Zeelberg (Valkenswaard)

Plaats
Buurtschap
Valkenswaard
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Zeelberg (Valkenswaard)

Terug naar boven

Status

- Zeelberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Valkenswaard.

- De buurtschap Zeelberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Valkenswaard.

- De buurtschap Zeelberg heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Zielbèèrg.

Oudere vermeldingen
1441 Zaelberch, Zeelberch, 1445 de Zeelberchs, 1446 Zeelberch1, 1500 van den Zeijlberge, 1613 Zeelberg, 1655 Seelberch, Selberch, 1851 naast de huidige spelling ook Zeelsbergen.

Naamsverklaring
Samenstelling van berg 'terreinverheffing, heuvel', naar een verstuivingsrug aan de Tongelreep, en een ondoorzichtig eerste deel. Is wel verklaard als zijl 'afwateringssloot, greppel' of als zeel 'touw', naar de werkzaamheden van een touwslager? Of toch te verbinden met het Middelnederlandse sidelberch 'afzonderlijke berg'? Zie echter Zeilberg.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeelberg ligt rond de gelijknamige weg, direct ZO van het dorp Valkenswaard, ZO van bedrijventrerrein Schaapsloop 2. De buurtschap ligt verder WZW van het dorp Leende, NNO van het tweelingdorp Borkel en Schaft en ONO van het dorp Westerhoven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zeelberg 42 huizen met 276 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners, met dien verstande dat slechts een deel van de buurtschap nog buitengebied is, en een deel inmiddels is omringd door bedrijventerrein Schaapsloop (dat is het deel N van de ringweg De Vest, de N396).

Terug naar boven

Geschiedenis

"Zeelberg is een buurtschap ten zuidoosten van Valkenswaard, die al vele eeuwen lang dezelfde wegenstructuur toont. De buurtschap is gelegen ten westen van het dal van de Tongelreep, waardoor men via Drie Bruggen het Leenderbos kan bereiken. De agrarische enclave bevindt zich direct ten zuiden van het bedrijventerrein Schaapsloop en is bereikbaar via De Vest. Het is een oude agrarisch buurtschap met de typische kenmerken van een aantal bij elkaar gesitueerde boerderijen bij een wegknooppunt met een gemeenschappelijke functie.

De woonkern dateert in zijn oudste vorm van omstreeks 1500. Ook het kenmerkende driehoekige plein kwam toen al voor. De naam verwijst naar de lange rug van zandverstuiving in het oorspronkelijke beekdal van de Tongelreep ten noordoosten van de reeds genoemde driesprong. De enclave is ontstaan op de kruising van verschillende landwegen en heeft de grootste bebouwingsdichtheid rond een driehoekig, door landwegen gevormd, binnenplaats (plaatse). De oorspronkelijke loop van de wegen, en buurtschap Zeelberg zelf, is in grote lijnen intact gebleven. Hoewel de bebouwing van het bedrijventerrein dicht is genaderd ligt de agrarische bebouwing nog geheel vrij in het open buitengebied. De buurtschap wordt heden ten dage vooral gekenmerkt door het vele sluipverkeer dat zich vanuit België en de Kempen een weg zoekt naar voornamelijk Eindhoven." (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het geldende Bestemmingsplan Zeelberg is in 2012 vastgesteld.

Terug naar boven

Actuele situatie

"De woonfunctie is de belangrijkste functie in buurtschap Zeelberg en blijft in stand. Alle reguliere woningen zijn als zodanig bestemd. Tot de woonfunctie worden ook de aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten gerekend. Uitgangspunt hierbij is dat de woonfunctie primair in stand dient te blijven en dat extra bouwmogelijkheden voor deze functies in beginsel niet zijn toegestaan. De aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn met een afwijking geregeld. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de parkeersituatie goed is geregeld en dat het beroep of de bedrijfsmatige activiteit uitsluitend door de hoofdbewoner(s) wordt uitgeoefend. Mantelzorg. Het wordt van groot belang geacht dat hulpverlening door naasten daadwerkelijk plaats kan vinden in de eigen woonomgeving. Dit betekent dat ook de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor aanwezig moeten zijn. Daarom wordt middels het Bestemmingsplan het wonen ten behoeve van de mantelzorg in vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen middels een afwijking toegestaan." (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2009 zijn twee nieuwe fiets- en wandelroutes aangelegd die een nieuwe verbinding vormen tussen de natuurgebieden de Malpie en het Leenderbos. Een van die fietspaden gaat over de grote vijver die dient voor de opvang van het regenwater afkomstig van het nabijgelegen industrieterrein Schaapsloop 2. De waterpartij dient tevens als natuurlijke buffer tussen het bedrijventerrein en het buitengebied van Zeelberg. Tussen de achterkant van de industriepercelen en de vijver is een natuurlijk pad ontstaan. De oevers van de plas zijn behoorlijk afgevlakt. En door het aanplanten van eiken is het vijverterrein aangepast aan de omgeving. Het gebied wordt door een ecologische inrichting teruggegeven aan de natuur. Er mag niet in de plas worden gevist of gezwommen. Sinds ca. 2015 is het gebied volgroeid.

Reactie toevoegen