De Logt

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

De Logt

Terug naar boven

Status

- De Logt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk.

- Buurtschap De Logt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oisterwijk.

- Buurtschap De Logt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Logt ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Logtsebaan (het gedeelte van deze weg W van de rivier de (Grote) Beerze), Kollenburgsebaan, Heybloemdijk (het gedeelte van deze weg bij het kruispunt met de Logtsebaan) en Winkelweg. De buurtschap ligt ZO van het dorp Oisterwijk, O van het dorp Moergestel, NNW van het dorp Spoordonk, NW van het dorp Oirschot, ZZO van het dorp Haaren en ZW van de dorpen Lennisheuvel en Boxtel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Logt 5 huizen met 46 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De Kampina is een afwisselend natuurgebied van 1500 hectare dat al sinds 1917 wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het gebied is vooral bekend vanwege de uitgestrekte heide die behouden is gebleven. Hier beleef je nog een restant van het oude Kempische heidelandschap, zoals dat er tot aan de tweede helft van de 19e eeuw in grote delen van Brabant uitzag. Het wordt doorsneden door de beekdalen van de beekjes Rosep en Beerze en in de open heide liggen tientallen vennen. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de de Kampina zelfs aangewezen als Natte Natuurparel en Natura2000-gebied. De waterhuishouding in dit gebied staat echter al jaren onder druk, waardoor de verdroging van de natuur een steeds groter probleem wordt. Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn daarom samen aan de slag gegaan om de verdroging tegen te gaan voor het behoud van de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van bijzondere planten en dieren, waarbij het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog is verloren.

Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten zijn in dit kader anno 2020 doende met de uitvoering van het project 'Natte Natuurparel Kampina Zuidoost (Smalbroeken en Logtse Velden)'. Het projectgebied van 341 hectare groot valt onder de bescherming van Natura 2000 en moet natter worden om de bijzondere natuur, zoals de zeldzame blauwgraslanden, te behouden. In Nederland lag vroeger 30.000 hectare blauwgrasland. Nu is dat nog maar 30 hectare, waarvan 3,5 hectare in het Smalbroeken. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van kenmerkende planten en dieren voor dit gebied. Het verwijderen van een deel van de bomen langs de Heiloop behoort tot deze voorbereidingen. Dit is in februari 2020 uitgevoerd. Om het grondwater in het gebied permanent te verhogen zijn in 2012 al diverse maatregelen genomen bij onder andere de Huisvennen en op De Logt. In deze tweede fase van het project wordt er ook aan het hydrologisch herstel gewerkt binnen het beekdal van de Beerze.

In het verleden werd het gebied Smalbroeken - NO van buurtschap De Logt, N van de Heiloop - gevoed door grondwateraanvoer vanuit het aangrenzende gebied Banisveld. Nu is er echter geen grondwateraanvoer meer vanuit Banisveld. Het grondwater wordt afgevangen door de Heiloop, een waterloop die (direct oostelijk van Smalbroeken) in het Banisveld ligt. De Heiloop is aangelegd rond 1950, tijdens de ruilverkaveling in Spoordonk. Zo konden de bovenstrooms gelegen landbouwgronden sneller afwateren en was er geen risico dat de blauwgraslanden zouden worden aangetast door het met nutriënten vervuilde water. In 1989 is bovenstrooms van de Brinksdijk, O van buurtschap De Logt, de gestuurde waterberging Logtse Velden (71 hectare) aangelegd. Ook is toen de Heiloop, ter hoogte van het Banisveld, verbreed en verdiept, om te kunnen functioneren als bypass. Het idee was om de Logste Velden als het ware ‘op te offeren’ om het blauwgrasland binnen Smalbroeken te redden.

In 2000 is tijdens de ruilverkaveling het tweede waterbergingsgebied, Logtse Baan (50 hectare), ZO van buurtschap De Logt, aangelegd. Een onbedoeld neveneffect van de aangepaste Heiloop was dat daarmee ook de grondwateraanvoer naar Smalbroeken verdween. Hierdoor trad er verdroging en verzuring van de beekdalgraslanden en vochtige heide op. De verwachting is dat zonder herstel de blauwgraslanden op termijn zullen verzuren en in oppervlakte en kwaliteit achteruit zullen gaan. Waterschap De Dommel werkt daarom samen met Natuurmonumenten en provincie Noord-Brabant aan het herstel van het beekdal van de Beerze in de zuidoosthoek (Smalbroeken en Logtse Velden) van natuurgebied de Kampina. De Beerze krijgt haar natuurlijke beeksysteem deels weer terug. Er komt meer ruimte voor water en daarmee wordt niet alleen natuur hersteld, maar dragen de maatregelen ook bij aan de waterveiligheid, omdat in extreem natte periodes water langer in het gebied kan worden vastgehouden.

Uiterlijk in 2021 worden er een aantal maatregelen in en aan de randen van de Kampina genomen. Het herstelplan bestaat uit vier onderdelen. 1. Dempen van de Heiloop voor bescherming blauwe graslanden. In het gebied Smalbroeken, NO van buurtschap De Logt, zijn nog enkele hectaren aan zeer zeldzame blauwgraslanden aanwezig. Blauwgrasland is in Europa een bedreigd habitattype. Het behoud van de in de Smalbroeken aanwezige blauwgraslanden vormt daarom een belangrijke Natura 2000-doelstelling voor de Kampina. Een knelpunt voor het voortbestaan van de blauwgraslanden is verzuring. Dit komt door het gebrek aan aanvoer van kalkhoudend water en door depositie van stikstof. De aanwezige Heiloop vangt nu alle kwel af die essentieel is voor duurzaam behoud van de blauwgraslandjes. Daarom is ervoor gekozen om de Heiloop te dempen. De grond van de kade langs de Heiloop wordt gebruikt om de Heiloop dicht te maken. Gedeeltelijk blijft de kade liggen omdat er bijvoorbeeld een dassenburcht zit of omdat het leefgebied van de hazelworm beschermd moet worden, maar ook om markante bomen te sparen. Na het dempen blijft er een laagte in het landschap over. Deze laagte blijft inzetbaar om bij extreme regenval het water af te kunnen voeren. Met het uitvoeren van deze maatregel blijft het kwel zoveel als mogelijk in het gebied Smalbroeken, echter blijft overstroming van beekwater over de blauwgraslanden beperkt en beheersbaar.

2. Hermeanderen Beerze bij de Logtse Velden. Het waterschap gaat het allerlaatste stukje Beerze in natuurgebied Kampina herstellen naar de oorspronkelijke situatie. Dat is het traject van de Beerze dat door de Logtse Velden loopt, O van buurtschap De Logt. Het profiel van de beek wordt daar verkleind en oude meanders worden weer aangesloten. Met deze maatregel komt de stroomsnelheid en dynamiek weer terug in de beek. Hierdoor zullen waterafhankelijke planten en dieren weer in de beek terugkomen. 3. Aanpassing stuw Brinksdijk. De stuw Brinskdijk heeft, in de huidige situatie, een betonnen drempel aan de onderzijde. Deze drempel zorgt er voor dat het waterpeil in de Logtse Velden na een hoogwatersituatie onnodig lang hoog blijft. Dit belemmert de kansen voor de ontwikkeling van de natuur. Daarnaast zorgt de drempel ervoor dat vissen de stuw niet kunnen passeren. Daarom wordt de betonnen drempel van de stuw verlaagd en wordt de schuif van de stuw vervangen door een nieuwe klep die volledig plat kan. Ook de schuif van de stuw in de Heiloop wordt vervangen. Daarnaast is gekozen voor een andere sturing van de stuwen. De nieuwe sturing is gericht op het effectiever inzetten van het waterbergingsgebied. Hiermee worden de risico’s op wateroverlast in de landbouw en bebouwd gebied ten tijde van hoogwater meer beperkt.

4. Omleggen sloot Beerzedal. Op het laagste deel van het beekdal, net buiten de kade, ten oosten van de Logste Velden, ligt een diepe brede landbouwsloot. Deze sloot zorgt voor veel verdroging en voert kwel af die voor de ontwikkeling van natuur juist van groot belang is. Deze sloot wordt daarom gedempt en verlegd naar een hoger gelegen deel van het beekdal. Hierdoor blijft de afwatering van het achterliggend landbouwgebied gegarandeerd en worden de omstandigheden voor de natuur sterk verbeterd. Flora en Fauna. Het belangrijkste doel van het herstelplan is om de zeldzame blauwgraslanden die in de Smalbroeken NO van De Logt liggen te behouden en ook alluviale bossen, door terugbrengen van kwel in de wortelzone, te stimuleren. In de blauwgraslanden komen belangrijke soorten voor zoals de Spaanse ruiter en grote pimpernel en in de beekbegeleidende bossen de zwarte bes. Ook diersoorten zoals de grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder komen in het gebied voor en willen we beschermen. Verder hopen we met het project ook de potentie voor schraallanden en vochtige heide in de Logtse Velden en in het Banisveld te vergroten. Natura-2000. Dit project maakt onderdeel uit van de maatregelen uit het Beheerplan Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen. Tevens zijn de maatregelen opgenomen in de Gebiedsanalyse Kampina en Oisterwijkse vennen. Uiterlijk in 2021 dienen de maatregelen voor een versterkte natuur en vermindering van stikstof in dit gebied te zijn uitgevoerd. Wie op de hoogte wil blijven van de voortgang van dit project, kan zich inschrijven voor een periodieke nieuwsbrief." (bron: Waterschap De Dommel)

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - "De firma Eco-Energy Oirschot is de initiatiefnemer van de realisatie van een biogasinstallatie. Deze duurzame energie installatie is voorzien op het nieuw te ontwikkelen Landgoed De Logt, op de grens van de gemeenten Oirschot en Oisterwijk. Dit landgoed vormt de schakel tussen de natuurgebieden Kleine Oisterwijkse Heide en de Kampina. Het nieuwe landgoed is een integraal innovatief project waarin verschillende functies samenkomen:
a. Duurzame energie: beoogd wordt om op het landgoed een installatie te realiseren die biogas maakt uit tweede generatie biomassa. Deze organische reststromen zijn afkomstig van het landgoed, van nabijgelegen agrarische bedrijven, bermen, slootkanten en begroeiing. Men denke hierbij aan bermgras en slootmaaisel. Vervolgens kan de opgewekte energie weer teruggekoppeld worden aan het landgoed en de overige in de regio aanwezige afnemers (bedrijven, recreatie e.d.) waardoor de kringloop rond is;
b. Landbouw: op Landgoed De Logt en in het daaromheen liggende gebied zijn diverse agrarische bedrijven actief. Het betreft met name veehouderij. Het initiatief beoogt een duurzame inpassing van de agrarische activiteiten in het landgoed, waarbij met name wordt gekeken naar een nuttige aanwending van de aanwezige agrarische reststromen en een optimale benutting van de aanwezige meststoffen. Hierbij wordt met name gekeken naar de productie van duurzame energie (biogas) en de terugwinning van waardevolle mineralen;
c. Recreatie: recreatie is een belangrijke functie binnen Landgoed De Logt. Er wordt gestreefd naar een maximale openstelling van het gebied voor het publiek. Tevens wordt er extra nadruk gelegd op de educatieve aspecten van duurzaam natuurbeheer en de productie van duurzame energie op basis van de regionaal aanwezige organische reststromen. De duurzaam geproduceerde energie wordt hierbij o.a. tevens afgezet naar de in het gebied aanwezige recreatieve toepassingen zoals Vakantiepark de Reebok Oisterwijk. Dit vakantiepark wil energieneutraal gaan opereren;
d. Natuurbeheer: het natuurbeheer op het landgoed is er sterk op gericht om de in het gebied aanwezige organische reststromen optimaal te benutten. Reststromen uit de natuur, die nu veelal voor laagwaardige toepassingen worden ingezet zoals bijvoorbeeld compostering, worden zoveel mogelijk ingezet als hoogwaardige input voor de opwekking van duurzame energie. Na energiewinning worden de mineralen teruggewonnen waardoor wederom een gesloten kringloop ontstaat;
e. Biodiversiteit en nieuwe natuur: door het verbinden van de natuurgebieden Kleine Oisterwijkse Heide en de Kampina ontstaat er nieuwe natuur en neemt het leefgebied voor de aanwezige plant- en diersoorten in omvang toe;
f. Duurzaam gebruik van water: de organische reststromen worden ingezet voor de productie van biogas. Vervolgens wordt het uitgegiste digestaat gescheiden in een dikke en een dunne fractie, waarbij de dunne fractie wordt gezuiverd. Het eindresultaat bestaat uit een concentraat van bruikbare mineralen en meststoffen en water, dat geschikt is om te lozen op het oppervlaktewater.

Dankzij de genoemde mix van functies creëert het project economische waarde voor alle betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan vermeden kosten voor mestverwerking, landschaps- en natuurbeheer, en aan extra omzet uit de toelevering van biomassa, productie van duurzame energie en recreatie in en om het landgoed. Het project levert bovendien voor circa 10 personen werkgelegenheid op. Eco-Energy Oirschot realiseert de genoemde biogasinstallatie op Landgoed De Logt. De bedrijven Biogas Plus en Scholt Energy Control bieden daarbij technische en zakelijke ondersteuning. Vakantiepark De Reebok is, als mogelijke gebruiker van de geproduceerde energie, actief betrokken bij de ontwikkeling van de installatie. Uitgangspunt is dat Eco-Energy Oirschot in de loop van 2014 aanvangt met de productie van duurzame energie. In het kader van het actieprogramma “Mooi Brabant” ondersteunt de provincie Noord-Brabant, samen met de gemeente Oirschot, ZLTO, Natuurmonumenten, SRE, Landgoed Rozephoeve, agrarische bedrijven en lokale ondernemers, actief de realisatie van het landgoed, waaronder de genoemde biogasinstallatie." (bron: Green Deal Landgoed De Logt) - Hier kun je een reportage over dit project lezen.

Reactie toevoegen