Zuidoostbeemster

Plaats
Dorp
Purmerend
Waterland
Noord-Holland

zuidoostbeemster_plaatsnaambord_kopie.jpg

Zuidoostbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

Zuidoostbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

zuidoostbeemster_kaart_bij_bestemmingsplan_zuid-oost_1971.jpg

Zo zag Zuidoostbeemster eruit ten tijde van vaststelling van het 'Bestemmingsplan Zuid-Oost 1971' (waar deze kaart een bijlage bij is).

Zo zag Zuidoostbeemster eruit ten tijde van vaststelling van het 'Bestemmingsplan Zuid-Oost 1971' (waar deze kaart een bijlage bij is).

zuidoostbeemster_actuele_kaart_openstreetmap.jpg

En dit is het huidige grondgebied (binnen de oranje lijn) en bebouwing van Zuidoostbeemster. (© www.openstreetmap.org)

En dit is het huidige grondgebied (binnen de oranje lijn) en bebouwing van Zuidoostbeemster. (© www.openstreetmap.org)

zuidoostbeemster_z-inn_kapel.jpg

De Hervormde (PKN) kapel in Zuidoostbeemster dateert uit 1951 en heette ook De Kapel. Tegenwoordig heet hij Z-INN en worden er ontzettend veel en zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zie daarvoor het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

De Hervormde (PKN) kapel in Zuidoostbeemster dateert uit 1951 en heette ook De Kapel. Tegenwoordig heet hij Z-INN en worden er ontzettend veel en zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zie daarvoor het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

zuiderweg_zuidoostbeemster_straatnaambord.jpg

Reuze handig dat er bij sommige kilometerslange wegen in ons land onder staat voor welke huisnummers je welke kant op moet, zoals hier aan de Zuiderweg op de kruising met de Nekkerweg in Zuidoostbeemster. Dat zou men bij dergelijke wegen vaker mogen doen.

Reuze handig dat er bij sommige kilometerslange wegen in ons land onder staat voor welke huisnummers je welke kant op moet, zoals hier aan de Zuiderweg op de kruising met de Nekkerweg in Zuidoostbeemster. Dat zou men bij dergelijke wegen vaker mogen doen.

Zuidoostbeemster

Terug naar boven

Status

- Zuidoostbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

- Onder het dorp Zuidoostbeemster valt ook de buurtschap Halfweg en een deel van de buurtschap Oostbeemster.

- Het komt in ons land maar zelden voor dat een gemeente (of bordenmaker) een plaatsnaam inkort omdat men hem te lang vindt voor op het plaatsnaambord. Curieus en wat ons betreft ook gewoon lelijk is dat men deze plaatsnaam op de plaatsnaamborden heeft ingekort tot Z.O. Beemster. De officiële plaatsnaam is Zuidoostbeemster. Als men die te lang vindt voor op de plaatsnaamborden, moet men die borden een paar cm breder maken, of het lettertype een puntje kleiner maken...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1968 Zuidoostbeemster. In 1917 is er sprake van een 'Bestemmingsplan Zuid-Oost' voor deze dorpskern.

Naamsverklaring
In recente tijd ontstane woonkern in de Beemster. Genoemd naar de ligging in het zuidoosten van de Beemsterpolder (1612). Voor het naamdeel -beemster zie onder de link, bij de gelijknamige gemeente.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zuidoostbeemster ligt NW van de stad Purmerend, NO van het dorp Neck, ZO van het dorp Middenbeemster, W en ZW van de dorpen Kwadijk, Hobrede en Middelie en ZW van het dorp Oosthuizen. De A7 doorkuist het dorpsgebied in N-Z richting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zuidoostbeemster heeft ca. 1.500 huizen met ca. 3.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stoomtram
Van 1895 tot 1931 was er de stoomtram Purmerend-Alkmaar, die ook door Zuidoostbeemster kwam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In januari 2021 heeft de Purmerendse wethouder Eveline Tijmstra een werkbezoek gebracht aan het dorp, omdat de gemeente Beemster in 2022 immers wordt toegevoegd aan de gemeente Purmerend. Zij doet daar op haar site als volgt verslag van: "Dorpsraad Zuidoostbeemster is in 2011 gestart en bestaat inmiddels 10 jaar. Ik spreek met een aantal mensen uit het bestuur over wat de dorpsraad doet en welke aandachtspunten zij mij mee willen geven voor de toekomst.

In 2016 heeft de dorpsraad een eigen dorpsvisie gemaakt. Dit geeft richting aan hun handelen en benadrukt dat de interactie tussen gemeente en bewoners van belang is. De visie is tot stand gekomen op basis van alle input uit de dorpskern: een enquête onder alle bewoners, diepte-interviews en een kinderenquête onder leerlingen van basisschool De Bloeiende Perelaar. Centrale thema’s uit de visie zijn 1) Behoud karakteristieke structuur en cultuurhistorische waarden, 2) wonen in de Zuidoostbeemster, 3) verkeersveiligheid, 4) voldoende voorzieningen voor jong en oud.

Leden van de dorpsraad volgen alle ontwikkelingen goed en zijn aanwezig bij bijeenkomsten die hierover georganiseerd worden. Zo zijn zij bijvoorbeeld goed aangehaakt bij het traject van de corridor Amsterdam-Hoorn van Rijkswaterstaat, waarbij de A7 tot Purmerend-Noord driebaans wordt en als gevolg daarvan de op- en afritten grenzend aan de Zuidoostbeemster wijzigen. Ook organiseert de dorpsraad zelf 3 á 4 bijeenkomsten per jaar voor bewoners om informatie over verschillende thema’s te delen en op te halen. Verbeteren van de oversteek op de Purmerenderweg is een mooi concreet voorbeeld van wat er in de afgelopen jaren gerealiseerd is.

Op de vraag wat belangrijk is voor de Zuidoostbeemster worden een aantal punten aangedragen. De dorpsraad geeft aan dat er behoefte is aan een plek om elkaar te ontmoeten, een soort gemeenschapshuis. Bijvoorbeeld zoals de Kerckhaen in de Westbeemster. Het huidige buurthuis nodigt niet uit om spontaan binnen te lopen. Door alle gecombineerde functies die er zitten en het naar binnen gerichte gebouw is het een goed gebruikte plek voor verengingen. Maar het nodigt niet uit om spontaan naar binnen te lopen. Als idee wordt geopperd de recreatiezaal van woon-zorgcentrum Zuiderhof op een andere manier te gebruiken. Misschien is het ook mogelijk om daar een terras te realiseren.

Een ander onderwerp dat ter sprake komt is de woningbouw, die op een schaalniveau moet zijn passend bij de Zuidoostbeemster. Verder bespreken we de behoefte aan seniorenwoningen en het drukke verkeer op de Purmerenderweg. Belangrijk om te behouden is volgens de dorpsraad de werelderfgoedstatus en het slotenpatroon van de kopergravure. Op dit moment ontstaat er in de Beemster een initiatief om een nieuwe stichting op te richten: Stichting Beemster vanzelfsprekend. Een koepel van verenigingen als gesprekspartner van de gemeente. Het is lastig om nieuwe mensen te vinden voor de dorpsraad. Misschien dat in de toekomst de dorpsraad opgaat in de nieuwe stichting om van daaruit de krachten te bundelen."

- "De anno 2020 in ontwikkeling zijnde nieuwe wijk De Nieuwe Tuinderij gaat ca. 475 woningen omvatten en is nauwkeurig ingepast in het unieke en beschermde landschap van de Beemster. Het uitgangspunt voor de verkaveling is de bestaande polderstructuur met waterlopen en bebouwingslinten. Historie, groen en inspirerende architectuur. De Beemster is een historische plek. De vruchtbare grond zorgde voor welvaart en voorspoed. Op de plek van De Nieuwe Tuinderij groeiden vroeger groenten en fruit. Nu is er een nieuw tijdperk aangebroken: de bloei van een kersvers woongebied. De stedenbouwkundige heeft samen met de architecten gezorgd voor een inspirerende woonomgeving van een bijzondere kwaliteit. Architectuur in de stijl van de Amsterdamse School, mooi ingepast tussen watergangen en oude bomen. Huizen met grote tuinen in een kleinschalige, dorpse opzet. De historische linten. De Purmerenderweg en het dwars daarop gelegen Noorderpad en Zuiderpad zijn sterk beeldbepalend voor Zuidoostbeemster. De nieuwe ontsluiting van De Nieuwe Tuinderij is opgevat als net zo'n lint, het Middenpad genoemd. Hierlangs komen uitsluitend vrije kavels met vrijstaande woningen om het kleinschalige en gevarieerde karakter van de oude linten te kunnen voortzetten.

De waterlopen. In noord-zuid-richting vloeien op regelmatige afstand brede waterlopen ter afwatering van de polder. De waterlopen worden in het stedenbouwkundig plan gebruikt om het groen tot aan de voordeur van de woningen te brengen. Deze bredere zones zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en worden natuurlijk ingericht. De buurten. Tussen de waterlopen en achter de linten liggen de buurten. Net zoals de bestaande buurten in Zuidoostbeemster uit de jaren 50 en 60 zijn deze buurten rustiger van karakter dan de linten. Korte rijtjes van 2 tot 5 woningen wisselen elkaar af. Vaak zijn ze gegroepeerd rond een groene plek, zodat ook hier het groen een belangrijke stempel drukt op de identiteit van de wijk." (bron en voor nadere informatie zie de website over de wijk onder de link, van ontwikkelaar BPD)

- "De Dorpsontwikkelingsvisie moet de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weergeven die noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend in 2022 richtinggevend zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. In het Plan van Aanpak kun je lezen hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand komt. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster worden in de Dorpsontwikkelingsvisie meegenomen. Met bijdragen van de inwoners stelden we eerst de Nota van Uitgangspunten Dorpsontwikkelingsvisie samen. In september 2019 heeft de gemeenteraad deze nota vastgesteld.

In oktober en november organiseerden we drie themabijeenkomsten, waarin we samen met belanghebbenden de wensen, ambities en de verdere vormgeving van de bebouwde omgeving van het dorp bespraken. Vervolgens zijn deze opbrengsten vertaald naar mogelijke ontwikkelvarianten voor het dorp en uiteindelijk een voorkeursvariant. De verslagen van de bijeenkomsten en de varianten kun je hier terugvinden. - Lees hier meer over de keuzes die we voor de voorkeursvariant hebben gemaakt. De voorkeursvariant is uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie, waar men weer op kon reageren. In juni 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster vastgesteld." (bron: gemeente Beemster)

"Met trots presenteren het college en de raad van Beemster de Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040. Een structuurvisie die tot stand is gekomen dankzij de waardevolle en onmisbare bijdragen van vele inwoners, ondernemers en organisaties uit het dorp. Uw betrokkenheid bij het dorp is groot: de ruimte in Zuidoostbeemster is belangrijk voor ons allemaal. In de afgelopen jaren zijn in het dorp nieuwe woningen gebouwd en is het aantal inwoners gegroeid. Met meer dorpelingen neemt de vraag naar maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen vanzelfsprekend toe. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om noodzakelijke voorzieningen als onderwijs, sport en zorg die goed en veilig bereikbaar moeten zijn. Velen van u willen ook in de toekomst in hun eigen dorp blijven wonen. De ruimtelijke opzet met het vele groen zorgt mede voor het dorpse karakter dat u waardeert. En u niet alleen, want het dorp ´met de stad om de hoek´ is ook een aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe inwoners. Dat zie ik als een groot compliment voor het dorp en de dorpelingen! Dat betekent wel dat we goed moeten nadenken over de toekomstige inrichting van de ruimte. Want senioren of juist starters op de woningmarkt stellen andere eisen aan woonruimte en voorzieningen in het dorp dan bijvoorbeeld gezinnen.

Met deze Dorpsontwikkelingsvisie laten we zien welke gezamenlijke ambities er zijn voor de toekomst van het dorp, waarbij we het Werelderfgoed blijven beschermen. Ambities die onder andere voortkomen uit inspirerende gesprekken en soms felle discussies tijdens themabijeenkomsten, inloopmiddagen, online en ongetwijfeld ook op het schoolplein of bij de bushalte. Uw betrokkenheid waardeer ik zeer. De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geldt als kader waaraan we alle toekomstige plannen voor het dorp zullen toetsen. Tegelijkertijd kan de visie ook andere partijen inspireren om met ideeën te komen die goed bij het dorp en in de visie passen. En waarbij we als gemeente ook zelf investeren, zodat het dorp zich in en voor de toekomst kan ontwikkelen zoals we samen voor ogen hebben." Aldus burgemeester Joyce van Beek in het Voorwoord van de Dorpsontwikkelingsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kapel op Prinses Wilhelminasingel 39 in Zuidoostbeemster dateert uit 1951 en heette ook De Kapel. Het is een zaalkerk in sobere expressionistische vormen, met dakruiter. Het interieur is later fors gemoderniseerd. Het orgel is in 1951 gebouwd door W. van Leeuwen, met gebruikmaking van ouder materiaal. Tegenwoordig profileert men het pand als Z-INN: "Z-INN is een liberale en oecumenische ontmoetingsplek, hecht verbonden met de breedte van de samenleving in de Beemster en Purmerend. De inzet is een alternatief kerkzijn over hokjes heen dat mensen aan elkaar verbindt, zowel in hun maatschappelijke inzet, in gemeenschaps-activiteiten als in het zoeken naar geloof en zingeving. Het gaat om mogelijkheden en verbinding!

De afgelopen jaren is er hard gewerkt, wat geresulteerd heeft in: een maandelijks vrouwencafé VROUWEN@GO! met een spreker uit de regio die haar passie deelt (gemiddeld bezocht door ruim 50 vrouwen); een maandelijkse kerkdienst (ca 60 personen) en een aantal keren per jaar een alternatieve kerkachtige bijeenkomst. Bijvoorbeeld een startontbijt met 80 personen, kinderkerstfeest, ouderkerst, etc.; er zingen maar liefst vier koren in Z-INN (kinderkoor 20 pers., jongerenkoor 16 pers., gospelkoor 35 pers., ‘klassiek’ koor 40 pers.). Allemaal werken zij regelmatig mee aan kerkdiensten en andere activiteiten (kerstmiddagen voor ouderen, 4 mei herdenking, etc.); een tweewekelijks vrijzinnig leerhuis met uitstapjes naar het Oerboek en meer (20 pers); een jaarlijkse Lentemarkt, waar zo ‘n 35 vrijwilligers bij betrokken zijn en die bezocht wordt door enkele honderden bezoekers uit Zuidoostbeemster en omgeving (met een uitgebreid kinderprogramma en veel ruimte voor ontmoeting); er worden films gedraaid en besproken; er zijn speciale activiteiten voor kinderen en ouders (pompoenenoogstfeest met soep, een kleinekinderkerkdienst en palmpaasstokken); er is een little free pantry waar buurtbewoners voedsel instoppen en uithalen.

Z-INN wordt ook veel verhuurd. Zo zijn er naast de koren vier yoga-klassen, worden er meditatiewandelingen vanuit Z-INN georganiseerd, zijn er masterclasses zang, lezingen en allerlei bijeenkomsten. Met al deze activiteiten willen wij een financiële basis creëren, maar zoeken wij ook bewust naar activiteiten die aansluiten op wat Z-INN wil zijn, die haar in een netwerk van aanvullende instellingen en organisaties plaatsen en die de drempel naar de eigen activiteiten verlagen."

- Fort aan de Binnenweg.

- Fort benoorden Purmerend (Kwadijkerweg 8) ligt NNO van de dorpskern van Zuidoostbeemster.

- Kunstwerk 'Samenspel' van John Bier dateert uit 1970 en staat bij het MFC.

- Het 'Monument voor Geallieerde Vliegers' bij Zuiderweg 41, tegenover de waterzuivering, is opgericht ter nagedachtenis aan twee RAF-piloten die op 19 augustus 1940 zijn omgekomen nadat hun vliegtuig boven de Beemster was neergeschoten. Jaarlijks is hier op 4 mei een herdenkingsplechtigheid.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- De Beemster Erfgoed Marathon in Zuidoostbeemster (op een zondag in mei, in 2019 voor de 6e keer) wordt georganiseerd door Stichting Beemstermasters. Het parcours is afwisselend; zo loop je door een boerenstal met koeien, doorkruis je weilanden en loop je over de dijken met prachtig uitzicht, dit alles in de prachtige Beemsterpolder in lentesferen. Onderweg zijn diverse cateringpunten ingericht waar typische Beemster streekproducten worden aangeboden. Zo nip je onder meer aan een glaasje echt Beemster fruitsap, proef je een stukje Beemsterkaas en geniet je van een overheerlijk pannenkoekje.

De Beemster Erfgoed Marathon is een prestatieloop en geen wedstrijdloop, d.w.z. het gaat om het uitlopen ervan en het plezier van de deelnemers, en niet om het winnen (wat natuurlijk onverlet laat dat het wel degelijk een hele prestatie is om de halve of hele marathon te volbrengen!). Hun motto ‘Samen Sportief Smullen’ staat voorop. Je kunt verschillende afstanden lopen. Zo kun je als duo de hele of halve marathon afleggen. Je kunt sinds 2018 ook als trio meedoen aan de hele marathon, waarbij je een tandem kunt huren. De twee (of drie) deelnemers starten dan samen met een fiets (of tandem) en leggen met z’n tweeën of met z'n drieën afwisselend lopend en fietsend de volledige afstand af. Onderweg kan er naar believen omgewisseld worden; de loper gaat fietsen en vice versa. Zo loop je een deel van de marathon maar je beleeft de hele marathon. De omgeving en entourage bieden een prachtige gelegenheid om partner, kinderen en/of vrienden mee te nemen om je langs de route aan te moedigen.

- Prachtig gelegen in het polderlandschap van de Beemster en deel uitmakend van de Stelling van Amsterdam, ligt Fort benoorden Purmerend (NNO van de dorpskern van Zuidoostbeemster en onder dat dorpsgebied vallend). Het fort wordt hergebruikt als wijnproeverij. Op het terrein bevinden zich enkele woningen en in de fortwachterswoning is initiatiefnemer tuinontwerpbureau Buitenzorg gevestigd. Een vriendelijke plaats om middels de jaarlijkse Beemster Fortfair (op een zondag in juni) een aantal goede dingen van het leven samen te brengen; de tuin, het buitenleven, kunst, goede wijn en delicatessen. De Beemster Fortfair wordt al jaren georganiseerd. Vóór 2018 als particulier initiatief van oprichtster Lieke Creemer, sinds dat jaar als evenement van Lionsclub Purmerend Marktstaede. De Beemster Fortfair staat altijd in het teken van fundraising voor een jaarlijks wisselend goed doel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Rondje Zuidoostbeemster (10 km) voert je o.a. langs de 2 forten alhier van de Stelling van Amsterdam: Fort aan de Nekkerweg en Fort aan de Middenweg.

- "Speeltuin De Spelemei in Zuidoostbeemster is open voor alle kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte al gelijk toegang tot De Spelemei! Vanaf 1 jaar dient er een entreeprijs betaald te worden. Voor €1,00 per kind per dag kan er al gespeeld worden in De Spelemei. Ouders en verzorgers hebben gratis toegang. Tijdens de officiële schoolvakanties zijn de toegangsprijzen verhoogd naar €1,50 per kind per dag. Afrekenen bij de balie kan alleen contant. Bewoners van de Beemster of kinderen die op een van de scholen zitten in de Beemster kunnen een lidmaatschap aanvragen. Met het lidmaatschap krijg je onbeperkt toegang tot de speeltuin en mag men kosteloos deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Daarnaast draag je hiermee bij aan de instandhouding van de speeltuin! Door dit formulier in te vullen kun je een lidmaatschap van speeltuin De Spelemei aanvragen. Het lidmaatschap van speeltuin De Spelemei is een gezinslidmaatschap. Alle kinderen in je gezin zijn hierdoor automatisch lid. Leden dienen minimaal een keer per jaar verplicht een oppasdienst te draaien (2,5 uur). Een jaar lidmaatschap kost €28,00 per gezin/huishouden." De speeltuin is jaarlijks geopend van begin maart tot eind oktober.

- Het in 1972 opgerichte Beemster Arboretum in Zuidoostbeemster (Nekkerweg 67a) is is dagelijks vrij toegankelijk tussen 9:00 uur en zonsondergang. Oprichter en beheerder ir. Hans Völlmar heeft het arboretum aangelegd, en is er door de aankoop van land en het verzamelen van planten in geslaagd het arboretum uit te breiden tot wat het vandaag de dag is: een systematisch gedeelte van 2 hectare en een geografisch gedeelte van 3,5 hectare. In het systematische gedeelte zijn soorten en cultivars per geslacht bij elkaar geplant. In het geografische gedeelte zijn de planten op geografisch voorkomen gerangschikt om te laten zien hoe bomen en struiken in bosverband groeien.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidoostbeemster (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Zuidoostbeemster van het Buurthuis op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Zuidoostbeemster houdt zich bezig met het welzijn van de inwoners. Ze vormt een schakel tussen inwoners en de gemeente. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Hoe actiever de dorpsraad, hoe meer de gemeente hecht aan onze mening. Daarom is het van belang dat de inwoners zich via de dorpsraad laten horen."

- Buurthuis en MFC: - Buurthuis Zuidoostbeemster. Het idee om een buurthuis te realiseren is ontstaan tijdens het feest ter gelegenheid van 350 jaar Beemster (in 1962). Die festiviteiten werden namelijk geplaagd door hevige regenval. En dat was niet prettig. Om een buurthuis op te richten en te laten bouwen is veel geld nodig. Het totale kostenplaatje werd geraamd op fl 200.000. Een deel van het geld (10%) moest door de inwoners zelf worden opgebracht. Door een spaarsysteem konden alle inwoners het buurthuis steunen. Er werden rekeningen geopend bij de Nutsspaarbank en de Boerenleenbank. De onderlinge verbondenheid in het dorp werd hiermee versterkt. De financiering van de rest van het geld is mogelijk gemaakt door steun van het rijk, provincie, gemeente en vele andere instanties en steunfondsen. In 1970 is het buurthuis geopend.

In 2005 startte de voorbereiding voor de bouw van een 4.200 m2 groot Multifunctioneel Centrum (MFC) waarin het buurthuis zou gaan participeren. De glazen uitstraling, die het gebouw heeft gekregen, is een afspiegeling van het kassengebied in Zuidoostbeemster. De houten vlakverdeling in de gevel van het gebouw geeft het verkavelingspatroon weer van de Beemsterpolder. MFC De Boomgaard is in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. In het MFC zijn behalve het buurthuis ook een Brede school, Kinderopvang, Turnzaal, Gymzaal en een Toneelzaal gevestigd. Als sluitstuk van de verhuizing en alle wijzigingen voor het Buurthuis kreeg het Buurthuis in 2010 een moderne Bose muziekinstallatie voorzien van o.a. cd, dvd, tuner en tv ontvangst op projectiescherm met beamer. Deze aankoop kon tot stand komen met financiële ondersteuning van het Oranjefonds.

- Onderwijs: - Hoe komt Basisschool De Bloeiende Perelaar aan deze voor een basisschool niet alledaagse naam? Dat vinden wij gelukkig toegelicht op de site van de school: "Schrijver Jan Mens (1897-1967) heeft diverse boeken geschreven over de Beemster. Hij schreef ‘Betje Wolff' en ‘Leeghwater’ en ook een leesserie van 8 delen speciaal voor de lagere school getiteld ‘De Bloeiende Perelaar’. De kinderen die in deze boekjes voorkomen, woonden in een huisje bij de Westertoren in Amsterdam. Dat huisje heette 'De Bloeiende Perelaar'. Het huisje had een gevelsteen, waarop een bloeiend perenboompje was afgebeeld. De kinderen brachten aangename vakanties door op boerderij De Eenhoorn in de Beemster. Zij genoten vooral van alle bloeiende boomgaarden, die de Beemster rijk is. Destijds is er voor gekozen ‘openbare lagere school 1930’ in Zuidoostbeemster deze enige en unieke naam te geven: ‘De Bloeiende Perelaar’."

- Wonen: - "Wooncentrum Zuiderhof in Zuidoostbeemster omvat 68 woningen met 2, 3 of 4 kamers. Er zijn laagbouwwoningen en woningen in het hoofdgebouw, dat 3 verdiepingen telt. Waar je ook woont in Zuiderhof: je hebt er alle rust en privacy. Verder zijn er allerlei faciliteiten. Om te beginnen is er de binnentuin. Daar zul je veel gelijkgestemden tegenkomen. De tuin staat veelal vol met bloemen. Ook binnen vind je een prettige omgeving: in de gezellige ontmoetingsruimte worden allerlei activiteiten georganiseerd. Natuurlijk kun je er ook gewoon genieten van een kopje koffie of thee in goed gezelschap. En wil je eropuit? Pak je auto of stap op de bus; de halte is vlakbij. Of wil je liever op de fiets de mooie Beemsterpolder in? Zuiderhof heeft een ruime inpandige fietsenstalling. Dus je hoeft je fiets maar te pakken en weg te rijden, het groen in. Overigens is het grootste voordeel van Zuiderhof misschien wel dat alle vormen van zorg zo dichtbij zijn. Wellicht heb je op dit ogenblik geen zorgverleners nodig. Maar ze zijn in de buurt op het moment dat je er wel behoefte aan hebt. De Zorgcirkel, Evean en Buurtzorg bieden desgewenst 24 uur per dag zorg. En dat is voor veel mensen een prettig idee."

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij Het Rijperwapen in Zuidoostbeemster heeft biologische melkgeiten, varkens, paarden, konijnen, katten en een hond. Twee dagen in de week komen hier hulpboeren meehelpen. Martin, de boer, begeleidt e.e.a. Werken doen we, maar gezelligheid en sociaal contact staan voorop. Het is belangrijk dat het een leuke en gezellige dag is."

- "Het leuke van Zorgboerderij Konijn in Zuidoostbeemster is vooral de rust en ruimte, het werken met en genieten van de dieren en de natuur. Zorgboerderij Konijn is geen productiebedrijf, daarom is er voor de deelnemers ook geen productiedrang. Alles kan gebeuren in het eigen tempo van de deelnemers. Hierdoor kunnen zij makkelijk een zinvolle dagbesteding ervaren, een beter zelfbeeld ontwikkelen en in het algemeen zich zelf verder ontplooien. Het werken met en verzorgen van de diverse dieren wordt over het algemeen als rustgevend ervaren, hoewel de deelnemers over het algemeen aan het einde van de dag vermoeid maar voldaan naar huis terugkeren."

- Veiligheid: - "Blusgroep Zuidoostbeemster is opgericht in 1951. Omdat dit in die tijd een dichter bewoond gebied werd, zag men aanleiding tot de oprichting van deze blusgroep. De groep had nog geen eigen onderkomen. Bij de komst van het eerste voertuig, de Renault, in 1956, werd een schuur op Zuiderpad 50 omgebouwd tot kazerne. Dit gebouw had plek voor één blusvoertuig en was voorzien van een toilet en werkbank. In verband met de komst van het nieuwe blusvoertuig in 2001, een Mercedes Atego 1033, bleek de garage echter te laag te zijn. De kosten voor het verhogen bleken te hoog. Voor de 1033 is toen een tijdelijk onderkomen gevonden aan de Purmerenderweg, in voorheen de BMW garage. Ploeg Zuidoost heeft deze garage ingericht. Piet Oortwijn heeft er een schitterende wandtekening gemaakt van "De streijdt teegen den vuurduivel".

Op 4 september 2014 is de nieuwe uitrukpost aan de Zuiderweg hoek Zuiddijk officieel in gebruik genomen. Na de toespraken van burgemeester Brinkman en onze regionaal commandant Raasing werd de afstandbediening van de overheaddeur overgedragen aan de ploeg in de Zuidoostbeemster. Het gebouw is werkelijk schitterend geworden en de 25 zonnepanelen maken dit het op dat moment duurzaamste gebouw in de Beemster. Ook 's avonds is duidelijk te zien dat het een brandweerpost betreft. De logo's stralen de verlichting uit naar de muur en komen daardoor mooi uit." (bron: Brandweer Beemster)

Reactie toevoegen