Witteveen

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

witteveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Witteveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

Witteveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

witteveen_carbidschieten_kopie.jpg

Een van de jaarlijkse tradities in Witteveen is het carbidschieten op oudjaarsdag. Bij de carbidploeg is dat in goede handen. Die maken er altijd een groot én veilig feest van. Dat komt omdat zij BOCK's zijn. Lees maar onder het kopje Evenementen.

Een van de jaarlijkse tradities in Witteveen is het carbidschieten op oudjaarsdag. Bij de carbidploeg is dat in goede handen. Die maken er altijd een groot én veilig feest van. Dat komt omdat zij BOCK's zijn. Lees maar onder het kopje Evenementen.

witteveen_levend_en_jong_kopie.png

In Witteveen heeft de projectgroep 'Witteveen levend & jong' in 2011 de mogelijkheden in kaart gebracht om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten. En met succes! Zie daarvoor de volgende afbeelding.

In Witteveen heeft de projectgroep 'Witteveen levend & jong' in 2011 de mogelijkheden in kaart gebracht om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten. En met succes! Zie daarvoor de volgende afbeelding.

witteveen_winnaar_dorpsvernieuwingsprijs_2017.jpg

 Kleine kern Witteveen 'vergrijst' (= meer ouderen) en 'ontgroent' (minder jongeren). De gevolgen daarvan kun je over je heen laten komen. Je kunt er ook iets aan dóen om de leefbaarheid te behouden. Witteveen heeft daarvoor gekozen. En met succes!

Kleine kern Witteveen 'vergrijst' (= meer ouderen) en 'ontgroent' (minder jongeren). De gevolgen daarvan kun je over je heen laten komen. Je kunt er ook iets aan dóen om de leefbaarheid te behouden. Witteveen heeft daarvoor gekozen. En met succes!

Witteveen

Terug naar boven

Status

- Witteveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- Sinds de viering van het 80-jarig bestaan van Witteveen in 2006 heeft het dorp een eigen dorpsvlag, ontworpen door inwoner Michiel Prijs. Jaarlijks viert men op 26 januari de 'verjaardag' van het dorp, waarbij de dorpsvlag wordt uitgehangen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam het Witteveen komt in 1856 voor als veldnaam voor dit gebied. Als plaatsnaam komt het voor sinds 1926. Dit jaar wordt namelijk als oprichtingsjaar van het dorp beschouwd. 1936 Witte Veen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' gekenmerkt door de kleur wit. Oorspronkelijk een veldnaam, naar de witte kleur van de veengrond of naar het witte wollegras.(1)

Familienaam
Er zijn ook personen met de achternaam Witteveen. Het lijkt niet heel aannemelijk dat de voorouders van deze personen uit deze omgeving afkomstig waren, omdat het dorp immers pas in 1926 is opgericht, en het gebied voorheen vrijwel onbewoond was.

Terug naar boven

Ligging

Witteveen ligt ZO van Westerbork, NW van Aalden en Zweeloo. Het dorp heeft een compacte kern met een groot buitengebied. Het dorpsgebied ligt half N van de provincialeweg N381 (Drachten - Emmen), half Z ervan. De dorpskern ligt direct Z van de N381.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Witteveen heeft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners, waarvan 400 in de dorpskern en 200 in het buitengebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

Omdat na de Eerste Wereldoorlog de steenkolen uit Limburg het turf als huis- en industriebrandstof steeds meer verdringen, ontstaat grote werkloosheid in de Drentse veengebieden. In bijvoorbeeld de gemeente Emmen is in 1924 de helft van de 43.000 inwoners noodlijdend, dat wil zeggen levend op de grens van de hongersnood. Drentse gemeenten richten daarom de NV Het Landschap Drenthe op, met als doel het ontginnen van 'woeste gronden' ter bestrijding van de werkloosheid.

In 1925 wordt de 'woeste grond' het Witteveen aangekocht, met een oppervlakte van 2.000 hectare. Dwars door het gebied wordt een weg aangelegd van 7 km lengte. De arbeiders slapen in barakken op slaapzalen. In 1926 komen de eerste 50 arbeiderswoningen gereed en is de nederzetting een feit. Niet iedereen kon hier zomaar komen wonen. Er was een strenge selectie. Secretaris J.G. Legro van NV Het Lanschap Drenthe schreef daar destijds over: "Bij de keuze van de bewoners is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij hebben ons uitsluitend bepaald tot inwoners van de gemeente Emmen. Daar wij een zeer nauwkeurige selectie hebben toegepast, meenen wij te moogen zeggen, dat wij er in geslaagd zijn de meest geschikte bewoners te vinden. Mochten er toch een of meer ongunstige uitzonderingen zijn, dan zullen wij niet nalaten die maatregelen te treffen, welke wij noodig achgten teneinde gevaar voor voorplanting van minder goede geest te voorkoomen."

De eerste generatie bewoners had het niet makkelijk. Er moest hard gewerkt en veel gepionierd worden en er was de constante dreiging van verwijdering uit het dorp bij verzet of misdraging. Dit is ook werkelijk voorgekomen. Kort na de oprichting van de nederzetting komt er een school, buurthuis, ontspanningsgebouw en kerk, waarmee het een volwaardig dorp wordt. (bron: B. Rengers, 50 jaar Witteveen, uitg. gemeente Westerbork, 1976).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ook dit dorp heeft te kampen met de fenomen vergrijzing (meer ouderen, deels door lokale demografische ontwikkelingen, deels door vestiging van ouderen vanuit elders) en ontgroening (minder jeugd, doordat er minder kinderen worden geboren en jongeren deels wegtrekken naar elders). Om hier tijdig op in te spelen, is in 2011 het project 'Witteveen, levend & jong' gestart, dat heeft geïnventariseerd wat er de komende jaren nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten. Voor nadere informatie zie het online te lezen boekje over dit project onder de link. Naar aanleiding hiervan zijn vele acties ondernomen, en met succes!, blijkens o.a. het volgende:

Met de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) bewoners om zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio. De winnaar dingt mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo bieden ze een nationaal en internationaal platform waar de initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld. Na een spannende finale is Witteveen winnaar geworden van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

De sterke punten van het dorp zijn in dit kader, aldus de jury: "Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen is hier de basisschool gecombineerd met die van het buurdorp; de schoolruimte is een multifunctioneel centrum geworden. Er zijn een dorpshuiskamer en dorpsplein gerealiseerd; starterswoningen; de informele zorg is gestimuleerd en georganiseerd; er is een nieuw voetbalveld gekomen. Dit alles vanuit de visie dat het dorp interessant moet zijn voor nieuwkomers maar daarnaast ook de plek moet zijn waar mensen langdurig kunnen blijven wonen." Naar aanleiding hiervan heeft het dorp een mooi Dorpslied gemaakt (of wellicht een ouder al bestaand Dorpslied hierop aangepast?).

De winnaars van de landelijke Dorpsvernieuwingsprijzen in Europa mogen vervolgens meedingen naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Daar won Witteveen in juli 2018 een gedeelde tweede prijs. De jury met experts uit heel Europa is vooral onder de indruk van hoe de inwoners erin slagen om hun woonplaats fijn, prettig en leefbaar te houden, hoewel het in een vergrijzende regio ligt. Volgens de jury is het dorp wat betreft de sociale samenhang, de eigentijdse benadering van problemen en het stimuleren van actief burgerschap een voorbeeld voor dorpen in heel Europa in een soortelijke situatie.

Zie ook de reportage die Trouw in juli 2018 naar aanleiding hiervan over Witteveen heeft gemaakt. - In deze prachtige video leggen Roos en dorpsomroeper Harm Snippe nog eens haarfijn uit hoe het zo gekomen is; de opkomst, bloei en vervolgens bedreigingen die op het dorp af kwamen, en welke vele succesvolle initiatieven de inwoners hebben genomen om het tij te keren en van hun dorp weer een bruisend, sprankelend dorp te maken. Zeker voor andere dorpen die met bijv. vergrijzing, ontgroening en krimp te maken hebben en de uitdagingen die dat met zich meebrengt, zeer de moeite waard om te bekijken en er wellicht inspiratie uit op te doen voor de situatie in je eigen dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Hervormde kerk (Kerkweg 4) uit 1929 is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

- Ook zijn er nog oude arbeidershuisjes uit de begintijd van het dorp bewaard gebleven.

- Natuurbegraafplaats Witteveen is aangelegd naast de reguliere begraafplaats.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Carbidploeg Witteveen maakt altijd een groot feest van het Carbidschieten op oudjaarsdag (in 2018 voor de 26e keer), met naast het schieten o.a. drankjes en hapjes (waaronder snert oftewel erwtsensoep), en een DJ en/of een live band. Voor een indruk van hoe dat er hier aan toe gaat, zie het filmpje van het Carbidschieten 2015. In 2017 was het voor de 25e keer. Luister hier naar de reportage over het Carbidschieten in het dorp n.a.v. dat jubileum. Als je gaat carbidschieten, doe het dan wel veilig, want er gebeuren nog weleens ongelukken mee, vooral als bij de melkbussen deksels worden gebruikt. Ballen zijn veiliger. Om de carbidschieters daarvan bewust te maken, is er daarom de campagne "Wie is de BOCK?" (Bewust Oplettende Carbid-Knaller) / "Een echte BOCK heeft ballen!".

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Witteveen schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Wintervreugd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Witteveens Ommetje (4,5 km).

- Het aanleggen van keverbanken en andere natuurvriendelijke maatregelen op akkers leidt tot een toename van het aantal insectensoorten en het aantal insecten. Op de akkers met maatregelen werden bijna 50 verschillende insectensoorten waargenomen. Op de akkers zonder maatregelen werden nog geen 20 soorten waargenomen. "Bij de familie Jan en Silvia Rubingh in Witteveen is in april 2019 de eerste keverbank van Drenthe aangelegd. Een keverbank is een verhoogde rug van ongeveer 50 cm hoog en 3 meter breed. Aan een van de zijdes ligt een braakstrook van 3 meter breed. De keverbank wordt ingezaaid met polvormende overblijvende grassen zoals Kropaar, Timotheegras, Roodzwenkgras en een variatie aan meerjarige kruiden.

De keverbank is daarmee een geschikt habitat voor insecten en spinnen en daarnaast een uitstekende overwinteringslocatie, omdat hij hoger en droger is en in het voorjaar eerder opwarmt. De aanwezigheid van insecten vormt een belangrijke voedselbron voor akkervogels zoals de patrijs en speciaal voor jonge vogels in de eerste weken van hun bestaan. Jan en Silvia hebben de keverbank aangelegd met hulp van Agrarische Natuur Drenthe. Hiervoor hebben ze een subsidie ontvangen. Silvia Rubingh: "De natuur is hier hartstikke mooi. Als boer zijnde zijn wij met de natuur begaan. Ondanks dat we ook intensieve landbouw hebben." Agrarische Natuur Drenthe (AND) werkt aan het realiseren van meer keverbanken in gebieden waar relatief veel akkervogels voorkomen." (bron: Agrarische Natuur Drenthe)

- "In samenwerking met Agrarische Natuur Vereniging ANV De Broekstreek hebben de 'vrijwilligers groen' van Dorpsbelang Witteveen ter bestrijding van de eikenprocessierups in het dorp 69 mezenkasten opgehangen. Dat werkt goed, want toen men ze op enig moment ging controleren waren er nog slechts 3 nestkasten leeg. Tevens is er in het dorp een akkerrand van ca. 3 bij 220 meter ingezaaid." Aldus een nieuwsbericht op de site van Dorpenoverleg Midden-Drenthe, waar geen datum bij stond. Wij vermoeden dat het 2018 of 2019 was, omdat er in die jaren meer dan gebruikelijk overlast was van eikenprocessierupsen in ons land.

- "De vrijwilligers van Staatsbosbeheer en Dorpsbelang waren er de afgelopen jaren maar druk mee. Ze herstelden een verwaarloosd ven als paddenpoel, legden een prachtig ommetje door het bos aan en als kers op de taart hebben ze in april 2018 een prachtige vogelkijkhut neergezet. Witteveen is een bijzonder dorp. Klein als het is, zijn er tal van initiatieven om de leefbaarheid hoog te houden en nieuwkomers naar het dorp te blijven trekken. Niet voor niets won het dorp daarom in september 2017 de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Bij de prijs hoort een bedrag van 2500 euro. Dat bedrag wordt pas uitgekeerd als de inwoners een concreet plan hebben voor de bestemming. Tijdens een bijeenkomst van Dorpsbelang kozen de inwoners uit verschillende ideeën voor een vogelkijkhut bij de Stobbenplas.

Die locatie is niet toevallig gekozen. Het dorp Witteveen is ontstaan in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen de woeste gronden van het Witte Veen werden ontgonnen. Ten oosten van de nederzetting heeft Staatsbosbeheer productiebossen aangelegd, met daarin twee plassen voor de zandwinning. Tijdens de ontginning van het veen kwamen de arbeiders veel boomstronken tegen, zogeheten stobben. Die hebben ze in een van die zandgaten gestopt. Vandaar de naam Stobbenplas.

De Stobbenplas is in de loop der jaren een belangrijke vogelplas geworden voor de inwoners van Witteveen. Toen kwam een actieve groep vrijwilligers met nieuwe ideeën. Ze legden een ommetje aan in het bos. Diezelfde groep ging aan de slag met een plan voor een vogelkijkhut. Ze klopten bij Staatsbosbeheer aan voor toestemming, een geschikte plek en een financiële bijdrage. Toestemming werd snel gegeven, een goede plek werd gezamenlijk gevonden en Staatsbosbeheer nam de materiaalkosten voor haar rekening. Het resultaat kun je bewonderen aan de rand van de Stobbenplas! De vogelkijkhut ligt aan de wandelroute met gele paaltjes die start in het dorp. In mei 2018 is de hut feestelijk in gebruik genomen." Aldus boswachter Geerling Kruidhof op Boswachtersblog Drenthe.

Terug naar boven

Beeld

- Met deze 'dorpsview / 360 graden-video van Witteveen' krijg je een 'luchtfoto' van het dorp te zien, waarbij je in detail op allelei objecten kunt inzoomen en ze bijv. van binnen kunt bekijken. Knap gedaan!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Witteveen.

- Nieuws: - Nieuws uit Witteveen op Facebook.

- Dorpskrant Sport & Ontspanning is al sinds 1955 de dorpskrant van Witteveen en heeft dus in 2020 het 65-jarig jubileum gevierd. Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers in hele proces (van redactie tot vervaardiging en bezorging) en adverteerders kan de dorpskrant nog altijd iedere 2 weken gratis verschijnen. Engbert de Vries, toenmalig voorzitter van de redactie, heeft in 2005 n.a.v. het 50-jarig bestaan een mooi verhaal geschreven over de ontwikkeling van de dorpskrant en de medewerkers door de jaren heen. Via de eerste link in deze alinea is de dorpskrant ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Tot de eerste helft van de 20e eeuw kende ons land nog veel stads- en dorpsomroepers, die het nieuws in hun stad of dorp verkondigden, omdat er in die tijd nog veel analfabetisme heerste en veel mensen geen krant lazen. Door verbetering van het onderwijs en de opkomst en bredere verspreiding van media zoals krant, radio en tv, is het ambacht van omroeper na de Tweede Wereldoorlog in hoog tempo uitgestorven. Vandaag de dag is er nog slechts een handvol omroepers, verenigd in Omroepersgilde D'n Ouwe Omroeper. In 2015 en 2016 hebben Harm Snippe en Krista Meyer als dorpsomroepers elke twee weken het laatste nieuws in Witteveen omgeroepen. Onder de link kun je e.e.a. terugkijken (via het rechtermenu kun je ze alle 15 bekijken).

- Belangenvereniging: - "Een sterk Dorpsbelang Witteveen is een organisatie die, samen met de Witteveners, een leefbaar dorp nastreeft. Dorpsbelang, is namens hen, een volwaardig gesprekspartner voor derden. Vanuit deze missie heeft Dorpsbelang de volgende toekomstvisie: Sterk (op dorp gericht): open communicatie is het middel van Dorpsbelang om de Witteveners te informeren en activiteiten met elkaar te verbinden; Dorpsbelang heeft een antenne voor wat er speelt in het dorp en doet daar gericht wat mee; Dorpsbelang-activiteiten hebben een faciliterende en stimulerende werking. Samen: samen is voor Dorpsbelang: vóór iedereen en mét iedereen; interactief en samen met de dorpsbewoners. Dus meer actie, ook naar mensen die nog niet betrokken zijn. Alle bewoners moeten zich thuis voelen. Leefbaar: maximale sociale samenhang in het dorp en optimale toegang tot basisvoorzieningen voor alle inwoners; het gaat niet alleen om de bestaande maar ook om de toekomstige voorzieningen. Volwaardig gesprekspartner: namens de Witteveners is Dorpsbelang formeel gesprekspartner van alle instanties waarbij het belangrijk is om aan tafel te zitten om de belangen van het dorp te behartigen; Dorpsbelang zorgt voor een duurzame en adequate vertegenwoordiging."

- MFC: - De Tille is de naam van het multifunctionele gebouw in het centrum van Witteveen. Het bestaat uit het kindcentrum, de sportzaal, het dorpshuis en de jeugdsoos. Het kindcentrum bestaat uit de kinderopvang, BSO Oes Plekkie en Peuterspeelzaal De WitteBroekies. Stichting Dorpshuis De Tille beheert het dorpshuisgedeelte en organiseert in het dorpshuis cursussen en andere activiteiten.

- Kinderopvang: - "Even de kippen voeren of ga je liever het konijntje aaien? Lekker buiten spelen in de zandbak of rollen van het heuveltje en dan snel naar het hek want volgens mij rijdt daar de boer met zijn shovel voorbij, even kijken! Kinderopvang De Speuldeel in Witteveen biedt deze unieke ervaring. Wij zijn een professionele kinderopvang op een actief boerenbedrijf met legkippen en akkerbouw. De Speuldeel heeft een centrale ligging ten opzichte van de plaatsen Assen, Emmen en Hoogeveen, vlakbij Westerbork. Wij zijn een kleinschalige professionele opvang, zodat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient. De Speuldeel biedt plaats aan 16 kinderen per dag in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarnaast hebben we op maandagochtend en vrijdagochtend de peuteropvang die plaats biedt voor 8 kinderen. Verder beschikt De Speuldeel over een BSO met 20 plaatsen.

Onze buitenspeelplaats is ruim opgezet en ingericht met natuurlijke speelelementen. De kinderen zich kunnen uitleven op de manier die bij hen past. Aan de buitenruimte grenst de dierenweide met verschillende dieren. Voor de veiligheid van de kinderen is het kinderopvang gedeelte door middel van afscheidingen duidelijk gescheiden van het agrarisch bedrijf. Wanneer de kinderen met de pedagogisch werker op de boerderij gaan kijken, gebeurt dit in overleg met de boer, zodat die zijn werkzaamheden hier op kan aanpassen. Leren omgaan met dieren, veel buiten zijn en de ruimte hebben, dat is agrarische kinderopvang. Een goede basis om te ontwikkelen, te groeien en vooral veel plezier te hebben! Wil je meer weten over onze kinderopvang op de boerderij? Bel of mail ons dan gerust! Aline Scheper"

- Sport: - "Het doel van voetbalvereniging v.v. Witteveense Boys'87 is om iedereen die wil voetballen op welk niveau dan ook een sociaal en sportief onderdak te bieden bij de club. De vereniging wil een belangrijke sociale ontmoetingsplaats zijn voor Witteveen en directe omgeving, voor jong en ouder, leden en niet-leden. Om dit te bereiken zal de club behalve het verzorgen van trainingen en wedstrijden er naar streven om diverse activiteiten te ontplooien die er op gericht zijn om mensen samen te brengen. Witteveense Boys’87 will in een sportieve sfeer plezier bieden aan spelende en niet-spelende leden, vrijwilligers, ouders en toeschouwers. We gaan respectvol met elkaar om, discrimineren niet en zijn loyaal aan de club."

- WNBC'09 (v.v. Witteveense Boys'87 - s.v. Nieuw-Balinge - Combinatie) is de gezamenlijke jeugdafdeling van s.v. Nieuw-Balinge en v.v. Witteveense Boys'87. De afdeling is opgericht in 2009. Het wordt ook wel de Witteveen - Nieuw Balinge - Broekstreek Combinatie genoemd, omdat ook de Broekstreek (= de dorpen Garminge, Mantinge en Balinge) een grote leverancier is van jeugdspelers aan WNBC'09. De jeugdcombinatie heeft zo'n 115 spelers en verzorgt voetbal vanaf kabouters tot aan A-junioren.

- Salto Witteveen is een omnisportvereniging, wat betekent dat ze sporten uit verschillende disciplines aanbieden. Het aanbod wisselt afhankelijk van de vraag van de leden en de ontwikkelingen op sportgebied. Momenteel bieden ze gymnastiek, volleybal, fitness, fitness plus en pilates.

- "De leden van Kruisboogvereniging De Witteveense Schutters komen elke woensdagavond bij elkaar in De Tille in Witteveen om een pijltje te schieten. Dit is een leuke bezigheid die enige concentratie vergt. Iedereen kan het, de een alleen wat beter dan de ander. Maar door te oefenen en te kijken naar anderen kun je steeds vaker de roos raken. We doen mee aan de competitie Kring Noord. Dat houdt in dat we andere verenigingen uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel bij ons op bezoek krijgen en dat we naar hun toe gaan. Je schiet een heel seizoen in een klasse die je zelf moet verdienen door je prestaties. Dus een ieder maakt kans op een prijsje. Er zijn ook leden die alleen op de oefenavond komen en niet mee doen aan de competitie. Kom eens een keertje kijken; wellicht is het iets voor jou!"

- Klootschieten met Klootschietclub Witteveen vindt elk jaar plaats van september t/m juni. Een ieder mag hieraan meedoen. Het is ook goed voor je sociale contacten. Het vindt 1x per 3 weken plaats op zondagmorgen vanuit Dorpshuis De Tille en het begint om 09.30 uur. Klootschieten of kogelwerpen is een werpsport waarbij de deelnemers, veelal opgedeeld in twee teams, proberen een met lood verzwaarde kogel (de kloot) onderhands zo ver mogelijk te werpen. In Nederland wordt deze sport vooral in de IJsselstreek, Achterhoek, Twente en Drenthe beoefend als georganiseerde sport.

- Hengelsportvereniging HSV De Brasem houdt zich bezig met de hengelsport in het algemeen. Centraal staat hierbij het wedstrijdvissen voor de senioren en de jeugd. De Brasem organiseert jaarlijks 14 wedstrijden voor de senioren en 4 voor de jeugd. Daarnaast zijn er nog bijzondere activiteiten voor de jeugd en de jaarlijkse dameswedstrijd om het kampioenschap van Witteveen, de Fedratiekampioenschappen jeugd en korpsen en het Westerborker kampioenschap.

- "Sinds 2006 vormen een aantal heren uit Witteveen Biljartclub Prima Keus, die op donderdagmiddag in de gezellige ambiance van Onder De Hoge Dennen de ballen laat rollen. Vele mogelijke namen zijn de revue gepasseerd en ik laat u even meegenieten of meehuiveren. Een greep eruit: het krijtje, niet te dun, niet te dik, met de lange keu, de losse band, de balletjes, BZN: biljartclub zonder naam (heel lang favoriet), de stotertjes, de trekkertjes enz.. Ook “krijt uw topje” kwam in beeld, maar de afkorting daarvan was minder geslaagd, hoewel deze wel vaak het niveau van ons spel aangaf. Op onze ‘oprichtingsvergadering’ van 22 november 2007 werd BNN gepresenteerd: biljartclub Net Niet. Ondanks het feit dat die kreet te vaak over de biljarttafel schalt, vonden we deze naam toch niet positief genoeg. Het haalde het dus net niet. Het is dus uiteindelijk geworden Prima Keus, en dat vinden we dan ook een prima keus."

- Zorg: - In oktober 2018 is Thoes in 't Groen in Witteveen (Mej. A. Talmaweg) gereed gekomen, een kleinschalige particuliere woonzorgvoorziening in een bosrijke omgeving, voor senioren met een zorgindicatie. Het complex met zorgmogelijkheid naast dorpshuis De Tille was voorheen een restaurant, en is door de eigenaren Ellen ter Laan en Gert Seubers omgevormd tot een modern geheel met 13 luxe appartementen, die zeer geschikt zijn voor echtparen waarvan één zorg nodig heeft, waardoor ze toch bij elkaar kunnen blijven wonen.. Er zijn ook twee ruimten voor KDO (kortdurende opvang), bijvoorbeeld voor revalidatie. Op de eerste verdieping zijn twee B&B's gerealiseerd, die ook geschikt zijn voor overnachting van familieleden.

De bewoners maken zelf de keuzes, zoals de daginvulling en de inrichting van hun appartement. Ze kunnen zichzelf zijn en houden de regie van hun leven in eigen hand. In de centrale dagruimte kan gemeenschappelijk gegeten worden en er zijn recreatie- en dagbestedingsmogelijkheden. Verder is er een ruime patio met een groot terras. De appartementen van Thoes in’t Groen hebben het 'open' karakter van een zelfstandige woning. De zorg wordt geboden door een klein vast team. Het richt zich niet alleen op lichamelijke gesteldheid, maar ook op geestelijk welbevinden. Binnen het kleinschalig wonen wil Thoes in’t Groen vanuit een respectvolle en liefdevolle houding geborgenheid en veiligheid creëren, om de kwaliteit van leven te vergroten en vereenzaming tegen te gaan.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Witteveen. Hier ligt o.a. de in 2008 overleden oud-politicus Relus ter Beek begraven. Ter Beek was er als Commissaris van de Koningin van Drenthe verantwoordelijk voor dat de Ronde van Spanje (Vuelta) naar Drenthe werd gehaald. Bij de doorkomst van de Vuelta in het dorp op 30 augustus 2009 werd er daarom ter ere van hem een bergsprint gehouden.

Reacties

(2)

Very interesting to find this website! my birth name is "Witteveen" so I wonder if my ancestors originated from the village of Witteveen? I'll have to do some research on this.

This sounds like a wonderful village!

Thanks for your compliment. I have been working on this for 10 years now (nearly day and night) and end of this year it is supposed to be more or less 'ready'; the description of all the 6.500 places in the Netherlands, as a kind of Wikipedia, but more comprehensive. The description of the village Witteveen was only a 'beginning', so I have looked on the whole internet what was there more to tell about this place. And that was quite a lot... So the page has expanded now from 1000 to nearly 3000 words. It is a small but very active village, with inhabitants who took many initiatives the last years to beat the threats they faced (more elder people, less younger people, school closed etc.).

As you can read now onder 'Naam' (Name), there are many persons (a few thousand) with the family name Witteveen in the Netherlands as well, but it seems unlikely that the ancestors of families with this family name origine from this village, because this village is established since 1926. In the years before, there were barely inhabitants in this environment. Maybe a handful of farmers. There is one more place in the Netherlands with this name: https://www.plaatsengids.nl/witteveen-ruinen, but that place is very small, only about 15 houses, so the chance that the nowadays thousands of people named Witteveen origine from that place seems tiny as well. Perhaps you can contact the CBG (Central Bureau for Genealogy) ( https://cbg.nl/ ) if they know, of know who knows, where your familiy name origines from.
Greetings and I wish you succes with your investigations, Frank van den Hoven, chief editor Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen