Zuidwest-Fryslân

Streek
Zuidwest Fryslân
Fryslân

Zuidwest-Fryslân

Terug naar boven

Status en ligging

- Zuidwest-Fryslân is een van de 5 tegenwoordig gangbare regio's in de provincie Fryslân.

- O.a. in het kader van 'Plattelânsprojekten' is de provincie in een aantal regio's onderverdeeld, waaronder Zuidwest-Fryslân. Deze regio beslaat sinds 2014 de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren (vóór 2011 vielen de toen nog zelfstandige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel - nu deel van de gemeente Súdwest-Fryslân - onder Noordwest. Die voormalige gemeenten liggen eigenlijk in het midden van het westen, dus voor beide valt wat te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo handig om 1 - in dit geval nieuwe - gemeente ook onder maar 1 regio te laten vallen).

- De benaming wordt ook gebruikt voor enkele gebieden die slechts een deel van deze regio beslaan. Zo kent Nederland een aantal Nationale Landschappen, die vanwege hun bijzondere landschappelijke kwaliteiten als zodanig zijn benoemd. Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân is er daar één van. Dit gebied beslaat de gemeente Gaasterlân-Sleat en de voormalige gemeente Nijefurd met daaromheen delen van de gemeenten Lemsterland en Skarsterlân en van de voormalige gemeenten Wymbritseradiel en Wûnseradiel. Voor een kaart van dit gebied zie de link.

- En dan is er nog de in 2011 ontstane gemeente Súdwest-Fryslân, die de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel omvat. Waarbij men zich dus moet realiseren dat de gemeente De Fryske Marren (= fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân) wel in de stréék Zuidwest-Fryslân ligt, maar niet onder de geméénte Súdwest-Fryslân valt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Gebiedsagenda Súdwesthoeke (2014) is de uitvoeringsagenda voor Zuidwest-Fryslân op het gebied van Economie & Toerisme; Leefbaarheid & Voorzieningen; Blauw & Groen; en Cultuur & Cultuurhistorie. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn richtinggevend binnen alle thema’s. De gebiedsagenda is bedoeld om projecten die bijdragen aan een sterke regio in samenhang uit te voeren. Het gaat om overheidsprojecten en projecten die door burgers, bedrijven en organisaties worden aangedragen. De gebiedsagenda is ook een kader waarmee de financiering van de projecten kan worden geregeld, bijvoorbeeld financiering uit Provinciale en Europese fondsen. Nu de komende jaren de beschikbare middelen beperkt zijn, is het nog meer zaak om de krachten te bundelen en de gezamenlijke focus scherper te bepalen. Met de gebiedsagenda willen de partners de samenwerking in de Súdwesthoeke versterken, de bestuurlijke en ambtelijke drukte verminderen, maatwerk leveren en synergie voordeel en integrale, kwalitatief goede projecten realiseren.

De agenda voor de Súdwesthoeke heeft een ander karakter dan de streekagenda’s in de andere gebieden. De Strategische Samenwerkingsagenda die de gemeente Súdwest Fryslân en de Provincie Fryslân in december 2010 ondertekenden wordt namelijk uitgevoerd via de gebiedsagenda. Dit betekent dat ook het stedelijk gebied onderdeel is van deze gebiedsagenda. In de andere gebieden richten de streekagenda’s zich primair op het platteland. De gebiedsagenda heeft een duurzaam en dynamisch karakter en speelt wanneer nodig in op maatschappelijke actualiteiten. De partners bepalen samen de koers en wanneer nodig wordt deze samen bijgesteld. De gebiedsagenda is het resultaat van een vrijwillige (maar niet vrijblijvende) en gelijkwaardige regionale samenwerking tussen de gemeenten De Friese Meren en Súdwest- Fryslân, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. Deze partners zien de meerwaarde van het samen uitwerken en uitvoeren van regionale opgaven. Door de intensievere samenwerking kunnen opgaven integraler en efficiënter worden opgepakt. Dit moet leiden tot doelmatige inzet van middelen en het zo goed mogelijk benutten van mogelijke (Europese) subsidiestromen.

Reactie toevoegen