Monumenten in Nederland: Utrecht

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.352 (1996)

Samenvatting:

De reeks Monumenten in Nederland is bedoeld als een naslagwerk dat voor vele doeleinden benut kan worden en waarin op beknopte wijze feitelijke gegevens over de waardevolle objecten en structuren te vinden zijn. De delen zijn rijk geïllustreerd uitgevoerd met veelal speciaal voor deze reeks gemaakte foto's. Naast de oudere bouwkunst krijgt de bouwkunst uit de periode 1850-1940 ruime aandacht. Per dorp of stad wordt een samenhangend overzicht van de gebouwde omgeving gegeven. De beschrijvingen van de historische kernen worden vooraf gegaan door een aantal inleidingen waarin geschiedkundige, architectuurhistorische en bouwhistorische aspecten aan de orde komen. Tevens worden per afzonderlijke regio de eigen (historische) landschaps- en bebouwingskarakteristieken nader worden uitgewerkt. Een literatuur- en termenlijst alsmede registers completeren het boek.
Het eerste deel is gewijd aan de provincie Utrecht. Vanwege zijn overweldigende hoeveelheid historisch erfgoed zal veel aandacht gaan naar de stad Utrecht, op enige afstand gevolgd door Amersfoort. Verder komen de 80 historische kernen en de andere 34 gemeenten aan bod. Samen vormen zij de vier regio's van de provincie: het Rivierkleigebied, het Veenweidegebied, het Eemland en Valleigebied en de Utrechtse Heuvelrug.

NBD|Biblion recensie
Dit is het eerste deel van de twaalfdelige serie 'Monumenten in Nederland', waarvan elk deel gewijd is aan een provincie. Op initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verschijnt deze reeks als opvolger van het 'Kunstreisboek voor Nederland', waarvan in de jaren tachtig de laatste delen als achtste druk zijn verschenen. Het werk is bedoeld als naslagwerk van cultuurhistorisch belangrijke monumenten. Het begint met vier inleidende hoofdstukken over de historie van het gebied, de stijlvormen, gebruikte materialen en een beschrijving van de regio's van de provincie. Daarna volgen ± 275 pagina's monumentenbeschrijvingen in alfabetische plaatsnamenvolgorde, steeds voorafgegaan door een korte geschiedschrijving van de gemeente. Op vrijwel iedere bladzijde staan een of meer zwartwitfoto's en/of kaartjes. Het boek besluit met een literatuuropgave, verklaring van termen, een topografisch en een personenregister. Verzorgde uitgave. Blauw omslag met een kleurenfoto van een monument, belettering in wit.

- Boek 'Monumenten in Nederland: Utrecht' (online te bestellen).