Zeijen

Plaats
Dorp
Tynaarlo
Drenthe

zeijen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Zeijen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

Zeijen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

Zeijen

Terug naar boven

Status

- Zeijen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

- In praktische zin vielen en vallen de buurtschappen Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijerveen en Zeijerveld nog altijd onder het dorp. Het geografisch en bestuurlijk bijzondere van deze buurtschappen is dat zij 1) allemaal een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek hebben en daarmee formele woonplaatsen zijn (in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land die voor de postadressen doorgaans 'in' het buurdorp liggen) en 2) dat zij bij de herindeling van 1998 door een grenscorrectie naar de gemeente Assen zijn overgegaan (terwijl Zeijen zelf naar de nieuwe gemeente Tynaarlo is gegaan) en daarmee in bestuurlijke zin van hun dorp zijn afgesneden. Dat belet buurtschappen en dorp uiteraard niet om in de praktijk net als voorheen intensief te blijven samenwerken.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Zeijer.

Spelling
De huidige officiële spelling van de plaatsnaam is met ij. Hier en daar komen wij de verouderde spelling Zeyen nog tegen (bijv. in de recente Topografische atlas Drenthe).

Terug naar boven

Ligging

Zeijen ligt direct N van Assen, ZW van Vries, ZO van Norg en grenst in het O aan de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zeijen 39 huizen met 215 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners, exclusief de onder Status genoemde buurtschappen, die elders voor de postadressen vaak onder 'hun' dorp vallen, maar hier, zoals onder Status toegelicht, dus niet. De genoemde buurtschappen hebben in totaal ca. 450 inwoners. Als men die (in de praktijk) tot het dorpsgebied rekent, kom je gezamenlijk dus tot ca. 500 huizen en ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boek en website
"In de periode 1996-2003 heeft een aantal inwoners gewerkt aan het verzamelen van informatie voor een historisch boek over het dorp. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het vele werk dat dorpsgenoot Jelke Bennink al eerder heeft verricht door vele jaargangen van de regionale bladen uit het verleden door te spitten. Andere inwoners hebben de bewoningsgeschiedenis van het dorp tot aan het jaar 1832 onderzocht en hebben genealogische overzichten gemaakt van een aantal families in het dorp. De Belangenvereniging heeft in 2009 de impuls gegeven om tot een afronding en tot een boek te komen door een projectgroep te vormen en - samen met de Boermarke - de Stichting Historisch Boek Zeijen op te richten.

Het boek is in 2011 in beperkte oplage uitgegeven. De enthousiaste leden van de projectgroep hebben echter zoveel materiaal verzameld, dat niet alles in het historisch boek kon worden opgenomen. Om dit unieke materiaal niet verloren te laten gaan kun je dit nu vinden op de website 'Historisch Zeijen'. Ook informatie die de projectgroep heeft verzameld of heeft ontvangen na de verschijning van het boek tref je daar aan. De op deze website geplaatste informatie kan het best worden gelezen in samenhang met het boek. Zolang de voorraad strekt is het boek nog voor € 29,50 te bestellen bij de Belangenvereniging." Voor de site en contactgegevens van deze vereniging zie het kopje Links.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zeijen heeft 2 rijksmonumenten.

- Tjasker Bollenveen.

- Tjasker Meestersveen.

- Hunebed D5.

- Oorlogsmonument aan de Peesterweg.

- Een van de vanouds Zeijense monumentale panden staat vandaag de dag heel ergens anders: een 17e-eeuwse boerderij uit Zeijen is in 1953 afgebroken en steentje voor steentje weer opgebouwd in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De boerderij had een open vuur, maar geen schoorsteen. Door de rook werd het slachtvlees van eigen slacht goed geconserveerd en droogde de oogst op zolder. Voor de bewoners zelf was de rooklucht minder gezond...

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Ei-tentoonstelling
In de aanloop naar Pasen organiseert de Oranjerie in Zeijen jaarlijks een Internationale Ei-tentoonstelling (in 2019 voor de 33e keer).

- Midsummer Fair (weekend in juni).

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de mooie ijsbaan van IJsclub Zeijen. De ijsclub is opgericht omstreeks 1920, maar ook vóór die tijd schaatst men al in het dorp en organiseren caféhouders en de schoolmeester in een echte winter wedstrijden, getuige onder meer het volgende krantenbericht: "13 februari 1873. Gisteren had alhier bij den kastelein A. Hilbrands een hardrijderij op schaatsen plaats. Dit volksvermaak werd, begunstigd door het schoone weeder, door een aantal toeschouwers bijgewoond, die met gespannen verwachting de loop van de strijd volgden. Van de 20 rijders welke aan die wedstnjd deelnamen mogt L. Arends te Zeyen het genoegen smaken den prijs, een fraaien tabaksdoos, te behalen en den premie, een keurigen portemonaie viel ten deel aan J. Wiechers te Benkoelen. Nadat prijs en premie den overwinnaars waren overhandigd, bleef men nog een geruimen tijd regt genoeglijk bijeen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Knapzakroute Zeijen - Peest is een deel in de serie knapzakroutes (wandelroutes) door Drenthe.

Nieuw landgoed
In 2011 is bij Huis Zeijen een nieuw landgoed van ruim 10 hectare aangelegd. De locatie was voorheen in gebruik als landbouwgrond.

Algemeen
De in 2001 opgerichte Stichting Zeijerwiek e.o. heeft als doel het behoud en het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de Schoolkring Zeijen. De stichting brengt dit in de praktijk door o.a.: het uitvoeren van beheers- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie; het opstellen van omgevingsplannen, beheer- en projectplannen; het organiseren van voorlichtings-, recreatieve- en andere activiteiten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zeijen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over het dorp Zeijen en de buurtschappen Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijerveen en Zeijerveld.

- Belangenorganisaties: - Belangenvereniging Schoolkring Zeijen. Kennelijk duidt men met de naam gelijk het werkgebied aan: de kinderen uit de buurtschappen rond het dorp zullen allicht ook in het dorp naar school gaan.

- "Boermarke Zeijen is op weg naar natuurinclusief en duurzaam boeren. Op 23 juli 2021 heeft de Boermarke op de Brink een informatiebord onthuld. Hierop staan de verschillende manieren waarop de Boermarke werkt aan circulaire landbouw. Ook heeft de Boermarke op die dag, tijdens de vrijdagmiddagborrel, haar nieuwe website gelanceerd. De Boermarke is een ruim 350 jaar oude organisatie die eigentijdse oplossingen voor actuele uitdagingen ontwikkelt. De Boermarke heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een Landbouwvisie* en is trots op de gezette stappen richting duurzaam boeren. Landbouw zorgt voor levendig gebied. Gerko Brink is anno 2021 al 18 jaar voorzitter van de Boermarke. Namens de Boermarke vertelt hij: “Het is een voorrecht om in deze schitterende omgeving te mogen wonen en werken. De agrarische sector is belangrijk voor deze omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat de landbouw ook in de toekomst niet gemist kan worden om dit gebied levendig en mooi te houden.” (bron: dorpssite)

* De Boermarke heeft in 2011 de Landbouwvisie 2010-2025 opgesteld. Schaalvergroting naar bijna 190 ha per bedrijf, halvering van het aantal bedrijven en verdubbeling van het aantal stuks vee zijn volgens de Landbouwvisie de voornaamste te verwachten ontwikkelingen voor de komende jaren. Gedeputeerde Rein Munniksma kreeg het eerste exemplaar aangeboden en complimenteerde de Boermarke met dit initiatief, waaruit een ambitieus plan is ontstaan. Munniksma benadrukte het belang van samenwerking tussen alle partijen, zodat een goede balans wordt gevonden tussen een gezonde en rendabele landbouw en haar omgeving. "Onze Landbouwvisie maakt deel uit van de Integrale Gebiedsvisie voor Zeijen. De Provincie Drenthe heeft een belangrijk deel van de uitvoeringskosten voor haar rekening genomen. Daaraan werd de voorwaarde verbonden dat zowel het proces als de rapportage op een zodanige manier zouden worden uitgevoerd, dat ze in de toekomst als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor andere gebieden waar een vergelijkbare problematiek speelt."

"Ons doel is circulair werken met drie pijlers: Verbeteren. Verbeteren van de structuur door verkaveling, ketensamenwerking en verbetering van infra. Verduurzamen. Verduurzamen door kringloop op bedrijfsniveau, kringloop in de regio en het versterken van bodemvruchtbaarheid, landschap en biodiversiteit. Verdienen. Verdienen door een goede positie in de keten, waardoor boeren betere prijzen krijgen voor de producten die zij aanbieden, door goede vergoedingen voor groenblauwe diensten en mede door nieuwe of verbeterde verdienmodellen."

- MFA: - "In 2014 is de multifunctionele accommodatie MFA De Zeijer Hoogte officieel geopend. De MFA is in de plaats gekomen van de oude basisschool, de sportkantine en dorpshuis Co Osinga. De MFA heeft twee hoofdgebruikers: de gelijknamige openbare basisschool en Sport Vereniging Zeijen. Andere gebruikers zijn onder meer: buitenschoolse opvang Kidscasa, de klaverjasclub, schilderclub het Zeijerpalet, de koersbalclub en de jeugdsoos. Ook worden er naaimachinelessen gegeven. In de MFA bevinden zich naast de basisschool een aantal andere (groeps)ruimtes, een kantine met keuken en een sportzaal met douches. De catering (beperkte kaart) vanuit de kantine wordt verzorgd door de beheerders.

De ruimtes kunnen ook door andere groepen gebruikt worden. In principe kan dit alleen voor initiatieven vanuit de Schoolkring Zeijen. Denk hierbij aan lezingen, toneel, gespreksgroepen. Geïnteresseerden kunnen over de mogelijkheden en kosten contact opnemen met een van de beheerders. Recepties (jubilea, trouwen e.d.) zijn niet mogelijk. Daarvoor verwijzen wij graag naar Zalencentrum Hingstman in het dorp. Inwoners kunnen de MFA steunen met een donateurschap. Momenteel zijn dit er ruim driehonderd." Het complex is een multifunctioneel centrum waar de verschillende gebruikers elkaar mooi aanvullen, maar waar ze vooral ook in alle rust hun eigen ding kunnen doen. KAW ontwierp dit breed inzetbare gebouw waar de school, gymzaal, het jeugdhonk en het buurthuis zijn ondergebracht. Op slimme wijze hebben de architecten met dezelfde hoeveelheid m2 vloeroppervlak toch meer ruimte voor alle gebruikers gerealiseerd. De amorphe vorm voegt zich op natuurlijke wijze in de groene omgeving. Het voormalige schoolgebouw wordt wellicht herbestemd tot 4 starterswoningen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Zeijer Hoogte is een openbare school, wat wil zeggen dat iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. In het openbaar onderwijs krijgt het kind de gelegenheid kennis te maken met diverse opvattingen, overtuigingen en denkbeelden, leert het deze waarderen en hiervoor open te staan. Ze streven naar een positief klimaat dat zich onder andere kenmerkt door het geven van positieve feedback ten opzichte van leerlingen en het creëren van een veilige en rustige omgeving. Pedagogische afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders is daarbij van groot belang. Dit betekent dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin ieder­een zich, ongeacht zijn of haar mogelijkheden of prestaties, gelukkig kan voelen en geaccepteerd weet. Een omgeving vol ontwikkelingskansen voor elk individu. Kortom: ze trachten steeds elk kind datgene te geven, wat het in elk stadium van zijn ontwikkeling, nodig heeft met het oog op zijn specifieke eigenschappen.

- "Aan de rand van het mooie dorp Zeijen is Kinderopvang 't Stalletje gevestigd. We zitten in een landelijke omgeving waar het zeer vrij en rustig vertoeven is. De kinderopvang is aangepast aan de behoeften van kleine kinderen. Zij hebben 2 aparte, heel rustige en stille slaapkamers met heerlijke bedjes. Er is een aparte verschoonruimte en er zijn ook twee kleine kinder wc'tjes. Vanuit iedere ruimte is er zicht op de tuin, die volgens de veiligheidseisen is omheind en aangelegd, zodat de kinderen nooit zonder toezicht zijn. 't Stalletje ligt aan het begin van een prachtig en veilig natuurgebied waar het heerlijk wandelen is, zodat de kinderen volop kunnen genieten van de mooie natuur. Er zijn kleine boerderijdieren waar de kinderen spelenderwijs mee leren omgaan en die we iedere dag met elkaar verzorgen, zoals kippen en geitjes.

De wereld is niet alleen van ons maar ook van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom moeten kinderen zich al op jonge leeftijd op een speelse, en bij hun leeftijd passende manier bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld. Kennis van en respect voor de natuur, dieren en het milieu is heel belangrijk. Door de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het hergebruik van materialen (recycling), gezond te eten, en het scheppen van een omgeving met veel groen, beogen wij deze duurzaamheid concreet vorm te geven, evenals het bieden van veel ruimte en mogelijkheden om te spelen met water, aarde en zand als belangrijk onderdeel van natuurbeleving. Daarom is 't Stalletje ook aangesloten bij De Groene Giraf, een project voor duurzame kinderopvang."

- Sport: - Sportvereniging Zeijen (SVZ) heeft afdelingen voor voetbal en volleybal.

- Duurzaamheid: - Energie-Rijk Zeijen is een project waarbij de inwoners op diverse manieren toewerken naar een duurzaam dorp. Verschillende enthousiaste werkgroepen onderzochten de mogelijkheden en presenteerden deze tijdens een Energiemarkt. Inmiddels zijn de inwoners bezig met het realiseren van deze veranderingen, zoals de plaatsing van zonnepanelen en het isoleren van hun huizen.

- De Provincie Drenthe heeft in september 2018 samen met Waterschap Noorderzijlvest ruim 250.000 euro beschikbaar gesteld voor het DAW-project Duurzaam Agrarisch Waterbeheer Boermarke Zeijen. De boermarke heeft in samenwerking met LTO Noord en het waterschap een projectvoorstel uitgewerkt om met behulp van sensortechniek op detailniveau data te verzamelen over waterkwaliteit en waterkwantiteit, en over de weersgesteldheid en de bodemkwaliteit in het gebied van de boermarke. De verkregen data zullen door de onderzoeksinstituten Deltares en NMI worden verwerkt in bestaande modellen. Zo ontstaat meer inzicht in de stroming van nutriënten en water in het regionale watersysteem.

Gedeputeerde Cees Bijl: "Op basis van deze data kunnen in het onderzoeksgebied gerichter maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren. De resultaten zijn bovendien bruikbaar als blauwdruk voor de werkwijze in andere delen van Drenthe.” Carla Alma, dagelijks bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest sluit zich daarbij aan: “De resultaten van het project leiden tot een beter inzicht in het functioneren van het watersysteem. Dat helpt om de belasting van het watersysteem in het gebied te verminderen." Het project valt onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een landelijk initiatief met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en een economisch sterke en duurzame landbouw te realiseren. (bron: Provincie Drenthe, 25-9-2018)

Reacties

(2)

Hallo
Mijn naam is Josip Duvnjak en ik ben op zoek naar iemand die Sander Luit of Sander van Luit heet en woont in of komt uit Zeijen.
Ik zal het op prijs stellen als u mij kunt helpen om met deze persoon in contact te komen.
Met vriendelijke groet Josip Duvnjak

Ik schrijf óver dit dorp (en alle andere dorpen, steden en buurtschappen in ons land) maar ik ben niet bekend ín dit dorp. Ik hoop voor u dat er iemand reageert die u aan de gevraagde gegevens kan helpen. Zo ja laat ik u dat weten.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen