Kennisbank

Het is niet reuze handig (eufemisme) dat veel plaatsnamen niet worden geschreven zoals je ze uitspreekt. Zo hebben wij jarenlang Oisterwijk uitgesproken als... Oisterwijk, tot ons bleek dat je het als Oósterwijk moest uitspreken...

In ons land zijn diverse pogingen gedaan om de spelling van onze plaatsnamen te herzien, o.a. meer conform de uitspraak ervan. Zo zijn er lijsten verschenen in 1883 en in 1936. Deze gewijzigde spellingen hebben echter slechts kort stand gehouden. Veel plaatsen hebben later de oude spellingen weer terug gekregen. Nadeel daarvan is dat voor iemand van buiten de omgeving van een bepaalde plaats, de uitspraak niet altijd bekend is, voor zover deze afwijkt van de schrijfwijze.

Plaatsen en plaatsnamen komen en gaan: soms ontstaan nieuwe plaatsen, wat vroeger natuurlijk vaker voorkwam dan tegenwoordig (bijv. bij het ontginnen van veengebieden of polders), soms verdwijnen plaatsen of plaatsnamen door stadsuitbreiding of aanleg van weg-, water- en spoorverbindingen. Uiteindelijk moet Plaatsengids.nl op termijn een overzicht gaan bieden van alle huidige (dat is tot heden de focus) en verdwenen plaatsen en plaatsnamen. Maar dat is een langetermijnproject. Ondertussen is het handig om onine te raadplegen oudere plaatsnamenoverzichten te kunnen bekijken.

Tijdens onze onderzoeken naar plaatsen en plaatsnamen in ons land, stuitten wij op diverse 'setjes' van twee plaatsen of plaatsnamen, die in de loop der tijd zijn 'omgekeerd' ten opzichte van elkaar. Wij onderkennen hierbij de categorieën:
1) Tweelingdorp A-B wordt B-A.
2) Dorp A onder gemeente B wordt dorp B onder gemeente A.
3) Buurtschap A onder dorp B wordt buurtschap B onder dorp A.

In 2013 zijn wetten aangepast die het gemeenten mogelijk maakt om boerderijen tot 'plattelandswoning' te benoemen. Daarmee wordt het mogelijk dat burgers (waaronder de stoppende boer) in de boerderij kunnen komen/blijven wonen.

Het voorstel voor de invoering van de zogeheten plattelandswoning is in juni 2012 door een meerderheid van de Tweede Kamer geaccordeerd. Formeel betreft het de "Wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)." Kern van de problematiek is dat bedrijfswoningen van bijvoorbeeld agrariërs vrijkomen en er vervolgens geen burger (dat evt.

Velen denken dat in het Postcode'boek' al onze woonplaatsen staan, maar dat is niet zo: in ons postcodesysteem staan maar ca. 2.500 plaatsen. Ca. 4.000 buurtschappen en ca. 200 dorpen zijn daarin 'vergeten'. Foto: buurtschappen rond Boxtel

De eerste editie van het postcodeboek*, met de huidige systematiek van 4 cijfers en 2 letters, is uitgebracht in 1978. Deze systematiek is bedacht - en aanvankelijk alleen bedoeld geweest - om de sterk toegenomen poststromen in het vervolg mechanisch en dus sneller en goedkoper te kunnen sorteren (op grond van postcode en huisnummer). In de jaren daaraan voorafgaand heeft de toenmalige PTT Post (de voorganger van het huidige PostNL) alle gemeenten gevraagd wat hun 'woonplaatsen' zijn, om daaraan vervolgens 1 of meer (bij plaatsen met meer dan ca.

Pas sinds 1986, het jaar van oprichting van de provincie Flevoland, kennen we de huidige indeling van ons land in 12 provincies

Het instituut 'provincie' bestaat al vele eeuwen. Maar de provincies zoals wij die nu kennen, zijn door de eeuwen heen wel vaak veranderd qua omvang, qua benaming, qua manier van besturen, qua onderlinge verhoudingen. Pas sinds de 2e helft van de 19e eeuw kennen we het huidige Nederland met haar lange tijd 11 provincies. Sinds 1986 heeft ons land, door de oprichting van de provincie Flevoland, 12 provincies.

Op Plaatsengids.nl beschrijven wij de meeste kerken in ons land (behalve bij de grote steden. Dat zijn er teveel). Primair beschrijven wij de kerken vanwege het cultuurhistorische aspect; de geschiedenis van de kerk en de kerkelijke gemeente - die vaak samenhangen met ontstaan en/of ontwikkeling van een dorp - en de kerk als bezienswaardigheid. Wij linken ook naar de site van het kerkgenootschap in kwestie, voor degene die daar meer over wil weten. De hoofdredacteur van Plaatsengids.nl beoogt hierbij objectief te blijven en heeft geen uitgesproken mening over religie.

Kruisweg is in april 2012 door Plaatsengids.nl uitgeroepen tot Meest Bedreigde Plaats van Nederland, omdat zij door maar liefst 13 infrastructurele ontwikkelingen aan alle kanten wordt ingebouwd. Deze tekening van inwoner Bart Bos geeft dit goed weer.

Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland®

‘Ben jij ook een Rode Lijster?’

Rode Lijster, zn, m/v
1 vogelsoort (Rode Rotslijster).
2 plaats die voorkomt op de Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland.
3 inwoner van plaats die voorkomt op de onder 2 genoemde Rode Lijst.

Het programma Ruimte voor de Rivier maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger en biedt de regio tegelijkertijd kansen om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is daarom onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op 39 plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.

Over een veelomvattend en complex onderwerp als de ruimtelijke ordening zijn natuurlijk vele boeken en studies verschenen, waaronder het hier afgebeelde boek. Via de link op deze pagina kunt u deze boeken online bestellen.

- De Canon van de Ruimtelijke Ordening beschrijft 35 'iconen' van de ruimtelijke ordening. Objecten die ieder voor zich model staan voor een bepaald type bijzonderer ruimtelijke ontwikkeling in de afgelopen decennia en soms zelfs eeuwen.

Pagina's