Zeumeren

Plaats
Buurtschap
Barneveld
Veluwe
Gelderland

zeumeren_gebiedsvisie_2011.jpg

D.m.v. de in 2011 opgestelde Gebiedsvisie Zeumeren schetst de gemeente Barneveld een beeld van waar ze met het gebied in de komende jaren heen wil m.b.t. recreatiegebied, woningbouw, herbestemming boerderijen, groene buffer etc. (© bureau LOS Stadomland)

D.m.v. de in 2011 opgestelde Gebiedsvisie Zeumeren schetst de gemeente Barneveld een beeld van waar ze met het gebied in de komende jaren heen wil m.b.t. recreatiegebied, woningbouw, herbestemming boerderijen, groene buffer etc. (© bureau LOS Stadomland)

Zeumeren

Terug naar boven

Status

- Zeumeren is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld (van 1812 t/m 1817 gemeente Voorthuizen).

- De buurtschap Zeumeren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Voorthuizen.

- De buurtschap Zeumeren heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1870 ook Seumeren.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeumeren ligt W van het gelijknamige recreatiegebied en Z van het dorp Voorthuizen en grenst in het Z aan de A1. De buurtschap ligt rond de wegen Zeumerseweg, Oude Zeumerseweg, Stroetweg, het Z deel van de Schoonengweg en het W deel van de Blotekamperweg, en ligt verder N van het dorp Barneveld, ONO van het dorp Terschuur, NW van het dorp Kootwijkerbroek en WZW van het dorp Stroe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zeumeren 29 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroegste bewoning
Bij archeologische opgravingen in Zeumeren in 2013 - t.b.v. uitbreiding van de recreatieplas - is een compleet boerenerf uit de 8e eeuw aangetroffen. Archeologen spreken van "een verrassend resultaat". De vroege datering van het erf en de goed geconserveerde structuren maken deze vondst bijzonder. In de buurt van het terrein is eerder een agrarische nederzetting uit de 10e tot en met de 12e eeuw ontdekt. De gevonden archeologische sporen zijn inmiddels uitgebreid beschreven, het aardewerk is in het provinciaal archeologisch depot opgeslagen.

Tweede Wereldoorlog
- Ooggetuigenverslag over Zeumeren in de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Barneveld wil niet dat Voorthuizen en bedrijventerrein Harselaar aan elkaar groeien, en wil daarom een groene buffer tussen beide behouden. De in 2011 in opdracht van de gemeente door bureau LOS Stadomland opgestelde Gebiedsvisie Zeumeren moet invulling geven aan deze bufferfunctie, zowel vanuit het perspectief van het landschap als vanuit de(mogelijke) functies in het gebied. De gebiedsvisie moet duidelijk maken hoe het deels nog herkenbare kleinschalige coulissenlandschap behouden kan blijven. Tegelijk staat de tijd niet stil. Zo is hier naast diverse functiewijzigingen van (voormalige) agrarische bedrijven een zoekzone voor woningbouw (Voorthuizen Zuid) geprojecteerd. En Recreatiegebied Zeumeren (RGV) beoogt tot een verdere kwaliteitsverbetering en seizoensverlenging van het toeristisch recreatief product te komen. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling, aangezien er gemeentebreed behoefte is aan nieuwe actieve dagrecreatieve voorzieningen.

De kern van de gebiedsvisie is een sterk landschapsbeeld, gericht op het gebruik door bewoners, recreanten en agrarische bedrijven. De intensiteit van het recreatieterrein Zeumeren wordt geconcentreerd, zodat naast het actieve en uitdagende, ook de groene beleving mogelijk blijft. De recreatieplas krijgt om die reden in de visie een intensieve en een luwe zone. Deze eis is ingegeven door zowel ruimtelijke (landschappelijke) motieven als recreatieve motieven. In het overige buitengebied is volop ruimte voor de diversiteit van de agrarische sector, die daarmee een weerspiegeling vormt van het Barneveldse agrarische ondernemerschap.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Oudejaarsduik, tegenwoordig onder de naam Dive2Change (laatste zaterdag van het jaar) is een jaarlijks evenement in de recreatieplas van Zeumeren, dat wordt georganiseerd door World Servants Voorthuizen. De Oudejaarsduik begon in 2000 als initiatief van leden van de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ongeveer 180 mensen doken er mee en de opbrengst was rond de 20.000 gulden. In de loop der tijd is het aantal deelnemers en de bijbehorende opbrengst gestegen. De opbrengsten komen ten goede aan projecten in verschillende ontwikkelingslanden, zoals Bolivia, Ghana, Brazilië, Jamaica, India en Zambia. "Dive2Change is het coolste feest van het jaar. Deze World Servants-actie geeft jou de kans om eenvoudig sponsorgeld te verdienen voor je project. Meld je nu aan en wij activeren jouw actiepagina waarop familie en vrienden jou kunnen sponsoren. Het enige wat jij dan hoeft te doen is aan het eind van dit jaar een verfrissende duik te nemen in het water van Zeumeren! In 2018 jaar doken de 237 deelnemers een bedrag van €40.779,36 bij elkaar. Samen duiken voor verschil!" Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie Dive2Change editie 2018.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De buurtschap is in de regio vooral bekend vanwege het hier gelegen Recreatiegebied Zeumeren. Het wateroppervlak van de recreatieplas is in 2012 uitgebreid. De uitbreiding van de waterplas verhoogt de zwemwaterkwaliteit. Door de plas te verdiepen en breder te maken neemt het zelfreinigend vermogen van het water toe. In 2013 is ook een waterskibaan gerealiseerd.

Recreatiegebied Zeumeren is een officiële zwemlocatie waar de waterkwaliteit wordt gecontroleerd tijdens het zwemseizoen (hoogseizoen) dat loopt van 1 mei tot 1 oktober. De kwaliteit van het zwemwater is over het algemeen uitstekend en wordt nauwlettend in het oog gehouden. De waterkwaliteitsbeheerders nemen regelmatig monsters. Over het algemeen zijn er geen problemen met de zwemwaterkwaliteit. Mochten er eventueel op enig moment problemen zijn dan wordt dit vermeld onder het kopje 'Status' op deze pagina. Daar vind je ook tips over wat je zelf kunt bijdragen aan een goede zwemwaterkwaliteit van de recreatieplas.

- In de plas van Zeumeren kun je ook goed op karper vissen.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Anno 2017 waren er plannen om 2 tot 3 windmolens te realiseren langs de A1 in het gebied Zeumeren, met een ashoogte van 130 tot 166 meter, en een tiphoogte van 200 tot 235 meter (omdat de rotorbladen 65 tot 70 meter lang zijn). De molens zouden samen goed zijn voor het leveren van groene stroom aan 11.000 huishoudens. Het plan, 'Windpark Voorthuizen - A1' geheten, was een initiatief van Duurzame Energie Barneveld (DEB), het Barneveldse Topwind Assets, een internationale speler in windenergie en Valley Power, waarin de oprichters van het Barneveldse Lagerwey zijn vertegenwoordigd. Lagerwey beoogde de leverancier van de windmolens te worden. Eneco Wind sloot bij het initiatief aan om de expertise op het vlak van voorbereiding in te brengen.

De grond waar de windmolens beoogden te komen is eigendom van LeisureLands, beheerder van recreatiegebied Zeumeren. Dat bedrijf stond er positief tegenover, mits de molens goed worden ingepast en er een goed participatieplan komt. Ook de gemeente Barneveld had een 'positieve grondhouding', omdat het plan paste binnen de gemeentelijke windvisie. Wethouder Didi Dorrestijn: "We werken hard aan het realiseren van een mix aan duurzame energie en daar is windenergie een belangrijk onderdeel van. Daarnaast is ook zonne-energie en aardwarmte van belang, ook daar willen we verdere stappen in zetten."

In de begin 2020 verschenen milieueffectrapport (mer) zijn mogelijke locaties voor windturbines binnen de Barneveldse gemeentegrenzen in kaart gebracht. Zeumeren kwam daarin naar voren als een van de dertien locaties die in potentie geschikt zijn voor de realisatie van windturbines. Het recreatieterrein, gesitueerd ten noorden van de A1, valt hierin binnen een groter grondvlak dat richting het zuiden doorloopt voorbij de A1 tot op industriegebied Harselaar. In de buurtschap zou, volgens de locatiestudie, plek zijn voor twee windmolens, voorbij de A1 is er ruimte voor zes turbines. In het mer constateerden de onderzoekers dat er, bij plaatsing van alle acht windturbines in het gebied rond de snelweg, grote effecten voor de leefomgeving zouden optreden: veel woningen zouden er slagschaduw en geluidsoverlast van ondervinden.

Zij stelden vast dat een eventueel windpark in deze omgeving kansrijker zou zijn, als de twee noordelijke turbines zouden worden weggelaten. Dit was voor het college van b. en w. al aanleiding om het noordelijk deel niet mee te nemen in de zogenoemde 'winddialoog': een onderzoek onder belanghebbenden op de verschillende locaties, dat medio 2020 van start is gegaan om uiteindelijk eind 2020 tot definitieve keuzes voor windmolenlocaties te komen. Alleen ten zuiden van de A1 zouden dan nog windmolens kunnen komen. In de gemeenteraad is in dit kader een motie ingediend en aangenomen om 'een streep te zetten' door de twee beoogde windturbines bij Zeumeren. (bron en voor nadere informatie zie Barneveldse Courant, januari 2020)

Reactie toevoegen