nijhuizum_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nijhuizum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 over naar de gemeente Nijefurd, in 2011 over naar de gemeente Súdwest-Fryslân.

Nijhuizum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 over naar de gemeente Nijefurd, in 2011 over naar de gemeente Súdwest-Fryslân.