Mobilisatiecomplex

mobilisatiecomplex_mijdrecht_kopie.jpg

Sinds de jaren vijftig waren er in Nederland 53 Mobilisatiecomplexen, waar militair materieel lag opgeslagen i.v.m. de 'Koude Oorlog'. Sinds enkele jaren zijn ze door Defensie afgestoten en krijgen ze allerlei herbestemmingen. Foto: MOB-complex Mijdrecht

Sinds de jaren vijftig waren er in Nederland 53 Mobilisatiecomplexen, waar militair materieel lag opgeslagen i.v.m. de 'Koude Oorlog'. Sinds enkele jaren zijn ze door Defensie afgestoten en krijgen ze allerlei herbestemmingen. Foto: MOB-complex Mijdrecht

Een mobilisatiecomplex of MOB-complex is een complex van militaire gebouwen met bijbehorende infrastructuur, die een rol speelden tijdens de zogeheten Koude Oorlog. Ze zijn van ca. 1956 tot rond 2000 in bedrijf geweest. De meeste gebouwen hadden een magazijnfunctie of waren een stalling voor militaire voertuigen die konden worden ingezet bij een op handen zijnde inval van de Sovjet-Unie. Er waren munitiebunkers, brandstofopslagplaatsen enzovoort. Dit alles met als doel om in geval van (dreigende) oorlog een snelle mobilisatie mogelijk te maken.

Omdat met name door de perestrojka in de jaren tachtig en negentig de dreiging uit het oosten afnam, heeft eigenaar Dienst Domeinen in 2004 besloten de MOB-complexen een nieuwe functie te geven. Het betreft 53 terreinen die een totale oppervlakte hebben van 2100 ha en verspreid liggen over het gehele land.

Veel van deze terreinen liggen in de Ecologische Hoofdstructuur en zullen aan de natuur worden teruggegeven. Sommige gebouwen op de terreinen blijven bewaard vanwege de cultuurhistorische waarde, andere zijn of worden afgebroken, waarna het terrein een bestemming krijgt als natuur, woongebied, bedrijventerrein of een combinatie daarvan. De komende tijd zullen wij de herbestemde mobilisatiecomplexen inventariseren en voor zover zij een site of pagina op het internet hebben, hieronder weergeven. Een eerste begin:

- Alverna (gem. Wijchen).

- Apeldoorn.

- Bergen NH.

- Bussum.

Wellicht kent u nog meer sites over herbestemming van MOB-complexen. Wij vernemen het graag.