. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- De buurtschap Klarebeek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ouddorp.

- De buurtschap Klarebeek heeft geen plaatsnaamborden (meer), en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- Dat Klarebeek als buurtschap wordt beschouwd, blijkt uit het feit dat er in ieder geval tot 2002 nog een, zij het eenvoudig, plaatsnaambordje stond. Zie de foto elders op deze pagina. Tegenwoordig staan er (helaas) geen plaatsnaambordjes meer. De huizen staan er echter nog gewoon, dus geografisch gezien is de buurtschap er ook nog steeds. Vreemd genoeg komt deze plaatsnaam niet voor in oude bronnen zoals (1) en (2), en ook in recente atlassen zoals de Provincie-atlas Zuid-Holland (3) en ook de oudere editie 1990, komt de naam niet voor. Boerderij Klarebeek stamt namelijk al uit 1659, dus de hiernaar genoemde buurtschap is vermoedelijk ook al oud.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Gezien de huidige spelling van het Klarenbeeksepad ligt het voor de hand - tenzij die spelling eigenlijk fout is - dat de buurtschap en/of boerderij vroeger ook als Klarenbeek gespeld zijn geweest.

Naamsverklaring
Een naamsverklaring voor deze buurtschap wordt helaas niet gegeven in hét plaatsnaamverklaringenstandaardwerk. Wel staan daar verklaringen voor twee andere locaties elders in het land met deze naam (zij het gespeld als Klarenbeek). Als iemand een idee heeft waar de buurtschap (dan wel de boerderij, dan wel de beek, if any) Klarebeek naar is genoemd, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klarebeek is vermoedelijk de huizengroep die ligt rond het punt waar de wegen Klarebeekweg, Westduinweg, Vrijheidsweg, Groenedijk, Noordweg, Langedijk en Klepperweg bij elkaar komen op een driehoekig 'plein', in het W buitengebied van Ouddorp. Volgens het vroegere weblog van Rotterdammer Leen van Vreewijk (dat helaas van het internet is verdwenen), die een prachtige serie foto's van zijn dorp had gemaakt, waaronder een pagina over deze buurtschap, valt de Oudelandseweg er ook nog onder. Deze ligt in het ZW van het buitengebied van Ouddorp, dus vermoedelijk valt het hele W en ZW buitengebied van Ouddorp tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Klarebeek omvat ca. 80 huizen (plus enkele campings) met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Marinezendstation
Echelon Ouddorp of Marinezendstation Goeree was een zendstation uit 1949, in eigendom van de Koninklijke Marine. Het ondergrondse zendstation met een zeer uitgebreid bovengronds antennepark was gelegen in natuurgebied Westduinen, Z van de onder Ligging beschreven kern van de buurtschap Klarebeek. Volgens informatie vrijgekomen na de val van de Berlijnse Muur, was het Echelon Ouddorp een van de eerste doelen die tijdens een aanval op West-Europa vernietigd moesten worden. Het zendstation maakte zeer waarschijnlijk deel uit van het spionage-netwerk ECHELON. Helemaal zeker is dit niet, omdat er weinig informatie beschikbaar werd gesteld. Het complex was beveiligd met gepantserde deuren en werd 24 uur per dag bemand. Het marinezendstation is in 2020 ontmanteld. Kortegolfzendstation Flevo in Zeewolde heeft de functie overgenomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoeve Klarebeek uit 1659 lag destijds aan de Adriaanseweg, nu de Klarebeekweg, en had achter het erf een fraaie, lange laan die oostwaarts naar de Blindeweg liep en die in de 19e eeuw nog intact was. Nog tot ver in de 20e eeuw kon men hier wandelen of fietsen, tot de toegang aan de Blindeweg werd afgesloten. Wel begrijpelijk, daar de uitgang op de Klarebeekweg via het erf liep. (vermoedelijk is de bron van deze beschrijving het onder Ligging vermelde vroegere weblog, dat weten wij niet zeker meer)

- Gemaal Kilhaven (Oudelandseweg 92) dateert uit 1952 en loost op de Grevelingen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wij vermoeden dat het onder Bezienswaardigheden genoemde pad het hieronder aan de orde zijnde kerkepad betreft. Op de site van de gemeente troffen wij daarover de volgende correspondentie aan. "Van Stichting Natuurlijk Ouddorp. Betreft Kerkepad Klarebeek. 4 februari 2020. Geacht College en Gemeenteraad van Goeree Overflakkee, Wij als Stichting Natuurlijk Ouddorp hebben kennisgenomen van de notulen / besluitenlijst van het college d.d. 28 januari 2020, onder meer inhoudende: Wegnemen openbaarheid kerkepad Klarebeekweg. '1. Te beslissen tot afsluiting van het Klarenbeeksepad; 2. Hiertoe te kiezen door de gemeenteraad te adviseren om gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot het besluiten tot onttrekking aan de openbaarheid zoals bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet. Het college besluit de raad om een voorgenomen besluit te vragen waarna de voorbereidingsprocedure in gang kan worden gezet.'

Wij als Natuurlijk Ouddorp hebben via een Live Chat nadere duiding gevraagd van uw besluit. Het antwoord d.d. 3 februari 2020: 'De huidige stand van zaken is op dit moment als volgt: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree- Overflakkee heeft de raad geadviseerd om een voorlopig standpunt in te nemen over de afsluiting van het Klarenbeeksepad in Ouddorp. Op 20 februari 2020 wordt dit advies behandeld door de raad en zal waarschijnlijk een voorlopig besluit worden genomen. Voorafgaand wordt er een raadsbrief verzonden, die over ongeveer een week in te zien is op onze website. Als er een besluit is genomen door de raad wordt dit via de bekendmakingen in onze huis-aan-huisbladen en onze website kenbaar gemaakt. Daarna volgt er een zienswijzeprocedure van 6 weken en kunnen belanghebbenden op dit besluit reageren. Germa Laarman, Communicatieadviseur.'

Wij als Natuurlijk Ouddorp maken ons ernstige zorgen over het hiervoor genoemde collegebesluit. Wij hebben als Natuurlijk Ouddorp structureel en goed overleg mogen hebben met uw wethouder P. Feller en diens ambtenaar J. Eichler. Steeds naast andere zaken stonden de Kerkepaden op de agenda en uit niets is ons gebleken dat deze ontwikkeling gaande was. Wij zijn dan ook zeer verrast door uw voornemen om het kerkepad Klarebeek aan de openbaarheid te onttrekken, temeer omreden, dat ons is verteld dat de ambtelijke organisatie bezig was met de Kerkepaden en het Kerkepad Klarebeek als Pilot zou gebruiken voor alle andere kerkepaden. Dat doet ons vermoeden dat als dit Kerkepad aan de openbaarheid wordt onttrokken, alle andere kerkepaden de zelfde weg zullen gaan en dan in de meest letterlijke zin: Ouddorp zal daarmee op termijn zijn cultureel hoogwaardige Kerkepaden zien verdwijnen.

Het kerkepad de Klarebeek is misschien wel het langste, maar meer nog het allermooiste Kerkepad in het Kroonjuwelengebied van Ouddorp. De vraag aan u als College en Raad en de doelstelling van Natuurlijk Ouddorp is steeds geweest, openstelling en/of herstel van alle kerkepaden in Ouddorp, om op deze wijze een aaneengesloten wandelnetwerk te krijgen voor burger en toerist. Stichting Natuurlijk Ouddorp maakt daarom met dit schrijven ernstig bezwaar tegen uw voornemen om het Klarenbeekse Kerkepad in Ouddorp aan de openbaarheid te onttrekken en over te gaan tot hernieuwde openstelling van het Klarebeekse Kerkepad. Het enkele feit dat u voorstelt om het Klarebeekse Kerkepad aan de openbaarheid te onttrekken geeft gelijktijdig aan dat het Klarebeekse Kerkepad onrechtmatig al enkele jaren is afgesloten en verzoeken u hier handhavend op te treden. Wij als Stichting Natuurlijk Ouddorp roepen de Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee dan ook op om het voorstel van het College van B&W van genoemde gemeente niet te ondersteunen om het Klarebeekse Kerkepad aan de openbaarheid te onttrekken en het Klarebeekse Kerkepad (en overige) in alle ere te herstellen. Ervan uitgaande u hiermee te hebben geïnformeerd en onzerzijds tot nader overleg bereid. Vriendelijke groet, namens Stichting Natuurlijk Ouddorp, Hans Klijn."

Zowel vereniging Natuurlijk Ouddorp als vereniging TeVoet hebben beroep ingesteld bij de bestuursrechter tegen het besluit van de gemeenteraad het Kerkepad Klarebeek aan de openbaarheid te onttrekken. Ondersteun dit beroep door de petitie te ondertekenen. Kennelijk of beter gezegd hopelijk herhaalt de geschiedenis zich, want bij deze video over het Klarenbeeksepad uit 2014 lezen wij: "Het Klarenbeeksepad in Ouddorp is een verborgen kerkepad dat weer in ere is hersteld en toegankelijk is gemaakt in de herfst van 2014. Dit pad loopt van de Klarenbeekweg bij knooppunt 31 naar de Dorpsweg via wandelroute nummer 20." - Nog een video m.b.t. het Klarenbeeksepad.

Reacties

(2)

Uw artikel over 'Klarebeek' is aardig en informatief. Vanaf 1958 komt mijn familie in de zomer naar Ouddorp en vanaf 1976 hebben wij een huisje op de Klepperstee. Wat ik mij, uw artikel lezende, afvroeg is de origine van de naam 'Klarebeek', het lijkt mij dat dit naar de aard van de, ik denk langzaam stromende beek is, die, vermoedelijk van oudsher zoet water dat achter de duinen stroomde. mogelijk opwelde. De laatste jaren is een groot gedeelte naast de Langedijk tot aan de 'nieuwe duinen' afgegraven en moerassig geworden - een mooi gezicht. Halverwege de Langedijk wordt dat water onder de weg door geleid en stroomt dat verder naar de voormalige buurtschap om uiteindelijk bij het kilhaventje, naast de punt, d.m.v. een gemaal in de Grevelingen te worden geloosd. Wellicht iets om nog wat verder over te schrijven. vriendelijke groeten, JS

Dank voor uw compliment! Helaas geven de naamsverklaarders geen verklaring voor deze plaatsnaam, wel voor vergelijkbare plaatsnamen, welke verklaringen ik nu heb gelinkt, met een oproep erbij of iemand meer weet over de verklaring van deze naam. Is de waterloop die u beschrijft inderdaad de Klarebeek? Ik zie deze naam namelijk in atlassen en op andere kaarten nergens vermeld staan, en ook op het internet wordt er niets over vermeld. Dus als u er wellicht ooit eens een stukje over boven water kunt krijgen, bijvoorbeeld over de door u genoemde recente herinrichting van de waterloop, dan houd ik mij aanbevolen, dan wijd ik daar graag een stukje aan. Ik heb nog wel een artikel gevonden over de kerkepad-problematiek en over het recentelijk opgedoekte zendstation Z van de Klepperstee en van de Klarebeekweg, waaraan ik nu hierboven een stukje heb gewijd. Het gemaal heb ik nu ook vermeld. Overigens wat u Langedijk noemt is volgens kaarten de Westduinweg, het min of meer Z verlengde van de Langedijk. Zie https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.8082/3.8856
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen