Zuidoost Fryslân

Streek
Zuidoost Fryslân
Fryslân

Zuidoost Fryslân

Terug naar boven

Status

Zuidoost Fryslân is een regio in de provincie Fryslân. De regio omvat de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland.

Terug naar boven

Beschrijving

- Pagina over de regio Zuidoost Fryslân op de site van de provincie Fryslân.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Streekagenda Zuidoost is opgesteld door de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. De Streekagenda geeft focus aan de uitvoering van projecten voor de ontwikkeling van Zuidoost op regionale schaal. Het is een groeimodel voor een regionale gebiedsgerichte aanpak en samenwerking. Aan de hand van de Streekagenda voeren wij gezamenlijk projecten uit die bijdragen aan een sterke regio. Voor Zuidoost Fryslân zijn dat projecten op het gebied van recreatie en toerisme, wonen en economie. Daarnaast spelen we binnen het thema ‘groen-blauwe structuur’ in op onderwerpen als landschap, cultuurhistorie, landbouw en water.

- De provincie heeft in april 2012 besloten dat zij een gemeentelijke herindeling in de regio Zuidoost Fryslân vooralsnog niet noodzakelijk vindt. Over een aantal jaren kan het wel weer aan de orde komen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij o.a. de VVV's in de regio kun je de het toeristisch magazine De Friese Wouden verkrijgen. Via de link is hij ook online te bestellen.

- De regio wordt tegenwoordig toeristisch 'op de kaart gezet' als De Friese Wouden: Land van natuurlijk ritme.

- Toeristische informatie over Zuidoost Fryslân.

- In 2006 is het project Fietsroutenetwerk Zuidoost Fryslân gestart. Het fietsroutenetwerk geeft fietsers de mogelijkheid om van knooppunt tot knooppunt een eigen route samen te stellen. Het is heerlijk fietsen door de prachtige Friese Wouden. Voor de actieve fietser zijn er uitgebreide routes en netwerken door bossen en heide. Kijk voor fietsroutes en het fietsroutenetwerk op Friesland.nl.

- In 2016 is het Wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân gereed gekomen. Heerlijk wandelen door dorpen, langs vaarten en kanalen, door bosrijk natuurgebied en grazige weilanden. Het wandelnetwerk vind je in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Het beslaat zo'n 1250 kilometer. Een bijzonder fijnmazig netwerk waarin iedere deelnemende gemeente minimaal 2 startpunten en een informatiepaneel heeft gekregen. Download het overzichtskaartje en stippel zelf een mooie route uit.

- ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland is de collectieve agrarische natuurvereniging voor de regio Zuidoost Fryslân. ELAN is in 2010 door de 5 agrarische natuurverenigingen (ANV's) in de regio opgericht. Bij de oprichting bleven de ANV's lid van de overkoepelende vereniging ELAN. De agrarische leden bleven ook gewoon lid van hun eigen ANV;  De Alde Delte in Opsterland, Grien Brongergea in Heerenveen, De Tjongervallei in Heerenveen en Weststellingwerf, Gagelvenne in Ooststellingwerf, Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in Weststellingwerf en aspirant lid de Tjalleberter Krite in Heerenveen.

Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband in een begrensd gebied dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers. Deze grondgebruikers zijn de uitvoerders van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het collectief is eindbegunstigde van de subsidie. ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland sluit zelf de contracten met de grondgebruikers die grotendeels ook zelf de controle en handhaving uitvoeren. De naam ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. Daarnaast wil de vereniging nieuw en fris elan uitstralen in de streek.

Net als de onderliggende natuurverenigingen streeft ELAN naar agrarische bedrijven waar agrariërs in harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken. Ze willen met plezier hun vak blijvend uitoefenen, zodat deze bedrijven ook in de toekomst nog hun plek innemen in de mooie omgeving van Zuidoost Fryslân. Door als agrarische natuurverenigingen samen te werken willen ze samen sterk staan: ze willen van elkaar leren en een aanspreekpunt zijn voor overheden. De hoofdtaak van ELAN is het opzetten en coördineren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Zuidoost Fryslân. Jaarlijks wordt er een gebiedsaanvraag gedaan bij de Provinsje Fryslan, waarin het agrarisch natuurbeheer wordt aangevraagd. ELAN heeft met ca. 330 grondgebruikers een beheerovereenkomst voor het uitvoeren van beheermaatregelen ten behoeve van vogels, amfibieën, reptielen, vleermuizen en libellensoorten.

Reactie toevoegen