Ouddorp

Plaats
Dorp
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

ouddorp_hofdijksweg_60_50_30_en_doorgetrokken_dubbele_streep.jpg

Wij hebben geen idee wat de gemeente bedoelt met al die snelheden en belijningen, als je hier over de Hofdijksweg de bebouwde kom van het dorp Ouddorp binnenkomt. Voor creatieve ideeën hierover zie het hoofdstuk Beeld. (© Google Street View)

Wij hebben geen idee wat de gemeente bedoelt met al die snelheden en belijningen, als je hier over de Hofdijksweg de bebouwde kom van het dorp Ouddorp binnenkomt. Voor creatieve ideeën hierover zie het hoofdstuk Beeld. (© Google Street View)

DK 200906123832 Vuurtoren, Westhoofd.jpg

Ouddorp, vuurtoren Westhoofd in de duinen van Goeree

Ouddorp, vuurtoren Westhoofd in de duinen van Goeree

Ouddorp duinen strand (Kopie 1).jpeg

Ouddorp, duinen en strand

Ouddorp, duinen en strand

ZH gemeente Ouddorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ouddorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ouddorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ouddorp

Terug naar boven

Status

- Ouddorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1965. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- Wapen van de voormalige gemeente Ouddorp.

- Onder het dorp Ouddorp vallen ook de buurtschappen Klarebeek en Vissershoek. Vanouds viel ook de buurtschap Oostdijk onder dit dorp, maar na de gemeentelijke herindeling van 1966 is deze buurtschap onder Goedereede komen te vallen (vermoedelijk omdat het daar dichter bij ligt).

Terug naar boven

Naam

Informele naam
Langs onze kust zijn veel plaatsnamen met het achtervoegsel 'aan Zee', vaak om ze te onderscheiden van het moederdorp dat meer landinwaarts ligt (bijv. Bakkum... Bergen... Bloemendaal... Egmond... Katwijk... Noordwijk...). Enkele dorpen hebben dat achtervoegsel niet, vermoedelijk omdat ze geen gelijknamig moederdorp landinwaarts hebben. Inwoners en toeristische ondernemers die hun dorp als badplaats willen promoten, gebruiken in hun communicatie dan vaak toch het achtervoegsel aan Zee. Zo wordt dit dorp ook vaak Ouddorp aan Zee genoemd (vergelijkbaar met het bijna buurdorp Rockanje (aan Zee) aan de andere kant van het Haringvliet, en Ter Heijde (aan Zee) in het Westland).

Oudere vermeldingen
1494 Oudorp, alias tOudelant, 1573 Outdorp.

Naamsverklaring
Samenstelling van dorp '(dochter)nederzetting' (vergelijk Geldrop) en oud 'oud', waarschijnlijk ter onderscheiding van een nieuwe vestiging elders, of anders naar analogie van 't Oudeland, de polder waarin het dorp gelegen was.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ouddorp ligt ZW van Goedereede, aan de N57, die van het dorp naar Schouwen-Duiveland loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ouddorp 339 huizen met 2.602 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp en buurtschap Het Oudeland samen 257/1.951 (= huizen/inwoners) en de polders Oude Nieuwland 37/297, West-Nieuwland (= de huidige buurtschappen Klarebeek en Visschershoek) 16/123 en Oude Oostdijk (= de huidige buurtschap Oostdijk) 29/231. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van Ouddorp, op de site van genealoog Willem van Dam.

- Het voormalige Raadhuis en Polderhuis te Ouddorp is tegenwoordig een museum voor de lokale cultuurhistorie: de ontwikkeling van het unieke Ouddorpse landschap, de natuur, lokale geschiedenis, dialect, klederdracht, bodemvondsten, flora en fauna. De jonge bezoeker kan deelnemen aan een puzzeltocht door het museum. Het monumentale pand met trapgevel en karakteristiek torentje dateert uit 1904 en is ontworpen door architect Tjeerd Kuipers in Nederlandse Renaissancestijl.

- De Brouwersdam, die ZW van Ouddorp Goeree-Overflakkee met Schouwen-Duiveland verbindt, is in 1971 voltooid. Het is de laatste volledig gesloten dam die in het kader van de Deltawerken is aangelegd. Door de afsluiting van de zeearm de Grevelingen middels deze dam, verdween de doorstroming vrijwel volledig uit het water, waardoor de natuurlijke processen ernstig zijn verstoord. Er wordt nu gedacht aan het creëren van een doorlaatopening van ongeveer 200 meter in de dam. Tegelijk kan daarin een energiecentrale worden gebouwd die gebruik maakt van het in- en uitstromende Noordzeewater. Het verschil tussen de hoogste en de laagste waterstand wordt waarschijnlijk zo’n 50 centimeter. Bij zwaar weer kan de doorlaatopening worden afgesloten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ouddorp heeft 19 rijksmonumenten.

- Molen De Zwaan.

- Molen De Hoop.

- Gevelstenen in Ouddorp.

- In Museum RTM Ouddorp vind je trammaterieel van de voormalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Stoom- en dieseltractievoertuigen, teakhouten personenwagens, goederenmaterieel en gemoderniseerd materieel uit begin jaren vijftig. In de vakantieperiodes kun je een ritje maken met de stoom- en dieseltrams door de duinen en langs de Brouwersdam naar Port Zelande.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks is er in Ouddorp op de 1e zaterdag van september de Boerenlanddag (in 2020 voor de 22e keer), op de vrijdag ervoor voorafgegaan door het Boerenbal. Deze dag in september, waarop de agrariërs een deel van de oogst binnen hebben, is bij uitstek de gelegenheid voor de boeren van de kop van het eiland om zich te presenteren. Dit gebeurt ook bij het Boerenbal op vrijdagavond, een gezellig evenement waarbij de behendigheidswedstrijden met tractoren centraal staan (toegang en deelname zijn gratis). Het idee bij het ontstaan in 1999 was om een evenement te organiseren waar de agrarische sector in brede zin zich kon presenteren, wat zowel interessant zou zijn voor de toeristen als voor de lokale bevolking, en tevens dienst kon doen als een stuk seizoensverlenging. Vooral vanwege dat laatste is gekozen voor de 1e zaterdag van september.

Naast diverse kramen met agrarische producten zoals aardappelen, sjalotten, kalebassen, bloemen en kaas, zijn er ook vele andere kramen, met artikelen verwant aan de landbouwsector. Op de ring worden authentieke tractoren opgesteld, ook dat zijn altijd publiekstrekkers. Rondom de markt worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals excursies waarbij de bezoekers op een platte wagen door het buitengebied van Ouddorp worden gereden. Er zijn ook demonstraties, zoals dorsen en hoefijzers smeden. Voor de kinderen zijn er ponyritjes en op diverse plaatsen zijn dieren te zien (o.a. van Kleindierenvereniging Nut en Genoegen).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ouddorp heeft, met een lengte van liefst 18 kilometer, het langste strand van Nederland.

- Ten westen van Ouddorp ligt een uitgestrekt natuurgebied met golvende duingraslanden: de Westduinen. Droge kalen toppen worden afgewisseld met laaggelegen vochtige duinvalleien. Al sinds de middeleeuwen graast hier vee. Hierdoor krijgen struiken en bomen geen kans en blijft het unieke voedselarme grasland behouden.

- "De landbouwpolders ten westen van Ouddorp liggen ingeklemd tussen duinrijke natuurgebieden, zoutwater van Noordzee en Grevelingen en het dorp met vele recreatieaccommodaties. Binnen het watersysteemgebied Kilhaven bestaat geen mogelijkheid tot aanvoer van zoetwater, terwijl de landbouw in de zomer kampt met kweldruk en een oplopend chloridegehalte in het oppervlaktewater. Door het reliëf en de geïsoleerde ligging kan water uit andere bemalingsgebieden vrijwel niet aangevoerd worden. De landbouw is hier afhankelijk van neerslag en water dat ’s zomers geleidelijk uitzakt vanuit de duinen. Tijdens een bijeenkomst met agrariërs, Waterschap Hollandse Delta, natuurorganisaties en kennisinstelling Deltares zijn 4 oplossingsrichtingen voor de verziltingsproblematiek gedeeld: verhoging van het waterpeil, aanleg van een bovengrondse waterbuffer, peilgestuurde (druk)drainage en een kreekruginfiltratiesysteem.

Met verschillende pilots wil Projecten LTO Noord via het project Waterpark een oplossing zoeken voor de verziltingsproblemen in de landbouwpolders rondom Ouddorp. Uitgangspunt van het Waterpark is het creëren van een nieuw verdienmodel in het landelijk gebied waarin naast voedselproductie ook waterbeheer, recreatie en landschapsbeheer een belangrijke rol hebben. Hoe ziet een toekomstige polder in het project Waterpark eruit? Wellicht hetzelfde als het landschap er nu al uitziet: een mooie waterrijke polder. Een gebied waar gewerkt wordt aan nieuwe teelten of nieuwe manieren van voedselproductie en daarnaast ook aan water- en landschapsbeheer. Verbreding op het gebied van recreatie en toerisme behoort ook tot de mogelijkheden. Daarom wordt er gezocht naar een sterke relatie tussen het landelijk gebied en de stedelijke omgeving. Belangrijk is dat het initiatief uit het gebied zelf komt. Gedurende 2019 en 2020 werken we verschillende businesscases uit voor de gebieden Kop van Goeree en de Kagerplassen." (bron: Projecten LTO Noord, september 2019)

- "Na een periode van acht maanden zijn de werkzaamheden voor de integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree in Ouddorp in juni 2019 afgerond. Dit traject bestond onder andere uit het opknappen van het openbaar gebied en het versterken van de natuur(beleving). Het plan voor de gebiedsontwikkeling is opgesteld in nauwe samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, diverse ondernemers en de Dorpsraad. De werkzaamheden in het gebied dat voorheen bekend stond als Ouddorp Bad bestonden onder meer uit het verwijderen van de begroeiing die het zicht wegnam op de duinen, het verwijderen van het struikgewas op de duinen en het aanpassen van de Vrijheidsweg en de duinovergangen. Langs de Vrijheidsweg zijn zandwallen met struikgewas geplaatst, zodat het meer een geheel wordt met het naastgelegen natuurgebied. Daarnaast is er een duidelijke entree gecreëerd naar de Duinen van Goeree, een natuurlijke overgang van de openbare ruimte naar het natuurgebied en is het typische duinlandschap hersteld. Wethouder Daan Markwat is zeer tevreden met het resultaat: “De uitvoering van het werk is met aannemer GKB Realisatie voorspoedig verlopen. Het resultaat is een gebied dat niet alleen aantrekkelijker is voor haar eigen inwoners, maar ook voor haar bezoekers en recreanten.”

Het project is mede mogelijk gemaakt door het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). De Rotterdamse haven wordt uitgebreid met Maasvlakte 2 om de beste haven van Europa te blijven. BRG investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Alleen als mensen hier prettig kunnen wonen en werken is groei van de haven mogelijk. Daarom investeert het programma Bestaand Rotterdams Gebied, samen met de omgeving en partners, in een groene en schone leefomgeving. Zo gaat economische groei hand in hand met kwaliteit van de Rotterdamse regio." (bron: gemeente Goeree-Overflakkee)

- In 2010 is een nieuw natuurgebied in de Preekhilpolder gerealiseerd. De herinrichting van de polder was een initiatief van Matthijs en Richtje Zeelenberg, die de voormalige landbouwgronden in bezit hebben en houden. Er is dan ook sprake van particulier natuurbeheer. Een klein deel van het nieuwe gebied is in eigendom bij Het Zuid-Hollands Landschap.

- De Hompelvoet is een voormalige getijdeplaat in de Grevelingen, Z van Ouddorp, die na de afsluiting van deze zeearm is veranderd in een fraai begroeid eiland. Ruim de helft van het eiland bestaat tegenwoordig uit open gebied met schrale en heischrale graslanden. Zeldzame soorten als Parnassia, Geelhartje, Slanke gentiaan, Maanvaren en de orchideeën Harlekijn, Groenknolorchis en Herfstschroeforchis vormen prachtige vegetaties. Door jaarrond begrazing van grote grazers en jaarlijks maaien van struweelopslag, houdt Staatsbosbeheer deze rijke natuur in stand. Met slechts enkele bekende vindplaatsen is de Herfstschroeforchis een zeer zeldzame orchideeënsoort in Nederland. Op Hompelvoet komt deze soort vanaf half augustus echter met tienduizenden tegelijk in bloei. In 2004 is de populatie met 300 bloeiende planten voor het eerst op Hompelvoet ontdekt. Uit tellingen blijkt dat het aantal Herfstschroeforchissen de afgelopen jaren hier explosief is toegenomen. De populatie is met zekerheid de grootste van Nederland en misschien wel van Europa.

- In maart 2017 is in Ouddorp het eerste openbare kraanwatertappunt op Goeree-Overflakkee in gebruik genomen. Het watertappunt bevindt zich ter hoogte van het Raad- en Polderhuis. De gemeente en Evides willen met het watertappunt het drinken van kraanwater stimuleren en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt water ontmoedigen. Het watertappunt biedt gratis drinkwater voor inwoners, recreanten en toeristen. Het is gemakkelijk te bedienen: met één druk op de knop komt er schoon drinkwater uit. “Door gratis drinkwater in de openbare ruimte aan te bieden, willen we een bijdrage leveren aan duurzaamheid en een gezonde leefstijl”, aldus wethouder Van der Vlugt bij de feestelijke opening. Watertappunten zijn goed voor het milieu. Doordat men flesjes met water meer hergebruikt, ontstaat er minder afval. Daarnaast is kraanwater een gezonde dorstlesser. Het plaatsen van watertappunten draagt ook bij aan de Jongeren Op Gezond Gewicht-beweging (JOGG). Deze beweging zet zich in om gezonde voeding en bewegen voor jongeren gemakkelijker te maken. Als kinderen meer water in plaats van zoete drankjes drinken, draagt dat bij aan een gezond gewicht. Evides had voor alle aanwezige kinderen een bidon en lesmateriaal over drinkwater.

- Informatie van en over de ondernemers op Ouddorp Duin (Westerweg 18-40, NW van camping Toppershoedje).

Terug naar boven

Beeld

- Oude en actuele foto's van badplaats Ouddorp op Facebook.

- Als je over de Hofdijksweg, vanuit de kant van Oostdijk, Ouddorp binnenkomt, was het volgens Google Street View in ieder geval anno september 2018 zo - en wellicht is het nog altijd zo - dat je vanuit een 60km-zone de bebouwde kom van het dorp binnenkwam, met blauwe plaatsnaamborden dus, met daaronder borden die de - binnen een bebouwde kom standaard - maximumsnelheid van 50 km/uur aangaven, met een meter daarna een maximumsnelheid van 30 km/uur op het wegdek geschilderd. Visueel lijkt de max. 50 km/uur ter plekke alleen betrekking te hebben op de amper 1 meter lange 'zone' tussen de twee overdwarse doorgetrokken strepen. Zie de afbeelding elders op deze pagina. Al met al een verwarrende en op de lachspieren werkende situatie, die in augustus 2019 op de website Dumpert.nl is gepost, waar, wat te verwachten viel, volop satirische reacties zijn geplaatst op de vraag welke maximumsnelheden hier gelden. De reacties kun je lezen onder de link. Enkele voorbeelden: "Is toch gewoon duidelijk. Buiten de bebouwde kom 60, tussen de strepen 50 en in de bebouwde kom 30." "En tussen het bord 50 en de op de weg geschilderde snelheid 30 een snelheidsovertrederscamera zetten." "Je kunt dat dorp niet eens in, want je mag niet over een dubbele doorgetrokken streep." "Ik denk dat de meesten aardig wat moeite zullen hebben met optrekken van 30 naar 50 tussen die twee strepen." "Ouddorp is 50 geworden, vandaar die bordjes."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ouddorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Brassband Concordia.

- Veiligheid: - De Ouddorpse Reddingsbrigade (ORB) is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland en heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Dit doen zij door: structurele bewaking van het Ouddorpse strand bij 't Flaauwe Werk en de Brouwersdam tijdens de zomermaanden; incidentele bewaking van evenementen; het geven van voorlichting, adviezen en demonstraties; het organiseren van opleidingen; evacuatie en hulpverlening bij overstromingen, samen met andere eenheden van de Nationale Reddingsvloot.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ouddorp.

Reactie toevoegen