Kennisbank

Het programma Ruimte voor de Rivier maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger en biedt de regio tegelijkertijd kansen om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is daarom onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op 39 plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.

Over een veelomvattend en complex onderwerp als de ruimtelijke ordening zijn natuurlijk vele boeken en studies verschenen, waaronder het hier afgebeelde boek. Via de link op deze pagina kunt u deze boeken online bestellen.

- De Canon van de Ruimtelijke Ordening beschrijft 35 'iconen' van de ruimtelijke ordening. Objecten die ieder voor zich model staan voor een bepaald type bijzonderer ruimtelijke ontwikkeling in de afgelopen decennia en soms zelfs eeuwen.

De scheefste kerktoren van Nederland staat niet in de stad Leeuwarden, en ook niet in de dorpen Acquoy, Aldeboarn of Bedum (allemaal bekend van o.a. hun scheve torens), maar in het buurtschapje Miedum, N van Leeuwarden.

Ons land kent diverse kerktorens, die om verschillende redenen enigszins scheef staan, en soms alleen al vanwege die bijzonderheid toeristen trekken die dat weleens 'in het echt' willen zien. Het is nog niet in brede kring bekend wat nu eigenlijk de scheefsfe toren van Nederland is, vandaar dat het ons aardig leek een artikel te wijden aan de diverse scheve torens, en daarbij te onthullen wat vandaag de dag de enige echte scheefste toren van Nederland is.

"Over het algemeen moet men spreken van schuilkerken in de tijd der Retorsie (1633-1648), van grenskapellen of heikerken in de periode die onmiddelijk volgt op het afsluiten van de Vrede van Munster (1648-1672), en van schuurkerken
vanaf de inval der Fransen tot aan de Restitutie der kerken in de Franse Tijd (1672-1798).

Schuilkerken zijn doorgaans localiteiten, welker ligging steeds wordt aangetroffen binnen het gebied der Staten en de grenzen van de eigen parochie en binnen welks muren de godsdienstoefeningen in het geheim worden gehouden.

Als je flinke stukken wilt gaan fietsen of wandelen, is het wellicht handig eerst aan conditietraining te doen. Dat kan bijv. met de 'battle rope'. Het voordeel hiervan is dat het in korte intensieve sessies kan en met een laag risico op blessures.

- BeterSport heeft een zeer breed en scherp geprijsd assortiment fitnessartikelen, o.a. Loopbanden, Crosstrainers, Hometrainers, Spinningfietsen, Roeitrainers, Buiktrainers, Halterbanken, Battle Ropes en Home Gyms. Met laagste prijsgarantie!

Rotterzwam is de winnaar van de Rabo Stadslandbouw Award 2014. De jury roemde het ondernemerschap dat geënt is op multiple cashflows en de circulaire-economiegedachte, met korte en gesloten ketens. Zie www.rotterzwam.nl

Stadslandbouw is de overkoepelende term voor een recente trend om landbouw te beoefenen in stedelijke gebieden. Dit kan voor onbepaalde tijd zijn (bijvoorbeeld met als doel om stedelingen letterlijk en figuurlijk meer in contact te brengen met landbouw), of tijdelijk. In het laatste geval gaat het om tijdelijke herbestemming van stukken grond die braak liggen, omdat veel woningbouw- of bedrijventerreinprojecten vooralsnog worden uitgesteld of gefaseerd.

- Wat is de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in de buurt? Hoeveel verdienen de inwoners van een buurt gemiddeld? En hoeveel hebben er een uitkering? CBSinuwBuurt.nl  laat deze cijfers op de kaart zien én maakt het heel makkelijk om meerdere buurten te vergelijken. Op CBSinuwBuurt.nl zijn cijfers te vinden over zo’n 75 kenmerken van buurten en hun inwoners, van bevolkingssamenstelling tot inkomens en van het aantal supermarkten tot het aandeel mensen dat een WW-uitkering heeft.

Het CBS maakt kaarten en statistieken per wijk en buurt binnen een gemeente

Veel gemeenten hebben een "Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen". In de artikelgewijze toelichting daarop zijn wij regelmatig de volgende passage tegengekomen:

Internationaal gezien zijn de steden in ons land te klein om op eigen kracht een vuist te kunnen maken. Daarom is het nuttig om als regio samen op te trekken, De regio Groningen-Assen is daar een mooi voorbeeld van.

- De toekomst van de binnenstad staat volop in de aandacht en dat is terecht: de binnenstad is economisch en maatschappelijk een plek van groot belang. Waren binnensteden de afgelopen decennia vooral shopwalhalla, ze zullen vandaag, morgen en overmorgen meer functies moeten vervullen om aantrekkelijk te blijven. Kleine en middelgrote steden ervaren hierin de sterkste urgentie tot transitie. Welke richting willen en kunnen steden op, met hun eigen, unieke profiel en context? Wat zijn de belangrijkste opgaves en onderwerpen voor de (nabije en verre) toekomst?

Men moet zich realiseren dat één geografische benaming op verschillende gebieden kan slaan qua indeling, zoals in het geval van Twente 1) de geografische regio, 2) het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Twente en 3) regionale afdelingen van instanties

Met een zekere regelmaat wordt de redactie van Plaatsengids.nl gevraagd hoe ons land in streken of regio's is verdeeld. Ons antwoord daarop is altijd dat er niemand is die dat weet, ook - en wellicht zélfs - wij niet. Er is allereerst sowieso geen officiële lijst van en die is ook niet te maken, zo men dat zou willen. Veel streken die er vanouds in ons land waren, zijn namelijk qua naam geleidelijk in het gebruik aan het uitsterven, en anderzijds zijn recentelijk veel 'nieuwe streken en regio's' opgekomen. Soms naast, soms als opvolger van of deels overlappend met oudere regio´s.

Pagina's