Zwinderen

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

zwinderen_gewoon_zinderend.jpg

Voor een klein dorp als Zwinderen is er een rijk verenigingsleven en is er veel te doen. Daarom, en tevens als woordspeling op de plaatsnaam, hanteren ze de slogan: "Zwinderen gewoon Zinderend!".

Voor een klein dorp als Zwinderen is er een rijk verenigingsleven en is er veel te doen. Daarom, en tevens als woordspeling op de plaatsnaam, hanteren ze de slogan: "Zwinderen gewoon Zinderend!".

zwinderen_actuele_kaart.jpg

Het dorpsgebied van Zwinderen omvat het gelijknamige dorp plus de buurtschap Nieuw-Zwinderen, wat op deze kaart van OpenStreetMap duidelijk te zien is. In de atlassen wordt de buurtschap nog altijd niet vermeld, hoewel hij toch al ca. 80 jaar bestaat...

Het dorpsgebied van Zwinderen omvat het gelijknamige dorp plus de buurtschap Nieuw-Zwinderen, wat op deze kaart van OpenStreetMap duidelijk te zien is. In de atlassen wordt de buurtschap nog altijd niet vermeld, hoewel hij toch al ca. 80 jaar bestaat...

zwinderen_1217_2017_800_jaar.jpg

Zwinderen wordt in 1217 voor het eerst in de archieven vermeld. De inwoners hebben daarom in 2017 het 800-jarig bestaan van hun dorp gevierd.

Zwinderen wordt in 1217 voor het eerst in de archieven vermeld. De inwoners hebben daarom in 2017 het 800-jarig bestaan van hun dorp gevierd.

zwinderen_boek_800_jaar_tussen_veen_en_zand_kopie.jpg

N.a.v. het 800-jarig bestaan van het dorp in 2017 is na 3 jaar noeste arbeid door de Werkgroep Monumenten van Historische Vereniging Klenckerheugte eind 2019 het boek 'Zwinderen - 800 jaar tussen zand en veen' verschenen.

N.a.v. het 800-jarig bestaan van het dorp in 2017 is na 3 jaar noeste arbeid door de Werkgroep Monumenten van Historische Vereniging Klenckerheugte eind 2019 het boek 'Zwinderen - 800 jaar tussen zand en veen' verschenen.

Zwinderen

Terug naar boven

Status

- Zwinderen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Oosterhesselen.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Nieuw-Zwinderen.

- De slogan van dit dorp is: "Zwinderen gewoon Zinderend!".

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Zwindern. Een inwoner van dit dorp is een Zwinderse.

Oudere vermeldingen
1217 Suoinre, 1276 Swinre, 1295 Swijnre, 1527 Zwynderen, 1811-1813 Swinder.

Naamsverklaring
- Geopperd is swin-horne* 'hoek aan de natuurlijke waterloop (zwin)', maar de oude vormen ondersteunen horne niet, evenmin als heri in swin-heri* 'zandige hoogte aan de waterloop'. Eerder is het een ro afleiding van swinan* (naast swînan 'verdwijnen'), etymologisch verwant met Zween (1768, zijtakje van de A bij Uffelte) en zwin. Kenmerkend voor een zwin, een geul in het strand, is dat hij bij eb leegloopt en dus 'verdwijnt'. In het droge jaargetijde gebeurde in Drenthe hetzelfde met de kleine zijtakjes van de grotere beken. In het licht van deze verklaring zou men verwachten dat dit dorp oorspronkelijk ten noorden van het Loodiep dichter bij de es gelegen moet hebben.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

- De werkgroep die in 2019 hét standaarwerk over de geschiedenis van dit dorp heeft gepubliceerd (waarvoor zie het eind van het hoofstuk Geschiedenis) gaat ervan uit dat het dorp is vernoemd naar de familie Van Swinderen, de eerste bewoners van de nederzetting. Kees van Dijk verwoordde dat bij de presentatie van het boek als volgt: "Wij denken dat het dorp een vooruitgeschoven post in de verdedigingslinie van het Kasteel in Coevorden is geweest. Het was een zeer onrustige tijd, zo aan het begin van de 13e eeuw. Het Kasteel van Coevorden was in handen van de bisschop van Utrecht. Die plaatste de Van Swinderens op een strategische plek aan het Loodiep, het huidige Zwinderen dus. De Klencke bij Oosterhesselen was ook zo’n voorpost. Ten noorden van het dorp verrees in dezelfde tijd een mottekasteel, een houten vesting voor alleen soldaten. Op de plek die nu de Klinkenberg heet, aan de Tilweg bij Gees. Toen midden in het moeras. Met deze drie posten kon de omgeving goed in de gaten worden gehouden." Van Swinderen was een vooraanstaande familie, met macht die zich eeuwenlang uitstrekte tot ver buiten het dorp. Ze waren schulte (= burgemeester en rechterlijk functionaris tegelijk) of ette bij de Etstoel (het hoogste Drentse rechtscollege). Andere belangrijke regentenfamilies met hun sporen in dit dorp waren Oldenhuis en Kymmell.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt NW van Coevorden, O van Hoogeveen en Geesbrug. De dorpskern wordt ingeklemd tussen het Kanaal Coevorden-Zwinderen in het W, de A37 in het Z, het Loodiep in het O en de Verlengde Hoogeveense Vaart in het N. Zowel N als Z van de dorpskern liggen nog stukken - niet respectievelijk nauwelijks bewoond - buitengebied, zijnde de Zwinderse Es en het Zwinderse Veld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zwinderen 17 huizen met 134 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ruim 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zwinderse Veld
In den beginne

Z van het dorp en Geesbrug ligt het 925 grote gebied Zwinderse Veld (begin 19e eeuw nog 'Swindersche Heide Grond en Zwindersche Veen' genaamd) (bij automobilisten uit de regio bekend vanwege het gelijknamige tankstation aan de A37). Dit oorspronkelijke heide- en veengebied is ontstaan doordat het dekzandpakket hier dunner was dan op het Drents plateau, waardoor het water minder snel wegzakte en moeras- en veenvorming ontstond over een grote oppervlakte, met een natte heidevegetatie.

Ontginning
In 1924 is de 'woeste grond', zoals in die tijd niet voor landbouw benut gebied werd genoemd, in cultuur gebracht door de NV Ontginningsmaatschappij Het Lantschap Drenthe. Wij lezen elders dat het Zwinderse Veld het tweede grote ontginningsproject in Drenthe was na Witteveen. Maar daar is men in 1925 met de ontginning begonnen, dus als het jaartal 1924 voor het Zwinderse Veld correct is, zou dat het eerste project zijn geweest. Tegenwoordig is het gebied voornamelijk bouwland met enkele weide- en boscomplexen.

Kanalen
Door het Zwinderse Veld lopen twee zijkanalen van de Hoogeveense Vaart: het Zwinderse Kanaal en het Kanaal Coevorden-Zwinderen. Laatstgenoemd kanaal is in 1938 aangelegd voor de afvoer van aardappelen naar de fabrieken te Nieuw-Amsterdam en Coevorden. Aan weerszijden van dat kanaal ontstaat kort daarna al bebouwing. De bebouwing aan het noordelijkste deel, vóór de bocht, is buurtschap Nieuw-Zwinderen geworden.

Postkantoortje Nieuwlande-Zwinderscheveld
ZW van het dorp ligt het dorp Nieuwlande. Vóór de herindelingen in Drenthe in 1998 viel dit dorp onder maar liefst 5 gemeenten (waarvan 4 in Drenthe). Omdat dit niet erg praktisch was, is het dorp middels grenscorrecties in dat jaar aan de gemeente Hoogeveen toegewezen. Alleen een stuk buitengebied van Nieuwlande is onder de gemeente Coevorden komen te vallen (voorheen gemeente Oosterhesselen), met 18 woonhuizen, een eigen postcode (7929) en postale plaatsnaam Nieuwlande Coevorden. Zo te zien ligt dit gebied ook nog in het Zwinderse Veld. Vermoedelijk stond hier dan ook het postkantoortje, dat van 1919-1964 (in de poststempels en op de aantekenstrookjes) 'Nieuwlande-Zwinderscheveld' heeft geheten, van 1964-1986 'Nieuwlande', en vanaf 1986 'Nieuwlande gem. Oosterhesselen'. Zwinderen heeft nooit een eigen postkantoor gehad. Het was daar kennelijk te klein voor. Wellicht is daarom als compromis destijds een postkantoor gesticht tussen dit dorp en Nieuwlande in, op het Zwinderse Veld dus. Als iemand weet waar dit kantoortje precies gevestigd is geweest en evt. verdere achtergronden hiervan heeft, houden wij ons aanbevolen.

Boek
Naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van het dorp in 2017 heeft de Werkgroep Monumenten* van Historische Vereniging Klenckerheugte drie jaar lang gewerkt aan het boek 'Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand', dat in december 2019 is verschenen (zie ook hier). In het boek wordt de geschiedenis van het dorp vanaf het jaar 1217 behandeld, het jaar van het eerste archiefstuk waarin deze plaats wordt genoemd. Het dorp is klein, maar kent een rijke geschiedenis. Die geschiedenis is grotendeels bepaald door de bijzondere ligging van het dorp, namelijk de ligging tussen veen en zand, zoals de titel van het boek ook weergeeft.

"We beschrijven in het boek in min of meer chronologische volgorde de historie van het dorp, vanaf de vroegste geschiedenis tot heden. In acht hoofdstukken verhalen we hoe het het dorp en z’n inwoners is vergaan door de eeuwen heen, soms in grote lijnen, soms door in te zoemen op een interessante gebeurtenis of persoon uit de historie. De archieven zijn een rijke bron, evenals de vonnissen van de Etstoel, want Zwinderen was geen gezapig boerendorp, daar gebeurde nog wel eens wat! In het laatste hoofdstuk worden de vier rijksmonumenten, die het dorp rijk is, beschreven." Aldus de werkgroep in een vooraankondiging van het boek.
* Mieke Venhorst, Henny Kuipers, Willem Anninga en Kees van Dijk.

Door de eeuwen heen heeft het dorp twee grote veranderingen ondergaan, die naast nog vele andere onderwerpen uitvoerig worden beschreven: Met de komst van de Verlengde Hoogeveensche Vaart verandert het dorp in 1858 van een zanddorp naar een dorp dat veel met veen te maken kreeg. En door het kanaal verbeterde de infrastructuur. "Eeuwenlang telde het dorp slechts vier of vijf boerderijen. De komst van de Verlengde Hoogeveensche Vaart zette het hele dorp op de kop. Eeuwenlang was Zwinderen een dorpje van ridders, regenten en deftige boeren. Ineens kwamen daar veenarbeiders bij, en ambachtslieden, handelaars en middenstanders. Het dorp telde op een gegeven moment liefst vier café-logementen. In een altijd zo gesloten gemeenschap kwam ineens de wereld binnen", aldus Kees van Dijk, een van de samenstellers.

Ook in de jaren dertig waren er grote veranderingen in Zwinderen, toen de grond ontgonnen werd. Hierdoor kwam de landbouw weer terug in het dorp. Bij het samenstellen van het boek heeft de werkgroep geput uit bronnen als het Drents Archief, de Haardstedenregisters, uitspraken van de Etstoel, de Drentsche Volksalmanak en interviews met (oud-)inwoners van het dorp. Alle tot dan beschikbare informatie is samengevoegd en aangevuld met nieuw archiefonderzoek. Het rijk geïllustreerde boek telt 344 pagina’s. De oplage van 300 stuks was kort na verschijning al uitverkocht.

Het boek is in februari 2020 uit vele inzendingen met nog twee inzendingen genomineerd voor de jaarlijkse DHV-prijs van de Drentse Historische Vereniging. De winnaar is op 15 maart 2020 bekendgmaakt in het programma ‘Drenthe Toen’ van RTV Drenthe (onder de link komt vanaf 15 minuten Kees van Dijk van de werkgroep aan het woord). Naast de juryprijs was er ook nog een publieksprijs. De uitslag luidde als volgt: "De winnaars van de DHV-prijs 2019 volgens het oordeel van de jury zijn... Marcel Bulte, Gerben Dijkstra en Sis Hoek-Beugeling met het boek 'De aantekeningen van Israël Jacobs'. Zij hebben met dit boek bewezen dat je met flinterdunne gegevens een persoon weer een menselijk gezicht kunt geven. Een voorbeeld hoe je door nauwgezet onderzoek van summiere aantekeningen een compleet verhaal, in dit geval van de joodse Emmenaar Israël Jakobs, kunt schrijven. De winnaar van de Publieksprijs 2019 is geworden... de Werkgroep Monumenten van Historische Vereniging Klenckerheugte met haar boek 'Zwinderen, 800 jaar tussen Veen en Zand'. Deze werkgroep heeft met dit prachtig vormgegeven boek een nieuwe standaard gezet voor het schrijven van dorpsgeschiedenissen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Havenvereniging Coevorden heeft in 2013 geopperd om het kanaal Coevorden-Zwinderen weer bevaarbaar te maken. "De vaartoeristen varen nu de snelste route via de Hoogeveensche Vaart door Drenthe. Als je het kanaal weer opent kan men naar de historische haven van Coevorden varen. Via het Stieltjeskanaal kun je dan weer omhoog naar de nieuwe vaarroute Erica - Ter Apel," aldus de Havenvereniging. Maar dat kost wel 'een paar centen': "Over 10 kilometer moeten 7 vaste bruggen worden vervangen. Ook moeten een ophaalbrug en 2 sluizen weer gangbaar worden gemaakt en voorzieningen worden gebouwd. Dat kost tussen de 10 en 15 miljoen euro," aldus gedeputeerde Henk Brink. En dat geld is er vooralsnog niet. Toch hopen beide partijen dat er in de toekomst wel 'een potje' voor gevonden kan worden. Vooralsnog blijft het kanaal dus het domein van vissers, die er vooral zeelt en brasem vangen.

- Plaatselijk Belang pleit bij de gemeente voor nieuwbouw in Zwinderen. Gezien de 'krimp' ziet de gemeente daar geen mogelijkheden voor. Wel zijn er mogelijkheden om grote panden, bijv. boerderijen, die leegkomen, op te splitsen in meer wooneenheden.

- In 2015 was de oude brug van Zwinderen aan vervanging toe. Samen met hoofdaannemer Macadam heeft Rusthoven in genoemd jaar een compleet nieuwe draaibrug ontworpen en geleverd. De brug is gecombineerd uitgevoerd met de Hesselerbrug.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zwinderen heeft 4 rijksmonumenten.

- Beschrijving bezienswaardige panden in het dorp.

- Op de brink ligt een kei ter herinnering aan 775 jaar Zwinderen (1217-1992).

- Privé-begraafplaats aan de Toldijk, met graf van het verveners-echtpaar Rigterink - Mentingh. De familie Rigterink waren wellicht de rijkste mensen ooit van Zwinderen. Ze waren verveners en landmeters, waarbij Jan Rigterink in 1913 ook nog eens trouwde met Geessiena Mensingh, een familie die dankzij het veen en lucratieve investeringen ook al bijzonder rijk was geworden. Jan liet in 1912 een ‘heerenbehuizing met boerderij’ nabij de brug bouwen, tot op heden in het dorp ‘de villa’ genoemd. Kinderen heeft het echtpaar nooit gekregen. Daarentegen waren ze goed voor hun personeel, dat zelfs het bosje aan de Toldijk erft. Het lievelingsplekje van Jan, want hij had er een park van laten maken, met ijsbaan, volière en uitkijktoren. Later kwam daar het openluchtbad. Geessiena werd na haar overlijden in 1947 begraven op de lievelingsplek van Jan, die er in 1950 na zijn overlijden bij kwam te liggen. Hij richtte het Jan Rigterink-fonds op, waarin hij zijn vermogen en al zijn bezittingen aan boerderijen en grond onderbracht. Neven en nichten krijgen daaruit legaten. En voor de financiering van projecten uit het dorp en omgeving kan er een beroep op worden gedaan.

Terug naar boven

Evenementen

- In 2017 hebben de inwoners het 800-jarig bestaan van hun dorp gevierd. - Lees hier een verslag van de festiviteiten. Een citaat hieruit: "Ons feest is weer ten einde, maar we kunnen er met een goed gevoel op terug kijken. Wat een saamhorigheid, wat een blije gezichten, wat een opkomst en wat een fantastisch mooie tentoonstelling in het Dorpshuis. Historische vereniging De Klenckerheugte verdient een groot compliment voor de wijze waarop het geheel was opgesteld. Sommige mensen zijn wel drie keer wezen kijken. Ook de inwoners en oud-inwoners heel hartelijk bedankt voor al het materiaal dat u bij Sendy Steevens hebt gebracht. Er waren zelfs foto's gestuurd vanuit Canada. Als commissie Zwinderen 800 waren we heel blij met de spontane hulp die door velen geboden is. Verder willen we als commissie iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan dit fantastische feest."

- Bij het jaarlijkse evenement Sprietlopen (op een zaterdag in augustus) is een gladde paal van ca. 16 meter als een vishengel over de Verlengde Hoogeveense Vaart gespannen. De uitdaging daarbij is om zo ver mogelijk over deze paal te lopen. De paal overspant de vaart net niet helemaal, zodat iedere deelnemer vroeg of laat in het water terechtkomt. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen, maar alleen kijken is natuurlijk ook leuk.

- De leden van de in 1996 opgerichte Toneelvereniging De Hildespeulers komen uit Gees, Oosterhesselen en Zwinderen. Jaarlijks brengen ze op een zaterdag eind oktober en begin november in Gees een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Knapzakroute Zwinderen (15 km) (evt. te splitsen in 2 lussen van elk 7,5 km: Zwinderse Es en Zwinderse Veld) geeft je in de toelichting een indruk van wat je onderweg gaat tegenkomen: "De oude boerderijen staan her en der in het dorp. Tussen de boerderijen liggen kleine weitjes met jongvee en paarden. Een rustig dorp. Dit dorp heeft alle tijd. Eeuwenlang was het niet veel meer dan een handvol boerenerven aan de overkant van het Loodiep. Hierna hield de wereld op, leek het. Er was geen doorkomen aan op het Zwinderse Veld. In de Verlengde Hoogeveense Vaart passeren de plezierjachtjes op hun route door Drenthe. Een stille vaart met statige rijen bomen, oude bruggen en mooie brugwachterswoningen. Anderhalve eeuw geleden werd de vaart gegraven. Het turfkanaal schudde het dorpje wakker uit een slaap van eeuwen. Volgeladen turfschepen brachten jaren achtereen hun vrachtjes vanuit Erica naar Hoogeveen.Op de Kleine Esch vlakbij het dorp zie je nog iets van het oude boerenlandschap. En lijkt niet elke weg langs een liniaal getrokken.Verderop ligt het voormalige Zwinderse Veld. Er staan grote boerderijen langs het Kanaal Zwinderen-Coevorden. Hier is een landschap aangelegd om aardappelen te verbouwen. Ook dat landschap hoort bij Drenthe."

- Het verwarmde buitenbad Bosbad Zwinderen (voor zowel vrij zwemmen als zwemlessen voor diploma A-B-C) is geopend van begin mei t/m augustus. De kinderen kunnen zich vermaken op de mega air trampoline of van de glijbaan glijden. De sportieveling kan ook zijn of haar voetbalkunsten uitoefenen in de panna arena of baantjes gaan zwemmen in het aparte baanzwembad. Als u wilt leren duiken bent u ook aan het goede adres want er worden ook duikcursussen gegeven bij het Bosbad. Met behulp van ruim 100 vrijwilligers wordt dit zwembad in stand gehouden en onderhouden. Zo hebben ze in 2015 een nieuw zwembadgebouw gemaakt, met kiosk en keuken. Ook de glijbaan is gerenoveerd. Het voortbestaan van het zwembad staat wel op de tocht: de gemeente moet bezuiningen en wil daarom de subsidie voor het zwembad schrappen. Dit zou extra zuur zijn in het jaar waarin het in 1965 opgerichte bad haar 50-jarig bestaan viert. Maar anno 2017 bestaan ze nog altijd, dus kennelijk is er toch een oplossing gevonden om te kunnen blijven voortbestaan.

- Sinds 2015 heeft het dorp een 'beweegtuin' met outdoor fitnesstoestellen in de boomgaard aan de Toldijk. Een beweegtuin is een trend; je ziet ze de afgelopen jaren in steeds meer steden en dorpen verschijnen. Een beweegtuin is een stuk openbare ruimte waar diverse toestellen staan waarmee verschillende spiergroepen kunnen worden getraind. Buiten sporten is laagdrempelig, goedkoop en goed voor de gezondheid. Sommige beweegtuinen staan midden in een woonwijk. De beweegtuin in Zwinderen is omgeven door fruitbomen en maisvelden. Een voordeel van deze beweegtuin is dat alle toestellen zo zijn gebouwd dat je er met z’n tweeën tegelijk gebruik van kunt maken. Het zorgt ervoor dat het bewegen nog laagdrempeliger wordt. Even gezellig samen sporten. "Het is ontspannen. Je kunt ook naar de sportschool waar je meer gewichten kunt gebruiken en jezelf meer kunt uitdagen. Maar daar moet je dan wel weer twintig minuten voor rijden. Hier is het maar drie straten verderop en bepaal je het tempo zelf", aldus inwoner Miriam Harreman, die hier evenals vele dorpsgenoten wekelijks haar sportieve rondje doet.

Tips van SportDrenthe voor wie in zijn dorp ook een beweegtuin wil realiseren: zorg voor voldoende toestellen. Een beweegtuin met slechts twee toestellen wordt al snel saai; belangrijk is dat je je hele lichaam kunt trainen. Benen, armen, buik en rug moeten aan bod komen; plaats een beweegtuin niet aan een drukke weg. Sporters voelen zich dan al snel bekeken. Een te afgelegen plek is ook niet goed. Dan moet je te veel moeite doen om er te komen en is de kans op vandalisme groot; een picknickbank is een must. Een beweegtuin heeft ook een sociale functie. Mensen moeten willen komen, ook als ze niet gaan sporten; denk aan voorzieningen als een fietsenrek en een watertappunt. (bron en voor nadere informatie zie Dagblad van het Noorden, 25-8-2016)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Zwinderen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje waarbij iemand je in 10 min. meeneemt door Zwinderen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zwinderen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Zwinderen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Zwinderen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Dorpshuis is het bruisende dorpshart van Zwinderen. Het pand is de thuisbasis van een reeks lokale instellingen zoals de activiteitencommissie, vrouwenvereniging De Schakel, Hengelsportvereniging Het Voorntje, Sjofar, de kaartclub, de Boermarke, Plaatselijk Belang, de EHBO, uitvaartvereniging De Laatste Eer, CNV Onderwijs, Weidevogelbescherming en Glasvezel Zuidenveld. Verder worden er workshops gegeven, is er een mogelijkheid tot boekenruil en worden er verjaardagen gevierd. Je kunt er ook terecht voor geheel verzorgde vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen/trainingen, koffie, thema-avonden, borrels, (familie)feesten, presentaties, kaartavonden, proeverijen, activiteiten rondom feestdagen, lezingen, (kleine) toneelvoorstellingen, muzikale ensembles, fiets-/wandelroutes etc.

Het dorpshuis is gebouwd in 1902 als school met een meesterswoning. Sinds 1957 is het pand in gebruik als dorpshuis. De afgelopen jaren was de boel sterk verouderd geraakt. Daarom is er in 2018 flink verbouwd om het pand weer aan de eisen des tijds te laten voldoen. Dat is ook in de geest van Lucas Zwaan. Zwaan, overleden op 31 december 2012, schonk zijn nalatenschap aan zijn geliefde Zwinderen. Verder hebben vele fondsen een bijdrage geleverd in de kosten, zoals 40.000 euro van het Oranjefonds, 15.000 euro van het VSB Fonds, 10.000 euro van het stimuleringsfonds van de gemeente en verder bijdragen van de Rabobank en het Kansfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds schonk audiovisuele apparatuur. De verbouwing is gedaan door aannemersbedrijven uit het dorp en directe omgeving om het geheel een lokale aangelegenheid te laten zijn. Om de kosten zo beperkt mogelijk te houden, is er ook heel veel werk verricht door vrijwilligers uit het dorp met 'twee rechterhanden'. Op 17 november 2018 is het dorpshuis door burgemeester Bert Bouwmeester feestelijk heropend.

De zaal is nu één grote ruimte, voorzien van een schuifwand voor bijeenkomsten voor kleinere gezelschappen. Er is nu een mooie bar en een keukentje met alle benodigde apparatuur. Achter het gebouw is een berging geplaatst. Om het pand duurzaam te maken en de exploitatiekosten te verlagen is het pand voorzien van zonnepanelen en ledverlichting. Het gebouw is ook geïsoleerd en de plafonds zijn geluidwerend gemaakt. Door een burgerinitiatief van de familie Aart en Jannie Pel van Zeilmakerij De Pelle heeft het dorpshuis van Zwinderen nu een zeer originele 'outdoor' boekenkast, oftewel Minibieb. Je kunt hier, ook als het dorpshuis gesloten is, boeken ruilen. Zo kun je je uitgelezen boeken er neerzetten waardoor een ander er ook nog plezier van heeft, en je neemt weer een ander boek mee naar huis. Sinds oktober 2018 zijn Erik en Miranda Meppelink de beheerders van het dorpshuis.

- Sport: - Hengelsportvereniging Het Voorntje is opgericht in 1956 en heeft haar thuisbasis in het dorpshuis van Zwinderen. Doel van de vereniging is het bevorderen van de hengelsport en om in wedstrijdverband de krachten met elkaar te meten. De vereniging is aangesloten bij Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe. De federatie houdt zich bezig met onder meer het pachten van viswateren in de genoemde provincies en het organiseren van wedstrijden voor haar leden. Verder onderhoudt zij contacten met gemeenten en waterschappen. De vereniging heeft circa 130 leden en daarnaast nog een aantal wedstrijdleden. Jaarlijks worden vanaf medio april 13 wedstrijden georganiseerd, waarvan 3 samen met de buren De Vrolijke Vissers uit Zweeloo. De wedstrijden worden gehouden in wateren van de gemeente Coevorden. Aan het eind van het seizoen is er nog een uitwedstrijd in Assen of Giethoorn.

- Veiligheid: - Blusgroep Zwinderen is een ca. 18 leden tellende brandweerpost. Naast het dorp zelf rukken ze verder nog uit naar Gees, Wachtum, Oosterhesselen (gedeeltelijk), Geesbrug, Nieuwlande (gedeeltelijk) en Nieuweroord.

- Onder de naam 'Hartveilig Project Zwinderen' startten Jan Tiems en Karin Zwaan in 2009 de voorbereidingen voor plaatsing van automatische externe defibrillators (AED's) en de opleiding. Er was tot dan één AED in het dorp: tijdens het zwemseizoen in het Bosbad en daarbuiten in Ons Dorpshuis. Omdat deze niet het gehele dorpsgebied kon bedienen - binnen de tijdsnormen die daarvoor staan - is besloten nog twee AED's te plaatsen. Het Jan Rigterink Fonds stelde een bedrag beschikbaar, waardoor het dorpsgebied sinds 2010 in het bezit is van twee extra AED's. De eerste is geplaatst aan de Brinkweg in het dorp en de tweede aan de Burgemeester Legroweg in buurtschap Nieuw-Zwinderen. Van der Veen Installatietechniek uiet het dorp heeft de apparaten belangeloos geplaatst. In maart 2010 hebben 11 inwoners van dorp en buurtschap hun diploma reanimatie en certificaat AED-hulpverlener verworven. Niet alleen het reanimeren en bedienen van de AED kwamen aan de orde, ook vragen als 'Hoe herken ik een hartinfarct' en 'Hoe om te gaan met omstanders?'

- Ezelopvang: - "Stichting Ezelwelzijn is in 2014 opgericht door ezelliefhebbers die zich inzetten voor het welzijn van de ezels. De doelstelling van Stichting Ezelwelzijn is het geven van advies en hulp aan ezeleigenaren, en dat in de breedste zin. Denk daarbij onder andere aan voorlichting en advies over verzorging, weidegang, stalling, voeding, maar ook aan gezondheidsproblemen waar een ezel mee te maken kan hebben. Daarnaast kan de stichting helpen bij het aanschaffen of afstand doen van de ezel. De stichting vangt op haar locatie in Zwinderen ezels op die, om welke reden dan ook, niet langer door de eigenaar verzorgd kunnen worden. Deze komen in de tijdelijke opvang en worden, na een gezondheidscheck, herplaatst bij adoptiegezinnen. Zo is de eigenaar er van verzekerd dat zijn ezel een goed volgend thuis krijgt, waar deze met liefde wordt ontvangen. Stichting Ezelwelzijn wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties en sponsoren.

We verzorgen ook “ezeldagen” voor instellingen met ouderen en gehandicapten. Door het fysieke contact met de ezel beleven ouderen vaak een herkenning met de dieren maar ook van hun jeugdjaren. Ook gehandicapten kunnen positief reageren op het contact met de ezels. Wij komen met de ezel(s) naar u toe. Desgewenst kan men ook naar onze opvanglocatie in Zwinderen komen om de ezel(s) in een natuurlijke omgeving te zien. We verzorgen ook workshops zoals hoefverzorging, trailer laden en het houden van een ezel en wat erbij komt kijken. De workshops worden gehouden op onze opvanglocatie, maar kunnen ook op locatie gegeven worden. Ook voor persoonlijke begeleiding kun je bij ons terecht. Zoals wandelen met de ezel of als je “problemen” hebt met de ezel en graag wil weten hoe je dit kunt oplossen."

Reactie toevoegen