Waspik-Boven

Plaats
Dorp
Waalwijk
Hart van Brabant Langstraat
Noord-Brabant

Waspik-Boven richtingbord HF [640x480].jpg

Waspik-Boven is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de streek Langstraat, gemeente Waalwijk. T/m 1996 gemeente Waspik.

Waspik-Boven is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de streek Langstraat, gemeente Waalwijk. T/m 1996 gemeente Waspik.

Waspik politieverordening 1898 (Kopie).jpg

In een door de gemeenteraad d.d. 28-8-1898 vastgestelde politieverordening werd de gemeente Waspik ingedeeld in 'wijken', geletterd A t/m F, met bijbehorende 'wijk'-namen. Waspik-Boven kreeg de letter F.

In een door de gemeenteraad d.d. 28-8-1898 vastgestelde politieverordening werd de gemeente Waspik ingedeeld in 'wijken', geletterd A t/m F, met bijbehorende 'wijk'-namen. Waspik-Boven kreeg de letter F.

waspik_boven_en_beneden_kerken_640x480.jpg

Waspik, tekeningen van de katholieke kerken van Waspik-Boven en Waspik-Beneden

Waspik, tekeningen van de katholieke kerken van Waspik-Boven en Waspik-Beneden

Waspik-Boven

Terug naar boven

Status

- Waspik-Boven is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de streek Langstraat, gemeente Waalwijk. T/m 1996 gemeente Waspik.

- Het dorp Waspik-Boven heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Waspik.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In een door de gemeenteraad d.d. 28-8-1898 vastgestelde politieverordening (zie afbeelding) werd de gemeente Waspik ingedeeld in wijken, geletterd A t/m F, en voor wijk F werd de naam 'Boven' vastgesteld. Waspik-Boven dus. Wij hebben van een lokale ingewijde vernomen dat de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Waspik in de jaren zeventig heeft besloten (zonder dat het besluit uit 1898 formeel werd ingetrokken) om de naam van het dorp te wijzigen in Waspik-Zuid (sindsdien is de naam ook conform gewijzigd in de atlassen), en dat de inwoners hier niet blij mee waren en zijn. Zij zien hier het nut niet van en blijven in de praktijk gewoon de oude plaatsnaam gebruiken. Het staat ook nog zo aangeduid op een richtingwijzer in de buurt (zie foto).

Dat lijkt óns ook wel zo logisch. Vanuit de historie is -Boven de correcte benaming, die duidt op de ligging ten opzichte van de hoofdplaats, die oorspronkelijk namelijk met Waspik-Beneden werd aangeduid (helemaal in den beginne, in de 14e eeuw, was overigens sprake van de benamingen Over-Waspik en Neder-Waspik). Wij zien er ook de zin niet van waarom je die historische benaming om zeep zou moeten helpen door de toevoeging 'Boven' door 'Zuid' te vervangen, temeer omdat het dorp nog altijd een duidelijke eigen identiteit heeft, met de naam Waspik-Boven, o.a. blijkend uit de elders op deze pagina beschreven verenigingen en buurthuis, die zich als zodanig profileren. Op de plaatsnaamborden staat overigens Waspik, omdat voor de beide dorpskernen gemakshalve één 'bebouwde kom' is vastgesteld, omdat ze aan elkaar zijn gegroeid, althans met elkaar zijn verbonden middels de lintbebouwing van de Spoorstraat. Men zou daar voor dit dorp witte 'onderbordjes' onder kunnen plaatsen met de werkelijke dorpsnaam (zoals men bijv. bij Hunnecum e.a. buurtschappen binnen de kom van Nuth heeft gedaan).

Terug naar boven

Ligging

Waspik-Boven ligt ZO van de hoofdplaats Waspik, die oorspronkelijk Waspik-Beneden heette en in de volksmond ook nog steeds zo genoemd wordt. De kernen worden van elkaar gescheiden door de 'Halve Zolenlijn', een spoorlijn die zo genoemd wordt vanwege de leerindustrie in deze streek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Waspik-Boven 121 huizen met 738 inwoners, verdeeld over de buurtschappen Ruijcht, Dijksken en Te-Boven. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Waspik-Boven is lange tijd een buurtschap geweest onder het dorp Waspik(-Beneden). Geografisch gezien werd het een dorp door de stichting van de Theresiakerk in 1927, wat werd voorafgegaan door de oprichting van het rectoraat van de H. Theresia van Lisieux in 1925. Tegelijk met de bouw van de kerk kwam ook het klooster van de Paters Ongeschoeide Carmelieten gereed, die de zielzorg van het rectoraat voor hun rekening namen.

Langzaam maar zeker groeide de gemeenschap rond de Theresiakerk onder leiding van de paters uit naar meer zelfstandigheid met eigen kleuter- en lagere school en diverse verenigingen. In 1970 kreeg Waspik-Boven een eigen kerkbestuur, waarmee het een zelfstandige parochie werd.

Sinds 1987 is het klooster niet meer in functie. In 1988 kreeg Waspik-Boven één pastor gezamenlijk met de Bartholomeusparochie in Waspik-Beneden. In 1997 dragen de paters Carmelieten het eigendom van kerk, klooster, grond en Mariakapel over aan de parochie. Uiteindelijk vormen beide parochies een parochieverband met één parochiebestuur. Per 1 juli 2009 is er een fusie tot stand gekomen. Sindsdien was er sprake van Parochie H.H. Theresia-Bartholomeus. (bron: de toenmalige Parochie H.H. Theresia-Bartholomeus, in 2013 met nog enkele parochies gefuseerd tot RK Parochie St. Jan de Doper). Het klooster is onder de naam Klooster Lumina tegenwoordig een Centrum voor Spiritualiteit en Innerlijke Bewustwording. Zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Hooght in Waspik-Boven is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten. De school is gefuseerd met Basisschool Jacintha in Waspik. De nieuwe fusieschool heet De Veste.

- Leefbaarheidsonderzoek Waspik-Boven (2014).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het RK complex in Waspik-Boven is een mengeling van rationalistische en neogotische stijlvormen, in 1925-1927 gerealiseerd als eerste aanzet van een nooit voltooid groter geheel, naar ontwerp van Phil. Donders. Het complex bestaat uit: voormalig klooster van de Carmelitessen en noviciaat H. Theresia van Lisieux; aanvankelijk rectorale openbare kloosterkerk met klokkentoren; de Lourdesgrot; het H. Hartbeeld; een kerkhof (met o.a. gietijzeren kruisen). De ingangspartij van de neogotische RK Theresiakerk (Carmelietenstraat 58) wordt geflankeerd door twee traptorens, terwijl de kerk ook een klokkentoren heeft. Achter de kerk bevindt zich een Lourdesgrot uit 1941. Als materiaal is puin van het bombardement op Rotterdam gebruikt.

Een deels verlamde vrouw uit Tilburg, Kee Cuypers-Mommers, volbracht in 1927 een noveen in de Theresiakerk in Waspik-Boven, voor het beeld van de heilige. Ze zag een kaars in haar richting kromtrekken en raakte in paniek. Ze vluchtte de kerk uit. Een en ander werd geïnterpreteerd als een wonderbaarlijke genezing (voordien kon zij niet lopen). Hoewel nooit officieel als wonder erkend, leidde dit voorval tot het ontstaan van een jaarlijkse bedevaart, waaraan het eerste jaar (1928) reeds 200 mensen deelnamen. Dit aantal liep op tot 1.000 in 1939. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen al veel minder mensen ter bedevaart, en daarna heeft de traditie zich nooit meer hersteld. In 1972 vond de laatste georganiseerde bedevaart plaats.

Wegens het teruglopen van het aantal kerkbezoekers en de oplopende onderhoudskosten is het besluit genomen om de Theresiakerk in Waspik-Boven te sluiten. Eind september 2012 is de laatste kerkdienst gehouden. Sindsdien gaat men naar de Bartholomeuskerk in Waspik. Voor het complex is een plan ontwikkeld om met behoud van de gebouwen een wooncomplex te realiseren met 8 tot 10 wooneenheden in het kerkgebouw, 6 wooneenheden in het klooster en ca. 13 woningen in de kloostertuin. Delen van het interieur van de kerk zijn ondertussen herbestemd. Zo zijn bijvoorbeeld de biechtstoelen naar het Mariaheiligdom van Warfhuizen verhuisd.

- Voormalig Carmelietenklooster uit 1927 (Carmelietenstraat), met begraafplaats en Heilig-Hartbeeld.

- Het Mariakapelletje op de hoek Schotse Hooglandersstraat/Carmelietenstraat is in mei 1947 gebouwd door leden van toneelvereniging Henri Belletable, uit dankbaarheid dat Waspik-Boven tussen 1940-1945 gespaard is gebleven van groot oorlogsgeweld. Het kapelletje is opgetrokken in rode machinale handvormsteen, gemetseld in kruisverband. Het heeft aan de voorzijde een sierlijke klokgevel. Het geknikte zadeldakje wordt gedekt met blauw gesmoorde Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. Links en rechts een afscheidingsmuur met gemetselde ezelsrug. De achterzijde heeft een rechte tuitgevel met gemetselde rollaag. Op deze gevel een kruis en plaquette van Maria met Kind.

Terug naar boven

Evenementen

- Fotoalbums van evenementen in Waspik-Boven.

- De Bovense Zeskamp (op een zondag eind juni of begin juli) was er in 2015 voor het eerst. - In 2016 was de 2e editie. - Ook de 3e editie in 2017 was een groot succes. Hopelijk wordt/blijft dit een jaarlijkse traditie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2009 is direct NW van de dorpskern van Waspik-Boven natuurgebied De Vest* gerealiseerd. Op 12 september 2009 is het gebied feestelijk geopend, wat vele honderden bezoekers trok. Het gebied is vanaf twee kanten toegankelijk: vanaf het fietspad vanuit de Schotse Hooglandersstraat (ter hoogte van huisnr. 25) en vanaf dat zelfde fietspad vanaf het bruggetje in het Halvezolenpad, aan de noordkant. In 2016 is de oversteek van het fietspad vanuit De Vest op de Schotse Hooglandersstraat gerealiseerd, door samenwerking van de Werkgroep Verkeer, de gemeente Waalwijk en Veilig Verkeer Nederland.
* In sommige bronnen wordt het gebied De Veste genoemd, maar wij hebben de indruk dat de officiële/meest gangbare benaming De Vest is.

"Diverse malen zijn er opmerkingen gemaakt over het feit dat het zonde was dat de mooie bloemen in De Vest waren gemaaid. Daarom leggen wij in dit artikel graag uit waarom het zo belangrijk is dat er gemaaid wordt. De Werkgroep Natuur en Milieu van Platform Waspik heeft samen met de gemeente Waalwijk zorgvuldig nagedacht over het maaibeheer van De Vest. De afgelopen weken is er inderdaad gemaaid in De Vest. Dit is exact conform ons maaiplan uitgevoerd. Maar de vraag is waarom het zo gebeurt en waarom alle bloemen worden weggemaaid.

Als we niets doen ontstaat op den duur overal bos (climax-situatie). Het is de bedoeling dat grote delen van De Vest zich gaan ontwikkelen tot bloemrijk grasland. Bloemrijk grasland kan alleen blijven bestaan als er beheer wordt uitgevoerd. Als we dit op een natuurlijke manier doen en de oppervlakte is groot genoeg, dan kan dat bijvoorbeeld door begrazen. Maar De Vest is daarvoor te klein. Ook zorgen dieren ervoor dat de bodem niet voedselarmer wordt. Een bloemenweide moet voedselarm zijn, omdat anders soorten als gras, brandnetels en distels gaan domineren. Deze soorten mogen er wel in staan, maar niet te veel. Door te maaien en het maaisel af te voeren (nadat dit ongeveer een week heeft gelegen, zodat het zaad achterblijft), wordt de bodem voedselarmer. Dat wordt alleen met maaien en afvoeren bereikt en niet met begrazen.

In De Vest hebben we ervoor gekozen om niet alles in een keer te maaien. Delen worden 1x gemaaid en andere delen 2x. Zo ontstaat er meer variatie in het gebied. Met mooie woorden noemen we dat een hogere biodiversiteit. Vlinders, libellen, bijen en andere insecten hebben zo nog steeds een plek in De Vest om voedsel te zoeken. Zoals je kan zien in De Vest zijn grote delen ook níet gemaaid. In september volgt echter een maaironde waar grotere delen worden gemaaid, behalve delen die zijn aangeplant en een grote strook achterin die slechts 1x in de 3 jaar wordt gemaaid. Met dit beheer willen we dus de variatie en de bloemenpracht in het gebied vergroten en toch de bodem verschralen, zodat het bloemrijk grasland blijft bestaan en zich verder kan ontwikkelen. Als het goed is ontstaat in de loop van de jaren een weiland met steeds meer soorten bloemen. We moeten daarvoor wel geduld hebben, want zo'n ontwikkeling kan 10 tot enkele 10-tallen jaren in beslag nemen." (aldus Werkgroep Natuur en Milieu van Platform Waspik d.d. 22-7-2019)

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Buurthuis: - Buurthuis 't Schooltje in Waspik-Boven, gelegen direct naast de kerk, wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers, onder leiding van het bestuur van Stichting 't Schooltje. Buurthuis 't Schooltje is in 2012 kennelijk gerenoveerd, want op 29 september 2012 is het buurthuis feestelijk heropend. "Annie Vissers is als beheerder vaak in 't Schooltje te vinden. Samen met Anton, haar man, zijn ze meestal van de partij bij de kaartmarathon en de feesten van visclub en biljart. Jan Donks is penningmeester, geassisteerd door Kees van Dongen. Kees is ook bij andere activiteiten zoals de schoonmaak van het dak en/of verbouwingen nogal eens in ons buurthuis te vinden. Nel Donks helpt altijd bij de repetities van het Heemkundekoor. Bij veel andere activiteiten zien we Riet Kemmeren, Rie Lodewijks of Rina van Alphen nogal eens terug. Vooral Rina woont zo'n beetje in 't Schooltje, zij vervult met veel plezier vele taken. Gelukkig hebben we nog een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen. Zowel Hans Smits als Annelies van Gilst zijn enthousiast bezig met het verkennen van het buurthuis. Ook John van der Velden en Hellie van Dongen hebben hun weg naar het buurthuis gevonden. Wij wensen hen allemaal veel succes.

Bij het biljarten op maandagavond komen we Theo Rekkers tegen. Theo is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kaartmarathon. Als extra hulp hierbij vinden we ook vaak Adje van Hoof. Bij de vergaderingen van Stichting Jeugdcarnaval word je nogal eens geholpen door Sef en Marja Linders. De woensdagavond - korenavond - is in handen van Hans Smits. De Eeterij, 2 x per maand, is de verantwoordelijkheid van Rita van Strien (coördinator), Rianne Broekmans, Corrie Brands, Anja Kemmeren en Mieke van den Oord. Bij het kaarten of countrydansen in de avonduren komen we dan Bas van Haarlem ook vaak tegen. Deze enthousiaste vrijwilliger is ook vaak in het buurthuis te vinden. Op dit moment zijn er nog 2 vrij nieuwe vrijwilligers die de kneepjes van het vak in de vingers krijgen, dat zijn Johan Rombouts en Gerdine Kamp. Wij wensen hen veel succes!

Tot slot vermelden we ons bloemenmeisje nog even: Riet van Dongen zorgt er steeds weer voor dat in het buurthuis altijd mooie bloemenvaasjes het geheel opfleuren. Voor extra activiteiten vinden we bij de muziek vaak Peter Bakkeren in ons buurthuis. Jos Kemmeren, Fie Musters en Wilma van Herwijnen bezorgen een gedeelte van de Nieuwsbrief, zodat deze elke maand netjes op tijd bij de inwoners van Waspik-Boven in de bus valt. Het bestuur van het buurthuis is trots op zijn vrijwilligers, zonder hen zouden er geen activiteiten mogelijk zijn. Wil je meehelpen in een gezellig team, neem dan gerust contact op met de beheerder of het bestuur."

- MFA: - "Basisschool De Hooght in Waspik-Boven is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten. Naar aanleiding van dat feit zijn binnen de dorpsgemeenschap een aantal personen zich actief gaan inzetten om dit prachtige en beeldbepalende gebouw te behouden. Na heel wat overleggen en discussies met het gemeentebestuur en betrokkenen, is uiteindelijk begin 2017 de laatst benodigde handtekening gezet om van De Hooght een maatschappelijk georiënteerd bedrijfsverzamelgebouw te maken. In juli 2017 heeft de laatste van de huurders haar intrek genomen in het gebouw en daarmee is "De Nieuwe Hooght", zoals het herbestemde complex heet, weer volledig in gebruik. Wat voor onze kern als betreurenswaardig nieuws is begonnen, gaat vanaf nu volledig de positieve kant op! We hebben er weer een actieve trekpleister bij en gaan er uiteraard vanuit dat dat de komende jaren ook zo blijft." Aldus een nieuwsbericht op de pagina van het dorp op de site van Platform Waspik. Op 23-9-2017 is De Nieuwe Hooght feestelijk geopend.

Om te voorkomen dat de gemeente een nieuwbouwproject zou ontwikkelen op de locatie van De Hoogt, besloot buurman Jan Vissers het gebouw te kopen. Eis van de gemeente was daarbij dat het een maatschappelijk georiënteerd bedrijfsverzamelgebouw zou moeten worden. Commerciële zaken omdat de exploitatie kostendekkend moet zijn en maatschappelijke/sociale activiteiten om op deze manier gebruikers met een niet-commerciële doelstelling een kans te geven. Bovendien wordt zo de leefbaarheid in Waspik-Boven vergroot, stelt Stichting De Nieuwe Hooght, die verantwoordelijk is voor exploitatie en beheer van het gebouw. Hobbyclub Samen Sterk, een groep van ongeveer 12 vrijwilligers, is er een aantal dagdelen per week in de weer met houtbewerkingsmachines. Ze maken daar allerlei producten van, variërend van vogelhuisjes tot grote projecten op maat. Sport Specifiek is er actief met allerlei activiteiten op sport- en fitnessgebied, waarbij DJ Groupfitness groepslessen verzorgt. Foedies en Goedies verzorgt er workshops, hightea en ontbijtservice. De overige ruimten zijn in gebruik bij pedicure Sandra van Beelen en netwerkbeheerder Sander de Zeeuw.

- Muziek: - "Koor The Future uit Waspik-Boven is een gezelligheidskoor. Samen zingen, veel plezier maken en vriendschap is belangrijk! Onze repetities zijn iedere woensdag van 19.45-21.30 uur in buurthuis 't Schooltje."

- Sport: - "In de jaren dertig had Waspik-Boven een eigen bloeiende voetbalvereniging, genaamd WSC (Waspikse Sport Club), eerder ook spelende onder de naam Brabantia. WSC heeft slechts enkele jaren bestaan. De spelers sloten zich aan bij zustervereniging Hercules (oftewel Waspik). In 1946 richtte Pater Andreas een jongenspatronaat op. Op het weiland achter de kerk werd aan deze jongens de gelegenheid gegeven om te voetballen. De volgende stap was om met de pas opgerichte vereniging als lid ingeschreven te mogen worden bij de KNVB. Dit is een moeizame "strijd" geweest waarbij zelfs Wim Wagemakers in Den Haag op het hoofdkantoor van de KNVB letterlijk en figuurlijk met de vuist op tafel moest slaan. Citaat van toenmalig secretaris B. Gommers: "Enfin de bal rolde weer in Boven en de strijd om bij de K.N.V.B. als lid ingeschreven te worden was begonnen. Aan de ene zijde Pater Andreas, gesteund door de Zeereerwaarde Pater Prior en geheel voetbalminnend Waspik-Boven, aan de andere zijde het ijverige "Waspik" bestuur, zich beijverend om Boven toch vooral maar uit de K.N.V.B. te houden." Door zijn onvermoeide ijver heeft Pater Andreas met de zijnen overwonnen en we zijn er hem dankbaar voor.

Hoe komt de vereniging aan haar naam? Er was indertijd, zo kort na de oorlog, zeer slecht aan originele shirts te komen. Omdat het wél gemakkelijk was aan witte textiel te komen, werden hiervan shirts en broeken gemaakt. Dit was een idee van Arnold van de Plas, die ook met het voorstel van de naam kwam, die gezien de kleding dus voor de hand lag: RKSV The White Boys. In het Engels, omdat deze taal toen, kort na de oorlog, populair was." The White Boys heeft onder meer een team dat geheel uit Polen bestaat. Hoe dat zo gekomen is, kun je lezen onder de link. In 2019 is, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, de clubaccommodatie in Waspik-Boven met veel zelfwerkzaamheid grondig gerenoveerd. Vanaf seizoen 2019-2020 heeft The White Boys grote plannen; met een compleet nieuw eerste elftal willen ze binnen 15 jaar doorstoten naar de top.

- Veiligheid: - "Na een lange tijd van voorbereiden en zoveel mogelijk bewoners enthousiast maken, is het nu zo ver dat Buurt Preventie Team BPT Waspik-Boven wordt opgestart. In samenwerking met gemeente Waalwijk en de politie Waalwijk is dit initiatief opgepakt door Platform Waspik. Op dit moment zijn er voldoende straten vertegenwoordigd door zogeheten straatvertegenwoordigers en daarmee zal het BPT van start gaan. Uiteraard is de hoop dat er na verloop van tijd meer animo wordt losgeweekt bij de rest van de bewoners om ook actiever mee te gaan doen in het BPT. Het doel van het BPT is op de eerste plaats om een veilige leefomgeving in het dorp te behouden." (aldus een, helaas niet gedateerd, nieuwsbericht op de site van het buurthuis)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Waspik-Boven Theresiakerk.

Reacties

(2)

Als 's-Gravenmoerse Vaart niet apart vermeld wordt, zou Waspik-Zuid ook niet apart vermeld moeten zijn. Hier ontbreken immers ook plaatsnaamborden. Op Wikipedia is sprake van een wijk van Waspik.

Zoals bij een vorig geval toegelicht geeft bij 'grijs gebied-gevallen waar voor beide wat te zeggen valt', dan wel die ja of nee als woonplaats worden beschouwd, afhankelijk van met welke bril je er naar kijkt, zelden één factor de doorslag, maar is het vaak een complex van factoren, waarbij de ene ook nog zwaarder kan wegen dan de ander, die samen leiden tot een conclusie. Zowel de naam en de keuze daarvoor als het dorp-zijn komen hierboven duidelijk tot uitdrukking, mede door de uitbreidingen die ik er nog aan heb toegevoegd.

Hier enkele kernpunten samengevat: in 1898 zien we hier al de aanduiding 'wijk', maar net als voor het CBS nu was dat ook toen alleen een aanduiding om administratief een gemeente in partjes in te delen. Dat zegt niets over een in werkelijkheid wijk of dorp zijn. In 1978 heeft dit dorp bewust of onbewust als een van de 200 dorpen in dit kader geen eigen postcode en postale plaatsnaam gekregen, waardoor het sindsdien voor de postadressen gemakshalve 'in' Waspik ligt, en men begrijpelijk maar niet terecht de indruk kan krijgen dat het dan wel een wijk van Waspik zal zijn, wat niet de geografische en vooral ook maatschappelijke realiteit is. Er is gemakshalve één bebouwde kom samen met hoofdplaats Waspik omdat ze aan elkaar zijn gegroeid.

Zwaarwegende factor bij het 'duiden' is voor mij wat de inwoners er zelf van vinden, of het dorp-zijn nog 'leeft', en of er nog sprake is van een eigen identiteit met verenigingsleven e.d. Welnu hier is nog sprake van een rijk verenigingsleven en een buurthuis, die allemaal duidelijk laten blijken zich Waspik-Bovenaar te voelen. Conclusie: geen wijk van het dorp Waspik, maar nog altijd een heus dorp met een dorpskern en verenigingsleven, waar helaas alleen geen sprake is van eigen postcode/plaatsnaam en eigen plaatsnaamborden. Maar beide maken het - in dit geval - niet minder een dorp en daarmee in dit geval 'woonplaats in de praktijk'. Waarvan akte.

Reactie toevoegen